ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 
 
    
              
                ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Κόρινθος, 18-06-2012 
                ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                  Αριθμ. Πρωτ.25107
                ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                        
                ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                  
                                                                                                                                        
                ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 32                                                      
                Τ.Κ. 201 00   ΚΟΡΙΝΘΟΣ                                                   
                ΠΛΗΡ.:                                                                                       
               ΤΗΛ.:2741361003-61068                                                                                                                                                   
 
 
 
                                                             
 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 22η Ιουνίου 2012:   ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 17:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της  ημερήσιας διάταξης
 
1.      Εκλογή αντιπροσώπων στο Δ.Σ. του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Περιφέρειας Πελοποννήσου
2.      Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο 1ο & 13ο Δημοτικό Σχολείο και 2ο Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου» στο ΕΠΠΕΡΡΑ 
3.      Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Πεζοδρομήσεις, Αναπλάσεις Οδών Κέντρου Κορίνθου»
4.      Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού 2012
 
 
 
    Ο   Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
           ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ