ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 
 
    
              
                ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Κόρινθος, 07-06-2012 
                ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                            Αριθμ. Πρωτ.22.233
                ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                        
                ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                  
                                                                                                                                        
                ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 32                                         
                Τ.Κ. 201 00   ΚΟΡΙΝΘΟΣ                                              
                ΠΛΗΡ.:                                                                                       
               ΤΗΛ.:2741361003-61068                                                                                                                                                   
                                                             
 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 11η Ιουνίου  2012   ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα κι ώρα 19:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της  ημερήσιας διάταξης
 
 
1.      Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων και εξόδων του Προϋπολογισμού της Οικονομικής Επιτροπής.
2.      Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Κορινθίων στην πρόσκληση «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση , προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας»
3.      Έγκριση τουριστικής προβολής του Δήμου
4.      Επανακαθορισμός θέσης Λαϊκής Αγοράς Κορίνθου το Σάββατο.
5.      Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας.
6.      Ανάθεση προμήθειας πετρελαιοειδών έτους 2012
7.      Έγκριση της 58/17-5-2012 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου Κέντρου Κοινωνικής Πλιτικής περί καθορισμού και καταβολής τροφείων.
8.      Τροποποίηση της αριθ. 30/18-1-2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης της μελέτης  «Σχολικό Συγκρότημα Αρχαίας Κορίνθου (Δημοτικό Σχολείο)» και υποβολή πρότασης ένταξης του έργου στο ΕΣΠΑ
9.      Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Πνευματικό Κέντρο Εξαμιλίων».
10.Αποδοχή χρηματοδότησης 50.000 € της πράξης «Τεχνική βοήθεια του Δήμου Κορινθίων»
11. Έναρξη της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων ή ορθοφωτοχαρτών κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων στην Τοπική Κοινότητα Κάτω Άσσου  {άρθ. 35 § 1 του Ν. 3937/2011}»
12.Έναρξη της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων ή ορθοφωτοχαρτών κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων στην Δημοτική Κοινότητα Εξαμιλίων {άρθ 35 § 1 του Ν. 3937/2011 }»
13.Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων στο ανοιχτό θέατρο Σολυγείας
14.Αίτημα Ένωσης Αρκάδων Κορινθίας «Το Μαίναλο» για συνδιοργάνωση της εκδήλωσης ΄΄Προς Κορινθίους 2012΄΄
15.Συνδιοργάνωση με τους Ναυτικούς Ομίλους Άσσου και Ξυλοκάστρου του 6ου Κορινθιακού Ράλλυ ιστιοπλοϊκών αγώνων.
16.Αιτήματα πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων για επιχορηγήσεις.
17. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού 2012
18.Έγκριση της 31/14-5-2012 απόφασης Διοικητικού συμβουλίου του Κέντρου Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος, περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού.  
19.Ανασύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος, για συμμετοχή εκπροσώπου των εργαζομένων.
20.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου
      « Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων του πρώην Δήμου Άσσου-Λεχαίου
21.Αίτημα για πρακτική άσκηση σπουδάστριας ΤΕΙ
 
 
 
 
    Ο   Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
           ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ