τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης περιοχής Μπαθαρίστρας Κορίνθου στο Ο.Τ. 606

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ    
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 152
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 8/16-5-2012)
 
ΘΕΜΑ 4ο Η.Δ.: «Αίτημα κατοίκων (Αρ. Λειβαδίτη κ.λ.π.) για τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης περιοχής Μπαθαρίστρας Κορίνθου στο Ο.Τ. 606»
           
         Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 16 – 5 – 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 17799/11.5.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (38) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Χασικίδης Χρήστος       
3.      Καμπούρης Χαράλαμπος
4.      Παππάς Αντώνης       
5.      Τζαναβάρας Δημήτριος
6.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
7.      Φαρμάκης Γεώργιος
8.      Μελέτης Χρήστος
9.      Καμπάς Νικόλαος    
10.Κεφάλας Σταύρος
11.Λέκκας Πέτρος
12.Δράκος Παναγιώτης
13.Χατζής Μιχάλης
14.Γκερζελής Ιωάννης
15.Περόγαμβρος Μιχάλης
16.Ζήμος Κων/νος
17.Λαμπρινός Παναγιώτης
18.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
19.Οικονόμου Γεώργιος
20. Λέκκα Σοφία
21.Σταματάκης Μάριος
22.Βατουσιάδης Νικόλαος      
23.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
24.Φόρτης Φώτιος
25.Γιώτης Κων/νος
26.Τόγιας Σωκράτης
27.Μπάκουλης Δημήτριος
28.Καρπούζης Γρηγόριος
29.Πούρος Γεώργιος
30.Ζαχαριάς Σπυρίδων
31.Κορδώσης Χρήστος
32.Ρούκης Βασίλειος
33.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
34.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
35.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
36.Αθανασάκος Θωμάς
37.Γουγάς Αλέξανδρος
38.Χριστάκης Ηλίας
 
 
   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Κολοκούρης Νικόλαος
2.      Γιάννου Νικολέττα
3.      Τσαρμπού Ευφροσύνη
   
  Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα πέντε (15) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων
   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
         1.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
         2.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
         3.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
         4.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
         5.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
         6.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
         7.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
         8.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
         9.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
        10.Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
        11.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
        12. Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
        13.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
        14.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
        15.Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
 
             Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
4.      Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
5.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
6.      Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
7.      Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
    
 
 
      
                                              
 

1)Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, 2) Δράκος Παναγιώτης, 3) Γκερζελής Ιωάννης, 4) Κωνσταντογιάννης Βασίλειος, 5) Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, 6)Πούρος Γεώργιος, 7) Λέκκα Σοφία και 8) Γουγάς Αλέξανδρος, προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 5ου Ε.Η.Δ  θέματος.
 
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Μελέτης Χρήστος προσήλθε στο τέλος του 9ου θέματος της Η.Δ. , ενώ ο Δημοτικός Σύμβουλος Οικονόμου Γεώργιος προσήλθε στο τέλος του 14ου θέματος της Η.Δ.  Ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιώτης Κων/νος αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 2ου θέματος της Η.Δ.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
Απόφαση: 152  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης                 
                             έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου:
 
α. Την από 5-8-2012 αίτηση των κατοίκων κ.κ. 1) Αριστοτέλη Λειβαδίτη, 2)Παναγιώτη Λειβαδίτη, 3) Ανδρέα Κωστόπουλου,4)Παναγιώτη Κωστόπουλου, 5) Γεωργίας Δόσχορη, 6) Μιχαήλ Χατζή και 7) Φωτεινής Λουρίδα, με την οποία ζητούην την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Μπαθαρίστρας στο Ο.Τ. 606 και συγκεκριμένα την επαναφορά της καταργηθείσας οδού Ερμοκράτους πλάτους 5 μέτρων.
Β.  την αριθμ. 24/9-5-2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ,που εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο:
 
«Τη δημιουργία πεζόδρομου πλάτους πέντε (5) μέτρων ξεκινώντας δυτικά από την οδό Ευκλείδου μέχρι ανατολικά το πέρας της ιδιοκτησίας με αριθμό κτηματογράφησης 0517020 και καταλήγοντας στην περιμετρική δημοτική οδό πλάτους 10,00 μέτρων (βόρεια του Ο.Τ. 606) . Έτσι το Ο.Τ. 606 χωρίζεται σε δύο οικοδομικά τετράγωνα ήτοι στο Ο.Τ. 606 και στο Ο.Τ. 606α.
Με αυτήν την πρόταση α) εξασφαλίζεται η πρόσβαση στις ήδη διαμορφωμένες εισόδους των υφισταμένων ιδιοκτησιών με αριθμούς κτηματογράφησης Ο517017 και 0517020, οι οποίες έχουν εκδώσει την οικοδομική τους άδεια προ της έγκρισης του ρυμοτομικού σχεδίου με πρόσωπο την οδό Ερμοκράτους, β) αυξάνεται το ποσοστό κοινοχρήστων χώρων κατά 486,75 τ.μ. , γ) θα επέλθει διόρθωση της πράξης εφαρμογής, καθώς δε θα συνενώνονται ανεξάρτητες ιδιοκτησίες σε μια ενιαία ιδιοκτησία συμπεριλαμβανομένης της καταργημένης οδού Ερμοκράτους, γεγονός που δημιουργεί πρόβλημα προσβασιμότητας στις ιδιοκτησίες που βρίσκονται εσώτερα στο Ο.Τ. 606 με αριθμούς κτηματογράφησης 0517024, 0517025, δ) δε θα ρυμοτομηθεί το υπάρχον ισόγειο κτίσμα της ιδιοκτησίας με αριθμό κτηματογράφησης 0517019 καθώς με την προτεινόμενη δημιουργία δρόμου από τους αιτούντες εντός της ιδιοκτησίας αυτής, θα δημιουργηθεί αξίωση αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας για το κτίσμα αυτό, γεγονός που θα επιβαρύνει το Δήμο.»
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, την αριθμ. 24/09-5-2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και το από Απρίλιο 2012 τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:200 της Δ.Π.Δ.Κ.  
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
 
Την τροποποίηση του σχεδίου πόλης περιοχής Μπαθαρίστρας – Δέλτα Κορίνθου στο Ο.Τ. 606 με τη δημιουργία πεζόδρομου πλάτους πέντε (5) μέτρων ξεκινώντας δυτικά από την οδό Ευκλείδου μέχρι ανατολικά το πέρας της ιδιοκτησίας με αριθμό κτηματογράφησης 0517020 και καταλήγοντας στην περιμετρική δημοτική οδό πλάτους 10,00 μέτρων (βόρεια του Ο.Τ. 606) . Έτσι το Ο.Τ. 606 χωρίζεται σε δύο οικοδομικά τετράγωνα ήτοι στο Ο.Τ. 606 και στο Ο.Τ. 606α.
 
Με αυτήν την πρόταση εξασφαλίζεται:
α) η πρόσβαση στις ήδη διαμορφωμένες εισόδους των υφισταμένων ιδιοκτησιών με αριθμούς κτηματογράφησης Ο517017 και 0517020, οι οποίες έχουν εκδώσει την οικοδομική τους άδεια προ της έγκρισης του ρυμοτομικού σχεδίου με πρόσωπο την οδό Ερμοκράτους,
β) αυξάνεται το ποσοστό κοινοχρήστων χώρων κατά 486,75 τ.μ. ,
γ) θα επέλθει διόρθωση της πράξης εφαρμογής, καθώς δε θα συνενώνονται ανεξάρτητες ιδιοκτησίες σε μια ενιαία ιδιοκτησία συμπεριλαμβανομένης της καταργημένης οδού Ερμοκράτους, γεγονός που δημιουργεί πρόβλημα προσβασιμότητας στις ιδιοκτησίες που βρίσκονται εσώτερα στο Ο.Τ. 606 με αριθμούς κτηματογράφησης 0517024, 0517025,
δ) δε θα ρυμοτομηθεί το υπάρχον ισόγειο κτίσμα της ιδιοκτησίας με αριθμό κτηματογράφησης 0517019 καθώς με την προτεινόμενη δημιουργία δρόμου από τους αιτούντες εντός της ιδιοκτησίας αυτής, θα δημιουργηθεί αξίωση αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας για το κτίσμα αυτό, γεγονός που θα επιβαρύνει το Δήμο. 
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος   ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 8 / 152 / 2012 .
 
   Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ              Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 21-05-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ

Leave a Comment