Λήψη νέας απόφασης για ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κορινθίων

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 118
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 7/25-4-2012)
 
ΘΕΜΑ 2ο Η.Δ.: «Λήψη νέας απόφασης για ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κορινθίων»
           
         Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 25 – 4 – 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 14402/20.4.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (36) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Καμπούρης Χαράλαμπος
3.      Παππάς Αντώνης       
4.      Τζαναβάρας Δημήτριος
5.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
6.      Φαρμάκης Γεώργιος
7.      Μελέτης Χρήστος
8.      Κεφάλας Σταύρος
9.      Λέκκας Πέτρος
10.Κολοκούρης Νικόλαος
11.Χατζής Μιχάλης
12.Γκερζελής Ιωάννης
13.Περόγαμβρος Μιχάλης
14.Ζήμος Κων/νος
15.Λαμπρινός Παναγιώτης
16.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
17.Οικονόμου Γεώργιος
18. Λέκκα Σοφία
19.Σταματάκης Μάριος
20.Βατουσιάδης Νικόλαος      
21.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
22.Φόρτης Φώτιος
23.Γιώτης Κων/νος
24.Τόγιας Σωκράτης
25.Μπάκουλης Δημήτριος
26.Πούρος Γεώργιος
27.Ζαχαριάς Σπυρίδων
28.Κορδώσης Χρήστος
29.Γιάννου Νικολέττα
30.Ρούκης Βασίλειος
31.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
32.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
33.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
34.Αθανασάκος Θωμάς
35.Γουγάς Αλέξανδρος
36.Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Χασικίδης Χρήστος       
2.      Δράκος Παναγιώτης
3.      Καμπάς Νικόλαος    
4.      Δασκαλοπούλου Σοφία
5.      Καρπούζης Γρηγόριος
   
 
    Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δώδεκα (12) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων
   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
         1.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
         2.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
         3.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
         4.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
         5.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
         6.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
         7.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
         8.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
         9.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
        10.Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
        11.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
        12. Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
 
 
         Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
4.      Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
5.      Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
6.      Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
7.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
8.      Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
9.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
10.Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
    
 
 
       
                                              
 

1)       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, 2) Μελέτης Χρήστος, 3) Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, 4) Γιάννου Νικολέττα, 5) Αθανασάκος Θωμάς και 6) Γουγάς Αλέξανδρος, προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 4ου Ε.Η.Δ  θέματος.
 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:
 
1) Τζαναβάρας Δημήτριος, αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 4ου Ε.Η.Δ  θέματος, 
2) Γουγάς Αλέξανδρος, αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και
3)Φόρτης Φώτιος και Τσαρμπού Ευφροσύνη αποχώρησαν στο τέλος της συζήτησης του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
 Απόφαση: 118   O Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης                            
                    έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου:
α) την αριθμ. 436/14-12-1999 απόφαση του Συμβουλίου, που νομιμοποιήθηκε με την αριθμ. 20.254/23-12-1999 όμοια της Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης –Δ/σης Ν. Κορινθίας, περί μεταφοράς αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Κορίνθου στο Δήμο.
β) το αριθμ. 201/01 Π.Δ. (ΦΕΚ 159/Α΄/16-7-2001) περί σύστασης του ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κορινθίων»
γ)  Το άρθρο 46 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-4-2012) σύμφωνα με το οποίο τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που συστήθηκαν  με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο ………….» ( παρ. 1 του άρθρου 28 του Ν. 2738/1999) και, ανεξάρτητα αν έχουν συγκροτήσει διοικητικό συμβούλιο, δεν λειτούργησαν μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού συγκροτούν, εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, νέο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 
Κατόπιν ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα ότι το Ν.Π.Δ.Δ. ««Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κορινθίων» θα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 239 και επόμενα του Ν. 3463/06 και θα ασκεί τις αρμοδιότητες σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του Ν. 2738/99. Το Ν.Π.Δ.Δ. διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από εννέα (9) μέλη τα οποία μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Επίσης, επειδή τα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου είναι περισσότερα από πέντε, δύο (2) από αυτά ορίζονται από τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου και ένας εκπρόσωπος από το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου. Στη Διοίκηση του πιο πάνω Ν.Π μεταξύ των προσώπων που ορίζονται μέλη περιλαμβάνεται υποχρεωτικά και ο προϊστάμενος της λιμενικής αρχής της έδρας του νομικού προσώπου (άρθρο 244 Ν. 3463/06).
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο κ. Δήμαρχο, ο οποίος από πλευράς πλειοψηφίας πρότεινε ως τακτικά μέλη τους κ.κ. 1) Παππά Αντώνη 2) Λέκκα Σοφία, 3) Οικονόμου Γεώργιο, 4) Φαρμάκη Γεώργιο , 5) Σταματάκη Μάριο αναπληρούμενοι από τους κ.κ.: 1) Σταυρέλη Νικόλαο, 2) Χατζή Μιχαήλ, 3) Μελέτη Χρήστο, 4) Χριστοδουλόπουλο Χρήστο και 5) Κεφάλα Σταύρο.
Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε την μειοψηφία να προτείνει δύο τακτικά και αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη για τη σύνθεση του Ν.Π.
 
Ο κ. Γιώτης Κωνσταντίνος πρότεινε ως τακτικά μέλη την κα Γιάννου Νικολέττα και τον κ. Ζαχαριά Σπυρίδωνα και αναπληρωματικά τον κ. Δημήτριο Μπάκουλη και τον κ. Χρήστο Κορδώση.
 
Η κα.Τσαρμπού Ευφροσύνη αυτοπροτάθηκε
 
Από την ψηφοφορία μεταξύ των μελών της μειοψηφίας προτάθηκαν κατά πλειοψηφία (μειοψηφούντων των κ.κ. Τσαρμπού Ευφροσύνης και με λευκή ψήφο του Αθανασάκου Θωμά ) οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:
Ως τακτικά μέλη η κα Γιάννου Νικολέττα και ο κ. Ζαχαριάς Σπυρίδωνας και αναπληρωματικά ο κ. Δημήτριος Μπάκουλης και ο κ. Χρήστος Κορδώσης.
 
Μετά ο Πρόεδρος έθεσε σε ονομαστική ψηφοφορία την παραπάνω διαμορφούμενη πρόταση, η οποία ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία  (μειοψηφούντων των κ.κ. Τσαρμπού Ευφροσύνης και με λευκή ψήφο του Αθανασάκου Θωμά)
 
Ο Πρόεδρος μετά από τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π., κάλεσε το Σώμα να εκλέξει, μεταξύ των μελών που ορίσθηκαν, τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο
Μετά το πέρας της ψηφοφορίας ομόφωνα Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του πιο πάνω νομικού προσώπου εκλέγεται ο κ. Αντώνης Παππάς και Αντιπρόεδρος η κα Σοφία Λέκκα.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω διαλαμβανόμενα και τις διατάξεις των άρθρων 239 και επόμενα του Ν. 3463/2006
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(και με τη ψήφο του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου)
(μειοψηφούντων των κ.κ.  Τσαρμπού Ευφροσύνης και με λευκή ψήφο του κ. Αθανασάκου Θωμά)
 
 
Ορίζει τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κορινθίων», ως εξής:
 
1.- Παππάς Αντώνιος, Δημοτικός Σύμβουλος, ως Πρόεδρος, αναπληρούμενος από     τον κ. Σταυρέλη Νικόλαο Δημοτικό Σύμβουλο
2.- Λέκκα Σοφία, Δημοτική Σύμβουλο , ως Αντιπρόεδρος αναπληρούμενη από τον κ. Μιχαήλ Χατζή,      Δημοτικό Σύμβουλο.
3.- Ο εκάστοτε Λιμενάρχης Κορίνθου, αναπληρούμενος από τον νόμιμο
     αναπληρωτή του.
4.-Οικονόμου Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος, αναπληρούμενος από τον κ. Χρήστο Μελέτη,    Δημοτικό Σύμβουλο.
5.- Φαρμάκης Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος , αναπληρούμενος από τον κ. Χρήστο Χριστοδουλόπουλο, Δημοτικό Σύμβουλο.
6.- Σταματάκης Μάριος, Δημοτικός Σύμβουλος, αναπληρούμενος από τον κ. Σταύρο    Κεφάλα, Δημοτικό Σύμβουλο.
7.- Γιάννου Νικολέττα Δημοτική Σύμβουλος, αναπληρούμενη από τον Δημήτριο      Μπάκουλη, Δημοτικό Σύμβουλο.
8.- Ζαχαριάς Σπυρίδων Δημοτικός Σύμβουλος, αναπληρούμενος από τον Χρήστο   Κορδώση, Δημοτικό Σύμβουλο.
9.- Μπαζιωτόπουλος Λεωνίδας, εκπρόσωπος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας      Κορίνθου, αναπληρούμενος από την κ Βλαχοπούλου Μαρία.
 
Η θητεία των μελών του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 7 / 118 / 2012 .
  
   Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ              Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 02-05-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ

Leave a Comment