Καθορισμός και διάθεση υπαίθριων χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 117
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 7/25-4-2012)
 
ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ.: «Καθορισμός και διάθεση υπαίθριων χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εθνικών εκλογών στα κόμματα και συνδυασμούς κομμάτων για τη προβολή τους»
           
         Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 25 – 4 – 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 14402/20.4.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (36) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Καμπούρης Χαράλαμπος
3.      Παππάς Αντώνης       
4.      Τζαναβάρας Δημήτριος
5.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
6.      Φαρμάκης Γεώργιος
7.      Μελέτης Χρήστος
8.      Κεφάλας Σταύρος
9.      Λέκκας Πέτρος
10.Κολοκούρης Νικόλαος
11.Χατζής Μιχάλης
12.Γκερζελής Ιωάννης
13.Περόγαμβρος Μιχάλης
14.Ζήμος Κων/νος
15.Λαμπρινός Παναγιώτης
16.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
17.Οικονόμου Γεώργιος
18. Λέκκα Σοφία
19.Σταματάκης Μάριος
20.Βατουσιάδης Νικόλαος      
21.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
22.Φόρτης Φώτιος
23.Γιώτης Κων/νος
24.Τόγιας Σωκράτης
25.Μπάκουλης Δημήτριος
26.Πούρος Γεώργιος
27.Ζαχαριάς Σπυρίδων
28.Κορδώσης Χρήστος
29.Γιάννου Νικολέττα
30.Ρούκης Βασίλειος
31.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
32.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
33.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
34.Αθανασάκος Θωμάς
35.Γουγάς Αλέξανδρος
36.Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Χασικίδης Χρήστος       
2.      Δράκος Παναγιώτης
3.      Καμπάς Νικόλαος    
4.      Δασκαλοπούλου Σοφία
5.      Καρπούζης Γρηγόριος
   
 
   Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δώδεκα (12) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων
   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
         1.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
         2.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
         3.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
         4.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
         5.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
         6.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος     
         7.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
         8.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
         9.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
        10.Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
        11.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
        12. Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
 
 
         Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
4.      Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
5.      Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
6.      Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
7.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
8.      Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
9.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
10.Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
    
 
 
      
                                              
 

1)       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, 2) Μελέτης Χρήστος, 3) Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, 4) Γιάννου Νικολέττα, 5) Αθανασάκος Θωμάς και 6) Γουγάς Αλέξανδρος, προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 4ου Ε.Η.Δ  θέματος.
 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:
 
1) Τζαναβάρας Δημήτριος, αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 4ου Ε.Η.Δ  θέματος, 
2) Γουγάς Αλέξανδρος, αποχώρησε στο τέλος της συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και
3)Φόρτης Φώτιος και Τσαρμπού Ευφροσύνη αποχώρησαν στο τέλος της συζήτησης του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
 
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
 Απόφαση: 117  Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης,  
                   έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το από 20.04.2012 πρακτικό συνεδρίασης των πολιτικών κομμάτων για την κατανομή των δημοτικών χώρων και τον καθορισμό του τρόπου χρήσης αυτών κατά την προεκλογική περίοδο των Βουλευτικών Εκλογών 2012, το οποίο καθ΄ όλον το περιεχόμενό του έχει ως εξής:
 
<<Σήμερα την 20η Απριλίου έτους 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 μ.μ. προσήλθαν στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου για κοινή σύσκεψη μετά από την αριθμ. πρωτ. 13931/18.4.2012 πρόσκληση του Δημάρχου κ. Αλέξανδρου Πνευματικού, οι εκπρόσωποι των κομμάτων : 1) Βασίλης Μπαλάφας- ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 2) Νικόλαος Πετρόπουλος –ΠΑΣΟΚ, 3) Δημήτρης Τζέκος- Κ.Κ.Ε , 4) Θεόδωρος Βασιλακόπουλος- ΣΥ.ΡΙΖ.Α και 5) Σπύρος Σβερνούκος – ΑΝΤΑΡΣΥΑ.
            Ο Αντιδήμαρχος κ. Χαράλαμπος Καμπούρης τους ενημέρωσε ότι το ΥΠ.ΕΣ έχει εκδώσει τις υπ΄ αριθμ. 14473/11-4-2012 και 14496/12-4-2012  αποφάσεις καθορισμού του τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται από τους Δήμους καθώς και των ωρών λειτουργίας και του βαθμού έντασης των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων των εκλογικών κέντρων κατά την προεκλογική περίοδο των Βουλευτικών εκλογών (6-5-2012) στους συνδυασμούς των κομμάτων, για την προεκλογική προβολή και άλλες λεπτομέρειες.
            Οι παρευρισκόμενοι αποδέχθησαν τους όρους που περιλαμβάνονται στις παραπάνω αποφάσεις του ΥΠΕΣ και συμφώνησαν να συμμορφωθούν μ΄ αυτούς.
           
Ο Αντιδήμαρχος ενημέρωσε ότι τα σημεία που διαθέτει ο Δήμος για την προεκλογική προβολή των κομμάτων είναι οι πλατείες Π. Τσαλδάρη και Ε. Βενιζέλου και οι πεζόδρομοι Πυλαρινού και Μεγ. Αλεξάνδρου. 
 
            Οι εκπρόσωποι μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 44 του Π.Δ. 26/2012 (ΦΕΚ 57Α) «Κωδικοποίηση σ΄ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών»
 
Αποφάσισαν Ομόφωνα
 
Να τηρηθούν ακριβώς οι όροι που αναφέρονται στις αριθμ. 14473/11-4-2012 και 14496/12-4-2012  αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και συγκεκριμένα:
 
Α.- Ως προς τον καθορισμό του τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική τους προβολή, ισχύουν:
 
Η τοποθέτηση ταμπλώ με ευθύνη του Δήμου σε χώρους, οι οποίοι θα διατεθούν αναλογικά και επί ίσοις όροις σε όλους τους συνδυασμούς με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
Ταμπλώ διαστάσεων 2Χ10 στα περιβολάκια και συγκεκριμένα από το περίπτερο των ταξί και προς Αδειμάντου.
 
Ταμπλώ στο συνοικισμό απέναντι από το κέντρο νεότητας.
 
Για τα Δημοτικά Διαμερίσματα Εξαμίλια στη πιάτσα ταξί, Ξυλοκέριζα πλησίον της εκκλησίας και για τα Δημοτικά διαμερίσματα Σολομού και Αρχαίας Κορίνθου, θα διερευνηθούν οι χώροι από τον Δήμο.
 
Επίσης τοποθέτηση ταμπλώ στις έδρες των πρώην Δήμων Τενέας-Σαρωνικού-Σολυγείας και Άσσου-Λεχαίου.
 
Απαγορεύεται η επικόλληση εντύπων σε κάθε άλλο χώρο εκτός από αυτούς που θα καθορίσει το Δημοτικό Συμβούλιο.
 
Δεν επιτρέπεται η πολιτική διαφήμιση στις διαφημιστικές πινακίδες που ευρίσκονται σε διάφορα σημεία της πόλης και για τις οποίες έχει υπογραφεί σύμβαση μεταξύ των ενδιαφερομένων και του Δήμου Κορινθίων.-
 
Επιτρέπεται η τοποθέτηση από τα πολιτικά κόμματα ή τους συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων καλαίσθητων περιπτέρων ή άλλων κατασκευών στους χώρους : 1) Παναγή Τσαλδάρη, 2) Πεζόδρομος Πυλαρινού ,3) πεζόδρομος Μεγ. Αλεξάνδρου και 4) έμπροσθεν των πολιτικών τους γραφείων που θα τους διατίθενται μετά από αίτησή τους στο Δήμο.
Οι διαστάσεις δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερες από 2Χ2Χ2 μέτρα.
 
 Στους χώρους αυτούς δεν επιτρέπεται η χρήση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων.
 
Απαγορεύεται η ανάρτηση πανώ, αεροπανώ και πάσης φύσεως όμοιων αντικειμένων πάνω από δρόμους, πλατείες και λοιπούς χώρους. Σε περίπτωση που τοποθετούνται πανώ ή αεροπανώ , ο Δήμος υποχρεούται για την άμεση αφαίρεσή τους.
 
Επίσης απαγορεύεται η χρήση χρωστικών ουσιών, όπως σπρέϊ χρώματα κ.λ.π. και η αναγραφή συνθημάτων στις εξωτερικές επιφάνειες δημοσίων ή ιδιωτικών χώρων, όπως και σε χώρους που καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2946/2001, όπως ισχύει.
 
Δεν επιτρέπεται η επικόλληση αφισών ή άλλων εντύπων σε πλαίσια καθώς και η χρήση χώρων που έχουν διατεθεί σε άλλα κόμματα.
 
Τα κόμματα ή οι συνασπισμοί συνεργαζομένων κομμάτων οφείλουν να φροντίζουν για την ευπρεπή εμφάνιση των χώρων που τους διατέθηκαν, καθώς και για τον καθαρισμό τους από τις κολλητικές ουσίες , αφίσες κ.λ.π.
 
Τα περίπτερα ή άλλες κατασκευές καθώς και τα τροχόσπιτα που θα τοποθετήσουν τα κόμμα πρέπει να αποσυρθούν με φροντίδα τους μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών.
 Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, οι Δήμοι υποχρεούνται να τα απομακρύνουν ή να τα καταστρέφουν.  
 
Β.- Ως προς τον καθορισμό ωρών λειτουργίας και βαθμού έντασης των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων των εκλογικών κέντρων κλπ των κομμάτων και των συνασπισμών συνεργαζομένων κομμάτων κατά την προεκλογική περίοδο , ισχύουν:
 
1.- Χρήση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων από τα εκλογικά κέντρα, γραφεία και οχήματα των κομμάτων και των συνασπισμών συνεργαζομένων κομμάτων επιτρέπεται μόνο μια ημέρα πριν από τις προγραμματισμένες κεντρικές ή τοπικές συγκεντρώσεις και τις παρακάτω ώρες.
 
α) Από 19.00 –22.00 την προηγούμενη από την συγκέντρωση ημέρα.
 
β) Από 11.00 – 13.00 την ημέρα της συγκέντρωσης.
 
γ) Μία (1) ώρα και τριάντα (30) λεπτά πριν την προγραμματισμένη ώρα έναρξης της συγκέντρωσης και
 
δ) Δέκα πέντε (15) λεπτά της ώρας μετά από τη λήξη της συγκέντρωσης.
 
2. Τις παραπάνω ώρες, επιτρέπεται η εκφώνηση μόνο συνθημάτων. Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται η μετάδοση μουσικών υποκρούσεων και ασμάτων στις
 περιπτώσεις (γ) και (δ) της προηγούμενης παραγράφου. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων σε ώρες κοινής ησυχίας.
 
3. Απαγορεύεται η χρήση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων κάθε μορφής σε περίπτερα ή άλλες κατασκευές , καθώς και σε τροχόσπιτα που θα τοποθετηθούν από τα κόμματα ή τους συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων, σε χώρους που θα παραχωρηθούν σε αυτούς από τους δήμους έστω και αν σε κάποιο από αυτά χορηγηθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εκλογικού κέντρου.
 
4.- Απαγορεύεται απολύτως η χρήση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων εκλογικών κέντρων, γραφείων και οχημάτων , εφόσον γειτνιάζουν με νοσηλευτικά ιδρύματα και σχολεία.
 
5.- Ο βαθμός της έντασης των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 70 D.B. στην πηγή εκπομπής.
 
6.- Απαγορεύεται εντελώς ή χρήση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων κάθε μορφής από εκλογικά κέντρα, γραφεία και οχήματα των κομμάτων ή των συνασπισμών συνεργαζομένων κομμάτων κατά την παραμονή και την ημέρα των εκλογών. >>
 
Ο Δήμαρχος πρότεινε την κατασκευή και τοποθέτηση 8 2μετρων ταμπλώ από το περίπτερο των ταξί προς την οδό Αδειμάντου , εκ των οποίων τα 5 δίμετρα ταμπλώ θα δοθούν αναλογικά και επί ίσοις όροις στα κόμματα που μετείχαν στη Βουλή και τα εναπομείναντα τρία (3) 2μετρα ταμπλώ , στα υπόλοιπα κόμματα, για την προβολή τους.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τις υπ΄ αριθμ. 14473/11-4-2012 και 14496/12-4-2012  αποφάσεις του ΥΠΕΣ, το από 20-04-2012 πρακτικό της κοινής σύσκεψης των πολιτικών κομμάτων
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
1.- Εγκρίνει το από 20-04-2012 πρακτικό συνεδρίασης των πολιτικών κομμάτων ή των συνασπισμών συνεργαζομένων κομμάτων για την κατανομή των δημοτικών χώρων και τον καθορισμό του τρόπου χρήσης αυτών κατά την προεκλογική περίοδο των Βουλευτικών εκλογών 2012, όπως αυτό αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.
 2. Την κατασκευή και τοποθέτηση 8 2μετρων ταμπλώ από το περίπτερο των ταξί προς την οδό Αδειμάντου , εκ των οποίων τα 5 δίμετρα ταμπλώ θα δοθούν αναλογικά και επί ίσοις όροις στα κόμματα που μετείχαν στη Βουλή και τα εναπομείναντα τρία (3) 2μετρα ταμπλώ , στα υπόλοιπα κόμματα, για την προβολή τους.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 7 / 117 / 2012 .
  
 
   Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ              Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 27-04-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ