Ανασύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Κ.Π. για συμμετοχή εκπροσώπου των εργαζομένων

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ    
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 184
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 9/28-05-2012)
 
ΘΕΜΑ 12ο Η.Δ.: «Ανασύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής
                                Πολιτικής για συμμετοχή εκπροσώπου των εργαζομένων»
           
         Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 28 – 05 – 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 20177/24.05.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (35) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Χασικίδης Χρήστος       
3.      Καμπούρης Χαράλαμπος
4.      Παππάς Αντώνης       
5.      Τζαναβάρας Δημήτριος
6.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
7.      Φαρμάκης Γεώργιος
8.      Μελέτης Χρήστος
9.      Κεφάλας Σταύρος
10.Λέκκας Πέτρος
11.Δράκος Παναγιώτης
12.Χατζής Μιχάλης
13.Γκερζελής Ιωάννης
14.Περόγαμβρος Μιχάλης
15.Ζήμος Κων/νος
16.Λαμπρινός Παναγιώτης
17.Οικονόμου Γεώργιος
18. Σταματάκης Μάριος
19.Βατουσιάδης Νικόλαος      
20.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
21.Φόρτης Φώτιος
22.Γιώτης Κων/νος
23.Τόγιας Σωκράτης
24.Μπάκουλης Δημήτριος
25.Καρπούζης Γρηγόριος
26.Ζαχαριάς Σπυρίδων
27.Κορδώσης Χρήστος
28.Ρούκης Βασίλειος
29.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
30.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
31.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
32.Αθανασάκος Θωμάς
33.Γουγάς Αλέξανδρος
34.Χριστάκης Ηλίας
35.Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
 
   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Κολοκούρης Νικόλαος
2.      Γιάννου Νικολέττα
3.      Καμπάς Νικόλαος    
4.      Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
5.      Λέκκα Σοφία
6.      Πούρος Γεώργιος
   
  Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα πέντε (15) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων.  
   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
         1.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
         2.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
         3.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
         4.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
         5.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
         6.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
         7.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
         8.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
         9.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
         10.Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
         11.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
         12.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
         13.Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
         14.Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
         15.Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
 
 
          Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
4.      Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
5.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
6.      Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
7.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
 
    
 
 
      
                                              
 

1)Φόρτης Φώτιος, 2) Δράκος Παναγιώτης, 3) Λαμπρινός Παναγιώτης, 4) Κωνσταντογιάννης Βασίλειος και 5) Μελέτης Χρήστος προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 3ου Ε.Η.Δ  θέματος.
 Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ρούκης Βασίλειος αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 3ου ΕΗΔ θέματος. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Μπάκουλης Δημήτριος αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 1ου θέματος της Η.Δ. και ο Δημοτικός Σύμβουλος Γκερζελής Ιωάννης αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 7ου θέματος της Η.Δ.  
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.  
 
Απόφαση: 184   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης                             
                  υπενθύμισε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθ. 10/166/2011 απόφαση με την οποία ορίστηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων». Στη συνέχεια, έθεσε υπόψη των μελών το υπ’ αριθ. πρωτ. 287/30-04-2012 έγγραφο του Νομικού Προσώπου, με το οποίο διαβιβάστηκε το πρακτικό ψηφοφορίας που πραγματοποιήθηκε στις 23/03/2012 από την άτυπη γενική συνέλευση των εργαζομένων στο Νομικό Πρόσωπο, για την ανάδειξη εκπροσώπου εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου.
Σύμφωνα με την αριθ. 10/162/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1314/τευχ.Β΄/16-06-2011, περί σύστασης του Νομικού Προσώπου «Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων» και τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006, όταν το Νομικό Πρόσωπο απασχολεί περισσότερους από δέκα (10) εργαζομένους, μέλος του Διοικητικού του Συμβουλίου είναι ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων του Νομικού Προσώπου. Στην περίπτωση αυτή με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μειώνεται ο αριθμός των δημοτών ή κατοίκων.
Μετά τ’ ανωτέρω, ο Δήμαρχος πρότεινε την αντικατάσταση των δημοτών Κλεμπετσάνη Σταυρούλας (τακτικό μέλος) και Πιπίνη Κων/νας (αναπληρωματικό μέλος) με τις εκπροσώπους των εργαζομένων του Νομικού Προσώπου Μαρία Καπερνέκα (τακτικό μέλος) και Γιαννούλα Βοϊδήλα (αναπληρωματικό μέλος).
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση του Δημάρχου, την  αριθ. 10/162/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1314/τευχ.Β΄/16-06-2011, περί σύστασης του Νομικού Προσώπου «Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων» και τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τροποποιεί  την αριθ. 10/166/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ορίστηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων» αντικαθιστώντας τις δημότισσες Κορινθίων Κλεμπετσάνη Σταυρούλα, τακτικό μέλος και Πιπίνη Κων/να, αναπληρωματικό μέλος με τις εκπροσώπους των εργαζομένων του Νομικού Προσώπου Μαρία Καπερνέκα, τακτικό μέλος και Γιαννούλα Βοϊδήλα, αναπληρωματικό μέλος.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αριθ. 10/166/2011 και 8/160/2012 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος   ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 9 / 184 / 2012 .
  
 
 
 Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ              Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 31-05-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ