Γνωμοδότηση επί της περιβαλλοντικής αδειοδότησης της πτηνοτροφικής μονάδας ωοπαραγωγικής κατεύθυνσης

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ    
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 159
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 8/16-5-2012)
 
ΘΕΜΑ 12ο Η.Δ.: «Γνωμοδότηση επί της περιβαλλοντικής αδειοδότησης της πτηνοτροφικής μονάδας ωοπαραγωγικής κατεύθυνσης “Ζήσιμος Ε. Κατσαμπούκας”  στο Σοφικό »
           
         Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 16 – 5 – 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 17799/11.5.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (38) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Χασικίδης Χρήστος       
3.      Καμπούρης Χαράλαμπος
4.      Παππάς Αντώνης       
5.      Τζαναβάρας Δημήτριος
6.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
7.      Φαρμάκης Γεώργιος
8.      Μελέτης Χρήστος
9.      Καμπάς Νικόλαος    
10.Κεφάλας Σταύρος
11.Λέκκας Πέτρος
12.Δράκος Παναγιώτης
13.Χατζής Μιχάλης
14.Γκερζελής Ιωάννης
15.Περόγαμβρος Μιχάλης
16.Ζήμος Κων/νος
17.Λαμπρινός Παναγιώτης
18.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
19.Οικονόμου Γεώργιος
20. Λέκκα Σοφία
21.Σταματάκης Μάριος
22.Βατουσιάδης Νικόλαος      
23.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
24.Φόρτης Φώτιος
25.Γιώτης Κων/νος
26.Τόγιας Σωκράτης
27.Μπάκουλης Δημήτριος
28.Καρπούζης Γρηγόριος
29.Πούρος Γεώργιος
30.Ζαχαριάς Σπυρίδων
31.Κορδώσης Χρήστος
32.Ρούκης Βασίλειος
33.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
34.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
35.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
36.Αθανασάκος Θωμάς
37.Γουγάς Αλέξανδρος
38.Χριστάκης Ηλίας
 
 
   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Κολοκούρης Νικόλαος
2.      Γιάννου Νικολέττα
3.      Τσαρμπού Ευφροσύνη
      
  Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα πέντε (15) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων
   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
         1.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
         2.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
         3.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
         4.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
         5.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
         6.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
         7.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
         8.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
         9.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
        10.Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
        11.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
        12. Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
        13.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
        14.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
        15.Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
 
         Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
4.      Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
5.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
6.      Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
7.      Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
    
 
 
      
                                              
 

1)Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, 2) Δράκος Παναγιώτης, 3) Γκερζελής Ιωάννης, 4) Κωνσταντογιάννης Βασίλειος, 5) Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, 6)Πούρος Γεώργιος, 7) Λέκκα Σοφία και 8) Γουγάς Αλέξανδρος, προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 5ου Ε.Η.Δ  θέματος.
 
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Μελέτης Χρήστος προσήλθε στο τέλος του 9ου θέματος της Η.Δ. , ενώ ο Δημοτικός Σύμβουλος Οικονόμου Γεώργιος προσήλθε στο τέλος του 14ου θέματος της Η.Δ.  Ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιώτης Κων/νος αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 2ου θέματος της Η.Δ.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
Απόφαση: 159  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης                
                             έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
1)           Το υπ΄ αριθμ. 1470/11/31-8-2011 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Δ/σης Πελ/νήσου Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, Γενική Δ/νση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου, Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού που αφορά Περιβαλλοντική αδειοδότηση πτηνοτροφικής ωοπαραγωγικής κατευθύνσεως, 27.000 ορνίθων, ιδιοκτησίας «ΖΗΣΙΜΟΣ Ε. ΚΑΤΣΑΜΠΟΥΚΑΣ», στη θέση «Ρουμάνια» εκτός σχεδίου, περιοχή Κτηματικής Περιφέρειας Δ.Δ. Σοφικού, Δ.Ε. Σολυγείας, Δ. Κορινθίων, Π.Ε. Κορίνθου.
2)           Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου επί της ανωτέρω δραστηριότητας που έχει ως εξής:
«Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου, καθώς και της υποβολής συνημμένα στην Υπηρεσία μας του Φακέλου Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της δραστηριότητας που αναφέρεται στο θέμα, και με δεδομένο ότι η Υπηρεσία μας δεν εκφράζει καμία καταρχήν αντίρρηση επί της συγκεκριμένης μελέτης, εισηγούμαστε θετικά, προκειμένου να ληφθεί σχετική απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου».
3)           Την 3/11-05-2012 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Σοφικού με την οποία γνωμοδοτεί θετικά επί της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την αδειοδότηση πτηνοτροφικής μονάδας ωοπαραγωγικής κατευθύνσεως, 27.000 ορνίθων, ιδιοκτησίας «ΖΗΣΙΜΟΣ Ε. ΚΑΤΣΑΜΠΟΥΚΑΣ», στη θέση «Ρουμάνια» Δ.Κ. Σοφικού με την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν απαρέγκλιτα οι όροι όπως αυτοί αναφέρονται στην παράγραφο 4.4 της σχετικής μελέτης περί της διάθεσης των αποβλήτων και στη σχετική σύμβαση που έχει υπογραφεί  μεταξύ του ιδιοκτήτη της επιχείρησης και της εταιρείας «Κορινθιακή Ενεργειακή Α.Ε.».
Ο κ. Χριστάκης Ηλίας  μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι πρέπει να γνωμοδοτήσουμε θετικά με την προϋπόθεση να τηρηθούν οι κατωτέρω όροι:
Α) Η εταιρεία πρέπει να εκδώσει άδεια προσωρινής αποθήκευσης και διαχείρισης αποβλήτων πτηνοτροφείου.
Β) Ο μεταφορέας να έχει την απαραίτητη άδεια για το συγκεκριμένο είδος αποβλήτων πτηνοτροφείου.
Γ)  Η εταιρεία «Κορινθιακή Ενεργειακή Α.Ε.» που θα παραλαμβάνει τα απόβλητα να είναι νόμιμα αδειοδοτημένη για την επεξεργασία πτηνοτροφικών αποβλήτων και τελικού αποδέκτη.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του κ. Προέδρου, το αριθ. 1470/11/31-8-2011 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Δ/σης Πελ/νήσου Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, την 3/11-05-2012 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Σοφικού και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του.
  
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Γνωμοδοτεί θετικά επί της Περιβαλλοντικής αδειοδότησης πτηνοτροφικής ωοπαραγωγικής κατευθύνσεως, 27.000 ορνίθων, ιδιοκτησίας «ΖΗΣΙΜΟΣ Ε. ΚΑΤΣΑΜΠΟΥΚΑΣ», στη θέση «Ρουμάνια» εκτός σχεδίου, περιοχή Κτηματικής Περιφέρειας Δ.Δ. Σοφικού, Δ.Ε. Σολυγείας, Δ. Κορινθίων, Π.Ε. Κορίνθου με τους κατωτέρω όρους:
   α) Να τηρηθούν απαρέγκλιτα οι όροι όπως αυτοί αναφέρονται στην παράγραφο 4.4 της σχετικής μελέτης περί της διάθεσης των αποβλήτων και στη σχετική σύμβαση που έχει υπογραφεί μεταξύ του ιδιοκτήτη της επιχείρησης και της εταιρείας «Κορινθιακή Ενεργειακή Α.Ε.».
β) Η εταιρεία πρέπει να εκδώσει άδεια προσωρινής αποθήκευσης και διαχείρισης αποβλήτων πτηνοτροφείου.
γ) Ο μεταφορέας να έχει την απαραίτητη άδεια για το συγκεκριμένο είδος αποβλήτων πτηνοτροφείου.
δ)   Η εταιρεία «Κορινθιακή Ενεργειακή Α.Ε.» που θα παραλαμβάνει τα απόβλητα, να είναι νόμιμα αδειοδοτημένη για την επεξεργασία πτηνοτροφικών αποβλήτων και τελικού αποδέκτη.
  
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος   ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 8 / 159 / 2012 .
  
 
   Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ              Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 21-05-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ

Leave a Comment