Επιχορηγήσεις Πολιτιστικών και Αθλητικών Συλλόγων

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ    
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 161
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 8/16-5-2012)
 
ΘΕΜΑ 14ο Η.Δ.: « Επιχορηγήσεις Πολιτιστικών και Αθλητικών Συλλόγων»
           
         Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 16 – 5 – 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 17799/11.5.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (38) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Χασικίδης Χρήστος       
3.      Καμπούρης Χαράλαμπος
4.      Παππάς Αντώνης       
5.      Τζαναβάρας Δημήτριος
6.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
7.      Φαρμάκης Γεώργιος
8.      Μελέτης Χρήστος
9.      Καμπάς Νικόλαος    
10.Κεφάλας Σταύρος
11.Λέκκας Πέτρος
12.Δράκος Παναγιώτης
13.Χατζής Μιχάλης
14.Γκερζελής Ιωάννης
15.Περόγαμβρος Μιχάλης
16.Ζήμος Κων/νος
17.Λαμπρινός Παναγιώτης
18.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
19.Οικονόμου Γεώργιος
20. Λέκκα Σοφία
21.Σταματάκης Μάριος
22.Βατουσιάδης Νικόλαος      
23.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
24.Φόρτης Φώτιος
25.Γιώτης Κων/νος
26.Τόγιας Σωκράτης
27.Μπάκουλης Δημήτριος
28.Καρπούζης Γρηγόριος
29.Πούρος Γεώργιος
30.Ζαχαριάς Σπυρίδων
31.Κορδώσης Χρήστος
32.Ρούκης Βασίλειος
33.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
34.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
35.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
36.Αθανασάκος Θωμάς
37.Γουγάς Αλέξανδρος
38.Χριστάκης Ηλίας
 
 
   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Κολοκούρης Νικόλαος
2.      Γιάννου Νικολέττα
3.      Τσαρμπού Ευφροσύνη
                 
  Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα πέντε (15) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων
   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
         1.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
         2.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
         3.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
         4.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
         5.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
         6.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
         7.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
         8.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
         9.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
         10.Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
         11.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
         12. Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
         13.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
         14.Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
         15.Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
 
         Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
4.      Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
5.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
6.      Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
7.      Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
    
 
 
      
                                               
 

1)Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, 2) Δράκος Παναγιώτης, 3) Γκερζελής Ιωάννης, 4) Κωνσταντογιάννης Βασίλειος, 5) Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, 6)Πούρος Γεώργιος, 7) Λέκκα Σοφία και 8) Γουγάς Αλέξανδρος, προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 5ου Ε.Η.Δ  θέματος.
 
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Μελέτης Χρήστος προσήλθε στο τέλος του 9ου θέματος της Η.Δ. , ενώ ο Δημοτικός Σύμβουλος Οικονόμου Γεώργιος προσήλθε στο τέλος του 14ου θέματος της Η.Δ.  Ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιώτης Κων/νος αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 2ου θέματος της Η.Δ.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 
Απόφαση: 161 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 14ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης
                            ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι ο Δήμος στα πλαίσια των δυνατοτήτων του, κατά καιρούς, επιχορηγεί αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους της περιφερείας του, ανάλογα με τις δραστηριότητες που αναπτύσσουν στο τόπο μας. Έχουν υποβάλλει αίτηση για οικονομική ενίσχυση τρεις (3) Αθλητικοί Σύλλογοι, έξι (6) πολιτιστικοί σύλλογοι και το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να εξετάσει τις αιτήσεις τους και να αποφασίσει την επιχορήγησή τους, για πραγματοποίηση αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Παράλληλα έχει υποβληθεί αίτηση από το Ευθύμειο Κέντρο Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες με την οποία ζητά την οικονομική συνδρομή ου του Δήμου Κορινθίων για ν’ ανταπεξέλθει στο δύσκολο κοινωνικό έργο που επιτελεί.
 
         Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του άρθρου 202 § 1 του Ν. 3463/2006, ύστερα από πρόταση του κ. Δημάρχου
 
                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α.- Την επιχορήγηση των παρακάτω Αθλητικών Συλλόγων, για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεών τους, ως εξής:
1.- Πολιτιστικός – Αθλητικός Σύλλογος Αγίου Γεωργίου Κορίνθου με το 
     ποσό των 2.000 €
2.- Ναυτικός Όμιλος Άσσου με το ποσό των 2.500 €
3.- Όμιλος Αντισφαίρισης Κορίνθου με το ποσό των 2.000 € 
 
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2012 πίστωση με ΚΑ 00/6734 και τίτλο «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία», ποσού 280.000,00 € η οποία δεν υπερβαίνει το 1,5% του συνόλου των τακτικών εσόδων του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2012.
Ψηφίζει τηνδιάθεση ποσού 6.500 € της ανωτέρω σχετικής πίστωσης
 
Β.- Την επιχορήγηση των κατωτέρω Πολιτιστικών Συλλόγων, για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεών τους, ως εξής:
1.- Εξωραϊστικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» με το ποσό  
     των 1.500 €
2.- Πολιτιστικός Σύλλογος Κλένιας «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» με το ποσό
     των 1.500 €
3.- Εξωραϊστικός – Πολιτιστικός – Μορφωτικός και Οικιστικός Σύλλογος
      «ΑΡΑΚΟΥΚΙΑ» Κατακαλίου με το ποσό των 1.500 €
4.- Πολιτιστικός Σύλλογος «ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ» Άσσου με το ποσό
      των 1.500 €
5.- Θεατρική Σκηνή Χιλιομοδίου με το ποσό των 3.500 €
6.- Μουσικός Σύλλογος «ΓΟΡΔΙΟΣ ΔΕΣΜΟΣ» με το ποσό των 1.000 €
 
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2012 πίστωση με ΚΑ 00/6735 και τίτλο «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία», ποσού 142.000,00 € η οποία δεν υπερβαίνει το 1,5% του συνόλου των τακτικών εσόδων του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2012.
Ψηφίζει τη διάθεση ποσού 10.500 € της ανωτέρω σχετικής πίστωσης
 
Γ.- Την επιχορήγησητου Ευθύμειου Κέντρου με το ποσό των 10.000,00 €, για ν’ ανταπεξέλθει στο δύσκολο κοινωνικό έργο που επιτελεί.
 
            Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του προϋ/σμού 2012 με ΚΑ 00/6731.0002 και τίτλο «Προαιρετική εισφορά σε εκκλησιαστικούς οργανισμούς και οργανισμούς κοινωνικής πρόνοιας» ποσού 40.000,00 € η οποία δεν υπερβαίνει το 1,5% των τακτικών εσόδων του προϋπολογισμού έτους 2012. 
          Ψηφίζει τη διάθεση ποσού 10.000 € της ανωτέρω σχετικής πίστωσης
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος   ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 8 / 161 / 2012 .
  
   Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ              Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 21-05-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ