Αποδοχή παραίτησης της Σοφίας Δασκαλοπούλου

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ    
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 160
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 8/16-05-2012)
 
ΘΕΜΑ 13o Η.Δ.: «Αποδοχή παραίτησης της Σοφίας Δασκαλοπούλου από μέλος του
                              Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. “Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής
                              Δήμου Κορινθίων”»
           
         Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 16 – 05 – 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 17799/11.05.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (38) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Χασικίδης Χρήστος       
3.      Καμπούρης Χαράλαμπος
4.      Παππάς Αντώνης       
5.      Τζαναβάρας Δημήτριος
6.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
7.      Φαρμάκης Γεώργιος
8.      Μελέτης Χρήστος
9.      Καμπάς Νικόλαος    
10.Κεφάλας Σταύρος
11.Λέκκας Πέτρος
12.Δράκος Παναγιώτης
13.Χατζής Μιχάλης
14.Γκερζελής Ιωάννης
15.Περόγαμβρος Μιχάλης
16.Ζήμος Κων/νος
17.Λαμπρινός Παναγιώτης
18.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
19.Οικονόμου Γεώργιος
20. Λέκκα Σοφία
21.Σταματάκης Μάριος
22.Βατουσιάδης Νικόλαος      
23.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
24.Φόρτης Φώτιος
25.Γιώτης Κων/νος
26.Τόγιας Σωκράτης
27.Μπάκουλης Δημήτριος
28.Καρπούζης Γρηγόριος
29.Πούρος Γεώργιος
30.Ζαχαριάς Σπυρίδων
31.Κορδώσης Χρήστος
32.Ρούκης Βασίλειος
33.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
34.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
35.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
36.Αθανασάκος Θωμάς
37.Γουγάς Αλέξανδρος
38.Χριστάκης Ηλίας
 
    ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Κολοκούρης Νικόλαος
2.      Γιάννου Νικολέττα
3.      Τσαρμπού Ευφροσύνη
   
  Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα πέντε (15) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων
  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
         1.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
         2.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
         3.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
         4.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
         5.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
         6.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
         7.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
         8.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
         9.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
         10.Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
         11.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
         12. Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
         13.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
         14.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
         15.Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
 
         Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
4.      Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
5.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
6.      Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
7.      Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
    
 
 
      
                                              
 

1)Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, 2) Δράκος Παναγιώτης, 3) Γκερζελής Ιωάννης, 4) Κωνσταντογιάννης Βασίλειος, 5) Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, 6)Πούρος Γεώργιος, 7) Λέκκα Σοφία και 8) Γουγάς Αλέξανδρος, προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 5ου Ε.Η.Δ  θέματος.
 
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Μελέτης Χρήστος προσήλθε στο τέλος του 9ου θέματος της Η.Δ. , ενώ ο Δημοτικός Σύμβουλος Οικονόμου Γεώργιος προσήλθε στο τέλος του 14ου θέματος της Η.Δ.  Ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιώτης Κων/νος αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 2ου θέματος της Η.Δ.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
Απόφαση: 160  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης                
                             υπενθύμισε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθ. 10/166/2011 απόφαση με την οποία ορίστηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων». Στη συνέχεια παρέθεσε την από 24/04/2012 παραίτηση της κας Σοφίας Δασκαλοπούλου από τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ανωτέρω Νομικού Προσώπου, η οποία διαβιβάστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο με το αριθ. πρωτ. 296/03-05-2012 έγγραφο του Νομικού Προσώπου.
Ο Πρόεδρος κάλεσε τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου να ορίσει νέο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου, δεδομένου ότι η κα Δασκαλοπούλου είχε οριστεί από τη μειοψηφία ως τακτικό μέλος, αναπληρούμενη από τον κ. Θωμά Αθανασάκο. Η μειοψηφία ομόφωνα όρισε τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τον κ. Θωμά Αθανασάκο, Δημοτικό Σύμβουλο, αναπληρούμενο από τον κ. Αλέξανδρο Γουγά, Δημοτικό Σύμβουλο.
            Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τ’ ανωτέρω, τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/06 και την αριθ. 10/166/2011 απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου “Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων”, μετά από διαλογική συζήτηση
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α. Αποδέχεται την παραίτηση της κας Σοφίας Δασκαλοπούλου από τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου “Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων”.
 
Β. Ορίζει τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου “Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων” τον κ. Θωμά Αθανασάκο, Δημοτικό Σύμβουλο, αναπληρούμενο από τον κ. Αλέξανδρο Γουγά, Δημοτικό Σύμβουλο.
 
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 10/166/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος   ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 8 / 160 / 2012 .
  
 
   Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ              Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 21-05-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ

Leave a Comment