Περίληψη διακήρυξης για την εκτέλεση υπηρεσίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Κόρινθος, 16-05-2012
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        Αριθμ.Πρωτ.: 18295
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
Διακηρύττει ότι

Εκτίθεται σε ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κατ΄ αποκοπή τίμημα και με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά, η εκτέλεση της υπηρεσίας «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, του Π.Δ. 28/1980, του Ν. 2539/1997 και του Ν. 3463/2006, προϋπολογισμού 75.500,00€.
Η χρηματοδότηση γίνεται από ΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥ.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα Γραφεία του Δήμου Κορινθίων (Κολιάτσου 32) την 31η Μαΐου 2012, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10:00 έως ώρα 10:30 (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών).
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές μόνον από Ανώνυμες Εταιρείες Ασφαλειών, είτε απευθείας, είτε μέσω ασφαλιστικής εταιρείας ή ασφαλιστικού γραφείου που επισήμως εκπροσωπεί.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, κ.λπ..
Η ανάθεση εκτέλεσης της εργασίας ασφάλισης των δημοτικών αυτοκινήτων, μηχανημάτων και μοτοποδηλάτων, αφορά εβδομήντα δύο (72) αυτοκίνητα (επιβατηγά, λεωφορεία, βυτιοφόρα, φορτηγά παντός τύπου, απορριμματοφόρα), είκοσι επτά (27) μηχανήματα έργων (ερπύστρια, σάρωθρα, τσάπες, βραχιονοφόρα ανυψωτικά καλάθια) και δέκα πέντε (15) δίκυκλα μοτοποδήλατα. Οποιοδήποτε νέο όχημα, που θα τεθεί σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της εργασίας θα ασφαλιστεί από τον ανάδοχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 28/80.
Για περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή των τευχών της μελέτης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευθύνονται στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου (Ερμού 39, 1ος όροφος – τηλ. 27413 61000, αρμ. κ. Ζαφειρόπουλος Χρήστος) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος Κορινθίων

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Leave a Comment