Αγορά ακινήτου στο Στεφάνι για δημιουργία κοινόχρηστου χώρου

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ    
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 151
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 8/16-5-2012)
 
ΘΕΜΑ 3ο Η.Δ.: «Αγορά ακινήτου στο Στεφάνι για δημιουργία κοινόχρηστου χώρου»
           
         Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 16 – 5 – 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 17799/11.5.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (38) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Χασικίδης Χρήστος       
3.      Καμπούρης Χαράλαμπος
4.        Παππάς Αντώνης       
5.      Τζαναβάρας Δημήτριος
6.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
7.      Φαρμάκης Γεώργιος
8.      Μελέτης Χρήστος
9.      Καμπάς Νικόλαος    
10.Κεφάλας Σταύρος
11.Λέκκας Πέτρος
12.Δράκος Παναγιώτης
13.Χατζής Μιχάλης
14.Γκερζελής Ιωάννης
15.Περόγαμβρος Μιχάλης
16.Ζήμος Κων/νος
17.Λαμπρινός Παναγιώτης
18.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
19.Οικονόμου Γεώργιος
20. Λέκκα Σοφία
21.Σταματάκης Μάριος
22.Βατουσιάδης Νικόλαος      
23.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
24.Φόρτης Φώτιος
25.Γιώτης Κων/νος
26.Τόγιας Σωκράτης
27.Μπάκουλης Δημήτριος
28.Καρπούζης Γρηγόριος
29.Πούρος Γεώργιος
30.Ζαχαριάς Σπυρίδων
31.Κορδώσης Χρήστος
32.Ρούκης Βασίλειος
33.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
34.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
35.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
36.Αθανασάκος Θωμάς
37.Γουγάς Αλέξανδρος
38.Χριστάκης Ηλίας
 
   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Κολοκούρης Νικόλαος
2.      Γιάννου Νικολέττα
3.      Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
 
 

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα πέντε (15) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων

  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
         1.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
         2.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
         3.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
         4.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
         5.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
         6.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
         7.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
         8.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
         9.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
        10.Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
        11.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
        12. Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
        13.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
        14.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
        15.Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
 
         Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
4.      Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
5.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
6.      Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
7.      Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
    
 
 
      
                                               
 

1)Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, 2) Δράκος Παναγιώτης, 3) Γκερζελής Ιωάννης, 4) Κωνσταντογιάννης Βασίλειος, 5) Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, 6)Πούρος Γεώργιος, 7) Λέκκα Σοφία και 8) Γουγάς Αλέξανδρος, προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 5ου Ε.Η.Δ  θέματος.
 
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Μελέτης Χρήστος προσήλθε στο τέλος του 9ου θέματος της Η.Δ. , ενώ ο Δημοτικός Σύμβουλος Οικονόμου Γεώργιος προσήλθε στο τέλος του 14ου θέματος της Η.Δ.  Ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιώτης Κων/νος αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 2ου θέματος της Η.Δ.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
Απόφαση: 151  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης                
                 έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου ότι στην Τοπική Κοινότητα Στεφανίου υπάρχει η ανάγκη δημιουργίας πλατείας και παιδικής χαράς,  επειδή δεν υπάρχει τέτοιος χώρος.
Το μόνο κατάλληλο ακίνητο για το παραπάνω σκοπό είναι αυτό που βρίσκεται πλησίον του Δημοτικού Σχολείου και του Ιερού Ναού Αγίου Στεφανά της κτηματικής περιφέρειας της Τοπικής  Κοινότητας Στεφανίου, είναι άρτιο και οικοδομήσιμο συνολικής εκτάσεως 1.006,09 m², ιδιοκτησίας κ. Ζούζα Αντωνίου του Κων/νου. Το παραπάνω ακίνητο εμφαίνεται με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Θ-Ι- Ζ-Η-Α στο από 2012 Τοπογραφικό Διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και ορίζεται: Νότια με δημοτικό δρόμο, Βόρεια με ιδιοκτησία Ζούζα Αντωνίου του Κων/νου, Δυτικά με ιδιοκτησία Πούλου Γεωργίου και Ανατολικά με δημοτικό δρόμο.
 
Ο Πρόεδρος, επίσης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το από 10-5-2012 πρακτικό της επιτροπής του άρθρου 186 § 5 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) , που αποτελείται από τους 1) Χαράλαμπο Ντιγκιρλάκη, Δημοτικό Σύμβουλο, 2) Μπαλάφα Δημήτριο, Πρόεδρο Τ.Κ. Στεφανίου (ΑΔΣ 17/2012) και 3) Νικολέττα Γκεζερλή, Πολιτική Μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου (Απόφαση Δημάρχου 2318/2012), σύμφωνα με το οποίο καθορίζεται ως τιμή μονάδος του ανωτέρω ακινήτου ιδιοκτησίας Ζούζα Αντωνίου του Κων/νου το ποσό 25,00€ ανά τ.μ., ήτοι συνολικά 1.006,09 τ.μ. Χ 24,84 €/τ.μ. = 24.991,28 €. Συνεπώς το συνολικό τίμημα για το ακίνητο καθορίζεται στο ποσό των 24.991,28€
            Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Προέδρου, την ανάγκη του Δήμου για την αγορά ακινήτου με σκοπό τη δημιουργία πλατείας και παιδικής χαράς στο Στεφάνι, το από 10-05-2012 πρακτικό της επιτροπής καθορισμού τιμήματος του εν λόγω ακινήτου και τις διατάξεις των άρθρων 186 §5 και 191 του Ν. 3463/2006.
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
(και με την ψήφο του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Στεφανίου)
 
1.- Την απ΄ ευθείας αγορά ακινήτου εκτάσεως 1.006,09 m², ιδιοκτησίας κ. Ζούζα Αντωνίου του Κων/νου στο Στεφάνι. Το παραπάνω ακίνητο εμφαίνεται με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Θ-Ι-Ζ-Η-Α στο από 2012 Τοπογραφικό Διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και ορίζεται: Νότια με δημοτικό δρόμο, Βόρεια με ιδιοκτησία Ζούζα Αντωνίου του Κων/νου, Δυτικά με ιδιοκτησία Πούλου Γεωργίου και Ανατολικά με δημοτικό δρόμο.
 
 ως το μόνο κατάλληλο για την δημιουργία πλατείας και παιδικής χαράς, για την εξυπηρέτηση των  κατοίκων και επισκεπτών.
 
2.- Καθορίζει ως τελικό τίμημα αγοράς του ακινήτου ιδιοκτησίας Ζούζα Αντωνίου του Κων/νου το συνολικό ποσό 24.991,28€, σύμφωνα με το από 10-05-2012  πρακτικό της επιτροπής του άρθρου 186 § 5 του Ν. 3463/2006.
 
3.- Η ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού 24.991,28€   θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στο προϋπολογισμό έτους 2012 πίστωση με ΚΑ 30/7112.0001 και τίτλο «Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων» ποσού 150.000,00 €.
 
4.- Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για όλες τις νόμιμες ενέργειες προκειμένου να εκτελεστεί η παρούσα απόφαση, την υπογραφή Συμβολαίου μεταβίβασης ακινήτου, πιστοποιητικό μετεγγραφής του στο οικείο υποθηκοφυλακείο κλπ.  
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος   ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 8 / 151 / 2012 .
  
 
   Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ              Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 23-05-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ