ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

                ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Κόρινθος, 18-06-2012 
                ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                  Αριθμ. Πρωτ.24984
                ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                        
                ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                  
                                                                                                                                        
                ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 32                                                      
                Τ.Κ. 201 00   ΚΟΡΙΝΘΟΣ                                                  
                ΠΛΗΡ.:                                                                          
               ΤΗΛ.:2741361003-61068                                                                                                                                                   
 
                                                             
 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 163 § 4 του Ν. 3463/2006, σας καλούμε σε ειδική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 22 Ιουνίου  2012:   ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή κι ώρα 18:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της  ημερήσιας διάταξης
 
1.      Έγκριση  απολογισμού έτους 2009 του Δήμου Κορινθίων
2.      Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2009 του Δήμου Κορινθίων.
3.      Έγκριση απολογισμού έτους 2010 του Δήμου Κορινθίων
4.      Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2010 του  Δήμου Κορινθίων
5.      Έγκριση απολογισμού έτους 2009 του Δήμου Άσσου-Λεχαίου
6.      Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2009 του Δήμου Άσσου-Λεχαίου
7.      Έγκριση απολογισμού έτους 2010 του Δήμου Άσσου-Λεχαίου
8.      Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2010 του Δήμου Άσσου-Λεχαίου
9.      Έγκριση απολογισμού έτους 2009 του Δήμου Τενέας
10.Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2009 του Δήμου Τενέας
11.Έγκριση απολογισμού έτους 2010 του Δήμου Τενέας
12.Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2010 του Δήμου Τενέας
13. Έγκριση απολογισμού έτους 2010 του Δήμου Σαρωνικού
14.Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2010 του Δήμου Σαρωνικού
15. Έγκριση απολογισμού έτους 2010 του Δήμου Σολυγείας
 
 
                                                                                     Ο   Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
  ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ