Διοργάνωση του 3ου Αγώνα Δρόμου «ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ 2012» στα Αθίκια

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 134
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 7/25-04-2012)
 
ΘΕΜΑ 19ο Η.Δ.:Διοργάνωση του 3ου Αγώνα Δρόμου «ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ 2012» στα Αθίκια”
           
         Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 25 – 4 – 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 14402/20.4.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (36) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Καμπούρης Χαράλαμπος
3.      Παππάς Αντώνης       
4.      Τζαναβάρας Δημήτριος
5.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
6.      Φαρμάκης Γεώργιος
7.      Μελέτης Χρήστος
8.      Κεφάλας Σταύρος
9.      Λέκκας Πέτρος
10.Κολοκούρης Νικόλαος
11.Χατζής Μιχάλης
12.Γκερζελής Ιωάννης
13.Περόγαμβρος Μιχάλης
14.Ζήμος Κων/νος
15.Λαμπρινός Παναγιώτης
16.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
17.Οικονόμου Γεώργιος
18. Λέκκα Σοφία
19.Σταματάκης Μάριος
20.Βατουσιάδης Νικόλαος      
21.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
22.Φόρτης Φώτιος
23.Γιώτης Κων/νος
24.Τόγιας Σωκράτης
25.Μπάκουλης Δημήτριος
26.Πούρος Γεώργιος
27.Ζαχαριάς Σπυρίδων
28.Κορδώσης Χρήστος
29.Γιάννου Νικολέττα
30.Ρούκης Βασίλειος
31.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
32.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
33.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
34.Αθανασάκος Θωμάς
35.Γουγάς Αλέξανδρος
36.Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Χασικίδης Χρήστος       
2.      Δράκος Παναγιώτης
3.      Καμπάς Νικόλαος    
4.      Δασκαλοπούλου Σοφία
5.      Καρπούζης Γρηγόριος
   
  Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δώδεκα (12) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων
   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
         1.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
         2.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
         3.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
         4.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
         5.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
         6.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
         7.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
         8.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
         9.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
        10.Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
        11.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
        12. Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
 
 
         Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
4.      Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
5.      Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
6.      Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
7.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
8.      Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
9.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
10.Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
    
 
 
      
                                               
 

1) Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, 2) Μελέτης Χρήστος, 3) Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, 4) Γιάννου Νικολέττα, 5) Αθανασάκος Θωμάς και 6) Γουγάς Αλέξανδρος, προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 4ου Ε.Η.Δ  θέματος.
 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:
 
1) Τζαναβάρας Δημήτριος, αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 4ου Ε.Η.Δ  θέματος, 
2) Γουγάς Αλέξανδρος, αποχώρησε στο τέλος της συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και
3)Φόρτης Φώτιος και Τσαρμπού Ευφροσύνη αποχώρησαν στο τέλος της συζήτησης του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
 Απόφαση: 134   Ο Πρόεδρος για  το 19ο θέμα της ημερήσιας
                            διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, ότι ο Δήμος Κορινθίων για τρίτη συνεχή χρονιά διοργανώνει αγώνα δρόμου 10 χλμ. με την ονομασία «ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ 2012»  αφιερωμένο στη μνήμη  του Σωτηρίου Διδασκάλου, δωρητή του Πνευματικού Κέντρου Αθικίων.
Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 12-05-2012, θα έχει αφετηρία και τερματισμό το Πνευματικό Κέντρο «ΕΛΕΝΗ Σ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ» στα Αθίκια.
Στον αγώνα δρόμου θα λάβουν μέρος αθλητές από όλη την Ελλάδα ατομικά ή συλλογικά.
Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο Δήμαρχος, ο οποίος ανάφερε ότι ο αγώνας δρόμου 10 χλμ. με την ονομασία «ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ 2012»  διοργανώνεται για τρίτη χρονιά στα Αθίκια  αφιερωμένο στη μνήμη  του Σωτηρίου Διδασκάλου, δωρητή του Πνευματικού Κέντρου Αθικίων και πρότεινε την έγκριση δαπάνης ύψους 4.500,00 €.
Είναι μια εκδήλωση αθλητικού περιεχομένου, τις δαπάνες της οποίας μπορεί να καλύψει ο Δήμος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 3α του Δ.Κ.Κ. . Με το ανωτέρω ποσό θα καλυφθούν οι δαπάνες οι οποίες αναλύονται σε προμήθεια μεταλλίων-κυπέλλων, τιμητικών διπλωμάτων, νούμερα συμμετοχής αθλητών, αναμνηστικά μπουζάκια, προμήθεια αφεψημάτων, νερού, χυμών, σάντουιτς, γλυκών για τους αθλητές στον τερματισμό, εκτύπωση αφισών, ηχητική κάλυψη.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τ’ ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3α του Ν. 3463/2006.
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τη διοργάνωση αγώνα δρόμου 10 χλμ., που θα έχει αφετηρία και τερματισμό το Πνευματικό Κέντρο «ΕΛΕΝΗ Σ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ» στα Αθίκια, την 12.05.2012 αφιερωμένο στη μνήμη  του Σωτηρίου Διδασκάλου, δωρητή του Πνευματικού Κέντρου Αθικίων.
Εγκρίνει ποσό 4.500,00€ για την υλοποίηση της εκδήλωσης με το οποίο θα καλυφθούν οι δαπάνες προμήθεια μεταλλίων-κυπέλλων, τιμητικών διπλωμάτων, νούμερα συμμετοχής αθλητών, αναμνηστικά μπουζάκια, προμήθεια αφεψημάτων, νερού, χυμών, σάντουιτς, γλυκών για τους αθλητές στον τερματισμό, εκτύπωση αφισών, ηχητική κάλυψη.
 
Η κάλυψη τηςανωτέρω δαπάνης θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στο Προϋπολογισμό 2012 πίστωση με ΚΑ 15/6472.0001 και τίτλο «Έξοδα Αθλητικών δραστηριοτήτων»
 
        — Ψηφίζει τη διάθεση ποσού 4.500,00€ σε βάρος της ανωτέρω σχετικής πίστωσης
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 7 / 133 / 2012 .
  
 
 
    Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ               Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 27-04-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ

Leave a Comment