Έγκριση πίστωσης για τον εορτασμό του Πολιούχου της Κορίνθου Αποστόλου Παύλου

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ    
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 185
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 9/28-05-2012)
 
ΘΕΜΑ 13ο Η.Δ.: «Έγκριση πίστωσης για τον εορτασμό του Πολιούχου της Κορίνθου
                                Αποστόλου Παύλου»                                                                           
           
         Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 28 – 05 – 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 20177/24.05.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (35) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Χασικίδης Χρήστος       
3.      Καμπούρης Χαράλαμπος
4.      Παππάς Αντώνης       
5.      Τζαναβάρας Δημήτριος
6.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
7.      Φαρμάκης Γεώργιος
8.      Μελέτης Χρήστος
9.      Κεφάλας Σταύρος
10.Λέκκας Πέτρος
11.Δράκος Παναγιώτης
12.Χατζής Μιχάλης
13.Γκερζελής Ιωάννης
14.Περόγαμβρος Μιχάλης
15.Ζήμος Κων/νος
16.Λαμπρινός Παναγιώτης
17.Οικονόμου Γεώργιος
18. Σταματάκης Μάριος
19.Βατουσιάδης Νικόλαος      
20.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
21.Φόρτης Φώτιος
22.Γιώτης Κων/νος
23.Τόγιας Σωκράτης
24.Μπάκουλης Δημήτριος
25.Καρπούζης Γρηγόριος
26.Ζαχαριάς Σπυρίδων
27.Κορδώσης Χρήστος
28.Ρούκης Βασίλειος
29.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
30.Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
31.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
32.Αθανασάκος Θωμάς
33.Γουγάς Αλέξανδρος
34.Χριστάκης Ηλίας
35.Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
 
   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Κολοκούρης Νικόλαος
2.      Γιάννου Νικολέττα
3.      Καμπάς Νικόλαος    
4.      Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
5.      Λέκκα Σοφία
6.      Πούρος Γεώργιος
   
  Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δέκα πέντε (15) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων.  
   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
          1.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
          2.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
         3.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
         4.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
         5.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
         6.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
         7.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
         8.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
         9.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
         10.Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
         11.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
         12.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
         13.Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
         14.Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
         15.Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
 
 
          Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
4.      Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
5.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
6.      Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
7.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
 
    
 
 
      
                                              
 

1)Φόρτης Φώτιος, 2) Δράκος Παναγιώτης, 3) Λαμπρινός Παναγιώτης, 4) Κωνσταντογιάννης Βασίλειος και 5) Μελέτης Χρήστος προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 3ου Ε.Η.Δ  θέματος.
 Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ρούκης Βασίλειος αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 3ου ΕΗΔ θέματος. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Μπάκουλης Δημήτριος αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 1ου θέματος της Η.Δ. και ο Δημοτικός Σύμβουλος Γκερζελής Ιωάννης αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 7ου θέματος της Η.Δ.  
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.  
 
Απόφαση: 185   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
                            έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση του Αντιδημάρχου Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
«Ο Δήμος Κορινθίων όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος διοργανώνει εκδήλωση για τον εορτασμό του πολιούχου της Κορίνθου Αποστόλου Παύλου στις 28 και 29 Ιουνίου 2012 στον Μητροπολιτικό Ναό Αποστόλου Παύλου Κορινθίων.
Προτείνεται ο Δήμος Κορινθίων να καλύψει δαπάνες για:
1.      Ταχυδρομικά τέλη για αποστολή προσκλήσεων
2.      Ηχητική & φωτιστική κάλυψη της εκδήλωσης
3.      Παράθεση δείπνου στις 28-06-2012 στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος και συνακολουθούμενους Αυτόν Μητροπολίτες, Επισκόπους και επισήμους και στις 29-06-2012 στους προσκεκλημένους Μητροπολίτες και επισήμους.
 
Τα ανωτέρω έξοδα θα ανέλθουν συνολικά έως του ποσού των 7.000,00 € συμπ. ΦΠΑ.
Παρακαλούμε για τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου».
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τ’ ανωτέρω εκτεθέντα και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3α του Ν. 3463/2006.
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(με τη λευκή ψήφο της κας Ευφροσύνης Τσαρμπού)
 
         Τη διοργάνωση εκδήλωσης εορτασμού του πολιούχου της πόλης της Κορίνθου Αποστόλου Παύλου που θα πραγματοποιηθεί στον Μητροπολιτικό Ναό Αποστόλου Παύλου Κορίνθου στις 28 και 29 Ιουνίου 2012.
Εγκρίνει ποσό ύψους 7.000,00 € για την υλοποίηση της ανωτέρω εκδήλωσης, με το οποίο θα καλυφθούν τα ταχυδρομικά τέλη για την αποστολή προσκλήσεων, οι δαπάνες για την ηχητική-φωτιστική κάλυψη της εκδήλωσης και οι δαπάνες παράθεσης δείπνου στις 28-06-2012 στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος και συνακολουθούμενους Αυτόν Μητροπολίτες, Επισκόπους και επισήμους και στις 29-06-2012 στους προσκεκλημένους Μητροπολίτες και επισήμους.
           Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2012 με ΚΑ 00/6443.0007 και τίτλο «Δαπάνες εκδήλωσης εορτασμού του πολιούχου της πόλης μας Αποστόλου Παύλου» ποσού 9.000,00 €.
            Ψηφίζει τη διάθεση  ποσού 7.000,00 € σε βάρος της ανωτέρω σχετικής πίστωσης.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος   ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 9 / 185 / 2012 .
  
 
 
 Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ              Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 01-06-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ