Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ των Δήμων Κορινθίων, Λουτρακίου-Αγ. Θεοδώρων και Λουτρακίου–Περαχώρας

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ    
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 175
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 9/28-5-2012)
 
ΘΕΜΑ 2ο Η.Δ.: «Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ των Δήμων Κορινθίων, Λουτρακίου-Αγ. Θεοδώρων και ΔΕΥΑ Λουτρακίου –Περαχώρας για την Πράξη ΄΄Έργα αποχέτευσης και μεταφοράς λυμάτων Αγ. Θεοδώρων – Ισθμίων – Λουτρών Ωραίας Ελένης – Κάτω Αλμυρής΄΄. Ορισμός εκπροσώπου στην Επιτροπή παρακολούθησης της ανωτέρω σύμβασης».
           
         Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 28 – 5 – 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 20177/24.5.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (35) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Χασικίδης Χρήστος       
3.      Καμπούρης Χαράλαμπος
4.      Παππάς Αντώνης       
5.      Τζαναβάρας Δημήτριος
6.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
7.      Φαρμάκης Γεώργιος
8.      Μελέτης Χρήστος
9.      Κεφάλας Σταύρος
10.Λέκκας Πέτρος
11.Δράκος Παναγιώτης
12.Χατζής Μιχάλης
13.Γκερζελής Ιωάννης
14.Περόγαμβρος Μιχάλης
15.Ζήμος Κων/νος
16.Λαμπρινός Παναγιώτης
17.Οικονόμου Γεώργιος
18. Σταματάκης Μάριος
19.Βατουσιάδης Νικόλαος      
20.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
21.Φόρτης Φώτιος
22.Γιώτης Κων/νος
23.Τόγιας Σωκράτης
24.Μπάκουλης Δημήτριος
25.Καρπούζης Γρηγόριος
26.Ζαχαριάς Σπυρίδων
27.Κορδώσης Χρήστος
28.Ρούκης Βασίλειος
29.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
30.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
31.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
32.Αθανασάκος Θωμάς
33.Γουγάς Αλέξανδρος
34.Χριστάκης Ηλίας
35.Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Κολοκούρης Νικόλαος
2.      Γιάννου Νικολέττα
3.      Καμπάς Νικόλαος    
4.      Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
5.      Λέκκα Σοφία
6.      Πούρος Γεώργιος
   
 
 
 

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα πέντε (15) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
         1.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
         2.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
         3.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
         4.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
         5.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
         6.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
         7.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
         8.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
         9.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
        10.Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
        11.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
        12.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
        13.Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
        14.Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
        15.Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
 
 
         Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
4.      Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
5.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
6.      Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
7.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
 
    
 
 
      
                                              
 

1)Φόρτης Φώτιος, 2) Δράκος Παναγιώτης, 3) Λαμπρινός Παναγιώτης, 4) Κωνσταντογιάννης Βασίλειος και 5) Μελέτης Χρήστος, προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 3ου Ε.Η.Δ  θέματος.
 Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ρούκης Βασίλειος αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 3ου ΕΗΔ θέματος. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Μπάκουλης Δημήτριος αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 1ου θέματος της Η.Δ. και ο Δημοτικός Σύμβουλος Γκερζελής Ιωάννης αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 7ου θέματος της Η.Δ.  
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.  
 
Απόφαση: 175  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης                            
                             ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι για την υλοποίηση του έργου «Έργα αποχέτευσης και μεταφοράς λυμάτων Αγ. Θεοδώρων – Ισθμίων – Λουτρών Ωραίας Ελένης – Κάτω Αλμυρής» , για το οποίο αιτούμεθα την ένταξη και χρηματοδότηση από το ΕΠΠΕΡΑΑ ( με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου –Αγ. Θεοδώρων, ως Φορέας Υλοποίησης του Έργου), απαιτείται η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των όμορων Δήμων Κορινθίων , Λουτρακίου –Αγ. Θεοδώρων και Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης –Αποχέτευσης Λουτρακίου –Περαχώρας, σχέδιο της οποίας θέτω υπόψη σας.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο , την αναγκαιότητα υλοποίησης του έργου, τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Μειοψηφούσης της κας Ευφροσύνης Τσαρμπού)
 
            Την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των Δήμων Κορινθίων, Λουτρακίου-Αγ. Θεοδώρων και Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης –Αποχέτευσης Λουτρακίου –Περαχώρας (ΔΕΥΑΛΠ) για το έργο «Έργα αποχέτευσης και μεταφοράς λυμάτων Αγ. Θεοδώρων – Ισθμίων – Λουτρών Ωραίας Ελένης – Κάτω Αλμυρής», το περιεχόμενο της οποίας (προγραμματικής σύμβασης) κατ΄ άρθρον έχει ως εξής:
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007
 
 
Μεταξύ
«ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ»
 
«ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»
και
«ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ»
  
για την Πράξη[1]
«ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ – ΙΣΘΜΙΩΝ – ΛΟΥΤΡΩΝ ΩΡΑΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ – ΚΑΤΩ ΑΛΜΥΡΗΣ»
 
 
 
Λουτράκι …/ …/ 2012
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ[2]
 
«ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ – ΙΣΘΜΙΩΝ – ΛΟΥΤΡΩΝ ΩΡΑΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ – ΚΑΤΩ ΑΛΜΥΡΗΣ»
 
Στο Λουτράκι, σήμερα την ……………(ημερομηνία), μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων :
 
1.     του Δήμου Λουτρακίου-Αγ. Θεοδώρων, που εδρεύει στο Λουτράκι, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Κωνσταντίνο Λογοθέτη, και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας «Φορέας Υλοποίησης & Λειτουργίας»
 
2.     του Δήμου Κορινθίων, που εδρεύει στην Κόρινθο, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό
 
3.     της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Λουτρακίου-Περαχώρας (ΔΕΥΑΛ-Π), που εδρεύει στο Λουτράκι, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον πρόεδρο Δ.Σ. κ. Χαράλαμπο Δοσσαρά   
 
Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :
 
1.    Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267 Α/3-12-2007) και ειδικότερα το άρθρο 22 παρ. 3 αυτού.
2.    Την υπ’ αριθ. …/201… απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λουτρακίου-Αγ. Θεοδώρων, την υπ’ αριθ. …/201… απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων και την υπ’ αριθ. …./../201.. απόφαση Δ.Σ. ΔΕΥΑΛ-Π με τις οποίες εγκρίθηκε το σχέδιο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης και η υπογραφή της.
3.    Το με αριθ. πρωτ. 7395/18-3-2009 έγγραφο επιβεβαίωσης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Πελοποννήσου, με το οποίο επιβεβαιώνεται η διαχειριστική επάρκεια του Φορέα Υλοποίησης.
συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:
 
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
 
 
Οι Κύριοι του Έργου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (ΕΠΠΕΡΑΑ) προγραμματίζουν την υλοποίηση της πράξης «ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ – ΙΣΘΜΙΩΝ – ΛΟΥΤΡΩΝ ΩΡΑΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ – ΚΑΤΩ ΑΛΜΥΡΗΣ», η οποία θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας «το Έργο».
Με το εν λόγω έργο προβλέπεται η κατασκευή των υπολειπόμενων εσωτερικών δικτύων συλλογής ακαθάρτων στους Άγιους Θεόδωρους, η κατασκευή εσωτερικού δικτύου συλλογής ακαθάρτων στον οικισμό Ισθμίας (συνοικίες Ισθμίων και Καλαμακίου) του Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων, η κατασκευή εσωτερικών δικτύων συλλογής ακαθάρτων στους οικισμούς Λουτρών Ωραίας Ελένης & Κάτω Αλμυρής του Δήμου Κορινθίων και η μεταφορά των λυμάτων των παραπάνω οικισμών προς στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων Αγίων Θεοδώρων. Επίσης στο φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες, οι απαλλοτριώσεις εδαφικών εκτάσεων και οι υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου.
Η υλοποίησή του υπόψη έργου αποτελεί πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας των τριών οικισμών που αποτελούν ενιαία οικιστική ενότητα, καθώς η υφιστάμενη κατάσταση (απουσία συλλογής και ανενεργή λόγω υπερδιαστασιολόγησης εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή και με διαρκώς αυξανόμενη τουριστική κίνηση) υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής και δημιουργεί προβλήματα στο ήδη επιβαρυμένο θαλάσσιο περιβάλλον (διελεύσεις πλοίων από τη διώρυγα, αγκυροβόλιο δεξαμενοπλοίων, βιομηχανική δραστηριότητα) και συνακόλουθα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομική (τουριστική) δραστηριότητα του.
Με την λειτουργία του έργου επιδιώκεται η επίτευξη των παρακάτω στόχων:
·         η εξασφάλιση της απαιτούμενης πρόσθετης εισροής λυμάτων στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων Αγίων Θεοδώρων ώστε να καταστεί δυνατή η λειτουργία της, καθώς ο σημερινός συνδεδεμένος πληθυσμός της πόλης δεν την επιτρέπει
·         η συλλογή ακαθάρτων και η συνακόλουθη επεξεργασία αυτών από τους οικισμούς της Ισθμίας, των Λουτρών Ωραίας Ελένης και Κάτω Αλμυρής, οι οποίοι μπορούν να θεωρηθούν ως ενιαίο οικιστικό σύνολο με πληθυσμό αιχμής άνω των 2.000 κατοίκων
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 του Ν. 3614/2007, κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 απαιτείται η επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των φορέων υλοποίησης (Δικαιούχων) συγχρηματοδοτούμενων έργων πριν από την ανάληψη της ευθύνης εκτέλεσης έργων, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος που τίθεται για την αποτελεσματική και αποδοτική διοίκηση και διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων έργων.
 
Σύμφωνα με τη συστατική πράξη της ΔΕΥΑ Λουτρακίου-Περαχώρας ο οικισμός της Ισθμίας περιλαμβάνεται στην περιοχή αρμοδιότητας αυτής όσον αφορά την ύδρευση και την αποχέτευση, καθιστώντας την «εν μέρει κύριο του έργου» για τα αντίστοιχα έργα.
Επιπλέον ο Δήμος Λουτρακίου-Αγ. Θεοδώρων ως καθολικός διάδοχος του τέως Δήμου Αγίων Θεοδώρων έχει καταστεί κύριος της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων Αγίων Θεοδώρων, του υφιστάμενου εσωτερικού δικτύου συλλογής ακαθάρτων της πόλης (μήκους 11.500 μέτρων), των αντλιοστασίων και του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού (ΚΑΑ) προς την ΕΕΑΛ.
Τέλος ο Δήμος Κορινθίων ως καθολικός διάδοχος του τέως Δήμου Σαρωνικού περιλαμβάνει στην περιοχή αρμοδιότητας του τους οικισμούς Λουτρά Ωραίας Ελένης – Κάτω Αλμυρή καθίσταται Κύριος των αντίστοιχων έργων.
 
Δεδομένου τέλος ότι για την ΔΕΥΑ Λουτρακίου-Περαχώρας (Εν μέρει Κύριος του Έργου) δεν επιβεβαιώνεται η διαχειριστική της επάρκεια ως συνδικαιούχου για την υλοποίηση του συγκεκριμένου Έργου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις της προγραμματικής περιόδου 2007-2013, ο δε Φορέας Υλοποίησης & Λειτουργίας διαθέτει επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειάς του για έργα συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ (αριθ. πρωτ. 7395/18-3-2009 έγγραφο επιβεβαίωσης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Πελοποννήσου), που περιλαμβάνει επιβεβαίωση τύπου / κατηγοριών Α΄ & Β΄ που απαιτούνται για την υλοποίηση του Έργου, τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 3614/2007 στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της.
 
 
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 
Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η μεταβίβαση μέρους της αρμοδιότητας υλοποίησης της Πράξης «ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ – ΙΣΘΜΙΩΝ – ΛΟΥΤΡΩΝ ΩΡΑΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ – ΚΑΤΩ ΑΛΜΥΡΗΣ» («το Έργο») από τον Δήμο Κορινθίων και την ΔΕΥΑ Λουτρακίου-Περαχώρας στο Δήμο Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων (Φορέας Υλοποίησης & Λειτουργίας). Επιπρόσθετα η ΔΕΥΑ Λουτρακίου-Περαχώρας μεταβιβάζει και την αρμοδιότητα λειτουργίας των έργων μετά την υλοποίηση της πράξης στον Φορέα Υλοποίησης & Λειτουργίας.
 
Το Έργο (Πράξη) περιλαμβάνει τα εξής:
α) Επεκτάσεις εσωτερικού δικτύου συλλογής ακαθάρτων στον οικισμό Αγίων Θεοδώρων (υποέργο 1).
β)   Κατασκευή εσωτερικού δικτύου συλλογής ακαθάρτων στον οικισμό Ισθμίας (συνοικίες Ισθμίων & Καλαμακίου) (υποέργο 2).
γ)   Κατασκευή εσωτερικού δικτύου συλλογής ακαθάρτων στον οικισμό Λουτρά Ωραίας Ελένης – Κάτω Αλμυρή (υποέργο 3).
δ)   Κατασκευή έργων μεταφοράς λυμάτων (αγωγοί και απαιτούμενα αντλιοστάσια) των λυμάτων που έχουν συγκεντρωθεί με το φυσικό αντικείμενο των υποέργων 2 και 3. Ο αγωγός μεταφοράς οδηγεί τα λύματα στα έργα εισόδου της ΕΕΛ Αγίων Θεοδώρων. (υποέργο 4).
ε)   Εκτέλεση των έργων αρχαιολογικών και ανασκαφικών ερευνών (υποέργο 6).
στ) Εκτέλεση των απαλλοτριώσεων που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση της Πράξης (υποέργο 7).
ζ)   Ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την αρτιότερη υλοποίηση της Πράξης (υποέργο 8).
 
Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης ο 2ος και ο 3ος των συμβαλλομένων αναθέτουν στο Φορέα Υλοποίησης & Λειτουργίας να λειτουργήσει ως πλήρης δικαιούχος του Έργου έναντι της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. ‘‘ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ’’ και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες (ενδεικτικά)[3]:
 
1)         Ωρίμανση του Έργου (έλεγχος πληρότητας, θεώρηση ή σύνταξη μελετών και λήψη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων).
2)         Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης.
3)         Σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης για την ένταξη της στο ΕΠ
4)         Σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης.
5)         Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων.
6)         Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων.
7)         Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.
8)         Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου.
9)         Παρακολούθηση χρηματορροών και εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του Έργου.
10)      Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του έως και την οριστική παραλαβή του με πλήρη τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση.
11)      Λειτουργία του Έργου χωρικής αρμοδιότητας του ύστερα από την παραλαβή του.
12)      Παράδοση του υπόλοιπου έργου στον κύριο αυτού (2ο συμβαλλόμενο) με πλήρη τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση.
 
 
Ο Φορέας Υλοποίησης & Λειτουργίας , δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων και εκτέλεσης Προμηθειών, και ανάθεσης παροχής υπηρεσιών.
 
 

ΑΡΘΡΟ 2

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
 
Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:
 
2.1. Η ΔΕΥΑ Λουτρακίου-Περαχώρας (Εν μέρει Κύριος του Έργου) αναλαμβάνει:
 • Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.
 • Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης & Λειτουργίας τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη διάθεσή της και να συνεργάζεται μαζί του για την κατάρτιση του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης.
 • Να ορίσει τον εκπρόσωπό της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.
 • Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών της που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές και τις λειτουργικές διαδικασίες και να διαθέσει στον Φορέα Υλοποίησης & Λειτουργίας προσωπικό για την υλοποίηση του Έργου, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας.
 • Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης & Λειτουργίας την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.
 • Να συνεργάζεται με τον Φορέα Υλοποίησης & Λειτουργίας κατά τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του.
 • Να συνεργάζεται με τους λοιπούς συμβαλλόμενους για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου.
 
 
2.2. Ο Δήμος Κορινθίων (Φορέας Λειτουργίας) αναλαμβάνει:
 • Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.
 • Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης & Λειτουργίας τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη διάθεσή του και να συνεργάζεται μαζί του για την κατάρτιση του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης.
·         Να μεριμνήσει για την σύνταξη έλεγχο και θεώρηση οριστικών μελετών για τα υποέργα 3 και 4. Στο αντικείμενο των μελετών περιλαμβάνονται επίσης Τοπογραφικές, Γεωτεχνικές, Περιβαλλοντικές και Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες.
·         Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.
·         Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές και τις λειτουργικές διαδικασίες και να διαθέσει στον Φορέα Υλοποίησης & Λειτουργίας προσωπικό για την υλοποίηση του Έργου, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας.
·         Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης & Λειτουργίας την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.
·         Να προβαίνει στις τυχόν απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης του Έργου.
 • Να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωση του, αναλαμβάνοντας:
α)   το σύνολο των δαπανών και την ευθύνη λειτουργίας για το τμήμα των έργων στο οποίο είναι αποκλειστικά κύριος (εσωτερικά δίκτυα και αντλιοστάσια) και εξυπηρετούν αποκλειστικά δικές του ανάγκες,
β)   την κατ’ αναλογία χρήσης συμμετοχή του (σύμφωνα με τον όγκο των λυμάτων) στα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης των λοιπών έργων μεταφοράς (αγωγοί μεταφοράς και αντλιοστάσια) και
γ)   την κατ’ αναλογία χρήσης συμμετοχή του (σύμφωνα με τον όγκο των λυμάτων) στα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης του συνόλου της Ε.Ε.Λ. Αγίων Θεοδώρων.
·         Να συνεργάζεται με τους λοιπούς συμβαλλόμενους για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου.
 
2.3. Ο Δήμος Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων (Φορέας Υλοποίησης & Λειτουργίας) αναλαμβάνει:
 • Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου, όπως αυτό περιγράφεται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.
 • Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου.
 • Να κοινοποιεί στους λοιπούς συμβαλλόμενους τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου, τις οποίες αποστέλλει στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. ‘‘ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ’’.
 • Να συνεργαστεί με τους λοιπούς συμβαλλόμενους για τη σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης και την υποβολή του Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. ‘‘ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ’’ και να προβαίνει στις απαιτούμενες τροποποιήσεις του Τεχνικού Δελτίου Πράξης, και στη σύνταξη των Τεχνικών Δελτίων Υποέργων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης του ΕΣΠΑ..
 • Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.
 • Να υπογράψει ως Δικαιούχος το σύμφωνο αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης πράξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν.3614/2007 και την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης.
 • Να καταρτίσει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών.
 • Να διενεργεί τους διαγωνισμούς, την αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του.
 • Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των σχετικών συμβάσεων.
 • Να παρακολουθεί τις χρηματορροές του Έργου και να εκτελεί τις αντίστοιχες πληρωμές.
 • Να συνεργάζεται με τους λοιπούς συμβαλλόμενους για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου.
 • Να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση του Έργου μεριμνώντας για την εγγραφή του σε συλλογική απόφαση χρηματοδότησης και για την ετήσια κατανομή πιστώσεων.
 • Να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωση του, αναλαμβάνοντας:
α)   το σύνολο των δαπανών και την ευθύνη λειτουργίας για το τμήμα των έργων στο οποίο είναι αποκλειστικά κύριος (εσωτερικά δίκτυα και αντλιοστάσια) και εξυπηρετούν αποκλειστικά δικές του ανάγκες,
β)   την κατ’ αναλογία χρήσης συμμετοχή του (σύμφωνα με τον όγκο των λυμάτων) στα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης των λοιπών έργων μεταφοράς (αγωγοί μεταφοράς και αντλιοστάσια) και
γ)   την κατ’ αναλογία χρήσης συμμετοχή του (σύμφωνα με τον όγκο των λυμάτων) στα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης του συνόλου της Ε.Ε.Λ. Αγίων Θεοδώρων.
 
Για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι έχουν καταγράψει όλες τις υφιστάμενες μελέτες και αδειοδοτήσεις, οι οποίες περιλαμβάνονται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Οι εκκρεμείς ενέργειες για την ωρίμανση του Έργου αναφέρονται στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος ΙΙ, όπου τα συμβαλλόμενα μέρη ορίζουν ποιος θα είναι υπεύθυνος για την πραγματοποίηση ή ολοκλήρωση τους[4].
 
 
 
ΆΡΘΡΟ 3
ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των είκοσι εκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα Ευρώ (20.564.960,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, εργολαβικού οφέλους, απροβλέπτων και αναθεώρησης.
Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοσθεί με τη σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. ‘‘ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ’’.
Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση από τους άλλους Κυρίους του Έργου.
 
ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
 
4.1   Η ισχύς της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και έχει διάρκεια τριάντα (30) έτη, όσο και το χρονικό διάστημα λειτουργίας του έργου (χρονικός ορίζοντας αναφοράς για τον Τομέα «Περιβάλλον και Υδατα», βάσει του οδηγού ανάλυσης κόστους – οφέλους των επενδυτικών σχεδίων, Ευρωπαϊκή Επιτροπή 16/6/2008).
 
4.2   Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου (χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών) καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις του που υπερβαίνουν τους 6 μήνες γίνονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
 
4.3    Ημερομηνία έναρξης πλήρους λειτουργίας του έργου ορίζεται η 1/9/2014.
 
ΑΡΘΡΟ 5
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 
Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται όργανο με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα το Λουτράκι Κορινθίας.
 
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από[5] :
      έναν (1) εκπρόσωπο του Δήμου Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων (Φορέας Υλοποίησης & Λειτουργίας), ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του
      ένα (1) εκπρόσωπο του Δήμου Κορινθίων με τον αναπληρωτή του.
      έναν (1) εκπρόσωπο της ΔΕΥΑ Λουτρακίου-Περαχώρας με τον αναπληρωτή του και
      ένα (1) μέλος υποδεικνυόμενο από ….(τον εκάστοτε φορέα χρηματοδότησης της Πράξης ή άλλο φορέα που θα συμφωνηθεί με τους συμβαλλομένους), με τον αναπληρωτή του.
 
Το αργότερο εντός 15 ημερών από την έκδοση της απόφασης ένταξης της πράξης στο Ε.Π. ‘‘ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ’’, οι συμβαλλόμενοι φορείς και … (ο φορέας χρηματοδότησης ή ο άλλος φορέας, που έχει προσδιοριστεί ανωτέρω) ορίζουν τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
 
Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της προγραμματικής σύμβασης, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη αίτηση τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξης, η πέραν του εξαμήνου παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.
 
Επιπλέον η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης θα επιμερίζει ανά συμβαλλόμενο τις δαπάνες λειτουργίας των τμημάτων του έργου που χρησιμοποιούνται από κοινού και η απόφασή της είναι δεσμευτική (προς εφαρμογή) για όλους τους συμβαλλόμενους.
 
Επίσης με ευθύνη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και σε κάθε περίπτωση πριν την ολοκλήρωση των εργασιών και την έναρξη πλήρους λειτουργίας του Εργου, θα συνταχθεί Κανονισμός Λειτουργίας των Κοινών Εγκαταστάσεων (έργα μεταφοράς και Ε.Ε.Λ.). Με τον Κανονισμό αυτό θα καθορίζονται η οργανωτική διάρθρωση και η οικονομική διαχείριση των εγκαταστάσεων και θα περιγράφονται οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις εκάστου των συμβαλλομένων. Οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται να εγκρίνουν τον Κανονισμό αυτό από τα αρμόδια αντίστοιχα Συλλογικά τους Οργανα.
 
 
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Δήμου Λουτρακίου-Αγ. Θεοδώρων ο οποίος θα οριστεί στην πρώτη της συνεδρίαση. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Κοινής Επιτροπής και το αρχείο της, τηρούνται με μέριμνα του Γραμματέα της, στον ανωτέρω Δήμο.
 
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά κάθε τρεις μήνες και έκτακτα όταν το ζητήσει εγγράφως ένα από τα μέλη της. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν .
 
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς.
 
Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, θα καθορισθούν με αποφάσεις της.
 
 
ΑΡΘΡΟ 6
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ – ΡΗΤΡΕΣ
 
6.1    Ο Δήμος Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων φέρει ακέραια την αστική και ποινική ευθύνη που προκύπτει λόγω παράβασης των υποχρεώσεών του, του άρθρου 2, της παρούσας.
6.2    Ο Δήμος Κορινθίων φέρει ακέραια την αστική και ποινική ευθύνη που προκύπτει λόγω παράβασης των υποχρεώσεών του, του άρθρου 2, της παρούσας.
 
6.3    Η ΔΕΥΑ Λουτρακίου-Περαχώρας φέρει ακέραια την αστική και ποινική ευθύνη που προκύπτει λόγω παράβασης των υποχρεώσεών του, του άρθρου 2, της παρούσας.
 
6.4    Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του.
 
6.5    Επιπλέον για κάθε υπέρβαση του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος μπορεί να επιβάλλεται με απόφαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης εις βάρος του υπαίτιου μέρους ποινική ρήτρα καθοριζόμενη με αναλογική εφαρμογή του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν.3263/04.
 
 
ΑΡΘΡΟ 7
ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
 
Σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 3 εδ. α΄ του ν. 3614/2007 ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης έναντι των λοιπών συμβαλλόμενων για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του και έναντι των τρίτων ευθύνεται εις ολόκληρον με τους λοιπούς συμβαλλόμενους.
 
ΑΡΘΡΟ 8
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
 
Ο Φορέας Υλοποίησης & Λειτουργίας εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τους λοιπούς συμβαλλόμενους έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της μεταβίβασης της αρμοδιότητας υλοποίησης.
 
 
ΑΡΘΡΟ 9
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
 
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της Κορίνθου.
  
ΑΡΘΡΟ 10
ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 
Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύμβασης είναι δυνατή η απασχόληση προσωπικού των λοιπών συμβαλλόμενων στον Φορέα Υλοποίησης & Λειτουργίας αποκλειστικά για τις ανάγκες του συγκεκριμένου Έργου. Το προσωπικό αυτό ορίζεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Εν μέρει Κυρίου του Έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
  
ΑΡΘΡΟ 11
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
 
11.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης & Λειτουργίας η υποκατάστασή του από τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν χωρήσει υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι των λοιπών συμβαλλόμενων, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης & Λειτουργίας.
 
11.2 Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από το Φορέα Υλοποίησης & Λειτουργίας (και τους προστηθέντες και αντισυμβαλλομένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου θα ανήκουν στην συνιδιοκτησία των λοιπών συμβαλλόμενων, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσουν ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων τους κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (30 έτη) και θα παραδοθούν στους αντισυμβαλλόμενους κατά το χρόνο αυτό, αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στους αντισυμβαλλόμενους χωρίς την καταβολή αμοιβής.
 
11.3 Εμπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Φορέας Υλοποίησης & Λειτουργίας (και οι προστεθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση των αντισυμβαλλόμενων, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση του Έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
 
 
ΑΡΘΡΟ 12
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 
Η παρούσα προγραμματική σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί ή να παραταθεί  μόνον εγγράφως και με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.
Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση.
 
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεταισε τέσσερα πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από ένα και το τέταρτο θα υποβληθεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. ‘‘ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ’’.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
 
1. Τίτλος Πράξης: «Εργα αποχέτευσης & μεταφοράς λυμάτων οικισμών Αγίων Θεοδώρων – Ισθμίων – Λουτρών Ωραίας Ελένης – Κάτω Αλμυρής»
 
1.1 τίτλος υποέργου 1:  Επεκτάσεις δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Αγίων Θεοδώρων
1.2 τίτλος υποέργου 2:  Εργα αποχέτευσης ακαθάρτων Ισθμίων
1.3 τίτλος υποέργου 3:  Εργα αποχέτευσης ακαθάρτων Λουτρών Ωραίας Ελένης-Κάτω Αλμυρής
1.4 τίτλος υποέργου 4:  Εργα μεταφοράς λυμάτων προς Ε.Ε.Λ. Αγίων Θεοδώρων
1.5 τίτλος υποέργου 5:  Αρχαιολογικές έρευνες
1.6 τίτλος υποέργου 6:  Απαλλοτριώσεις
1.7 τίτλος υποέργου 7:  Τεχνικός Σύμβουλος
 
2. Φορείς πρότασης (κύριοι έργου):       1) Δήμος Λουτρακίου-Αγ. Θεοδώρων
                                                                     2) Δήμος Κορινθίων
                                                                     3) Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λουτρακίου-Περαχώρας (ΔΕΥΑΛ-Π)
3. Δικαιούχος (Φορέας υλοποίησης): Δήμος Λουτρακίου-Αγ. Θεοδώρων
 
4. Φορείς λειτουργίας:    1) Δήμος Λουτρακίου-Αγ. Θεοδώρων
                                           2) Δήμος Κορινθίων
5. Φυσικό αντικείμενο της Πράξης [6]
Το υποέργο αφορά στην κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων στον οικισμό Αγίων Θεοδώρων σε τμήματα που δεν έχουν κατασκευαστεί από προγενέστερες εργολαβίες, προκειμένου να ολοκληρωθεί το αποχετευτικό δίκτυο ακαθάρτων του εν λόγω οικισμού. 
Η κατασκευή των δικτύων ακαθάρτων υδάτων θα υλοποιηθεί με χρήση αγωγών από σωλήνες P.V.C. σειράς 41 διαμέτρου Φ200 και Φ250 συνολικού μήκους 1.500 και 1.200 μ. αντίστοιχα. Θα κατασκευαστούν επίσης οι συνδέσεις με τα υφιστάμενα δίκτυα ακαθάρτων, η κατασκευή των φρεατίων ελέγχου καθώς και όλες οι συσκευές, εξαρτήματα που απαιτούνται για την άρτια και ασφαλή λειτουργία των δικτύων.
Τα τμήματα του δικτύου ακαθάρτων που θα κατασκευαστούν είναι αυτοτελή και θα λειτουργήσουν πλήρως μετά την κατασκευή τους.
Υποέργο 2: Εργα αποχέτευσης ακαθάρτων Ισθμίων
 
Η κατασκευή των δικτύων ακαθάρτων υδάτων θα υλοποιηθεί με χρήση αγωγών από σωλήνες P.V.C. σειράς 41 διαμέτρου Φ200 και Φ250 συνολικού μήκους 17.000 και 1.000 μ. αντίστοιχα. Θα κατασκευαστούν επίσης οι συνδέσεις με τα υφιστάμενα δίκτυα ακαθάρτων, η κατασκευή των φρεατίων ελέγχου καθώς και όλες οι συσκευές, εξαρτήματα που απαιτούνται για την άρτια και ασφαλή λειτουργία των δικτύων.
Τα τμήματα του δικτύου ακαθάρτων που θα κατασκευαστούν είναι αυτοτελή και θα λειτουργήσουν πλήρως μετά την κατασκευή τους.
Υποέργο 3: Εργα αποχέτευσης ακαθάρτων Λουτρών Ωραίας Ελένης-Κάτω Αλμυρής
Το υποέργο αφορά στην κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων των οικισμών Λουτρών Ωραίας Ελένης και Κάτω Αλμυρής που είναι ενιαίο οικιστικό σύνολο με τους οικισμούς του υποέργου 2.
 
Η κατασκευή των δικτύων ακαθάρτων υδάτων θα υλοποιηθεί με χρήση αγωγών από σωλήνες P.V.C. σειράς 41 διαμέτρου Φ200, Φ250 και Φ315 συνολικού μήκους 16.200, 9.500 και 1.250 μ. αντίστοιχα. Θα κατασκευαστούν επίσης οι συνδέσεις με τα υφιστάμενα δίκτυα ακαθάρτων, η κατασκευή των φρεατίων ελέγχου καθώς και όλες οι συσκευές, εξαρτήματα που απαιτούνται για την άρτια και ασφαλή λειτουργία των δικτύων.
Τα τμήματα του δικτύου ακαθάρτων που θα κατασκευαστούν είναι αυτοτελή και θα λειτουργήσουν πλήρως μετά την κατασκευή τους.
Υποέργο 4: Εργα μεταφοράς λυμάτων προς Ε.Ε.Λ. Αγίων Θεοδώρων
Τα ακάθαρτα ύδατα (οικιακά-αστικά λύματα) των οικισμών Ισθμίων όπως και εκείνα των Λουτρών Ωραίας Ελένης-Κάτω Αλμυρής προβλεπόταν αρχικά να μεταφέρονται προς επεξεργασία στην κοινή εγκατάσταση επεξεργασία λυμάτων (ΕΕΛ) των Δήμων Λουτρακίου-Περαχώρας και Κορίνθου, στην περιοχή του Ισθμού.
Η νέα αρχιτεκτονική των δήμων που εισήγαγε ο ν. 3852/2010 (πρόγραμμα «Καλλικράτης»), βάσει του οποίου ενοποιήθηκαν οι δήμοι Λουτρακίου-Περαχώρας και Αγίων Θεοδώρων στον νέο δήμο Λουτρακίου-Αγ. Θεοδώρων, δημιούργησε νέα δεδομένα που επιβάλλουν την τροποποίηση του αρχικού σχεδιασμού, καθώς τα δεδομένα κατασκευής της ΕΕΛ Αγ. Θεοδώρων αποκλίνουν σημαντικά από τα πραγματικά μεγέθη της οικιστικής ανάπτυξης της πόλης. Συγκεκριμένα η υφιστάμενη δυναμικότητα της ΕΕΛ ανέρχεται σε 25.000 ισοδύναμους κατοίκους (2 γραμμές επεξεργασίας των 12.500 ι.κ. έκαστη), ενώ με το κατασκευασμένο εσωτερικό δίκτυο συνολικού μήκους 11.500 μέτρων, μπορούν να συνδεθούν μόλις 2.500 ισοδύναμοι κάτοικοι.
Το γεγονός αυτό καθιστά απαγορευτική την λειτουργία της ΕΕΛ που παραμένει έως σήμερα ανενεργή, με όλες τις συνακόλουθες επιπτώσεις (μηδενική αξιοποίηση της επένδυσης, μη αποστολή ετήσιων στοιχείων στην αρμόδια επιτροπή της Ε.Ε., επιβολή κυρώσεων, δαπάνες φύλαξης και συντήρησης χωρίς παραγωγή εσόδων κ.ο.κ.).
Είναι προφανές ότι η επιλογή της παραπάνω λύσης δύναται να εξασφαλίσει την πλήρη αξιοποίηση της δυναμικότητας της υφιστάμενης ΕΕΛ Αγ. Θεοδώρων καθώς και την άρτια και αποδοτική λειτουργία αυτής.
 
Τα έργα μεταφοράς ακαθάρτων υδάτων από τους οικισμούς Ισθμίων-Λουτρών Ωραίας Ελένης-Κάτω Αλμυρής έως την εγκατάσταση εσχάρωσης στην είσοδο της ΕΕΛ Αγ. Θεοδώρων περιλαμβάνουν τους αγωγούς μεταφοράς ακαθάρτων έως την ΕΕΛ (καταθλιπτικούς και βαρύτητας), τα απαιτούμενα αντλιοστάσια και το σύστημα αυτοματισμού λειτουργίας.
 
Υποέργο 5: Αρχαιολογικές έρευνες
Το υποέργο αφορά στις αρχαιολογικές εργασίες και έρευνες που θα απαιτηθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των υποέργων των δικτύων.
Υποέργο 6: Απαλλοτριώσεις
Το υποέργο αφορά στις απαλλοτριώσεις που θα απαιτηθούν κατά τη φάση κατασκευής των εσωτερικών δικτύων συλλογής ακαθάρτων (υποέργα 1 2 και 3) και του αγωγού μεταφοράς των λυμάτων στην Ε.Ε.Λ. (υποέργο 4). Δεδομένου ότι το σύνολο των δικτύων οδεύει σε διανοιγμένες οδούς απαλλοτριώσεις ενδεχομένως να απαιτηθούν για την κατασκευή αντλιοστασίων.
Υποέργο 7: Τεχνικός Σύμβουλος
Το υποέργο αφορά στην ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου. Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή τεχνικής βοήθειας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων, ο έλεγχος πληρότητας και αρτιότητας των μελετών και των τευχών δημοπράτησης και η υποβοήθηση στην τεκμηρίωση της πράξης 
6. Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης
Η Πράξη χωροθετείται στο σύνολό της εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων Κορινθίων και Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
7. Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

Προϋπολογισμός υποέργου 1
463.710,00
Προϋπολογισμός υποέργου 2
4.151.250,00
Προϋπολογισμός υποέργου 3
6.900.000,00
Προϋπολογισμός υποέργου 4
8.900.000,00
Προϋπολογισμός υποέργου 5
250.000,00
Προϋπολογισμός υποέργου 6
100.000,00
Προϋπολογισμός υποέργου 7
100.000,00
Συνολικός προϋπολογισμός Πράξης
20.564.960,00 €

 


 

8. Διάρκεια υλοποίησης

 
 
Διάρκεια σε μήνες
Υποέργο 1
30/4/2012 – 31/7/2013 (15 μήνες)
Υποέργο 2
30/4/2012 – 31/08/2014 (28 μήνες)
Υποέργο 3
2/7/2012 – 31/12/2013 (18 μήνες)
(Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων)
1/10/2012 – 31/08/2014
Υποέργο 4
1/7/2012 – 31/12/2013 (18 μήνες)
Υποέργο 5
1/5/2012 – 31/08/2014 (28 μήνες)
Υποέργο 6
1/5/2012 – 31/12/2013 (20 μήνες)
Υποέργο 7
30/4/2012 – 31/10/2013 (18 μήνες)
Σύνολο Πράξης
30/4/2012 – 31/08/2014 (28 μήνες)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ[7]
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 :ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ[8]  
 
Έγγραφο / απόφαση
Φορέας έγκρισης ή αδειοδότησης
Αριθμός πρωτ./ ημερομηνία
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων ΕΕΑΛ Αγ. Θεοδώρων, εσωτερικού δικτύου και αντλιοστασίων (υποέργο 1)
ΥΠΕΧΩΔΕ – ΥΠΕΣΔΔΑ
19436/28-1-1997
Παράταση ισχύος περιβαλλοντικών όρων (υποέργο 1)
Περιφέρεια Πελοποννήσου
1831/9-4-2008
Απαλλαγή από περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων συλλογής ακαθάρτων Ισθμίας (υποέργο 2).
ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ
120715/19-1-2010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ
(ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.)
Ενέργεια
Υπεύθυνος φορέας
κύριος του έργου
φορέας υλοποίησης
Επικαιροποίηση οριστικής μελέτης δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Αγ. Θεοδώρων. Έγκριση τευχών δημοπράτησης. (υποέργο 1)
Δήμος Λουτρακίου-Αγ. Θεοδώρων
Δήμος Λουτρακίου-Αγ. Θεοδώρων
Επικαιροποίηση οριστικής μελέτης δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Ισθμίων. Έγκριση τευχών δημοπράτησης. (υποέργο 2)
Δήμος Λουτρακίου-Αγ. Θεοδώρων, ΔΕΥΑ Λουτρακίου-Περαχώρας
Δήμος Λουτρακίου-
Αγ. Θεοδώρων
Επικαιροποίηση οριστικής μελέτης δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Λουτρών Ωραίας Ελένης-Κ. Αλμυρής & τευχών δημοπράτησης (υποέργο 3)
Δήμος Κορινθίων
Δήμος Κορινθίων
Εκπόνηση οριστικής μελέτης έργων μεταφοράς (αγωγός και αντλιοστάσια) & τευχών δημοπράτησης (υποέργο 4)
Δήμος Κορινθίων
Δήμος Λουτρακίου-Αγ. Θεοδώρων, ΔΕΥΑ Λουτρακίου-Περαχώρας
Δήμος Κορινθίων
Τροποποίηση της Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων μεταφοράς λυμάτων προς την ΕΕΑΛ Αγ. Θεοδώρων από την Περιφέρεια Πελοποννήσου (υποέργο 4)
Δήμος Κορινθίων
Δήμος Λουτρακίου-Αγ. Θεοδώρων, ΔΕΥΑ Λουτρακίου-Περαχώρας
Δήμος Λουτρακίου-
Αγ. Θεοδώρων
Έγκριση τευχών δημοπράτησης για το υποέργο 3
Δήμος Κορινθίων
Δήμος Λουτρακίου-
Αγ. Θεοδώρων
Έγκριση τευχών δημοπράτησης για το υποέργο 4
Δήμος Κορινθίων
Δήμος Λουτρακίου-Αγ. Θεοδώρων, ΔΕΥΑ Λουτρακίου-Περαχώρας
Δήμος Λουτρακίου-
Αγ. Θεοδώρων
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Β.- Ορίζει ως εκπρόσωπο του Δήμου Κορινθίων τον Δημοτικό σΎΜΣύμβουλο  κ. Ζήμο Κων/νο  για την Κοινή επιτροπή Παρακολούθησης ΚΑΙ    με αναπληρωτή τον κ. Παππά Αντώνη, Δημοτικό Σύμβουλο επίσης.
 
Γ.- Εξουσιοδοτεί τον κ. Αλέξανδρο Πνευματικό , Δήμαρχο Κορινθίων για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης και ότι άλλο απαιτηθεί για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος   ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 9 / 175 / 2012 .
  
   Ο Ο   Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ       Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
ΝΙΚΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 30-05-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
 


[1] Ως πράξη νοείται το έργο ή ομάδα έργων, που εντάσσεται ή προτείνεται να ενταχθεί σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης, η πράξη δύναται να περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα υποέργα (τεχνικά έργα ή/και μελέτες ή/και προμήθειες ή/και υπηρεσίες κ.α.), τα οποία θα πρέπει να αποτελούν στο σύνολό τους το αντικείμενο της παρούσας. Δεν είναι δυνατή η σύναψη χωριστής προγραμματικής σύμβασης για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων υλοποίησης υποέργου.
[2]Kατά περίπτωση δύναται, κατά την κρίση των συμβαλλομένων, να τεθούν επί πλέον ειδικοί όροι ή πρόσθετα άρθρα
[3] Όσες από τις ενέργειες κρίνονται απαραίτητες
[4] Η παράγραφος αυτή και το Παράρτημα ΙΙ τίθενται σε όσες περιπτώσεις εκ του αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης κρίνεται αναγκαίο.
[5]Διαμορφώνεται κατά την κρίση των συμβαλλομένων μερών
[6]Συντάσσεται αντλώντας στοιχεία από την τεχνική έκθεση και τεχνική περιγραφή της μελέτης. Περιλαμβάνει οπωσδήποτε τους βασικούς δείκτες εκροών
[7] Το περιεχόμενο των πινάκων είναι ενδεικτικό.
[8]Στον Πίνακα καταγράφονται όλα τα έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν στο Έργο και έχουν εκδοθεί, πχ τίτλοι ιδιοκτησίες εγκριτικές αποφάσεις μελετών, περιβαλλοντικοί όροι, γνωμοδοτήσεις κλπ. Σε περίπτωση υποέργων πέραν του ενός οι Πίνακες 1 & 2 συμπληρώνονται για κάθε υποέργο.