Ίδρυση και Λειτουργία Κέντρου Δια Βίου Μάθησης στο Δήμο Κορινθίων

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 120
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 7/25-4-2012)
 
ΘΕΜΑ 4ο Η.Δ.: «Ίδρυση και Λειτουργία Κέντρου Δια Βίου Μάθησης στο Δήμο
                            Κορινθίων»
           
 
         Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 25 – 4 – 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 14402/20.4.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (36) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Καμπούρης Χαράλαμπος
3.      Παππάς Αντώνης       
4.      Τζαναβάρας Δημήτριος
5.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
6.      Φαρμάκης Γεώργιος
7.      Μελέτης Χρήστος
8.      Κεφάλας Σταύρος
9.      Λέκκας Πέτρος
10.Κολοκούρης Νικόλαος
11.Χατζής Μιχάλης
12.Γκερζελής Ιωάννης
13.Περόγαμβρος Μιχάλης
14.Ζήμος Κων/νος
15.Λαμπρινός Παναγιώτης
16.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
17.Οικονόμου Γεώργιος
18. Λέκκα Σοφία
19.Σταματάκης Μάριος
20.Βατουσιάδης Νικόλαος      
21.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
22.Φόρτης Φώτιος
23.Γιώτης Κων/νος
24.Τόγιας Σωκράτης
25.Μπάκουλης Δημήτριος
26.Πούρος Γεώργιος
27.Ζαχαριάς Σπυρίδων
28.Κορδώσης Χρήστος
29.Γιάννου Νικολέττα
30.Ρούκης Βασίλειος
31.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
32.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
33.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
34.Αθανασάκος Θωμάς
35.Γουγάς Αλέξανδρος
36.Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Χασικίδης Χρήστος       
2.      Δράκος Παναγιώτης
3.      Καμπάς Νικόλαος    
4.      Δασκαλοπούλου Σοφία
5.      Καρπούζης Γρηγόριος
   
  Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δώδεκα (12) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων
   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
         1.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
         2.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
         3.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
         4.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
         5.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
         6.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
         7.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
         8.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
         9.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
        10.Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
        11.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
        12. Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
     
 
        Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
4.      Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
5.      Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
6.      Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
7.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
8.      Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
9.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
10.Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
    
 
 
      
                                               
 

1)       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, 2) Μελέτης Χρήστος, 3) Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, 4) Γιάννου Νικολέττα, 5) Αθανασάκος Θωμάς και 6) Γουγάς Αλέξανδρος, προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 4ου Ε.Η.Δ  θέματος.
 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:
 
1) Τζαναβάρας Δημήτριος, αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 4ου Ε.Η.Δ  θέματος, 
2) Γουγάς Αλέξανδρος, αποχώρησε στο τέλος της συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και
3)Φόρτης Φώτιος και Τσαρμπού Ευφροσύνη αποχώρησαν στο τέλος της συζήτησης του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
 
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
 Απόφαση: 120   Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 4ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης,  
                               ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι με την αριθμ. πρωτ. 244/29-3-2012 ανοιχτή πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας Δια Βίου Μάθησης σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας καλούν τους Καλλικρατικούς Δήμους σε συνεργασία για την ίδρυση και λειτουργία των «Κέντρων Δια Βίου Μάθησης» προκειμένου να υλοποιηθεί η παροχή προγραμμάτων Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εισήγηση του Αντιδημάρχου Εκπαίδευσης κ. Γεωργίου Φαρμάκη, σύμφωνα με την οποία:
1. Οι Δήμοι που θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση θα υπογράψουν προγραμματική συμφωνία για την ίδρυση και Λειτουργία κέντρων δια βίου μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) με την Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.Β.Μ.) θα επωφεληθούν της υλοποίησης πιστοποιημένων προγραμμάτων Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων που οι ίδιοι θα επιλέξουν και θα υλοποιηθούν σε συνεργασία με το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  
2. Στη συνέχεια οι Δήμου θα μπορού να επιλέξουν Προγράμματα Εθνικής ή Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας.
α. Τα Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας απευθύνονται στους πολίτες όλης της χώρας, έχουν σχεδιαστεί και αποτυπωθεί από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης περιλαμβάνοντας δράσεις:
-Επιμόρφωσης για την προώθηση της ανάπτυξης, της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας
-Επιμόρφωσης για υγεία, πολιτισμό, αθλητισμό, περιβάλλον, σχολές γονέων κ.λ.π.
β.  Ως Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας ορίζονται αυτά που αποτελούν αμιγώς τοπική ανάγκη για την υποστήριξη των πολιτών και την προώθηση της τοπικής οικονομικής κοινωνικής ή πολιτιστικής ανάπτυξης.
 
Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των Δήμων
 
Οι Δήμοι που θα συμμετέχουν στην πρόσκληση θα ακολουθήσουν την εξής διαδικασία που είναι η ακόλουθη:
 
1.ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΜΑΘΗΣΗΣ: Οι ενδιαφερόμενοι Δήμοι θα καθορίσουν του χώρους Διοίκησης και Μάθησης που θα διαθέσουν, όπως δομές τυπικής εκπαίδευσης –σχολεία και δομές που πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές και διαθέτουν την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή, όπως εργαστήρια πληροφορικής κ.α.
Προς τούτο να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:
α. Σε περίπτωση ύπαρξης δομών που έχουν λειτουργήσει κατά τα προηγούμενα χρόνια για την παροχή προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων, αυτές μπορούν να αξιοποιηθούν εφόσον ζητηθεί από το Δήμο.
β. Συνολικά ως ελάχιστες προδιαγραφές για τον ορισμό του Κ.Β.Δ.Μ. ορίζονται οι παρακάτω:
-Η τήρηση κανονισμών ασφαλείας και πυρασφάλειας
-Η προσβασιμότητα σε Α.Μ.Ε.Α.
Η εξασφάλιση θέρμανσης, καθαριότητας και χώρων υγιεινής.
γ. Ως χώρος Διοίκησης του Κ.Δ.Β.Μ. θα μπορεί να οριστεί από τον Δήμο, χώρος με βεβαιωμένη δυνατότητα τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής διασύνδεσης (Internet).
Δ. Ο Δήμος μπορεί να ορίσει πρόσθετους χώρους μάθησης εντός της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου, οι οποίοι θα πληρούν τις παραπάνω βασικές προδιαγραφές.
2. Πλήρης περιγραφή των χώρων Διοίκησης και Εκπαίδευσης στη βάση των παραπάνω προδιαγραφών.
3. Αναλυτική αναφορά της υλικοτεχνικής υποδομής που διαθέτουν (καρέκλες, θρανία, ηλεκτρονικοί     υπολογιστές, πίνακες κλπ).
4. Ορισμός Υπεύθυνου Εκπροσώπου του Δήμου για το Κ.Δ.Β.Μ.
 
Στο ανωτέρω πλαίσιο εισηγούμαστε:
 
1.      Τη συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων στην ανοικτή πρόσκληση προς τους Καλλικρατικούς Δήμους  «ίδρυση και Λειτουργία των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ) προς εφαρμογή Προγραμμάτων ΕκπαίδευσηςΕνηλίκων» με αρι. 244/29-3-2012 της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
 
2.      Τον καθορισμό και την αναλυτική περιγραφή χώρων Διοίκησης και μάθησης σύμφωνα με την πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης, που διαθέτει ο Δήμος Κορινθίων για την λειτουργία του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης στο Δήμο Κορινθίων σύμφωνα με τις προδιαγραφές της πρόσκλησης, καθώς και την υλικοτεχνική υποδομή –εξοπλισμό που διαθέτουν οι χώροι αυτοί.
 
3.      Τον ορισμό υπεύθυνου Εκπροσώπου του Δήμου Κορινθίων για το Κέντρο
      Δια Βίου Μάθησης με την Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης.
 
4.      Την παροχή εξουσιοδότησης στον Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό για
      την υπογραφή οποιουδήποτε έγγραφου είναι απαραίτητο , στα πλαίσια της
       αριθμ. 244/29-3-2012 της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης του
       Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
 
Οι προτεινόμενες δομές –Χώροι δια βίου μάθησης, και η υλικοτεχνική υποδομή –εξοπλισμός για εφαρμογή προγραμμάτων επιμόρφωσης στον Δήμο Κορινθίων επισυνάπτονται σε παράρτημα με τίτλο: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΔΗΜΟΥΣ
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη όλα τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο την εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου , την αριθμ. 244/29-3-2012 πρόσκληση και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(μειοψηφούσης της κας Τσαρμπού Ευφροσύνης)
           
 
1. Τη συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων στην Ίδρυση και Λειτουργία των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης προς εφαρμογή Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων στα πλαίσια της ανοικτής πρόσκλησης αριθμ. 244/29-3-2012 της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
 
2. Τον καθορισμό χώρων Διοίκησης και μάθησης που διαθέτει ο Δήμος Κορινθίων για τη λειτουργία του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης , όπως αναλυτικά περιγράφεται στην επισυναπτόμενη κατάσταση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
 
3. Ορίζει ως συνεργάτη από το Δήμο  την κα Αλεξάνδρα Στεργιοπούλου, μόνιμη υπάλληλο για τη λειτουργία του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης.
 
4.Εξουσιοδοτεί τον κ. Αλέξανδρο Πνευματικό –Δήμαρχο Κορινθίων για την υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση της Λειτουργίας του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 7 / 120 / 2012 .
  
 
   Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ              Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 27-04-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ