Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ των Δήμων Κορινθίων, Δ Βέλου – Βόχας και Δ. Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ    
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 176
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 9/28-5-2012)
 
ΘΕΜΑ 3ο Η.Δ.: «Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ των Δήμων Κορινθίων, Δήμου Βέλου – Βόχας και Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων, για  την πράξη ΄΄Δίκτυο  αποχέτευσης Άσσου – Λεχαίου – Βόχας, αγωγός μεταφοράς και επέκταση υφιστάμενης Ε.Ε.Λ.΄΄. Ορισμός εκπροσώπου στην Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω σύμβασης».
           
         Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 28 – 5 – 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 20177/24.5.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (35) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Χασικίδης Χρήστος       
3.      Καμπούρης Χαράλαμπος
4.      Παππάς Αντώνης       
5.      Τζαναβάρας Δημήτριος
6.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
7.      Φαρμάκης Γεώργιος
8.      Μελέτης Χρήστος
9.      Κεφάλας Σταύρος
10.Λέκκας Πέτρος
11.Δράκος Παναγιώτης
12.Χατζής Μιχάλης
13.Γκερζελής Ιωάννης
14.Περόγαμβρος Μιχάλης
15.Ζήμος Κων/νος
16.Λαμπρινός Παναγιώτης
17.Οικονόμου Γεώργιος
18. Σταματάκης Μάριος
19.Βατουσιάδης Νικόλαος      
20.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
21.Φόρτης Φώτιος
22.Γιώτης Κων/νος
23.Τόγιας Σωκράτης
24.Μπάκουλης Δημήτριος
25.Καρπούζης Γρηγόριος
26.Ζαχαριάς Σπυρίδων
27.Κορδώσης Χρήστος
28.Ρούκης Βασίλειος
29.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
30.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
31.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
32.Αθανασάκος Θωμάς
33.Γουγάς Αλέξανδρος
34.Χριστάκης Ηλίας
35.Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Κολοκούρης Νικόλαος
2.      Γιάννου Νικολέττα
3.      Καμπάς Νικόλαος    
4.      Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
5.      Λέκκα Σοφία
6.      Πούρος Γεώργιος
   
  Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα πέντε (15) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων
   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
         1.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
         2.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
         3.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
         4.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
         5.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
         6       Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
         7     Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
         8     Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
         9.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
         10.Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
         11.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
         12.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
         13.Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
         14.Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
         15.Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
 
 
          Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
4.      Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
5.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
6.      Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
7.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
 
    
 
 
      
                                              
 

1)Φόρτης Φώτιος, 2) Δράκος Παναγιώτης, 3) Λαμπρινός Παναγιώτης, 4) Κωνσταντογιάννης Βασίλειος και 5) Μελέτης Χρήστος, προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 3ου Ε.Η.Δ  θέματος.
 Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ρούκης Βασίλειος αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 3ου ΕΗΔ θέματος. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Μπάκουλης Δημήτριος αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 1ου θέματος της Η.Δ. και ο Δημοτικός Σύμβουλος Γκερζελής Ιωάννης αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 7ου θέματος της Η.Δ.  
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.  
 
Απόφαση: 176  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης                            
                             ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι για την υλοποίηση του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης Άσσου – Λεχαίου – Βόχας, αγωγός μεταφοράς και επέκταση υφιστάμενης Ε.Ε.Λ.», που είχαμε αιτηθεί την ένταξη και χρηματοδότηση από το ΕΠΠΕΡΑΑ ( με την υπ΄ αριθμ. 7/122/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, ως Φορέας Υλοποίησης του Έργου), απαιτείται η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των όμορων Δήμων Κορινθίων , Βέλου – Βόχας και Λουτρακίου –Αγ. Θεοδώρων, σχέδιο της οποίας θέτω υπόψη σας.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο , την αναγκαιότητα υλοποίησης του έργου, τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Μειοψηφούσης της κας Ευφροσύνης Τσαρμπού)
 
            Την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των Δήμων Κορινθίων, Βέλου – Βόχας και Λουτρακίου -Αγ. Θεοδώρων για το έργο «Δίκτυο αποχέτευσης Άσσου – Λεχαίου – Βόχας, αγωγός μεταφοράς και επέκταση υφιστάμενης Ε.Ε.Λ.», το περιεχόμενο της οποίας (προγραμματικής σύμβασης) κατ΄ άρθρον έχει ως εξής:
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007
 
 Μεταξύ
 
 «ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»,
«ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ»
και
«ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ»
για την Πράξη[1]
«ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΣΣΟΥ – ΛΕΧΑΙΟΥ – ΒΟΧΑΣ, ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ε.Ε.Λ.»
 
[Κόρινθος, Μάρτιος 2012]
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ[2]
 
«ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΣΣΟΥ – ΛΕΧΑΙΟΥ – ΒΟΧΑΣ, ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ε.ΕΛ.»
 
Στην Κόρινθο, σήμερα την …………… (ημερομηνία), μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων :
1.     του Δήμου Κορινθίων, που εδρεύει στην Κόρινθο, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «Κύριος του Έργου» και «Φορέας Υλοποίησης (Δικαιούχος)»
 
2.     του Δήμου Βέλου – Βόχας, που εδρεύει στο Ζευγολατιό Κορινθίας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Αννίβα Παπακυριάκο και
 
3.     του Δήμου Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων, που εδρεύει στο Λουτράκι Κορινθίας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Κωνσταντίνο Λογοθέτη
 
 
Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :
1.    Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267 Α/3-12-2007) και ειδικότερα το άρθρο 22 παρ. 3 αυτού.
2.    Τις Αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων των Δήμων Κορινθίων, Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων και Βέλου – Βόχας με τις οποίες εγκρίνονται οι όροι της παρούσας.
3.    Το με αριθ. πρωτ. 8370/16.2.2009 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Πελοποννήσου, με το οποίο επιβεβαιώνεται η διαχειριστική επάρκεια (τύπου Α και Β) του Δήμου Κορινθίων.
συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:
 
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
 
Ο Δήμος Κορινθίων, στο πλαίσιο του Αξονα 2 (Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» προγραμματίζει την υλοποίηση της πράξης «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΣΣΟΥ – ΛΕΧΑΙΟΥ – ΒΟΧΑΣ, ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ε.ΕΛ.», η οποία θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας «το Έργο».
 
Με το εν λόγω έργο προβλέπεται η κατασκευή των εσωτερικών δικτύων συλλογής ακαθάρτων στους οικισμούς Ασσου – Κάτω Ασσου – Περιγιαλίου & Λεχαίου του Δήμου Κορίνθου καθώς και στους οικισμούς Βραχατίου και Ζευγολατιού του Δήμου Βέλου – Βόχας, η μεταφορά των ακαθάρτων στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Κορίνθου – Λουτρακίου και η επέκταση της Ε.Ε.Λ. ώστε να αποκτήσει πρόσθετη δυναμικότητα και να μπορεί να ανταπεξέλθει στο πρόσθετο φορτίο. Επίσης στο φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες, οι απαλλοτριώσεις εδαφικών εκτάσεων και οι υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου.
 
Η υλοποίησή του υπόψη έργου αποτελεί πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας και περιβαλλοντική αναγκαιότητα, καθώς η υφιστάμενη κατάσταση (απουσία συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή και με διαρκώς αυξανόμενη τουριστική κίνηση) υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής και δημιουργεί προβλήματα στο ευαίσθητο περιβάλλον (Κορινθιακός Κόλπος) και συνακόλουθα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομική (τουριστική) δραστηριότητα.
 
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 του Ν. 3614/2007, κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 απαιτείται η επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των φορέων υλοποίησης (Δικαιούχων) συγχρηματοδοτούμενων έργων πριν από την ανάληψη της ευθύνης εκτέλεσης έργων, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος που τίθεται για την αποτελεσματική και αποδοτική διοίκηση και διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων έργων.
 
Η διαχειριστική επάρκεια του Δικαιούχου (Δήμου Κορινθίων) πιστοποιείται με την υπ’ αριθμ. 8370/16.2.2009 επιβεβαίωση τύπου Α και Β, η οποία απαιτείται για την υλοποίηση του Έργου.
 
Προκειμένου να είναι δυνατή η υλοποίηση του έργου, τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 3614/2007, στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της. 
 
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 
Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η συμφωνία των τριών συμβαλλόμενων Δήμων στην υλοποίηση και λειτουργία του έργου (Πράξης) «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΣΣΟΥ – ΛΕΧΑΙΟΥ – ΒΟΧΑΣ, ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ε.ΕΛ.» και ο καθορισμός της διαδικασίας. Το Εργο (Πράξη) περιλαμβάνει τα εξής:
β)   Αγωγός μεταφοράς (μαζί με τα απαιτούμενα αντλιοστάσια) των λυμάτων που έχουν συγκεντρωθεί (με το φυσικό αντικείμενο του υποέργου 1). Ο αγωγός μεταφοράς οδηγεί τα λύματα στην ΕΕΛ στα έργα εισόδου λυμάτων Κορίνθου (υποέργο 2).
γ)   Εργα επέκτασης της υφιστάμενης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Κορίνθου – Λουτρακίου, ώστε να αυξηθεί η δυναμικότητά της και να δύναται να ανταποκριθεί στο πρόσθετο φορτίο (υποέργο 3).
δ)   Εκτέλεση των έργων αρχαιολογίας (υποέργο 4).
ε)   εκτέλεση των απαλλοτριώσεων που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση της Πράξης (υποέργο 5).
στ) Ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου στην υλοποίηση της Πράξης (υποέργο 6).
 
Ειδικότερα στο πλαίσιο υλοποίησης του Εργου και για τους σκοπούς της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν και αναθέτουν στον Δήμο Κορινθίων να λειτουργήσει ως Φορέας Πρότασης και Δικαιούχος του Εργου, έναντι της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΥΠΕΚΑ και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες:
1.                  Περαιτέρω ωρίμανση του Εργου (έλεγχος πληρότητας μελετών, προσαρμογή μελετών, σύνταξη και θεώρηση οριστικών μελετών).
2.                  Οργάνωση και σχεδιασμό της υλοποίησης.
3.                  Σύνταξη και υποβολή του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης.
4.                  Σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης.
5.                  Σύνταξη ή/και επικαιροποίηση και προσαρμογή των τευχών δημοπράτησης.
6.                  Διενέργεια των σχετικών δημοπρασιών (Δημοπρατούσα Υπηρεσία).
7.                  Υπογραφή των σχετικών δημοσίων συμβάσεων (Προϊσταμένη Αρχή).
8.                  Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης των Συμβάσεων (Διευθύνουσα Υπηρεσία).
9.                  Παρακολούθηση χρηματορροών και εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του Προϋπολογισμού του Εργου.
10.             Παραλαβή του Εργου (όλων των υποέργων) έως και την οριστική παραλαβή.
11.             Παράδοση του έργου σε πλήρη λειτουργία, με πλήρη τεχνική (“as built”) και οικονομική τεκμηρίωση.
 
Ο Δήμος Κορινθίων (Δικαιούχος), δια των αρμοδίων Οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα του Κυρίου του Εργου, της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στην κείμενη Νομοθεσία περί Εκτέλεσης Δημοσίων Εργων, Προμηθειών και ανάθεσης παροχής Υπηρεσιών.
 
 
ΑΡΘΡΟ 2
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
 
Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:
 
2.1. Ο Δήμος Βέλου -Βόχας (Φορέας Λειτουργίας) αναλαμβάνει:
 • Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.
 • Να παρέχει στον Δικαιούχο (Δήμο Κορινθίων) τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη διάθεσή του και να συνεργάζεται μαζί του για την κατάρτιση του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης.
 • Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.
 • Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές και τις λειτουργικές διαδικασίες και να διαθέσει στον Δήμο Κορινθίων προσωπικό για την υλοποίηση του Έργου[3], κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας.
 • Να παρέχει έγκαιρα στον Δήμο Κορινθίων την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.
 • Να προβαίνει στις τυχόν απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης του Έργου.
 • Να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του, αναλαμβάνοντας:
α)   κατά ποσοστό 100% το τμήμα στο οποίο είναι αποκλειστικά κύριος (εσωτερικά δίκτυα και αντλιοστάσια εντός των ορίων του),
β)   κατ’ αναλογία 50% στα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης των έργων μεταφοράς (αγωγός μεταφοράς και αντλιοστάσια) και
γ)   την κατ’ αναλογία χρήσης συμμετοχή του στα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης του συνόλου της Ε.Ε.Λ. Κορίνθου – Λουτρακίου συνεισφέροντας ανάλογα με την χρησιμοποίηση.
Η αναλογία χρήσης των λειτουργικών δαπανών της Ε.Ε.Λ. θα καθοριστεί από την Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης (άρθρο 5 της παρούσας) ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση Τεχνικής Επιτροπής που θα συγκροτηθεί από Μηχανικούς και των τριών συμβαλλόμενων μερών.
 • Να συνεργάζεται με τους λοιπούς συμβαλλόμενους για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου.
 
2.2. Ο Δήμος Κορινθίων (Φορέας Πρότασης, Δικαιούχος, Φορέας Λειτουργίας) , και αναλαμβάνει:
 • Να συντάξει το Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης και να το υποβάλει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΥΠΕΚΑ και να προβαίνει στις απαιτούμενες τροποποιήσεις του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και στη σύνταξη των Τεχνικών Δελτίων Υποέργων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης του ΕΣΠΑ.
 • Να υπογράψει ως Δικαιούχος το σύμφωνο αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης πράξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3614/2007 και την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης.
 • Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου, όπως αυτό περιγράφεται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης..
 • Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου.
 • Να ορίσει τον εκπρόσωπό του, ο οποίος ορίζεται ως Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.
 • Ο εκπρόσωπος του Δήμου Κορινθίων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης οφείλει να κοινοποιεί στην Επιτροπή τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου.
 • Να αποστέλλει όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία υλοποίησης του έργου στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».
 • Να καταρτίσει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών.
 • Να διενεργεί τους διαγωνισμούς, την αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του.
 • Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των σχετικών συμβάσεων.
 • Να παρακολουθεί τις χρηματορροές του Έργου και να εκτελεί τις αντίστοιχες πληρωμές.
 • Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε συνεργασία με τους λοιπούς συμβαλλόμενους στην παρούσα.
 • Να συνεργαστεί με τις αρμόδιες Υπηρεσίες ώστε να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση του Έργου (εγγραφή του σε συλλογική απόφαση χρηματοδότησης, για την ετήσια κατανομή πιστώσεων, κανονικότητα εκταμιεύσεων κλπ.).
 • Να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του, αναλαμβάνοντας:
α)   κατά ποσοστό 100% το τμήμα στο οποίο είναι αποκλειστικά κύριος (εσωτερικά δίκτυα και αντλιοστάσια εντός των ορίων του),
β)   κατ’ αναλογία 50% στα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης των έργων μεταφοράς (αγωγός μεταφοράς και αντλιοστάσια) και
γ)   την κατ’ αναλογία χρήσης συμμετοχή του στα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης του συνόλου της Ε.Ε.Λ. Κορίνθου – Λουτρακίου συνεισφέροντας ανάλογα με την χρησιμοποίηση.
Η αναλογία χρήσης των λειτουργικών δαπανών της Ε.Ε.Λ. θα καθοριστεί από την Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης (άρθρο 5 της παρούσας) ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση Τεχνικής Επιτροπής που θα συγκροτηθεί από Μηχανικούς και των τριών συμβαλλόμενων μερών.
 
2.3. Ο Δήμος Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων (Φορέας Λειτουργίας) αναλαμβάνει:
 • Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.
 • Να παρέχει στον Δικαιούχο (Δήμο Κορινθίων) τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη διάθεσή του και να συνεργάζεται μαζί του για την κατάρτιση του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης.
 • Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.
 • Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές και τις λειτουργικές διαδικασίες και να διαθέσει στον Δήμο Κορινθίων προσωπικό για την υλοποίηση του Έργου[4], κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας.
 • Να παρέχει έγκαιρα στον Δήμο Κορινθίων την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.
 • Να προβαίνει στις τυχόν απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης του Έργου.
 • Να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του, αναλαμβάνοντας την κατ’ αναλογία χρήσης συμμετοχή του στα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης του συνόλου της Ε.Ε.Λ. Κορίνθου – Λουτρακίου. 
Η αναλογία χρήσης των λειτουργικών δαπανών της Ε.Ε.Λ. θα καθοριστεί από την Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης (άρθρο 5 της παρούσας) ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση Τεχνικής Επιτροπής που θα συγκροτηθεί από Μηχανικούς και των τριών συμβαλλόμενων μερών.
 • Να συνεργάζεται με τους λοιπούς συμβαλλόμενους για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου.
 Κάθε ένας από τους τρεις Δήμους που συμμετέχουν στην παρούσα υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 5 της παρούσας) τα πλήρη οικονομικά και τεχνικά στοιχεία για τη λειτουργία του τμήματος του έργου για το οποίο έχει αρμοδιότητα (στοιχεία συντήρησης, στοιχεία τιμολογιακής πολιτικής, στοιχεία ποιοτικού ελέγχου, οικονομικά στοιχεία δαπανών και εσόδων κλπ.). Τα στοιχεία αυτά θα τηρούνται με ευθύνη της Κοινής Επιτροπής σε αρχείο που θα στεγάζεται στον χώρο των γραφείων διοίκησης της Ε.Ε.Λ. και θα υποβάλλονται από κάθε συμβαλλόμενο έως την 31/3 εκάστου έτους. Τα στοιχεία αυτά θα είναι διαθέσιμα σε κάθε αρμόδιο εξουσιοδοτημένο Οργανο ελέγχου (Εθνικό ή Κοινοτικό).
 
Για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης, ο Διαχειριστικά Επαρκής Δικαιούχος (Δήμος Κορινθίων) έχει καταγράψει όλες τις υφιστάμενες μελέτες και αδειοδοτήσεις, οι οποίες περιλαμβάνονται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Οι εκκρεμείς ενέργειες για την ωρίμανση του Έργου αναφέρονται στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος ΙΙ, όπου τα συμβαλλόμενα μέρη ορίζουν ποιος θα είναι υπεύθυνος για την πραγματοποίηση ή ολοκλήρωση τους[5].
 
ΑΡΘΡΟ 3
ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της Προγραμματικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των σαράντα εννέα εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€ 49.350.000,00) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., εργολαβικού οφέλους και απροβλέπτων. Στον προϋπολογισμό αυτό έχουν συμπεριληφθεί και οι εκτιμήσεις για αναθεωρήσεις. Οι πόροι για την υλοποίηση των όσων προβλέπει η παρούσα θα προέρχονται από το Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013, του ΥΠΕΚΑ.
 
Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοσθεί με τη σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».
 
Ο Δικαιούχος δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό.
ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
 
4.1   Η ισχύς της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και έχει διάρκεια τριάντα (30) έτη, όσο και το χρονικό διάστημα λειτουργίας του έργου (χρονικός ορίζοντας αναφοράς για τον Τομέα «Περιβάλλον και Υδατα», βάσει του οδηγού ανάλυσης κόστους – οφέλους των επενδυτικών σχεδίων, Ευρωπαϊκή Επιτροπή 16/6/2008).
4.2   Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου (χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών) καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις του που υπερβαίνουν τους 6 μήνες γίνονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
4.3    Ημερομηνία έναρξης πλήρους λειτουργίας του έργου ορίζεται η 1/5/2014.
 
ΑΡΘΡΟ 5
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 
Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης συστήνεται όργανο με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα την Κόρινθο.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από[6] :
      έναν (1) εκπρόσωπο του Δήμου Κορινθίων, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του,
      έναν (1) εκπρόσωπο του Δήμου Βέλου – Βόχας με τον αναπληρωτή του,
      ένα (1) εκπρόσωπο του Δήμου Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων με τον αναπληρωτή του, και
      ένα (1) μέλος υποδεικνυόμενο από ….(τον εκάστοτε φορέα χρηματοδότησης της Πράξης ή άλλο φορέα που θα συμφωνηθεί με τους συμβαλλομένους), με τον αναπληρωτή του
 
Το αργότερο εντός 15 ημερών από την έκδοση της απόφασης ένταξης της πράξης στο Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΥΠΕΚΑ οι συμβαλλόμενοι φορείς … (ο φορέας χρηματοδότησης ή ο άλλος φορέας, που έχει προσδιοριστεί ανωτέρω) ορίζουν τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
 
Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της, η διαπίστωση της τήρησης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την εφαρμογή/υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη αίτηση τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξης, η πέραν του εξαμήνου παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας και τον τρόπο εφαρμογής της.
 
Επίσης η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης θα επιμερίζει ανά συμβαλλόμενο τις δαπάνες των τμημάτων του έργου που χρησιμοποιούνται από κοινού και η απόφασή της είναι δεσμευτική (προς εφαρμογή) για όλους τους συμβαλλόμενους.
 
Επίσης με ευθύνη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και σε κάθε περίπτωση πριν την ολοκλήρωση των εργασιών και την έναρξη πλήρους λειτουργίας του Εργου, θα συνταχθεί Κανονισμός Λειτουργίας των Κοινών Εγκαταστάσεων (έργα μεταφοράς και Ε.Ε.Λ.). Με τον Κανονισμό αυτό θα καθορίζονται η οργανωτική διάρθρωση και η οικονομική διαχείριση των κοινών εγκαταστάσεων και θα περιγράφονται οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις εκάστου των συμβαλλομένων. Οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται να εγκρίνουν τον Κανονισμό αυτό από τα αρμόδια αντίστοιχα Συλλογικά τους Οργανα.
 
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Δήμου Κορινθίων ο οποίος θα οριστεί αρμοδίως. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Κοινής Επιτροπής και το αρχείο της, τηρούνται με μέριμνα του Γραμματέα της, στον Δήμο Κορινθίων.
 Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση και τη λειτουργία του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά κάθε τρεις μήνες και έκτακτα όταν το ζητήσει εγγράφως ένα από τα μέλη της. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν .
 
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς.
 
Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, θα καθορισθούν με αποφάσεις της.
 
 
ΑΡΘΡΟ 6
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ – ΡΗΤΡΕΣ
 
6.1    Ο Δήμος Κορινθίων φέρει ακέραια την αστική και ποινική ευθύνη που προκύπτει λόγω παράβασης των υποχρεώσεών του, του άρθρου 2, της παρούσας.
6.2    Ο Δήμος Βέλου – Βόχας φέρει ακέραια την αστική και ποινική ευθύνη που προκύπτει λόγω παράβασης των υποχρεώσεών του, του άρθρου 2, της παρούσας.
6.3    Ο Δήμος Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων φέρει ακέραια την αστική και ποινική ευθύνη που προκύπτει λόγω παράβασης των υποχρεώσεών του, του άρθρου 2, της παρούσας.
6.4    Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης, από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στα άλλα μέρη το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του.
6,5   Επιπλέον για κάθε υπέρβαση του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος μπορεί να επιβάλλεται με απόφαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης εις βάρος του υπαίτιου μέρους ποινική ρήτρα καθοριζόμενη με αναλογική εφαρμογή του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν.3263/04.
ΑΡΘΡΟ 7
ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
 
Σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 3 εδ. α΄ του ν. 3614/2007 ο Φορέας Υλοποίησης (Δικαιούχος) ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης έναντι των λοιπών συμβαλλόμενων για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του και έναντι των τρίτων ευθύνεται εις ολόκληρον με τους λοιπούς συμβαλλόμενους.
 
ΑΡΘΡΟ 8
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
 
Ο Δικαιούχος (Δήμος Κορινθίων) εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τους λοιπούς συμβαλλόμενους έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της μεταβίβασης της αρμοδιότητας υλοποίησης.
 
ΑΡΘΡΟ 9
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
 
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της Κορίνθου (η έδρα του Δικαιούχου).
 
ΑΡΘΡΟ 10
ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ [7]
Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας είναι δυνατή η απασχόληση προσωπικού των λοιπών συμβαλλόμενων (Δήμων Βέλου – Βόχας και Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων) στον Δικαιούχο (Δήμο Κορινθίων), αποκλειστικά για τις ανάγκες του συγκεκριμένου Έργου. Το προσωπικό αυτό ορίζεται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των αντίστοιχων Φορέων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 
ΑΡΘΡΟ 11
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
11.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Δικαιούχο (Δήμο Κορινθίων) η υποκατάστασή του από τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν χωρήσει υποκατάσταση, τότε ο Δήμος Κορινθίων ευθύνεται για κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι των λοιπών συμβαλλόμενων, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του Δήμου Κορινθίων.
 
11.2 Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κλπ.) που θα συνταχθούν από τον Δήμο Κορινθίων (και τους προστηθέντες και αντισυμβαλλομένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο Δήμος Κορινθίων στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία και των τριών συμβαλλόμενων Δήμων, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσουν ελεύθερα, θα είναι δε, πάντοτε, στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων τους κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας (30 έτη). Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στους αντισυμβαλλόμενους χωρίς την καταβολή αμοιβής.
 
11.3 Εμπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Δικαιούχος (και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση των αντισυμβαλλόμενων, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση του Έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
 
ΑΡΘΡΟ 12
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 
Η παρούσα προγραμματική σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί ή να παραταθεί μόνον εγγράφως και με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.
 
Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την Προγραμματική Σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η Σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα λοιπά συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την Προγραμματική Σύμβαση.
 
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεταισε τέσσερα πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από ένα και το τέταρτο θα υποβληθεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΥΠΕΚΑ.
 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για τον Δήμο Κορινθίων
 
 
Ο Δήμαρχος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
Για τον Δήμο Βέλου – Βόχας
 
 
Ο Δήμαρχος
ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ
Για τον Δήμο Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων
 
 
Ο Δήμαρχος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
 
1. Τίτλος Πράξης:                  ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΣΣΟΥ – ΛΕΧΑΙΟΥ – ΒΟΧΑΣ, ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ε.ΕΛ.
1.1 τίτλος υποέργου 1:  Εσωτερικό δίκτυο συλλογής ακαθάρτων οικισμών Λεχαίου, Περιγιαλίου, Ασσου, Κάτω Ασσου, Βραχατίου, Ζευγολατιού
1.2 τίτλος υποέργου 2:  Αγωγός μεταφοράς ακαθάρτων στην υφιστάμενη ΕΕΛ Κορίνθου – Λουτρακίου
1.3 τίτλος υποέργου 3:  Τελική φάση επέκτασης ΕΕΛ Κορίνθου – Λουτρακίου
1.4 τίτλος υποέργου 4:  Αρχαιολογικές έρευνες
1.5 τίτλος υποέργου 5:  Απαλλοτριώσεις
1.6 τίτλος υποέργου 6:  Τεχνικός Σύμβουλος
 
2. Φορέας πρότασης (κύριος του έργου): ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
3. Δικαιούχος (Φορέας υλοποίησης): ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
4. Φορέας λειτουργίας: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ – ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ (βάσει της Προγραμματικής Σύμβασης)
 
5. Φορέας χρηματοδότησης: ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ του ΥΠΕΚΑ
 
6. Φυσικό αντικείμενο της Πράξης [8]
Υποέργο 1:    Εσωτερικό δίκτυο συλλογής ακαθάρτων στους οικισμούς Ασσου – Κάτω Ασσου – Περιγιαλίου & Λεχαίου του Δήμου Κορίνθου καθώς και στους οικισμούς Βραχατίου και Ζευγολατιού του Δήμου Βέλου – Βόχας.
Υποέργο 2:    Αγωγός μεταφοράς (μαζί με τα απαιτούμενα αντλιοστάσια) των λυμάτων που έχουν συγκεντρωθεί (με το φυσικό αντικείμενο του υποέργου 1). Ο αγωγός μεταφοράς οδηγεί τα λύματα και τα ενσωματώνει στα έργα εισόδου της γραμμής Κορίνθου της ΕΕΛ.
Υποέργο 3:    Εργα επέκτασης της υφιστάμενης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Κορίνθου – Λουτρακίου, ώστε να αυξηθεί η δυναμικότητά της και να δύναται να ανταποκριθεί στο πρόσθετο φορτίο.
Υποέργο 4:    Εκτέλεση των έργων αρχαιολογίας.
Υποέργο 5:    Εκτέλεση των απαλλοτριώσεων που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση της Πράξης.
Υποέργο 6:    Ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου στην υλοποίηση της Πράξης.
 
7. Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης
Η Πράξη χωροθετείται στους Δήμους Βέλου – Βόχας, Κορινθίων και Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων, της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
 
8. Προϋπολογισμός (ποσά σε Ευρώ €)

Προϋπολογισμός υποέργου 1
32.500.000,00
Προϋπολογισμός υποέργου 2
7.500.000,00
Προϋπολογισμός υποέργου 3
9.000.000,00
Προϋπολογισμός υποέργου 4
150.000,00
Προϋπολογισμός υποέργου 5
100.000,00
Προϋπολογισμός υποέργου 6
100.000,00
Συνολικός προϋπολογισμός Πράξης
49.350.000,00

 
9. Διάρκεια υλοποίησης

 
Διάρκεια σε μήνες
Υποέργο 1
1/5/2012 – 30/04/2014 (24 μήνες)
Υποέργο 2
1/9/2012 – 31/12/2013 (16 μήνες)
Υποέργο 3
1/10/2012 – 30/04/2014 (19 μήνες)
Υποέργο 4
1/5/2012 – 30/04/2014 (24 μήνες)
Υποέργο 5
1/5/2012 – 31/12/2013 (20 μήνες)
Υποέργο 6
1/5/2012 – 30/6/2013 (14 μήνες)
Σύνολο Πράξης
1/5/2012 – 30/04/2014 (24 μήνες)

 
 
 
 
 


 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ[9]
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 :ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ[10] 
 

Έγγραφο / απόφαση
Φορέας έγκρισης ή αδειοδότησης
Αριθμός πρωτ./ ημερομηνία
Εγκριση περιβαλλοντικών όρων (υποέργο 1)
ΥΠΕΧΩΔΕ – ΥΠΕΣΔΔΑ – ΥΥΠΚΑ
82043/15.3.2002
Παράταση ισχύος περιβαλλοντικών όρων για τα εσωτερικά δίκτυα (υποέργο 1)
Περιφέρεια Πελοποννήσου
211/25.2.2010
Ανανέωση – τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων για την Ε.Ε.Λ. (υποέργο 3)
ΥΠΕΧΩΔΕ – ΥΠΕΣΔΔΑ – ΥΠΥΚΑ – ΥΕΝΑΝΠ
104436/22.5.2008
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ
(ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.)
Ενέργεια
Υπεύθυνος φορέας
κύριος του έργου
φορέας υλοποίησης
Επικαιροποίηση οριστικής μελέτης εσωτερικού δικτύου συλλογής ακαθάρτων. Έγκριση τευχών δημοπράτησης (υποέργο1)
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ – ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Επικαιροποίηση οριστικής μελέτης έργων μεταφοράς (αγωγός και αντλιοστάσια). Έγκριση τευχών δημοπράτησης (υποέργο2)
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ – ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Κατάρτιση τευχών και έγκριση δημοπράτησης με το σύστημα «Μελέτη-κατασκευή» του υποέργου 3
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ –ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Τροποποίηση της 211/25.2.2010 Απόφασης περιβαλλοντικών όρων έργων μεταφοράς (υποέργο 2)
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ – ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Τροποποίηση της 104436/22.5.2008 έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της ΕΕΛ Κορίνθου-Λουτρακίου
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ – ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Β.- Ορίζει ως εκπρόσωπο του Δήμου Κορινθίων τον Δημοτικό Σύμβουλο  κ. Λαμπρινό Παναγιώτη   για την Κοινή επιτροπή Παρακολούθησης  με αναπληρωτή τον κ. Φιλιππακόπουλο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο επίσης.
 
Γ.- Εξουσιοδοτεί τον κ. Αλέξανδρο Πνευματικό , Δήμαρχο Κορινθίων για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης και ότι άλλο απαιτηθεί για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος   ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 9 / 176 / 2012 .
  
   Ο Ο   Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ       Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
ΝΙΚΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 30-05-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
 [1] Ως πράξη νοείται το έργο ή ομάδα έργων, που εντάσσεται ή προτείνεται να ενταχθεί σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης, η πράξη δύναται να περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα υποέργα (τεχνικά έργα ή/και μελέτες ή/και προμήθειες ή/και υπηρεσίες κ.α.), τα οποία θα πρέπει να αποτελούν στο σύνολό τους το αντικείμενο της παρούσας. Δεν είναι δυνατή η σύναψη χωριστής προγραμματικής σύμβασης για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων υλοποίησης υποέργου.
[2]Kατά περίπτωση δύναται, κατά την κρίση των συμβαλλομένων, να τεθούν επί πλέον ειδικοί όροι ή πρόσθετα άρθρα
[3] Για την περίπτωση που υπάρχει πρακτικά τέτοια δυνατότητα από τον Κύριο του Έργου.
[4] Για την περίπτωση που υπάρχει πρακτικά τέτοια δυνατότητα από τον Κύριο του Έργου.
[5] Η παράγραφος αυτή και το Παράρτημα ΙΙ τίθενται σε όσες περιπτώσεις εκ του αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης κρίνεται αναγκαίο.
[6]Διαμορφώνεται κατά την κρίση των συμβαλλομένων μερών
[7]Για την περίπτωση που είναι εφικτή η μεταφορά.
[8]Συντάσσεται αντλώντας στοιχεία από την τεχνική έκθεση και τεχνική περιγραφή της μελέτης. Περιλαμβάνει οπωσδήποτε τους βασικούς δείκτες εκροών
[9] Το περιεχόμενο των πινάκων είναι ενδεικτικό.
[10]Στον Πίνακα καταγράφονται όλα τα έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν στο Έργο και έχουν εκδοθεί, πχ τίτλοι ιδιοκτησίες εγκριτικές αποφάσεις μελετών, περιβαλλοντικοί όροι, γνωμοδοτήσεις κλπ. Σε περίπτωση υποέργων πέραν του ενός οι Πίνακες 1 & 2 συμπληρώνονται για κάθε υποέργο.

 

 

Leave a Comment