Επιχορήγηση αθλητικών συλλόγων (ΠΑΣ Κόρινθος και Ατρόμητος Χιλιομοδίου)

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ    
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 173
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 9/28-5-2012)
 
ΘΕΜΑ 3ο Ε.Η.Δ.: «Επιχορήγηση αθλητικών συλλόγων (ΠΑΣ Κόρινθος και Ατρόμητος Χιλιομοδίου)»
           
         Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 28 – 5 – 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 20177/24.5.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (35) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Χασικίδης Χρήστος       
3.      Καμπούρης Χαράλαμπος
4.      Παππάς Αντώνης       
5.      Τζαναβάρας Δημήτριος
6.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
7.      Φαρμάκης Γεώργιος
8.      Μελέτης Χρήστος
9.      Κεφάλας Σταύρος
10.Λέκκας Πέτρος
11.Δράκος Παναγιώτης
12.Χατζής Μιχάλης
13.Γκερζελής Ιωάννης
14.Περόγαμβρος Μιχάλης
15.Ζήμος Κων/νος
16.Λαμπρινός Παναγιώτης
17.Οικονόμου Γεώργιος
18. Σταματάκης Μάριος
19.Βατουσιάδης Νικόλαος      
20.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
21.Φόρτης Φώτιος
22.Γιώτης Κων/νος
23.Τόγιας Σωκράτης
24.Μπάκουλης Δημήτριος
25.Καρπούζης Γρηγόριος
26.Ζαχαριάς Σπυρίδων
27.Κορδώσης Χρήστος
28.Ρούκης Βασίλειος
29.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
30.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
31.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
32.Αθανασάκος Θωμάς
33.Γουγάς Αλέξανδρος
34.Χριστάκης Ηλίας
35.Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
    ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Κολοκούρης Νικόλαος
2.      Γιάννου Νικολέττα
3.      Καμπάς Νικόλαος    
4.      Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
5.      Λέκκα Σοφία
6.      Πούρος Γεώργιος
      
  Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα πέντε (15) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων
   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
         1.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
         2.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
         3.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
         4.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
         5.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
         6.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
         7.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
         8.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
         9.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
        10.Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
        11.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
        12.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
        13.Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
        14.Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
        15.Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
 
 
          Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
4.      Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
5.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
6.      Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
7.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
 
    
 
 
      
                                               
 

1)Φόρτης Φώτιος, 2) Δράκος Παναγιώτης, 3) Λαμπρινός Παναγιώτης, 4) Κωνσταντογιάννης Βασίλειος και 5) Μελέτης Χρήστος, προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 3ου Ε.Η.Δ  θέματος.
 Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ρούκης Βασίλειος αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 3ου ΕΗΔ θέματος. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Μπάκουλης Δημήτριος αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 1ου θέματος της Η.Δ. και ο Δημοτικός Σύμβουλος Γκερζελής Ιωάννης αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 7ου θέματος της Η.Δ.  
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης του θέματος «Επιχορήγηση αθλητικών συλλόγων (ΠΑΣ Κόρινθος και Ατρόμητος Χιλιομοδίου)» ως κατεπείγον ενόψει προγραμματισμού της νέας αθλητικής χρονιάς. Το Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία  δέχθηκε να συζητήσει το ανωτέρω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού μειοψηφούντων των κ.κ. 1) Γιώτη Κων/νου, 2) Μπάκουλη Δημητρίου, 3) Κωνσταντογιάννη Βασιλείου, 4) Καρπούζη Γρηγορίου, 5) Κορδώση Χρήστου, 6) Κούτουλα Νικολάου, 7) Κουτσογκίλα Θεμιστοκλή, 8) Ρούκη Βασιλείου, 9) Ζαχαριά Σπυρίδωνα, 10) Χριστάκη Ηλία, 11) Αθανασάκου Θωμά, 12) Γουγά Αλέξανδρου και 13) Τσαρμπού Ευφροσύνης.
 
Απόφαση: 173    Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα
                            ενημέρωσε τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου ότι ο Δήμος στα πλαίσια των δυνατοτήτων του, κατά καιρούς, επιχορηγεί αθλητικούς συλλόγους της περιφερείας του, ανάλογα με τις δραστηριότητες που αναπτύσσουν στο τόπο μας. Έχουν υποβάλλει αίτηση για οικονομική ενίσχυση δύο (2) Αθλητικοί Σύλλογοι και το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να εξετάσει τις αιτήσεις τους και να αποφασίσει την επιχορήγησή τους.
Στη συνέχεια ο Δήμαρχος, πρότεινε την επιχορήγηση του Αθλητικού Συλλόγου «ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ» με το ποσό των 50.000,00 € και του Αθλητικού Συλλόγου «ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ» με το ποσό των 15.000,00 €.
Ο κ. Γιώτης Κων/νος μεταξύ των άλλων είπε ότι είμαι αντίθετος να δίνουμε χρήματα στην ερασιτεχνική ομάδα της Κορίνθου και αυτά να πηγαίνουν στην επαγγελματική ομάδα. Για τον Αθλητικό Σύλλογο «ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ Χιλιομοδίου»  προτείνω να δοθεί το ποσό των 10.000,00 €.
Ο κ. Χριστάκης Ηλίας μεταξύ των άλλων είπε ότι είμαστε αντίθετοι στις  επιχορηγήσεις ανώνυμων εταιρειών.
 
            Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του άρθρου 202 § 1 του Ν. 3463/2006, ύστερα από πρόταση του κ. Δημάρχου
 
                                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
 
Α.- Την επιχορήγηση του  Ποδοσφαιρικού  Αθλητικού  Σωματείου (ΠΑΣ) Κόρινθος με το ποσό των 50.000 €
Μειοψηφούντων των κ.κ. 1) Γιώτη Κων/νου, 2) Ζαχαριά Σπυρίδωνα, 3) Κορδώση Χρήστου, 4) Γκερζελή Ιωάννη, 5) Χριστάκη Ηλία, 6) Αθανασάκου Θωμά και 7) Γουγά Αλέξανδρου.  Η κα.   Τσαρμπού Ευφροσύνη έδωσε λευκή ψήφο.
 
Β.- Την επιχορήγηση του Αθλητικού Συλλόγου «ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ» με το ποσό των 15.000 € 
Μειοψηφούντων των κ.κ. 1) Γιώτη Κων/νου, 2) Κωνσταντογιάννη Βασιλείου, 3) Χριστάκη Ηλία, 4) Αθανασάκου Θωμά και 5) Γουγά Αλέξανδρου
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2012 πίστωση με ΚΑ 00/6734 και τίτλο «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία», ποσού 190.000,00 € η οποία δεν υπερβαίνει το 1,5% του συνόλου των τακτικών εσόδων του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2012.
Ψηφίζει την διάθεση ποσού 65.000,00 € της ανωτέρω σχετικής πίστωσης
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος   ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 9 / 173 / 2012 .
  
  Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ              Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 30-05-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ