Περίληψη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μίσθωση ακινήτου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Κόρινθος, 20-03-2012
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                  Αριθμ. Πρωτ.: 10240
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
Διακηρύττει ότι

Ο Δήμος Κορινθίων πρόκειται να προβεί στη μίσθωση ακινήτου για την στέγαση γραφείων του Δήμου Κορινθίων, του ΚΕΠ στη Δημοτική Κοινότητα Γαλατακίου.
Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι πενταετής (5ετής).
Το υπό μίσθωση ακίνητο πρέπει να πληροί τους εξής όρους:
i) να βρίσκεται επί της κεντρικής οδού Ισθμού – Επιδαύρου και συγκεκριμένα από το σημείο που βρίσκεται η μάντρα οικοδομικών υλικών «Μπάρτζη» έως και το σημείο που βρίσκεται το Νεκροταφείο Αλμυρής,
ii) ως προς την επιφάνεια, θα πρέπει να έχει εμβαδό περίπου 100 τ.μ. και να χωρίζεται σε δύο χώρους ανεξάρτητους μεταξύ τους, οι οποίοι θα μπορούν να είναι ισόγειο ή όροφος, με την προϋπόθεση να είναι προσβάσιμοι από ΑΜΕΑ,
iii) ως προς τους χώρους υγιεινής θα πρέπει να διαθέτει WC,
iv) να διαθέτει άνετο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων,
v) ως προς τη θέρμανση και ψύξη το υπό μίσθωση ακίνητο θα πρέπει να διαθέτει είτε εγκατάσταση αυτόνομης κεντρικής θέρμανσης και χωριστή εγκατάσταση κλιματισμού (ψύξης), είτε μικτό σύστημα ψύξης – θέρμανσης,
vi) να είναι απολύτως έτοιμο για την εγκατάσταση των νέων υπηρεσιών του Δήμου εντός ενός (1) μήνα από την υπογραφή του σχετικού μισθωτήριου συμφωνητικού και θα διαμορφωθεί δε εσωτερικά σύμφωνα με της ανάγκες λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του ιδιοκτήτη.

Καλούνται οι κ.κ. ενδιαφερόμενοι όπως, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης, ήτοι μέχρι τις 30-04-2012, προσκομίσουν τις προσφορές εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου (Κολιάτσου 32, πληροφ. κ. Χουρσαλά Ειρήνη, τηλ. 27413 61021).


Ο Δήμαρχος Κορινθίων
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Leave a Comment