Αποδοχή των όρων της αριθμ. 1293/2.5.2012 πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου , έγκριση υποβολής πρόταση

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ    
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 181
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 9/28-5-2012)
 
ΘΕΜΑ 9ο Η.Δ.: «Αποδοχή των όρων της αριθμ. 1293/2.5.2012 πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου , έγκριση υποβολής πρότασης Δήμου Κορινθίων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα ΄΄Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015΄΄ και έγκριση των μελετών των υποέργων της προτεινόμενης πράξης»
           
         Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 28 – 5 – 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 20177/24.5.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (35) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Χασικίδης Χρήστος       
3.      Καμπούρης Χαράλαμπος
4.      Παππάς Αντώνης       
5.      Τζαναβάρας Δημήτριος
6.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
7.      Φαρμάκης Γεώργιος
8.      Μελέτης Χρήστος
9.      Κεφάλας Σταύρος
10.Λέκκας Πέτρος
11.Δράκος Παναγιώτης
12.Χατζής Μιχάλης
13.Γκερζελής Ιωάννης
14.Περόγαμβρος Μιχάλης
15.Ζήμος Κων/νος
16.Λαμπρινός Παναγιώτης
17.Οικονόμου Γεώργιος
18. Σταματάκης Μάριος
19.Βατουσιάδης Νικόλαος      
20.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
21.Φόρτης Φώτιος
22.Γιώτης Κων/νος
23.Τόγιας Σωκράτης
24.Μπάκουλης Δημήτριος
25.Καρπούζης Γρηγόριος
26.Ζαχαριάς Σπυρίδων
27.Κορδώσης Χρήστος
28.Ρούκης Βασίλειος
29.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
30.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
31.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
32.Αθανασάκος Θωμάς
33.Γουγάς Αλέξανδρος
34.Χριστάκης Ηλίας
35.Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
 
   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Κολοκούρης Νικόλαος
2.      Γιάννου Νικολέττα
3.      Καμπάς Νικόλαος    
4.      Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
5.      Λέκκα Σοφία
6.      Πούρος Γεώργιος
   
  Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα πέντε (15) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων
   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
         1.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
         2.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
         3.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
         4.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
         5.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
         6.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
         7.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
         8.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
         9.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
        10.Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
        11.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
        12.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
        13.Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
        14.Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
        15.Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
 
 
         Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
4.      Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
5.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
6.      Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
7.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
 
    
 
 
      
                                              
 

1)Φόρτης Φώτιος, 2) Δράκος Παναγιώτης, 3) Λαμπρινός Παναγιώτης, 4) Κωνσταντογιάννης Βασίλειος και 5) Μελέτης Χρήστος, προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 3ου Ε.Η.Δ  θέματος.
 Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ρούκης Βασίλειος αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 3ου ΕΗΔ θέματος. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Μπάκουλης Δημήτριος αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 1ου θέματος της Η.Δ. και ο Δημοτικός Σύμβουλος Γκερζελής Ιωάννης αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 7ου θέματος της Η.Δ.  
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.  
 
Απόφαση: 181  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης                            
                 ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι το Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής αλλαγής με την αριθμ. 1293/2.5.2012 πρόσκληση και με κωδικό πρόσκλησης 12/2012/Δ, καλεί τους ενδιαφερόμενους φορείς να υποβάλλουν προτάσεις ένταξης και χρηματοδότησης έργων, στο πλαίσιο των αξόνων προτεραιότητας «2. Αναβάθμιση αστικών υποδομών», «3. Προστασία και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος» και «4. Ενίσχυση ελκυστικότητας των πόλεων» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Αστική  Αναζωογόνηση 2012-2015». Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 30-5-2012 και η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων Πράξεων είναι η 30-10-2012. 
Ζητείται από το Δημοτικό Συμβούλιο, να αποφασίσει:
Α) για την αποδοχή των όρων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 1293/2.5.2012 και κωδικό 12/2012/Δ του Πράσινου Ταμείου.
Β) για την έγκριση υποβολής προτάσεων του Δήμου Κορινθίων , προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 2,3 και 4 του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» και ειδικότερα:
·1η Προτεινόμενη Πράξη, στα πλαίσια του Μέτρου 2.1 του άξονα Προτεραιότητας 2 «Αναβάθμιση Αστικών Υποδομών» με τίτλο «Δράσεις υποστήριξης της βιώσιμης κινητικότητας στην πόλη της Κορίνθου” και προτεινόμενα υποέργα: “Κατασκευή διαβάσεων πεζών πόλης Κορίνθου”, “Ανάπλαση – Διαμόρφωση οδού Εθνικής Ανεξαρτησίας” & “Προμήθεια εξοπλισμού σταθμών Ενοικίασης Ποδηλάτων”
·2η Προτεινόμενη Πράξη, στα πλαίσια του Μέτρου 2.2 του άξονα Προτεραιότητας 2 “Αναβάθμιση αστικών υποδομών”: με τίτλο “Δράσεις βελτίωσης αστικού εξοπλισμού της πόλης της Κορίνθου” και προτεινόμενα υποέργα: “Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών”, “Προμήθεια εξοπλισμού κοινόχρηστων χώρων”, “Προμήθεια κάδων οικιακής κομποστοποίησης”, “Προμήθεια χημικών τουαλετών για λαϊκές αγορές” & “Προμήθεια φωτιστικών εξοικονόμησης ενέργειας”
 
(Γ) για την εξουσιοδότηση του Δημάρχου προκειμένου να υπογράψει τις αιτήσεις χρηματοδότησης, τα ΤΔΠΠ και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην σχετική πρόσκληση
 
(Δ) για τον ορισμό του υπεύθυνου των δύο (2) πράξεων &
 
(Ε) για την έγκριση των μελετών των υποέργων των ανωτέρω προτεινόμενων πράξεων, που έχουν εκπονηθεί και θεωρηθεί αρμοδίως από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων και που συνοδεύουν την παρούσα εισήγηση.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω εκτεθέντα, την αριθμ. πρωτ. 1293/2.5.2012  και με κωδ. 12/2012/Δ πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής αλλαγής, τον οδηγό του Χρηματοδοτικού Προγράμματος και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του.
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
1.      Αποδέχεται τους όρους, όπως αναλυτικά  αναφέρονται στη με αριθμ. πρωτ. 1293/2.5.2012 και κωδ. 12/2012/Δ πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
 
2. Εγκρίνει την υποβολή προτάσεων από το Δήμο Κορινθίων για την ένταξη και χρηματοδότηση στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας2,3, & 4 του χρηματοδοτικού Προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015» των παρακάτω πράξεων:
 
·        Την πράξη με τίτλο «Δράσεις υποστήριξης της βιώσιμης κινητικότητας στην πόλη της Κορίνθου” και προτεινόμενα υποέργα: 1]“Κατασκευή διαβάσεων πεζών πόλης Κορίνθου” προϋ/σμού 60.000,00 €
2] “Ανάπλαση – Διαμόρφωση οδού Εθνικής Ανεξαρτησίας” προϋ/σμού 600.000,00 € και
       3] “Προμήθεια εξοπλισμού σταθμών Ενοικίασης Ποδηλάτων”
      προϋ/σμού 70.000,00 €,
     στα πλαίσια του Μέτρου 2.1 του άξονα προτεραιότητας 2 «Αναβάθμιση Αστικών Υποδομών»
 
·        Την πράξη με τίτλο «Δράσεις βελτίωσης αστικού εξοπλισμού της πόλης της Κορίνθου» και προτεινόμενα υποέργα:
1} “Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών” προϋ/σμού 70.000,00 €, 2}“Προμήθεια εξοπλισμού κοινόχρηστων χώρων” προϋ/σμού 70.000,00 €,
3}  “Προμήθεια κάδων οικιακής κομποστοποίησης” προϋ/σμού 70.000,00 €,
4} “Προμήθεια χημικών τουαλετών για λαϊκές αγορές” προϋ/σμού 70.000,00 € και
5} “Προμήθεια φωτιστικών εξοικονόμησης ενέργειας” προϋ/σμού 70.000,00 € ,
στα πλαίσια του Μέτρου 2.2. του άξονα προτεραιότητας 2«Αναβάθμιση Αστικών Υποδομών»
 
3.      Ορίζει  υπεύθυνο των δύο ανωτέρω πράξεων τον κ. Περόγαμβρο Σπύρο, Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων.
 
4.       Εγκρίνει τις μελέτες των υποέργων των ανωτέρω προτεινόμενων πράξεων , που έχουν εκπονηθεί και θεωρηθεί αρμοδίως από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων και που συνοδεύουν την παρούσα απόφαση.
 
5.       Εξουσιοδοτεί τον κ. Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό –Δήμαρχο Κορινθίων για να υπογράψει τις αιτήσεις χρηματοδότησης, τα ΤΔΠΠ και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην σχετική πρόσκληση.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος   ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 9 / 181 / 2012 .
  
   Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ              Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 29-05-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ