Αποδοχή χρηματοδότησης 2.620.000 € για το έργο ‘‘Κατασκευή νηπ/γείου και δημ/κού σχολείου

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 119
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 7/25-4-2012)
 
ΘΕΜΑ 3ο Η.Δ.: «Αποδοχή χρηματοδότησης 2.620.000 € για το έργο ‘‘Κατασκευή νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου στην περιοχή Αγ. Γεωργίου’’ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και δημοτικού προϋ/σμού»
           
         Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 25 – 4 – 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 14402/20.4.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (36) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Καμπούρης Χαράλαμπος
3.      Παππάς Αντώνης       
4.      Τζαναβάρας Δημήτριος
5.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
6.      Φαρμάκης Γεώργιος
7.      Μελέτης Χρήστος
8.      Κεφάλας Σταύρος
9.      Λέκκας Πέτρος
10.Κολοκούρης Νικόλαος
11.Χατζής Μιχάλης
12.Γκερζελής Ιωάννης
13.Περόγαμβρος Μιχάλης
14.Ζήμος Κων/νος
15.Λαμπρινός Παναγιώτης
16.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
17.Οικονόμου Γεώργιος
18. Λέκκα Σοφία
19.Σταματάκης Μάριος
20.Βατουσιάδης Νικόλαος      
21.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
22.Φόρτης Φώτιος
23.Γιώτης Κων/νος
24.Τόγιας Σωκράτης
25.Μπάκουλης Δημήτριος
26.Πούρος Γεώργιος
27.Ζαχαριάς Σπυρίδων
28.Κορδώσης Χρήστος
29.Γιάννου Νικολέττα
30.Ρούκης Βασίλειος
31.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
32.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
33.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
34.Αθανασάκος Θωμάς
35.Γουγάς Αλέξανδρος
36.Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Χασικίδης Χρήστος       
2.      Δράκος Παναγιώτης
3.      Καμπάς Νικόλαος    
4.      Δασκαλοπούλου Σοφία
5.      Καρπούζης Γρηγόριος
   
 
      Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δώδεκα (12) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων
   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
         1.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
         2.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
         3.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
         4.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
         5.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
         6.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
         7.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
         8.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
         9.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
        10.Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
        11.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
        12. Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
 
 
         Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
4.      Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
5.      Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
6.      Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
7.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
8.      Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
9.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
10.Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
    
 
 
      
                                              
 

1)       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, 2) Μελέτης Χρήστος, 3) Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, 4) Γιάννου Νικολέττα, 5) Αθανασάκος Θωμάς και 6) Γουγάς Αλέξανδρος, προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 4ου Ε.Η.Δ  θέματος.
 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:
 
1) Τζαναβάρας Δημήτριος, αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 4ου Ε.Η.Δ  θέματος, 
2) Γουγάς Αλέξανδρος, αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και
3)Φόρτης Φώτιος και Τσαρμπού Ευφροσύνη αποχώρησαν στο τέλος της συζήτησης του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
 
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Απόφαση: 119  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,
                           ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι με την υπ’ αριθμ. 423/7-09-2011 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Κορινθίων, υποβάλαμε πρόταση στο Ε.Π. ΔΕΠΙΝ στο Κωδικό 75 ‘‘Υποδομές στο τομέα της εκπαίδευσης’’ για ένταξη και χρηματοδότηση του έργου ‘‘Κατασκευή νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου στην περιοχή Αγ. Γεωργίου Κορίνθου’’. Με την υπ’ αριθ. 1176/11-04-2011 απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου έγινε η ένταξη της ανωτέρω Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι» με το ποσό των  2.620.000,00€.
            Μετά από τα ανωτέρω θα πρέπει να αποδεχθούμε την χρηματοδότηση ποσού 2.620.000,00€, να τροποποιήσουμε το τεχνικό πρόγραμμα και να δημιουργήσουμε νέους κωδικούς στον προϋπολογισμό του 2012
            Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα από τον κ. Πρόεδρο, την υπ’ αριθ. 1176/11-04-2011 απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου με την οποία έγινε η ένταξη της Πράξης στο εν λόγω Ε.Π. και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(μειοψηφούσης της κας Τσαρμπού Ευφροσύνης)
 
 
Α)   Αποδέχεται τη χρηματοδότηση ποσού 2.620.000,00 € του έργου με τίτλο «Κατασκευή νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου στην περιοχή Αγ. Γεωργίου»,  σύμφωνα με την αριθμ. Πρωτ. 1176/11.04.2012 απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
 
Β)  Την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2012, ως εξής:
Εντάσσει :
1. Στην κατηγορία Β2. ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ (ΝΕΑ ΕΡΓΑ) το έργο με τίτλο «Κατασκευή Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου στην Περιοχή Αγίου Γεωργίου» (Εργολαβία) προϋπολογισμού 2.560.000,00 ευρώ
 
2. Στην κατηγορία Β2. ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ (ΝΕΑ ΕΡΓΑ) το έργο με τίτλο «Σύνδεση με ΟΚΩ του Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου στην περιοχή Αγίου Γεωργίου» (Εργολαβία) προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ
 
Γ) Την τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2012, ως εξής
 
Στο μέρος των εσόδων:
 
Δημιουργεί:
  • Τον Κ.Α. 1321.0013 με τίτλο «Κατασκευή Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου στην περιοχή Αγίου Γεωργίου» με ποσό 2.620.000,00 ευρώ. Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ.
 
Στο μέρος των εξόδων μεταφέρει στο Αποθεματικό με ΚΑ 9111 το ποσό των 2.620.000,00€ και μέσω αυτού :
 
Δημιουργεί:
  • Την πίστωση με ΚΑ 30/7311.0001 και τίτλο «Κατασκευή Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου στην περιοχή Αγίου Γεωργίου» ποσού 2.560.000,00 €
  • Την πίστωση με ΚΑ 30/7311.0061 και τίτλο «Σύνδεση με Ο.Κ.Ω του Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου στην περιοχή Αγίου Γεωργίου ποσού 60.000,00 €
 
Δ) Ψηφίζει τη διάθεση των ανωτέρω σχετικών πιστώσεων
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 7 / 119 / 2012 .
  
 
   Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ              Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 30-04-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ