Έγκριση προγράμματος θερινών κατασκηνώσεων στο Δήμο μας

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ    
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 183
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 9/28-05-2012)
 
ΘΕΜΑ 11ο Η.Δ.: «Έγκριση προγράμματος θερινών κατασκηνώσεων στο Δήμο μας»
           
         Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 28 – 05 – 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 20177/24.05.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (35) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Χασικίδης Χρήστος       
3.      Καμπούρης Χαράλαμπος
4.      Παππάς Αντώνης       
5.      Τζαναβάρας Δημήτριος
6.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
7.      Φαρμάκης Γεώργιος
8.      Μελέτης Χρήστος
9.      Κεφάλας Σταύρος
10.Λέκκας Πέτρος
11.Δράκος Παναγιώτης
12.Χατζής Μιχάλης
13.Γκερζελής Ιωάννης
14.Περόγαμβρος Μιχάλης
15.Ζήμος Κων/νος
16.Λαμπρινός Παναγιώτης
17.Οικονόμου Γεώργιος
18. Σταματάκης Μάριος
19.Βατουσιάδης Νικόλαος      
20.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
21.Φόρτης Φώτιος
22.Γιώτης Κων/νος
23.Τόγιας Σωκράτης
24.Μπάκουλης Δημήτριος
25.Καρπούζης Γρηγόριος
26.Ζαχαριάς Σπυρίδων
27.Κορδώσης Χρήστος
28.Ρούκης Βασίλειος
29.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
30.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
31.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
32.Αθανασάκος Θωμάς
33.Γουγάς Αλέξανδρος
34.Χριστάκης Ηλίας
35.Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
 
   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Κολοκούρης Νικόλαος
2.      Γιάννου Νικολέττα
3.      Καμπάς Νικόλαος    
4.      Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
5.      Λέκκα Σοφία
6.      Πούρος Γεώργιος
   
  Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα πέντε (15) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων.  
   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
         1.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
         2.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
         3.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
         4.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
         5.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
         6.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
         7.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
         8.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
         9.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
         10.Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
         11.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
         12.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
         13.Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
         14.Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
         15.Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
 
 
          Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
4.      Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
5.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
6.      Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
7.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
 
    
 
 
      
                                               
 

1)Φόρτης Φώτιος, 2) Δράκος Παναγιώτης, 3) Λαμπρινός Παναγιώτης, 4) Κωνσταντογιάννης Βασίλειος και 5) Μελέτης Χρήστος προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 3ου Ε.Η.Δ  θέματος.
 Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ρούκης Βασίλειος αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 3ου ΕΗΔ θέματος. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Μπάκουλης Δημήτριος αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 1ου θέματος της Η.Δ. και ο Δημοτικός Σύμβουλος Γκερζελής Ιωάννης αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 7ου θέματος της Η.Δ.  
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.  
 
Απόφαση:183  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης                            
                  έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίουτην εισήγηση
της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
«Στα πλαίσια της Κοινωνικής πολιτικής του Δήμου μας, ιδιαίτερα τη δύσκολη αυτή περίοδο που βιώνει η χώρα μας λόγω της οικονομικής κρίσης, θεωρούμε μείζονος σημασίας, την στήριξη των παιδιών οικονομικά αδυνάτων οικογενειών και οικογενειών που βιώνουν ιδιαίτερες συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού. Με το πρόγραμμα των θερινών κατασκηνώσεων προτιθέμεθα να δώσουμε την ευκαιρία σε παιδιά που βιώνουν δύσκολες κοινωνικοοικονομικές καταστάσεις να ζήσουν λίγες μέρες ξεγνοιασιάς σε μια θερινή κατασκήνωση της περιοχής μας.
Βάση του άρθρου 75 παρ.5 και 202 παρ.2 του ν. 3463/2006 ένα τέτοιο πρόγραμμα εμπίπτει στην ανάληψη δράσης τοπικής εμβέλειας εφαρμογής κοινωνικού προγράμματος προς ενίσχυση των οικονομικά αδυνάτων.
Το πρόγραμμα των «Παιδικών κατασκηνώσεων» είναι ένα κοινωνικό πρόγραμμα του οποίου η μελέτη γίνεται από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου μας και εφαρμόζεται από ιδιωτικές κατασκηνώσεις. Στόχος του προγράμματος είναι η προσφορά προς τα παιδιά δημοτών – οικονομικά αδυνάτων οικογενειών, της ευκαιρίας δημιουργικής απασχόλησης και ψυχαγωγίας κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Ο Δήμος, με το πρόγραμμα αυτό φιλοδοξεί να στηρίξει το συμπολίτη μας – οικονομικά αδύνατο γονέα και να προσφέρει τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες για την υγιή ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών της πόλης μας. Οι κατασκηνώσεις, προσφέρουν στα παιδιά ημέρες ξεγνοιασιάς, εκτόνωσης παιχνιδιού και ψυχαγωγίας με σεβασμό στην προσωπικότητα του παιδιού. Επιδιώκουν να ζήσουν τα παιδιά, ανεκτίμητες εμπειρίες που θα τα βοηθήσουν στην ανεξαρτητοποίηση, στην αυτοέκφραση και δραστηριοποίησή τους. Να ανακαλύψουν νέες κλίσεις και ταλέντα καθώς και την ικανότητα επικοινωνίας όπως αυτή αναπτύσσεται μέσα από την ομαδική ζωή με συνομήλικους. Μέσα από ειδικά μελετημένα προγράμματα, που εφαρμόζονται στις κατασκηνώσεις καθ’ όλες τις κατασκηνωτικές περιόδους και περιλαμβάνουν αθλητικές και δημιουργικές δραστηριότητες και ψυχαγωγία όπως: ποδόσφαιρο, basket, volley, tennis, κολύμβηση, χορό, θέατρο, κινηματογράφο, παιχνίδια γνώσεων καθώς και πολλά άλλα, παρέχεται στα παιδιά ουσιαστική αγωγή ψυχής και νέοι ορίζοντες. Εμπειρίες που πολλά παιδιά δεν έχουν την δυνατότητα να νοιώσουν στην καθημερινότητα τους λόγω ιδιαίτερων κοινωνικοοικονομικών συνθηκών που βιώνουν.
Με το πρόγραμμα των «Παιδικών Κατασκηνώσεων» δίνεται η ευκαιρία, σε 45, αγόρια ή κορίτσια του Δήμου μας, ηλικίας από 6 έως 17 ετών, που διαφορετικά δεν έχουν την ευκαιρία, να σταλούν για έντεκα ημέρες (το κάθε παιδί), σε μια εκ’ των ιδιωτικών κατασκηνώσεων που εδρεύουν στα όρια του δήμου μας, αφού ληφθούν υπόψη οι προτιμήσεις των παιδιών.
Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν παιδιά που φιλοξενούνται από Ιδρύματα που εδρεύουν στο Δήμο μας π.χ. «Χαμόγελο του Παιδιού» και ομογενείς (μόνιμοι κάτοικοι).
Η επιλογή των παιδιών που θα συμμετέχουν θα γίνει έπειτα από αιτήσεις των ενδιαφερόμενων οικογενειών και την καταβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών:
 
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Βεβαίωση μονίμου κατοικίας
Αντίγραφο ταυτότητας
Αντίγραφο βιβλιαρίου ασφαλιστικού φορέα
Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος οικονομικού έτους 2011 (ή φορολογικής δήλωσης εφόσον δεν έχει εκδοθεί)
Άλλα δικαιολογητικά π.χ. κάρτα ανεργίας, χηρεία, διαζύγιο κλπ.
 
            Αιτήσεις γίνονται δεκτές από οικογένειες με φορολογική δήλωση έως των 15.000 € με ένα παιδί, 16.500 € με δυο παιδιά και 22.000 € με τρία παιδιά, 23.500 € με τέσσερα παιδιά, 25.000 € με πέντε παιδιά και 26.500 € με έξι παιδιά και άνω, βάσει του Νόμου 3808 άρθρο 1 και του σχετικού πίνακα ανώτατου ύψους συνολικού οικογενειακού εισοδήματος και Ε9 στην κοινωνική υπηρεσία του Δήμου. Λόγω όμως των ιδιαίτερων συνθηκών της οικονομικής κρίσης που βιώνουμε σήμερα, θα γίνονται δεκτές και αιτήσεις οικογενειών με υψηλότερα εισοδήματα στο εκκαθαριστικό οικονομικού έτους 2011 στις οποίες όμως σήμερα είναι άνεργοι οι γονείς ύστερα από την προσκόμιση καρτών ανεργίας.
Επίσης σε περίπτωση κατάθεσης περισσοτέρων αιτήσεων από ότι έχουν προβλεφθεί θα προηγούνται τα παιδιά οικογενειών που βιώνουν ιδιαίτερες κοινωνικές συνθήκες όπως χηρεία, διαζύγιο, προβλήματα υγείας κ.λ.π. οι οποίες και διαπιστώνονται μετά από την κατάθεση των αντίστοιχων δικαιολογητικών.
 
Ο προϋπολογισμός του παραπάνω κοινωνικού προγράμματος, των «Παιδικών Κατασκηνώσεων» για το έτος 2012, θα ανέρχεται έως του ποσού των 13.274,33 € πλέον ΦΠΑ 13% και συνολικού ποσού 15.000,00 € και θα βαρύνει τον ΚΑ εξόδων 15/6117.0005 με τίτλο «Αμοιβές για πρόγραμμα θερινών κατασκηνώσεων»
 
Παρακαλούμε για τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την πραγματοποίηση του προγράμματος θερινών κατασκηνώσεων στο Δήμο μας»
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση και τις διατάξεις των άρθρων 75 § 5 και 202 § 2 του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει το πρόγραμμα των θερινών παιδικών κατασκηνώσεων, στα πλαίσια της Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου, το οποίο απευθύνεται σε παιδιάοικονομικά αδυνάτων οικογενειών και οικογενειών που βιώνουν ιδιαίτερες συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού. Στόχος του προγράμματος είναι η προσφορά προς τα παιδιά δημοτών – οικονομικά αδυνάτων οικογενειών, της ευκαιρίας δημιουργικής απασχόλησης και ψυχαγωγίας κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Ο Δήμος, με το πρόγραμμα αυτό φιλοδοξεί να στηρίξει τον συμπολίτη μας – οικονομικά αδύνατο γονέα και να προσφέρει τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες για την υγιή ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών της πόλης μας. Οι κατασκηνώσεις, προσφέρουν στα παιδιά ημέρες ξεγνοιασιάς, εκτόνωσης, παιχνιδιού και ψυχαγωγίας με σεβασμό στην προσωπικότητα του παιδιού.
Με το πρόγραμμα των «Παιδικών Κατασκηνώσεων» θα δοθεί η ευκαιρία, σε 45, αγόρια ή κορίτσια του Δήμου μας, ηλικίας από 6 έως 17 ετών, που διαφορετικά δεν έχουν την ευκαιρία, να σταλούν για έντεκα ημέρες (το κάθε παιδί), σε μια εκ’ των ιδιωτικών κατασκηνώσεων που εδρεύουν στα όρια του δήμου μας, αφού ληφθούν υπόψη οι προτιμήσεις των παιδιών.
Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν παιδιά που φιλοξενούνται από Ιδρύματα που εδρεύουν στο Δήμο μας π.χ. «Χαμόγελο του Παιδιού» και ομογενείς (μόνιμοι κάτοικοι).
Η επιλογή των παιδιών που θα συμμετέχουν θα γίνει έπειτα από αιτήσεις των ενδιαφερόμενων οικογενειών και την καταβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών:
 
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Βεβαίωση μονίμου κατοικίας
Αντίγραφο ταυτότητας
Αντίγραφο βιβλιαρίου ασφαλιστικού φορέα
Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος οικονομικού έτους 2011 (ή φορολογικής δήλωσης εφόσον δεν έχει εκδοθεί)
Άλλα δικαιολογητικά π.χ. κάρτα ανεργίας, χηρεία, διαζύγιο κλπ.
 
            Αιτήσεις γίνονται δεκτές από οικογένειες με φορολογική δήλωση έως των 15.000 € με ένα παιδί, 16.500 € με δυο παιδιά και 22.000 με τρία παιδιά, 23.500 € με τέσσερα παιδιά, 25.000 € με πέντε παιδιά και 26.500 € με έξι παιδιά και άνω, βάσει του Νόμου 3808 άρθρο 1 και του σχετικού πίνακα ανώτατου ύψους συνολικού οικογενειακού εισοδήματος και Ε9 στην κοινωνική υπηρεσία του Δήμου. Λόγω όμως των ιδιαίτερων συνθηκών της οικονομικής κρίσης που βιώνουμε σήμερα, θα γίνονται δεκτές και αιτήσεις οικογενειών με υψηλότερα εισοδήματα στο εκκαθαριστικό οικονομικού έτους 2011 στις οποίες όμως σήμερα είναι άνεργοι οι γονείς ύστερα από την προσκόμιση καρτών ανεργίας.
Επίσης σε περίπτωση κατάθεσης περισσοτέρων αιτήσεων από ότι έχουν προβλεφθεί θα προηγούνται τα παιδιά οικογενειών που βιώνουν ιδιαίτερες κοινωνικές συνθήκες όπως χηρεία, διαζύγιο, προβλήματα υγείας κλπ. οι οποίες και διαπιστώνονται μετά από την κατάθεση των αντίστοιχων δικαιολογητικών. 
Ο προϋπολογισμός του παραπάνω κοινωνικού προγράμματος, των «Παιδικών Κατασκηνώσεων» για το έτος 2012, θα ανέρχεται έως του ποσού των  13.274,33 € πλέον ΦΠΑ 13% και συνολικού ποσού 15.000,00 € και θα βαρύνει τη εγγεγραμμένη στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2012 πίστωση με ΚΑ 15/6117.0005 και τίτλο «Αμοιβές για πρόγραμμα θερινών κατασκηνώσεων» ποσού 15.000,00 €.
Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος   ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 9 / 183 / 2012 .
  
 
 
 Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ              Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 31-05-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ