Τροποποίηση της αριθμ. 9/18-1-2012 απόφασης για τη χρήση και μετατροπή οικογενειακών τάφων

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 131
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 7/25-4-2012)
 
ΘΕΜΑ 16ο Η.Δ.: «Τροποποίηση της αριθμ. 9/18-1-2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, όσον αφορά τη χρήση και μετατροπή οικογενειακών τάφων»
           
         Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 25 – 4 – 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 14402/20.4.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (36) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Καμπούρης Χαράλαμπος
3.      Παππάς Αντώνης       
4.      Τζαναβάρας Δημήτριος
5.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
6.      Φαρμάκης Γεώργιος
7.      Μελέτης Χρήστος
8.      Κεφάλας Σταύρος
9.      Λέκκας Πέτρος
10.Κολοκούρης Νικόλαος
11.Χατζής Μιχάλης
12.Γκερζελής Ιωάννης
13.Περόγαμβρος Μιχάλης
14.Ζήμος Κων/νος
15.Λαμπρινός Παναγιώτης
16.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
17.Οικονόμου Γεώργιος
18. Λέκκα Σοφία
19.Σταματάκης Μάριος
20.Βατουσιάδης Νικόλαος      
21.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
22.Φόρτης Φώτιος
23.Γιώτης Κων/νος
24.Τόγιας Σωκράτης
25.Μπάκουλης Δημήτριος
26.Πούρος Γεώργιος
27.Ζαχαριάς Σπυρίδων
28.Κορδώσης Χρήστος
29.Γιάννου Νικολέττα
30.Ρούκης Βασίλειος
31.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
32.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
33.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
34.Αθανασάκος Θωμάς
35.Γουγάς Αλέξανδρος
36.Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Χασικίδης Χρήστος       
2.      Δράκος Παναγιώτης
3.      Καμπάς Νικόλαος    
4.      Δασκαλοπούλου Σοφία
5.      Καρπούζης Γρηγόριος
   
 
 
 

 Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δώδεκα (12) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
         1.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
         2.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
         3.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
         4.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
         5.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
         6.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
         7.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
         8.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
         9.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
         10.Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
         11.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
         12. Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
 
 
         Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
4.      Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
5.      Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
6.      Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
7.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
8.      Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
9.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
10.Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
    
 
 
      
                                              
 

       1)       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, 2) Μελέτης Χρήστος, 3) Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, 4) Γιάννου Νικολέττα, 5) Αθανασάκος Θωμάς και 6) Γουγάς Αλέξανδρος, προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 4ου Ε.Η.Δ  θέματος.
 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:
 
1) Τζαναβάρας Δημήτριος, αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 4ου Ε.Η.Δ  θέματος, 
2) Γουγάς Αλέξανδρος, αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και
3)Φόρτης Φώτιος και Τσαρμπού Ευφροσύνη αποχώρησαν στο τέλος της συζήτησης του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
 Απόφαση: 131   O Πρόεδρος εισηγούμενος το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης                           
                               ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι με την αριθμ. 147/30-3-2011 απόφασή μας καθορίσαμε το δικαίωμα χρήσης Νεκροταφείων σε όλο το Δήμο Κορινθίων.   Κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση της ανωτέρω απόφασης σύμφωνα με την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας , Γραφείο Εσόδων, η οποία έχει ως εξής:
<<Για την εύρυθμη λειτουργία όλων των κοιμητηρίων των Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου , Σαρωνικού, Σολυγείας και Τενέας του Νέου Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων θα πρέπει να γίνει τροποποίηση της 9/18-1-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ως εξής:
  
Α.- Δ.Ε Άσσου – Λεχαίου.
 

1
Δικαίωμα παραχώρησης νέων μονών οικογενειακών  τάφων σε δημότες
250,00 €
2
Δικαίωμα παραχώρησης νέων μονών οικογενειακών τάφων σε ετεροδημότες
2.000,00€
3
Δικαίωμα διατήρησης οικογενειακών τάφων για όλα τα κοιμητήρια της Δ.Ε.
20,00 €

 Β.- Δ.Ε. Σαρωνικού.
  

1
Δικαίωμα παραχώρησης νέων μονών οικογενειακών τάφων σε δημότες
250,00 €
2
Δικαίωμα παραχώρησης νέων μονών οικογενειακών τάφων σε ετεροδημότες
2.000,00€
3
Δικαίωμα διατήρησης οικογενειακών τάφων για όλα τα κοιμητήρια της Δ.Ε.
20,00 €

 Γ.- Δ.Ε. Σολυγείας.
 

1
Δικαίωμα παραχώρησης νέων μονών οικογενειακών τάφων σε δημότες
250,00 €
2
Δικαίωμα παραχώρησης νέων μονών οικογενειακών τάφων σε ετεροδημότες
2.000,00€
3
Δικαίωμα διατήρησης οικογενειακών τάφων για όλα τα κοιμητήρια της Δ.Ε
20,00 €

 Δ.- Δ.Ε. Τενέας.
 

1
Δικαίωμα παραχώρησης νέων μονών οικογενειακών τάφων σε δημότες
250,00 €
2
Δικαίωμα παραχώρησης νέων μονών οικογενειακών σε ετεροδημότες
2.000,00€
3
Δικαίωμα διατήρησης οικογενειακών τάφων για όλα τα κοιμητήρια της Δ.Ε
20,00 €

 
Τέλος για τη Δ.Ε. Κορίνθου να δοθεί το δικαίωμα μετατροπής των τάφων τετραετούς χρήσης σε οικογενειακούς που έχουν παραχωρηθεί το έτος 2008 αντί του ποσού των 1.370,00 €.>>
  
Πούρος Γεώργιος: Υπάρχουν διαφορές στις τιμές που αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο με αυτές που προτείνονται στην εισήγηση.
 
Ο Πρόεδρος πρότεινε να ισχύσουν οι ίδιες τιμές που αποφασίσαμε με την αρ. 9/2012 Α.Δ.Σ. και να τροποποιηθεί η απόφαση αυτή όσον αφορά τη χρήση μονών οικογενειακών τάφων.
 
            Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα από το Πρόεδρο , την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, την αναγκαιότητα τροποποίησης της αριθμ. 9/2012 ΑΔΣ και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
 
 Την τροποποίηση της αριθμ. 9/18-1-2012  απόφασης  Δημοτικού Συμβουλίου της οποίας το αποφασιστικό διαμορφώνεται ως εξής:
 
1.- Καθορίζει το δικαίωμα χρήσης νεκροταφείωνσε όλο το Δήμο Κορινθίωνως εξής:
 
 
Δημοτική Ενότητα Κορινθίων:
  

α/α
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
 
1
Δικαίωμα καθαριότητας (ετησίως) στα Νεκροταφεία Κορίνθου
60,00 €
2
Δικαίωμα ανόρυξης τάφων
150,00 €
3
Δικαίωμα ευπρεπισμού τάφων
150,00 €
4
Δικαίωμα παραχώρησης τάφων 4ετους χρήσεως σε δημότες
250,00 €
5
Δικαίωμα οστεοφυλακίου ετησίως
45,00 €
6
Δικαίωμα παραμονής οστών πέραν της 4ετίας (ετησίως)
150,00 €
7
Δικαίωμα παραχώρησης τάφων 4ετους χρήσεως σε ετεροδημότες μόνο στα Νεκροταφεία των Δημοτικών-Τοπικών Κοινοτήτων
2.720,00€
8
Δικαίωμα καθαριότητας στα Νεκροταφεία των Δημοτικών-Τοπικών Κοινοτήτων
40,00 €
9
Δικαίωμα παλαιών οικογενειακών τάφων (ετησίως) στα Νεκροταφεία Κορίνθου
60,00€
10
Δικαίωμα παλαιών οικογενειακών τάφων (ετησίως) στα Νεκροταφεία Τ&Δ. Κοινότητες Αρχ. Κορίνθου, Εξαμιλίων, Ξυλοκέριζας και Σολομού
40,00€
11
Δικαίωμα μετατροπής των τάφων τετραετούς χρήσης σε οικογενειακούς που έχει παραχωρηθεί το έτος 2008
1.370,00€

 Δημοτική Ενότητα Άσσου – Λεχαίου:
  

1
Δικαίωμα παραχώρησης νέων μονών οικογενειακών τάφων σε δημότες
250,00 €
2
Δικαίωμα παραχώρησης νέων μονών οικογενειακών τάφων σε ετεροδημότες
2.000,00€
3
Δικαίωμα διατήρησης οικογενειακών τάφων για όλα τα κοιμητήρια της Δ.Ε.
20,00 €

 Δημοτική Ενότητα Σαρωνικού. 
 

1
Δικαίωμα παραχώρησης νέων μονών οικογενειακών τάφων σε δημότες
200,00 €
2
Δικαίωμα παραχώρησης νέων μονών οικογενειακών τάφων σε ετεροδημότες
2.000,00€
3
Δικαίωμα διατήρησης οικογενειακών τάφων για όλα τα κοιμητήρια της Δ.Ε.
20,00 €

 
 
Δημοτική Ενότητα Σολυγείας.
 

1
Δικαίωμα παραχώρησης νέων μονών οικογενειακών τάφων σε δημότες
100,00 €
2
Δικαίωμα παραχώρησης νέων μονών οικογενειακών τάφων σε ετεροδημότες
2.000,00€
3
Δικαίωμα διατήρησης οικογενειακών τάφων για όλα τα κοιμητήρια της Δ.Ε
20,00 €

 Δημοτική Ενότητα Τενέας.
 

1
Δικαίωμα παραχώρησης νέων μονών οικογενειακών τάφων σε δημότες
250,00 €
2
Δικαίωμα παραχώρησης νέων μονών οικογενειακών σε ετεροδημότες
2.000,00€
3
Δικαίωμα διατήρησης οικογενειακών τάφων για όλα τα κοιμητήρια της Δ.Ε
20,00 €
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 9/18-1-2012 Α.Δ.Σ.

 Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
 
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 7 / 131 / 2012 .
 
  Ο   Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ              Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 3-05-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ

 

Leave a Comment