Λήψη νέας απόφασης για μίσθωση ακινήτων

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 102
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 6/21-3-2012)
 
ΘΕΜΑ 16ο Η.Δ.: «Λήψη νέας απόφασης για μίσθωση ακινήτων»
 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 21 – 3 – 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, ύστερα από την αριθμ. 9623/16.3.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 7 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (36) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Καμπούρης Χαράλαμπος
3.      Χασικίδης Χρήστος       
4.      Τζαναβάρας Δημήτριος
5.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
6.      Φαρμάκης Γεώργιος
7.      Μελέτης Χρήστος
8.      Κεφάλας Σταύρος
9.      Λέκκας Πέτρος
10.Κολοκούρης Νικόλαος
11.Χατζής Μιχάλης
12.Γκερζελής Ιωάννης
13.Περόγαμβρος Μιχάλης
14.Ζήμος Κων/νος
15.Λαμπρινός Παναγιώτης
16.Δράκος Παναγιώτης
17.Καμπάς Νικόλαος    
18.Οικονόμου Γεώργιος
19.Βατουσιάδης Νικόλαος      
20.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
21.Φόρτης Φώτιος
22.Γιώτης Κων/νος
23.Τόγιας Σωκράτης
24.Μπάκουλης Δημήτριος
25.Πούρος Γεώργιος
26.Ζαχαριάς Σπυρίδων
27.Κορδώσης Χρήστος
28.Γιάννου Νικολέττα
29.Ρούκης Βασίλειος
30.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
31.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
32.Δασκαλοπούλου Σοφία
33.Καρπούζης Γρηγόριος
34.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
35.Αθανασάκος Θωμάς
36.Γουγάς Αλέξανδρος
 
 
 
 
   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Παππάς Αντώνης
2.      Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
3.      Λέκκα Σοφία
4.      Σταματάκης Μάριος
5.      Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
 Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δώδεκα (12) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων
   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
         1.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
         2.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
         3.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
         4.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
         5.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
         6.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
         7.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
         8.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
         9.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
         10.Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
         11.Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
         12.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 
 
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
4.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
5.      Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
6.      Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος 
7.      Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
8.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
9.      Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
10.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς    
 
 
      
                                              
 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
1) Αντώνης Παππάς, προσήλθε στο τέλος του 3ου Ε.Η.Δ θέματος και αποχώρησε στο τέλος του 2ου θέματος της Η.Δ. 
2) Μάριος Σταματάκης, προσήλθε στο τέλος του 3ου Ε.Η.Δ.     θέματος
3) Σοφία Λέκκα, προσήλθε στο τέλος του 3ου Ε.Η.Δ. θέματος.
4)Χρήστος Χριστοδουλόπουλος,προσήλθε στο τέλος του 3ου Ε.Η.Δ. θέματος
5)Ευφροσύνη Τσαρμπού, προσήλθε στο τέλος του 3ου Ε.Η.Δ θέματος και αποχώρησε στο τέλος του 1ου θέματος της Η.Δ. 
6) Χρήστος Κορδώσης, αποχώρησε στο μέσον του 1ου θέματος της Η.Δ. διάταξης και λίγο πριν την έναρξη της 1ης ψηφοφορίας
7)Νικόλαος Κούτουλας, αποχώρησε στο τέλος του1ου θέματος της Η.Δ.
8) Γρηγόριος Καρπούζης,αποχώρησε στο τέλος του 2ου θέματος Η.Δ.
9) Γεώργιος Φιλιππακόπουλος,αποχώρησε στο τέλος του 2ου θέματος Η.Δ.
10) Χαράλαμπος Καμπούρης, αποχώρησε στο τέλος του 2ου θέματος Η.Δ.
11) Χρήστος Χασικίδης, αποχώρησε στο τέλος του 15ου θέματος Η.Δ.
12) Χρήστος Μελέτης,αποχώρησε στο τέλος του 3ου θέματος Η.Δ.
13) Κων/νος Γιώτης, αποχώρησε στο τέλος του 8ου θέματοςΗ.Δ.
14) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας, αποχώρησε στο τέλος του 8ου θέματοςΗ.Δ.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
Απόφαση: 102 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 16ο θέμα της ημερήσιας   διάταξης          
                       ενημέρωσε τα μέλητου Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
Ο τέως Δήμος Σαρωνικού για την φύλαξη και προστασία του αρχείου του Δήμου, του τεχνικού και ηλεκτρολογικού, υδραυλικού εξοπλισμού και τη στέγαση κάποιων υπηρεσιών του Δήμου είχε μισθώσει τρία (3) ακίνητα των οποίων η σύμβαση έληξε.
Επειδή, με τη συνένωση του Δήμου Σαρωνικού στον Δήμο Κορινθίων (Ν. 3852/2010), δεν μπορεί λόγω όγκου να μεταφερθεί το αρχείο και ο τεχνικός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, κρίνεται αναγκαία η εκ νέου μίσθωση ακινήτων για τη φύλαξή των. Επίσης ο τέως Δήμος Κορινθίων για τη φύλαξη του εορταστικού φωτισμού και άλλων τεχνικών υλικών είχε μισθώσει ακίνητο (αποθήκη) του οποίου η σύμβαση έληξε. Κρίνεται αναγκαία η εκ νέου μίσθωση για τη φύλαξη του ανωτέρω υλικού.  
Οι ανωτέρω μισθώσεις θα γίνουν σύμφωνα με το άρθρου 194 του ΔΚΚ (Ν. 3463/2006) και του Π.Δ. 270/81.
Παρακαλώ για την έγκρισή τους.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, την αναγκαιότητα μίσθωσης ακινήτων για τη προφύλαξη του τεχνικού & ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και του αρχείου του Δήμου και τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν. 3463/2006 και του Π.Δ.. 270/81
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Την αναγκαιότητα μίσθωσης των παρακάτω ακινήτων στις Δ.Ε. Κορίνθου και Σαρωνικού για τη φύλαξη και προστασία του αρχείου του Δήμου, του τεχνικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και τη στέγαση υπηρεσιών, ως εξής:
 
Δημοτική Ενότητα Κορίνθου
 
Τη μίσθωση ακινήτου εμβαδού 350τ.μ. περίπου στην Κόρινθο για να χρησιμοποιηθεί ως αποθήκη από το Δήμο, προς φύλαξη του εορταστικού φωτισμού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
 
 Δημοτική Ενότητα Σαρωνικού
 
1. Τη μίσθωση ακινήτου εμβαδού 100τ.μ. περίπου  στα  Αθίκια, για να χρησιμοποιηθεί ως αποθήκη, για την φύλαξη και προστασία του υδραυλικού κ.λ.π. εξοπλισμού.
 
2. Τη μίσθωση ακινήτου  εμβαδού 70τ.μ. περίπου στη Δημοτική Κοινότητα Γαλατακίου και συγκεκριμένα στον οικισμό Κ. Αλμυρής, για να χρησιμοποιηθεί ως αποθήκη για τη φύλαξη του αρχείου.
 
3. Τη μίσθωση ακινήτου εμβαδού 60τ.μ. περίπου στο Γαλατάκι  για να χρησιμοποιηθεί ως αποθήκη,  για τη φύλαξη τεχνικού και ηλεκτρολογικού υλικού.
 
4. Τη μίσθωση ακινήτου εμβαδού 170τ.μ. περίπου στη Δημοτική Κοινότητα Γαλατακίου και συγκεκριμένα στον οικισμό Αλμυρής, για την στέγαση υπηρεσιών του Δήμου.
 
Οι ανωτέρω μισθώσεις θα γίνουν σύμφωνα με το άρθρου 194 του ΔΚΚ (Ν. 3463/2006) και του Π.Δ. 270/1981 «Περί καθορισμού των όρων διενέργειας δημοπρασίας».
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 6 / 102 / 2012 .
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ              Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 29-03-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
 

Leave a Comment