Έναρξη της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων ή ορθοφωτοχαρτών δικτύου κοινοχρήστων χώρω

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ    
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 177
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 9/28-5-2012)
 
ΘΕΜΑ 4ο Η.Δ.: «Έναρξη της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων ή ορθοφωτοχαρτών κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων στην Τοπική Κοινότητα Περιγιαλίου {άρθ. 35 § 1 του Ν. 3937/2011}»
           
         Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 28 – 5 – 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 20177/24.5.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (35) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Χασικίδης Χρήστος       
3.      Καμπούρης Χαράλαμπος
4.      Παππάς Αντώνης       
5.      Τζαναβάρας Δημήτριος
6.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
7.      Φαρμάκης Γεώργιος
8.      Μελέτης Χρήστος
9.      Κεφάλας Σταύρος
10.Λέκκας Πέτρος
11.Δράκος Παναγιώτης
12.Χατζής Μιχάλης
13.Γκερζελής Ιωάννης
14.Περόγαμβρος Μιχάλης
15.Ζήμος Κων/νος
16.Λαμπρινός Παναγιώτης
17.Οικονόμου Γεώργιος
18. Σταματάκης Μάριος
19.Βατουσιάδης Νικόλαος      
20.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
21.Φόρτης Φώτιος
22.Γιώτης Κων/νος
23.Τόγιας Σωκράτης
24.Μπάκουλης Δημήτριος
25.Καρπούζης Γρηγόριος
26.Ζαχαριάς Σπυρίδων
27.Κορδώσης Χρήστος
28.Ρούκης Βασίλειος
29.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
30.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
31.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
32.Αθανασάκος Θωμάς
33.Γουγάς Αλέξανδρος
34.Χριστάκης Ηλίας
35.Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
    ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Κολοκούρης Νικόλαος
2.      Γιάννου Νικολέττα
3.      Καμπάς Νικόλαος    
4.      Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
5.      Λέκκα Σοφία
6.      Πούρος Γεώργιος
   
  Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα πέντε (15) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων
   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
         1.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
         2.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
         3.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
         4.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
         5.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
         6.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
         7.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
         8.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
         9.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
        10.Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
        11.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
        12.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
        13.Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
        14.Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
        15.Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
 
 
         Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
4.      Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
5.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
6.      Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
7.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
 
    
 
 
      
                                              
 

1)Φόρτης Φώτιος, 2) Δράκος Παναγιώτης, 3) Λαμπρινός Παναγιώτης, 4) Κωνσταντογιάννης Βασίλειος και 5) Μελέτης Χρήστος, προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 3ου Ε.Η.Δ  θέματος.
 Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ρούκης Βασίλειος αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 3ου ΕΗΔ θέματος. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Μπάκουλης Δημήτριος αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 1ου θέματος της Η.Δ. και ο Δημοτικός Σύμβουλος Γκερζελής Ιωάννης αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 7ου θέματος της Η.Δ.  
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Απόφαση: 177    Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
                            έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της Δ/νσης Πολεοδομίας Αστικής Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:
<< Μετά την έκδοση της αρ. 1828/2008 απόφασης του ΣτΕ, σε εκτέλεση της οποίας εκδόθηκαν οι αρ. 1/2010 και 3/2010 απαγορευτικές εγκύκλιοι του ΥΠΕΚΑ, ακυρώθηκε η δυνατότητα δόμησης στους οικισμούς της χώρας μέχρι 2000 κατοίκους του Π.Δ/τος του έτους 1985 (ΦΕΚ 181/Δ/85), λόγω της απαγόρευσης δημιουργίας νέων δρόμων μέσα σε αυτούς, ή έστω της χρήσης – αξιοποίησης των ήδη δημιουργημένων και παραχωρημένων σε κοινή χρήση.
Προς επίλυση των ανωτέρω, ψηφίστηκε ο Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις», στο άρθρο 35 του οποίου περιγράφεται η διαδικασία «κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων οικισμών στερούμενων εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου», ενώ σε εφαρμογή αυτών εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. 39608/14.09.2011 απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών σύνταξης διαγραμμάτων ή άλλων μελετών που απαιτούνται και καθορισμός περιεχομένου και στοιχείων που περιλαμβάνονται και αποτυπώνονται για την εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του Ν. 3937/2011 (60 Α΄)», η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2200/Β/30-9-2011.
Βάσει των οριζομένων στην παρ. 1 του άρθρου 2 της ανωτέρω απόφασης, η έναρξη της διαδικασίας σύνταξης του τοπογραφικού διαγράμματος ή ορθοφωτοχάρτη κατάλληλης κλίμακας κύρωσης εντός του οικισμού δικτύου κοινοχρήστων χώρων της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του Ν. 3937/2011, γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του οικείου Δήμου η οποία λαμβάνεται οίκοθεν είτε μετά από πρόταση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, είτε μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχοντος έννομο συμφέρον προσώπου, ο οποίος φυσικά θα αναλάβει τη συνολική δαπάνη της διαδικασίας και την κατάρτιση του φακέλου σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, που θα παραδώσει στην Υπηρεσία απευθυνόμενος σε δικό του ιδιώτη μηχανικό.
Επειδή η περιγραφείσα διαδικασία κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων οικισμών τόσο σε τεχνικό επίπεδο όσο και σε διαδικαστικό είναι πιλοτική για το Δήμο μας, η Υπηρεσία μας με τα αριθμ. πρωτ. 54292/16-01-2012 και 983/1-2-2012 έγγραφά της υπέβαλε ερωτήματα στην αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, στην οποία ανήκει η αρμοδιότητα κύρωσης του οδικού δικτύου με απόφασή της, προκειμένου να διευκρινιστεί αν το αίτημα του ιδιώτη που έχει υποβληθεί δύναται να δρομολογηθεί, καθώς η παράγραφος 1.β του άρθρου 35 του Ν. 3937/2011 δε διευκρινίζει ποια μπορεί να είναι η έκταση του οικισμού στο οποίο θα ξεκινήσει η διαδικασία κύρωσης οδικού δικτύου και αν θα μπορεί να αφορά μία ιδιοκτησία κατόπιν αιτήσεως του ιδιοκτήτη, ή μία αίτηση από ένα σύνολο ιδιοκτητών που θα αφορά ένα ικανό τμήμα οικισμού μεγαλύτερης έκτασης.
Μέχρι σήμερα η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου δε μας έχει απαντήσει στα παραπάνω έγγραφά μας, αλλά κατόπιν της μεταξύ μας τεχνικής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της στις 2-3-2012 συμπεραίνεται ότι τα αιτήματα που υποβάλλονται με πρωτοβουλία ιδιωτών και για μεμονωμένες ιδιοκτησίες, δε δύναται να δρομολογηθούν αφενός διότι παρέχουν τη δυνατότητα δημιουργίας κοινοχρήστων χώρων αποσπασματικά και κατά τρόπο μη ορθολογικό, αφετέρου διότι το δίκτυο που προτείνεται να κυρωθεί με τον τρόπο αυτό δεν είναι συνεχές και ολοκληρωμένο.
Επισημαίνεται ότι προκειμένου να είναι δυνατή η προώθηση της εν λόγω μελέτης για έγκριση πρέπει αυτή να αφορά κατά το δυνατόν «κλειστά» οικοδομικά τετράγωνα (Ο.Τ), τα οποία θα πρέπει να περιβάλλονται από κοινόχρηστους χώρους. 
Επί του θέματος, με την αριθμ. πρωτ. 3125/27-01-2012 αίτηση του ο Κωνσταντίνος Μπόκολας ζητά την κύρωση οδικού δικτύου για ιδιοκτησία στην Τοπική Κοινότητα Περιγιαλίου Δημοτικής Ενότητας Άσσου – Λεχαίου του Δήμου Κορινθίων, η οποία εμφαίνεται στο διάγραμμα ορθοφωτοχάρτη κλίμακας 1:5000 του ιδιώτη μηχανικού Άγγελου Γιάκη και περικλείεται με μπλε γραμμή.
Η αίτηση συνοδεύεται από τεχνική έκθεση του ίδιου μηχανικού, την υπ΄ αριθμ3206/15-02-2008 Συμβολαιογραφική πράξη παραχώρησης και σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:200.
Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά με την έναρξη της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος κύρωσης του οδικού δικτύου κοινοχρήστων χώρων στην Τοπική Κοινότητα Περιγιαλίου Δημοτικής Ενότητας Άσσου – Λεχαίου του Δήμου Κορινθίων κατόπιν του αιτήματος του κ. Κωνσταντίνου Μπόκολα.
Σε περίπτωση λήψης θετικής απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου θα πρέπει:
α) η συνολική δαπάνη σύνταξης του σχετικού διαγράμματος και κατάρτισης του φακέλου να βαρύνει τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες,
β) το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα να συνταχθεί και αποδοθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της Υπ. Απόφασης 39608/11 (ΦΕΚ 2200/Β/30-9-11),
γ) ο συνοδευόμενος φάκελος να περιλαμβάνει αυστηρά τα οριζόμενα της παραγράφου Β του άρθρου 2 της ίδιας Υπουργικής Απόφασης και να υποβληθεί εις διπλούν σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με το άρθρο 3.
Σημειώνεται ότι η κύρωση του οδικού δικτύου κοινοχρήστων χώρων του οικισμού γίνεται με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου.
Συνημμένα:
Η υπ΄ αριθμ. 3125/27-01-2012 αίτηση του Κωνσταντίνου Μπόκολα
Την από τον Μάιο 2012 Τεχνική Έκθεση ιδιώτη μηχανικού
Το από Ιανουάριο 2012 φωτοαντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος κλίμακας 1:200 ιδιώτη μηχανικού Άγγελου Γιάκη
Την από 1979 ληφθείσα αεροφωτογραφία Γ.Υ.Σ.
Αντίγραφο ορθοφωτοχάρτη κλίμακας 1:10.000 Τ.Κ. Περιγιαλίου
Αντίγραφο χάρτη οικισμού Περιγιαλίου κλίμακας 1:10.000
Αντίγραφο του υπ’αριθμ. 3966/23-04-2008 πωλητηρίου συμβολαίου συμβ. Ευαγγελίας Καπετανοπούλου
Αντίγραφο του υπ’αριθμ. 4563/28-01-2011 πωλητηρίου συμβολαίου συμβ. Παναγιώτη Πούλλου
Αντίγραφο του υπ’αριθμ. 4542/30-12-2010 πωλητηρίου συμβολαίου συμβ. Παναγιώτη Πούλλου
Αντίγραφο του υπ’αριθμ. 4488/17-11-2010 συμβολαίου σύστασης οριζόντιων ιδιοκτησιών συμβ. Παναγιώτη Πούλλου συνοδευόμενο από τοπογραφικό διάγραμμα
Αντίγραφο της υπ΄ αριθμ. 3206/15-02-2008 πράξης παραχώρησης τμήματος οικοπέδου σε κοινή χρήση Συμβ/φου συμβ. Παναγιώτη Πούλλου συνοδευόμενο από τοπογραφικό διάγραμμα
 Αντίγραφο της υπ. αριθμ. 1723/28-09-2005 Δωρεάς εν ζωή συμβ. Παναγιώτη Πούλλου συνοδευόμενο από τοπογραφικό διάγραμμα
Αντίγραφο του με αριθμ. ΦΕΚ181Δ/03-05-1985
Τροποποίηση με το από 04-11-2011 ΦΕΚ ΑΑΠ 289
Την με αριθμ. 2569/97 ΦΕΚ 458Δ/04-06-1997 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας
Δύο (2) CD – ψηφιακά αντίγραφα αρχείων
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Δ/νσης Πολεοδομίας Αστικής Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Δήμου Κορινθίων και μετά από διαλογική συζήτηση
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Με την λευκή ψήφο της κας Ευφροσύνης Τσαρμπού)
 
Εγκρίνει την έναρξη της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος κύρωσης του οδικού δικτύου κοινοχρήστων χώρων στην Τοπική Κοινότητα Περιγιαλίου Δημοτικής Ενότητας Άσσου – Λεχαίου του Δήμου Κορινθίων κατόπιν του αιτήματος του κ. Κωνσταντίνου Μπόκολα με τους εξής όρους:
α) η συνολική δαπάνη σύνταξης του σχετικού διαγράμματος και κατάρτισης του φακέλου θα βαρύνει τον ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη,
β) το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα θα συνταχθεί και αποδοθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της Υπ. Απόφασης 39608/11 (ΦΕΚ 2200/Β/30-9-11),
γ) ο συνοδευόμενος φάκελος θα περιλαμβάνει αυστηρά τα οριζόμενα της παραγράφου Β του άρθρου 2 της Υπουργικής Απόφασης 39608/11 (ΦΕΚ 2200/Β/30-9-11), και θα υποβληθεί εις διπλούν σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με το άρθρο 3.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος   ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 9 / 177 / 2012 .
  
   Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ              Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 01-06-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ