ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

                ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Κόρινθος, 22-06-2012 
                ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                   Αριθμ. Πρωτ.27051
                ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                        
                ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                  
                                                                                                                                        
                ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 32                                                      
                Τ.Κ. 201 00   ΚΟΡΙΝΘΟΣ                                                  
                ΠΛΗΡ.:                                                                                       
               ΤΗΛ.:2741361003-61068                                                                                                                                                   
 
                      
 

 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 27η Ιουνίου 2012   ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 19:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της  ημερήσιας διάταξης
 

 
1.      Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2011 της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας ΚορινθουΔΑΕΚ)
2.      Έγκριση έκθεσης του Δ.Σ. Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Κορίνθου (Δ.Α.Ε.Κ)
3.      Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ΔΑΕΚ από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2011.
4.      Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Λογιστή για τον έλεγχο χρήσης 2012 της ΔΑΕΚ
5.      Αποδοχή όρων απόφασης ένταξης του έργου «Αγροτική οδοποιία Δ.Κ. Αθικίων»
6.      Αποδοχή χρηματοδότησης 300.000 € για το έργο «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτ/σης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της Βίας –Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο - Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού.
7.      Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Μουσικού Σχολείου Κορίνθου 
8.      Γνωμοδότηση σχετικά με τη τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στο Κόρφο Κορινθίας.
9.      Αιτήματα Πολιτιστικών Συλλόγων για επιχορήγηση
10.Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων στο ανοιχτό θέατρο Σολυγείας
11.Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού 2012
12.Άσκηση ή μη έφεσης κατά της 55/2012 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου περί καθορισμού τιμής μονάδας ρυμοτομούμενου ακινήτου στο ΟΤ 777 σχεδίου πόλης Μπαθαρίστρας –Κόρινθος (ιδιοκτησίας Κων/νου Ταγαρά).
13. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για το Α/θμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων –Κινηματογράφων έτους 2012.
 
   Ο   Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
           ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ

 

Leave a Comment