Αίτημα κατοίκων περιοχής Αγ. Γεωργίου για τοποθέτηση απαγορευτικών πινακίδων Ρ40 στην οδό Πυθαγόρα

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 137
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 7/25-4-2012)
 
ΘΕΜΑ 22ο Η.Δ.: «Αίτημα κατοίκων περιοχής Αγ. Γεωργίου για τοποθέτηση
       απαγορευτικών πινακίδων Ρ40 επί της οδού Πυθαγόρα»
           
         Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 25 – 04 – 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 14402/20.4.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (36) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Καμπούρης Χαράλαμπος
3.      Παππάς Αντώνης       
4.      Τζαναβάρας Δημήτριος
5.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
6.      Φαρμάκης Γεώργιος
7.      Μελέτης Χρήστος
8.      Κεφάλας Σταύρος
9.      Λέκκας Πέτρος
10.Κολοκούρης Νικόλαος
11.Χατζής Μιχάλης
12.Γκερζελής Ιωάννης
13.Περόγαμβρος Μιχάλης
14.Ζήμος Κων/νος
15.Λαμπρινός Παναγιώτης
16.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
17.Οικονόμου Γεώργιος
18. Λέκκα Σοφία
19.Σταματάκης Μάριος
20.Βατουσιάδης Νικόλαος      
21.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
22.Φόρτης Φώτιος
23.Γιώτης Κων/νος
24.Τόγιας Σωκράτης
25.Μπάκουλης Δημήτριος
26.Πούρος Γεώργιος
27.Ζαχαριάς Σπυρίδων
28.Κορδώσης Χρήστος
29.Γιάννου Νικολέττα
30.Ρούκης Βασίλειος
31.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
32.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
33.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
34.Αθανασάκος Θωμάς
35.Γουγάς Αλέξανδρος
36.Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Χασικίδης Χρήστος       
2.      Δράκος Παναγιώτης
3.      Καμπάς Νικόλαος   
4.      Δασκαλοπούλου Σοφία
5.      Καρπούζης Γρηγόριος
   
 
    Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δώδεκα (12) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων
   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
         1.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
         2.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
         3.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
         4.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
         5.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
         6.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
         7.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
         8.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
         9.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
         10.Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
         11.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
         12. Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
 
 
           Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
4.      Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
5.      Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
6.      Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
7.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
8.      Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
9.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
10.Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
    
 
 
      
                                              
 

1)       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, 2) Μελέτης Χρήστος, 3) Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, 4) Γιάννου Νικολέττα, 5) Αθανασάκος Θωμάς και 6) Γουγάς Αλέξανδρος, προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 4ου Ε.Η.Δ  θέματος.
 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:
 
1) Τζαναβάρας Δημήτριος, αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 4ου Ε.Η.Δ θέματος, 
2) Γουγάς Αλέξανδρος, αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και
3)Φόρτης Φώτιος και Τσαρμπού Ευφροσύνη αποχώρησαν στο τέλος της συζήτησης του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  
 
Απόφαση: 137   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  
                             έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
 
1.      τις αριθ. πρωτ. 20978/24-05-2011 και 22399/01-06-2011 αιτήσεις της κ. Μαριλένας Τσαμαντά και Υπαπαντής Κορίλη αντίστοιχα, με τις οποίες αιτούνται την τοποθέτηση απαγορευτικών πινακίδων Ρ40 για τη στάση και στάθμευση φορτηγών επί της οδού Πυθαγόρα στον Άγιο Γεώργιο, λόγω μη ορατότητας και κινδύνου ατυχήματος εξαιτίας των σταθμευμένων φορτηγών καθώς και της μάζωξης ατόμων στην περιοχή στάθμευσης κατά τις νυχτερινές ώρες.
2.      την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, σύμφωνα με την οποία η Υπηρεσία συμφωνεί με την τοποθέτηση των απαγορευτικών πινακίδων.
3.      την αριθ. 4/17/06-04-2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου, με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τοποθέτηση απαγορευτικών πινακίδων Ρ40 επί της οδού Πυθαγόρα στον Άγιο Γεώργιο Κορίνθου για τη στάση και τη στάθμευση φορτηγών επί της ως άνω οδού, διότι λόγω της στάσης και στάθμευσης των φορτηγών περιορίζεται πολύ η ορατότητα των οδηγών των διερχομένων οχημάτων, με αποτέλεσμα να αυξάνει πολύ ο κίνδυνος ατυχημάτων και επιπροσθέτως, η στάθμευση των φορτηγών στη συγκεκριμένη περιοχή ευνοεί τη συγκέντρωση ανάμεσά τους κατά τις νυχτερινές ώρες, ατόμων που εκδηλώνουν παραβατικές συμπεριφορές και μπορεί να γίνουν επικίνδυνα για τους κατοίκους της περιοχής.  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τ’ ανωτέρω εκτεθέντα, τις διατάξεις της παρ. 1. α4 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006 και τις διατάξεις της παρ. 1Β v) του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
       Την τοποθέτηση απαγορευτικών πινακίδων Ρ40 επί της οδού Πυθαγόρα στον Άγιο Γεώργιο Κορίνθου για τη στάση και τη στάθμευση φορτηγών επί της ως άνω οδού, διότι λόγω της στάσης και στάθμευσης των φορτηγών περιορίζεται πολύ η ορατότητα των οδηγών των διερχομένων οχημάτων, με αποτέλεσμα να αυξάνει πολύ ο κίνδυνος ατυχημάτων και επιπροσθέτως, η στάθμευση των φορτηγών στη συγκεκριμένη περιοχή ευνοεί τη συγκέντρωση ανάμεσά τους κατά τις νυχτερινές ώρες, ατόμων που εκδηλώνουν παραβατικές συμπεριφορές και μπορεί να γίνουν επικίνδυνα για τους κατοίκους της περιοχής.  
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 7 / 137 / 2012 .
  
 
   Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ              Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 30-04-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
 
 
 

Leave a Comment