Επικαιροποίηση της 91/2009 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Άσσου – Λεχαίου περί αγοράς ακινήτου

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ    
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 149
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 8/16-5-2012)
 
ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ.: «Επικαιροποίηση της 91/2009 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Άσσου – Λεχαίου περί αγοράς ακινήτου Αναστασίας Μπαλτά για διεύρυνση δημοτικού κοινόχρηστου χώρου στον Άσσο»
           
         Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 16 – 5 – 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 17799/11.5.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (38) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Χασικίδης Χρήστος       
3.      Καμπούρης Χαράλαμπος
4.       Παππάς Αντώνης        
5.      Τζαναβάρας Δημήτριος
6.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
7.      Φαρμάκης Γεώργιος
8.      Μελέτης Χρήστος
9.      Καμπάς Νικόλαος    
10.Κεφάλας Σταύρος
11.Λέκκας Πέτρος
12.Δράκος Παναγιώτης
13.Χατζής Μιχάλης
14.Γκερζελής Ιωάννης
15.Περόγαμβρος Μιχάλης
16.Ζήμος Κων/νος
17.Λαμπρινός Παναγιώτης
18.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
19.Οικονόμου Γεώργιος
20. Λέκκα Σοφία
21.Σταματάκης Μάριος
22.Βατουσιάδης Νικόλαος      
23.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
24.Φόρτης Φώτιος
25.Γιώτης Κων/νος
26.Τόγιας Σωκράτης
27.Μπάκουλης Δημήτριος
28.Καρπούζης Γρηγόριος
29.Πούρος Γεώργιος
30.Ζαχαριάς Σπυρίδων
31.Κορδώσης Χρήστος
32.Ρούκης Βασίλειος
33.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
34.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
35.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
36.Αθανασάκος Θωμάς
37.Γουγάς Αλέξανδρος
38.Χριστάκης Ηλίας
 
   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Κολοκούρης Νικόλαος
2.      Γιάννου Νικολέττα
3.      Τσαρμπού Ευφροσύνη
   
 
Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα πέντε (15) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων
   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
         1.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
         2.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
         3.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
         4.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
         5.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
         6.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
         7.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
         8.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
         9.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
         10.Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
         11.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
         12. Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
         13.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
         14.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
         15.Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
 
          Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
4.      Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
5.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
6.      Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
7.      Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
    
 
 
      
                                              
 

1)Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, 2) Δράκος Παναγιώτης, 3) Γκερζελής Ιωάννης, 4) Κωνσταντογιάννης Βασίλειος, 5) Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, 6)Πούρος Γεώργιος, 7) Λέκκα Σοφία και 8) Γουγάς Αλέξανδρος, προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 5ου Ε.Η.Δ  θέματος.
 
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Μελέτης Χρήστος προσήλθε στο τέλος του 9ου θέματος της Η.Δ. , ενώ ο Δημοτικός Σύμβουλος Οικονόμου Γεώργιος προσήλθε στο τέλος του 14ου θέματος της Η.Δ.  Ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιώτης Κων/νος αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 2ου θέματος της Η.Δ.
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Απόφαση: 149  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης (στο σημείο αυτό αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος Καρπούζης Γρηγόριος  λόγω κωλύματος και επανήλθε με την έναρξη του 2ου θέματος)  παρέθεσε ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου :  
Α) Την υπ΄ αριθμ. 23/13-02-2009 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του τέως Δήμου Άσσου – Λεχαίου, περί αποδοχής αιτήσεως Αναστασίας Μπαλτά για αγορά ακινήτου (οικόπεδο) στο Τ.Δ Άσσου σε κεντρικό σημείο του χωριού.
Β) Την υπ’ αριθμ. 2/09-02-2009 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Δημοτικού Διαμερίσματος Κοινότητας Άσσου, που συμφωνεί με την αγορά του ανωτέρω ακινήτου.
Γ) Το τοπογραφικό διάγραμμα, οικοπέδου εμβαδού 372,23 τ.μ. που βρίσκεται εντός οικισμού Άσσου, είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, ιδιοκτησίας της κας. Αναστασίας Μπαλτά,  που έχει συνταχθεί από τον Πολιτικό Μηχανικό της ΤΥΔΚ κ. Καρόπουλο Βασίλειο και θεωρηθεί  από την προϊσταμένη της ΤΥΔΚ Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό κα. Χριστίνα Καλαρά,  που  περιγράφεται   με την αρίθμηση 1,2,3,4,5,6,7,1 και ορίζεται: Νότια με υδραύλακα και πέραν αυτού με ιδιοκτησία Κουρμπά και δημοτικό χώρο, Βόρεια με δημοτική οδό, Δυτικά με υδραύλακα και πέραν αυτού με ιδιοκτησία Δ. Κοράκης και Χρυσούλα Μάλλιου και Ανατολικά με δημοτική οδό. Το ΚΑΕΚ 28140236093/0/0.
Δ) Το από 15-6-2009 πρακτικό της Επιτροπής Εκτίμησης  Ακινήτωνμε το οποίο κρίθηκε κατάλληλο το προσφερόμενο ακίνητο ως προς την θέση, το εμβαδόν και το σκοπό για τον οποίο προορίζεται και ορίζει ως τίμημα το ποσό των 55.000,00€ (εμβαδόν οικοπέδου 372,23τ.μ. Χ 147,76€/τ.μ. = 55.000,00€).
Ε) την υπ’ αριθμ. 91/23-06-2009 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του τέως Δήμου Άσσου -Λεχαίου, για απευθείας αγορά ακινήτου εκτάσεως 372,23τ.μ. ιδιοκτησίας Αναστασίας Μπαλτά,  ως το μοναδικό κατάλληλο που υπάρχει για τη δημιουργία κοινόχρηστου χώρου μετά πρασίνου, σε διεύρυνση ενός μικρού δημοτικού χώρου υπάρχοντος στο νότιο τμήμα του εν λόγω ακινήτου το οποίο μένει ανεκμετάλλευτο και η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 6675/16-07-2009 απόφαση του Γ.Γ.Π.Π..
            Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα, και τις διατάξεις των άρθρων 186 §5 και 191 του Ν. 3463/2006.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
(και με την ψήφο του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Άσσου)
 
1.- Την επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 91/23-06-2009 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του τέως Δήμου Άσσου –Λεχαίου,  για απευθείας αγορά ακινήτου εκτάσεως 372,23τ.μ. ιδιοκτησίας Αναστασίας Μπαλτά, ως το μοναδικό κατάλληλο που υπάρχει για τη δημιουργία κοινόχρηστου χώρου μετά πρασίνου, σε διεύρυνση ενός μικρού δημοτικού χώρου υπάρχοντος στο νότιο τμήμα του εν λόγω ακινήτου το οποίο μένει ανεκμετάλλευτο.
Το παραπάνω ακίνητο εμφαίνεται με την αρίθμηση 1,2,3,4,5,6,7,1 στο τοπογραφικό διάγραμμα, που έχει συνταχθεί από τον Πολιτικό Μηχανικό της ΤΥΔΚ κ. Καρόπουλο Βασίλειο και θεωρηθεί από την προϊσταμένη της ΤΥΔΚ Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό κα. Χριστίνα Καλαρά και ορίζεται: Νότια με υδραύλακα και πέραν αυτού με ιδιοκτησία Κουρμπά και δημοτικό χώρο, Βόρεια με δημοτική οδό, Δυτικά με υδραύλακα και πέραν αυτού με ιδιοκτησία Δ. Κοράκης και Χρυσούλα Μάλλιου και Ανατολικά με δημοτική οδό. Το ΚΑΕΚ 28140236093/0/0.
  
2.- Καθορίζει ως τελικό τίμημα αγοράς του ακινήτου ιδιοκτησίας Αναστασίας Μπαλτά το συνολικό ποσό 55.000,00€, σύμφωνα με το από 15-06-2009  πρακτικό της επιτροπής του άρθρου 186 § 5 του Ν. 3463/2006.
 
3.- Η ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού 55.000,00€   θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στο προϋπολογισμό έτους 2012 πίστωση με ΚΑ 30/7311.0062 και τίτλο «Αγορά οικοπέδου για τη δημιουργία κοινοχρήστου χώρου Δ.Ε Άσσου – Λεχαίου» ποσού 55.000,00 €.
 
4.- Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό,  για όλες τις νόμιμες ενέργειες προκειμένου να εκτελεστεί η παρούσα απόφαση, την υπογραφή Συμβολαίου μεταβίβασης ακινήτου, πιστοποιητικό μετεγγραφής του στο οικείο υποθηκοφυλακείο κλπ.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος   ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 8 / 149 / 2012 .
  
 
   Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ              Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 25-05-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ