Ανακοίνωση Αναστολής Διαδικασιών Πρόσληψης εποχικού προσωπικού Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής
Δήμου Κορινθίων
                                                                    
Πληρ: Καρδάρα   Άννα                                              
Δνση: Πυλαρινού  84
Τηλ. (: (27410) 25717                                                   
FAX    : (27410) 76454                                                                   

                                                                                           
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ  ΣΟΧ   1/2012
εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

                                                                                                             

Με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 2190/1994, ρυθμίζεται σε πάγια βάση η απαγόρευση των προσλήψεων και μεταβολών υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων κατά την προεκλογική περίοδο, προκειμένου να αποφευχθούν αρνητικά φαινόμενα, που υποβαθμίζουν τη Δημόσια Διοίκηση.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 28 του ανωτέρω νόμου κατά το διάστημα που μεσολαβεί από την προκήρυξη των βουλευτικών εκλογών, δηλαδή από την ημέρα δημοσίευσης του Προεδρικού Διατάγματος διάλυσης της Βουλής και προκήρυξης των εκλογών (ΠΔ 40/2012, ΦΕΚ 90 Α’/11-04-2012), μέχρι την ορκωμοσία της Κυβέρνησης που προκύπτει κατά το άρθρο 37 του Συντάγματος, απαγορεύεται η έκδοση πράξεων που αφορούν το διορισμό ή την πρόσληψη.

  
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.


Σταματάκης Μάριος

Leave a Comment