ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Κόρινθος, 13 Ιουνίου 2012           
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                             Αριθ. Πρωτ.: 23904
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                           
                                                                                 ΠΡΟΣ προμηθευτές καυσίμων.
Ταχ. Δ/νση: Κολιάτσου 32                                 
Τ.Κ. 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ                                 
Πληροφ.: Αντ. Σούκουλης                                                 
Τηλ.: 27413 61070                                                  
            Ανακοίνωση
 
Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Κορινθίων σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 11/205/2012 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, θα προβεί στην διαδικασία ανάθεσης με διαπραγμάτευση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ έτους 2012 όπως περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%)  α) επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης των υγρών καυσίμων κατά την ημέρα αγοράς τους (ΟΜΑΔΑ Α), όπως αυτή εκδίδεται από το τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και β) επί της τιμής μονάδος των λιπαντικών / άλλων υγρών του ενδεικτικού προϋπολογισμού (ΟΜΑΔΑ 2).
 

Α/Α
ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
 
ΟΜΑΔΑ 1-ΚΑΥΣΙΜΑ
 
 
1
ΒΕΝΖΙΝΗ SUPER
ΛΙΤΡΟ
3.200,00
2
ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ
ΛΙΤΡΟ
21.000,00
3
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΛΙΤΡΟ
455.280,47
4
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΛΙΤΡΟ
20.467,48
 
ΟΜΑΔΑ 2-ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ/ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΓΡΑ
 
 
5
ΛΑΔΙ για πετρελαιοκινητήρες SAE 20W/50
ΤΕΜΑΧΙΟ των 20 λίτρων
75
6
ΛΑΔΙ για πετρελαιοκινητήρες SAE 15W/40
ΤΕΜΑΧΙΟ των 20 λίτρων
50
7
ΛΑΔΙ για βενζινοκινητήρα SAE 15W/50
ΤΕΜΑΧΙΟ των 4 λίτρων
10
8
ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 80 W/90
ΤΕΜΑΧΙΟ των 20 λίτρων
5
9
ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ LS JCB
ΤΕΜΑΧΙΟ των 20 λίτρων
1
10
ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 140 w/90 για διαφορικά
ΤΕΜΑΧΙΟ των 18 λίτρων
50
11
ΛΑΔΙ υδραυλικό JCB
ΤΕΜΑΧΙΟ των 20 λίτρων
10
12
ΛΑΔΙ δίχρονων κινητήρων (λάδι μίξης με βενζίνη)
TEMAXIO του 1 λίτρου
150
13
ΛΑΔΙ υδραυλικό ISO 68
ΤΕΜΑΧΙΟ των 20 λίτρων
75
14
ΛΑΔΙ υδραυλικό SAE 10W/30
ΤΕΜΑΧΙΟ των 20 λίτρων
100
15
ΛΑΔΙ κινητήρα JCB
ΤΕΜΑΧΙΟ των 20 λίτρων
5
16
ΛΑΔΙ κιβωτίου ταχυτήτων JCB
ΤΕΜΑΧΙΟ των 20 λίτρων
2
17
ΓΡΑΣΣΟ διαρκείας για ρουλεμάν
ΤΕΜΑΧΙΟ των 18 κιλών
3
18
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΥΓΡΟ ΚΑΥΣΗΣ
ΤΕΜΑΧΙΟ των 10 λίτρων
750
19
ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ των 4 λίτρων
60
 
Α/Α
ΚΑ
ΠΟΣΟ χωρίς Φ.Π.Α. (€)
Φ.Π.Α. 23%
ΠΟΣΟ με Φ.Π.Α.(€)
 
 
1
10/6641.0001
15.447,15
3.552,85
19.000,00
 
 
2
20/6641.0001
374.357,72
86.102,28
460.460,00
 
 
3
25/6641.0001
20.325,20
4.674,80
25.000,00
 
 
4
25/6642.0001
813,01
186,99
1.000,00
 
 
5
30/6641.0001
91.869,92
21.130,08
113.000,00
 
 
6
35/6641.0001
43.089,43
9.910,57
53.000,00
 
 
7
45/6641.0001
3.821,14
878,86
4.700,00
 
 
8
20/6644.0001
62.601,63
14.398,37
77.000,00
 
 
9
30/6644.0001
16.016,26
3.683,74
19.700,00
 
 
10
35/6644.0001
7.479,67
1.720,33
9.200,00
 
 
11
10/6643.0001
16.373,98
3.766,02
20.140,00
 
 
12
50/6641.0001
5.691,06
1.308,94
7.000,00
 
 
 
ΣΥΝΟΛΟ
657.886,17
151.313,83
809.200,00
 

 
 
Συνολικό ποσό για προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 657.886,17+151.313,63 Φ.Π.Α. = 809.200,00 €
Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 19 Ιουνίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στην επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών άρθρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ του Δήμου Κορινθίων.
 
Η προσφορά πρέπει να αποτελείται από τεχνική περιγραφή των υλικών και οικονομική προσφορά.
 
 
     Ο Δήμαρχος Κορινθίων   
           και ειδική εντολή
                 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  
 
 
    ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ