Αίτηση Δ.Κ. Λεχαίου για μονοδρόμηση οδών Πλούτωνος και Περσεφόνης

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 79
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 5/29-2-2012)
 
ΘΕΜΑ 10ο Η.Δ.: «Αίτηση Δ.Κ. Λεχαίου για μονοδρόμηση οδών Πλούτωνος και
                             Περσεφόνης»
                                               
 Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 29 – 02 – 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 6913/24.02.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 7 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (34) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Καμπούρης Χαράλαμπος
3.      Χασικίδης Χρήστος       
4.      Παππάς Αντώνιος
5.      Σταματάκης Μάριος
6.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
7.      Φαρμάκης Γεώργιος
8.      Μελέτης Χρήστος
9.      Κεφάλας Σταύρος
10.Λέκκας Πέτρος
11.Κολοκούρης Νικόλαος
12.Χατζής Μιχάλης
13.Γκερζελής Ιωάννης
14.Περόγαμβρος Μιχάλης
15.Ζήμος Κων/νος
16.Δράκος Παναγιώτης
17. Λαμπρινός Παναγιώτης
18.Οικονόμου Γεώργιος
19.Βατουσιάδης Νικόλαος      
20.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
21.Φόρτης Φώτιος
22.Γιώτης Κων/νος
23.Τόγιας Σωκράτης
24.Μπάκουλης Δημήτριος
25.Πούρος Γεώργιος
26.Ζαχαριάς Σπυρίδων
27.Ρούκης Βασίλειος
28.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
29.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
30.Δασκαλοπούλου Σοφία
31.Καρπούζης Γρηγόριος
32.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
33.Λέκκα Σοφία
34.Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
 
 
   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Τζαναβάρας Δημήτριος
2.      Αθανασάκος Θωμάς
3.      Γουγάς Αλέξανδρος
4.      Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
5.      Κορδώσης Χρήστος
6.      Γιάννου Νικολέττα
7.      Καμπάς Νικόλαος    
               
   Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δώδεκα (12) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων
   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
         1.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
         2.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
         3.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
         4.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
         5.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
         6.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
         7.      Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
         8.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
         9.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
         10.Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
         11.Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
         12.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
 
 
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
4.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
5.      Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
6.      Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος 
7.      Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
8.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
9.      Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
10.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς    
 
 
      
                                               
 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 1) Γεώργιος Πούρος και 2) Αντώνης Παππάς προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 2ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος. Η Δημοτική Σύμβουλος Σοφία Λέκκα προσήλθε στο μέσον της συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
Απόφαση: 79   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας
                          διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
 
1.      Την παρ. 1. α4 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006, που ορίζονται μεταξύ άλλων ότι οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες θέτουν κανόνες για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, των μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας.
2.      Το άρθρο 82 του Ν. 3463/2006 σχετικά με τη ρύθμιση της κυκλοφορίας. 
3.      Την παράγραφο 2ε του άρθρου 83 του Ν.3852/2010, σύμφωνα με την οποία το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας εκφράζει γνώμες και διατυπώνει προτάσεις για την κυκλοφορία και τη συγκοινωνία της περιοχής της δημοτικής κοινότητα.
4.      Την παράγραφο 1Β v) του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, σύμφωνα με την οποία η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων του άρθρου 82 του Κ.Δ.Κ.
5.      Την αριθ. 17/38/2011 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Λεχαίου, σχετικά με τη μονοδρόμηση των οδών Πλούτωνος και Περσεφόνης από την οδό Ηραίου μέχρι τις σιδηροδρομικές γραμμές.
6.      Την υπ’ αριθ. 2/10/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη σχετική μονοδρόμηση.
7.      Την τεχνική έκθεση των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων.
8.      Την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
  
 «Η Δημοτική Ενότητα Λεχαίου με την αριθ. 38/2011 απόφαση ζητά τη μονοδρόμηση των οδών Πλούτωνος & Περσεφόνης από την οδό Ηραίου μέχρι τις σιδηροδρομικές γραμμές.
     Η γνώμη της Υπηρεσίας κατόπιν αυτοψίας που πραγματοποιήθηκε επισυνάπτεται με την παρούσα τεχνική έκθεση και είναι θετική ως προς τη μονοδρόμηση των οδών.
    Παρακαλούμε για την έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο».
 
            Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την υπ’ αριθ. 17/38/2011 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Λεχαίου, την υπ’ αριθ. 2/10/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, τις διατάξεις του άρθρου 79 § 1. α4 του Ν. 3463/2006, του άρθρου 82 του Ν. 3463/2006, του άρθρου 83 § 2ε του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 73 § 1Β ν) του  Ν.3852/2010 μετά από διαλογική συζήτηση
           
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
(συμπεριλαμβανομένης και της ψήφου του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Λεχαίου)
           
Τη μονοδρόμηση των οδών Πλούτωνος και Περσεφόνης από την οδό Ηραίου μέχρι τις σιδηροδρομικές γραμμές στη Δημοτική Κοινότητα Λεχαίου και συγκεκριμένα:
-Σε τμήμα της οδού Πλούτωνος, μεταξύ της οδού Ηραίου και της σιδηροδρομικής γραμμής, όπου στη διασταύρωση με την οδό Ηραίου θα τοποθετηθεί πινακίδα Π-23 στη δεξιά πλευρά της οδού, η οποία θα ορίζει το μονόδρομο και στη διασταύρωση με τις σιδηροδρομικές γραμμές θα τοποθετηθούν πινακίδες Ρ-7 στη δεξιά και την αριστερή πλευρά, οι οποίες θα απαγορεύουν την είσοδο οποιουδήποτε οχήματος.
-Σε τμήμα της οδού Περσεφόνης, μεταξύ της οδού Ηραίου και της σιδηροδρομικής γραμμής, όπου στη διασταύρωση με τις σιδηροδρομικές γραμμές θα τοποθετηθεί πινακίδα Π-23 στη δεξιά πλευρά της οδού, η οποία θα ορίζει το μονόδρομο και στη διασταύρωση με την οδό Ηραίου θα τοποθετηθούν πινακίδες Ρ-7 στην δεξιά και την αριστερή πλευρά, οι οποίες θα απαγορεύουν την είσοδο οποιουδήποτε οχήματος, καθώς και πινακίδα Ρ-2 (stop) για τα οχήματα που κινούνται στην οδό Περσεφόνης προς Ηραίου.
Η ανωτέρω ρύθμιση θα εφαρμοστεί προκειμένου να γίνεται ευκολότερη και ασφαλέστερη η πρόσβαση στις οικίες των οικοδομικών τετραγώνων που εξυπηρετούν οι ανωτέρω δρόμοι.
Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω οδοί στις οποίες γίνεται η μονοδρόμηση δεν εμπίπτουν στην εξαίρεση των παρ. 1α, 1β, 1γ του άρθρου 82 του Ν. 3463/2006.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 5 / 79 / 2012 .
 
 
 
       Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ              Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ


Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 06-03-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ