Γνωμοδότηση για τον Περιβαλλοντικό προέλεγχο για την υποβολή σε Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ    
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 198
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 11/11-06-2012)
 
ΘΕΜΑ 3ο Ε.Η.Δ. : « Γνωμοδότηση για τον Περιβαλλοντικό προέλεγχο για την υποβολή σε Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ) του Τ.Ρ. Σχεδίου για την ανέγερση Καταστήματος Κράτησης ΑΤΤΙΚΗ ΙΙ στη θέση «Ράχη Φάβη» σε εκτός του οικισμού Αγίου Ιωάννη περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Σαρωνικού του Δήμου Κορινθίων Ν. Κορινθίας, επί γηπέδου 90.145,30τ.μ. ».
           
         Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 11 – 06 – 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 22.233/07.06.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (38) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Χασικίδης Χρήστος       
3.      Καμπούρης Χαράλαμπος
4.      Παππάς Αντώνης       
5.      Τζαναβάρας Δημήτριος
6.      Καμπάς Νικόλαος    
7.      Κολοκούρης Νικόλαος
8.      Φαρμάκης Γεώργιος
9.      Μελέτης Χρήστος
10.Λέκκα Σοφία
11.Κεφάλας Σταύρος
12.Δράκος Παναγιώτης
13.Χατζής Μιχάλης
14.Γκερζελής Ιωάννης
15.Περόγαμβρος Μιχάλης
16.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
17.Ζήμος Κων/νος
18.Λαμπρινός Παναγιώτης
19.Οικονόμου Γεώργιος
20. Σταματάκης Μάριος
21.Βατουσιάδης Νικόλαος
22.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
23.Φόρτης Φώτιος
24.Γιώτης Κων/νος
25.Τόγιας Σωκράτης
26.Πούρος Γεώργιος
27.Μπάκουλης Δημήτριος
28.Καρπούζης Γρηγόριος
29.Ζαχαριάς Σπυρίδων
30.Γιάννου Νικολέττα
31.Κορδώσης Χρήστος
32.Ρούκης Βασίλειος
33.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
34.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
35.Αθανασάκος Θωμάς
36.Γουγάς Αλέξανδρος
37.Χριστάκης Ηλίας
38.Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
2.      Λέκκας Πέτρος
3.      Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 
 


Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δώδεκα (12) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων.  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
         1.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
         2.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
         3.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
         4.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
         5.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
         6.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
         7.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
         8.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
         9.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
        10.Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
        11.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
        12.Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
 
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
4.      Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
5.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
6.      Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
7.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
8.      Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
9.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
10.Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
 
                                              
 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Κωνσταντογιάννης Βασίλειος και Γιάννου Νικολέττα προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 4ου Ε.Η.Δ. θέματος. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Τζαναβάρας Δημήτριος αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 4ου Ε.Η.Δ. θέματος. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ζαχαριάς Σπυρίδων αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 3ου θέματος της Η.Δ. και ο κ. Γκερζελής Ιωάννης αποχώρησε στο τέλος του 4ου θέματος της Η.Δ.  Η κα Τσαρμπού Ευφροσύνη αποχώρησε στο τέλος του 7ου θέματος της Η.Δ.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης , ως κατεπείγον του θέματος «Γνωμοδότηση για τον Περιβαλλοντικό προέλεγχο για την υποβολή σε Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ) του Τ.Ρ. Σχεδίου για την ανέγερση Καταστήματος Κράτησης ΑΤΤΙΚΗ ΙΙ στη θέση «Ράχη Φάβη» σε εκτός του οικισμού Αγίου Ιωάννη περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Σαρωνικού του Δήμου Κορινθίων Ν. Κορινθίας, επί γηπέδου 90.145,30τ.μ.»  επειδή εντός δέκα ημερών από λήψεως του εγγράφου πρέπει να γνωμοδοτήσουμε. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε να συζητηθεί το ανωτέρω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού.
      
Απόφαση: 198   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο εκτός  ημερήσιας διάταξης  θέμα          
       έθεσε υπόψη των μελών  του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
 i.                  Το υπ΄ αριθμ. 2119/11/6-4-2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Δ/σης Πελ/νήσου Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, Γενική Δ/νση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου, Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού που αφορά Περιβαλλοντικό προέλεγχο για την υποβολή σε Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ) του Τ.Ρ. Σχεδίου για την ανέγερση Καταστήματος Κράτησης ΑΤΤΙΚΗ ΙΙ στη θέση «Ράχη Φάβη» σε εκτός του οικισμού Αγίου Ιωάννη περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Σαρωνικού του Δήμου Κορινθίων Ν. Κορινθίας, επί γηπέδου 90.145,30τ.μ.»  .
ii.Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου επί του ανωτέρω θέματος που έχει ως εξής:
«Σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω σχετική απόφαση του Γενικού Διευθυντή
Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής πολιτικής που συνοδεύεται με το φάκελο Περιβαλλοντικού Προελέγχου, για την οποία η υπηρεσία μας συμφωνεί και δεν έχει αντιρρήσεις και παρακαλούμε για τη σύμφωνη ή μη γνώμη σας».
 
Ο κ. Χριστάκης Ηλίας μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι:  
1. Ο Άγιος Ιωάννης είναι χωριό του Δήμου Κορινθίων με 392 μόνιμους κατοίκους, δίχως υποδομές αυτόνομης ύδρευσης και δίχως αποχετευτικό δίκτυο.
Οδική πρόσβαση υπάρχει από τα Αθίκια με ασφαλτοστρωμένο κακό δρόμο, την Ντράσσα με ασφαλτοστρωμένο κακό δρόμο, το Αγγελόκαστρο με
διανοιγμένο χωματόδρομο, την Ιερά Μονή Φανερωμένης Χιλιομοδίου με διανοιγμένο χωματόδρομο.
2. Το υπό ίδρυση κατάστημα κράτησης Αττική ΙΙ, δημιουργεί δίπλα στον Άγιο Ιωάννη έναν οικισμό τριπλασίου μεγέθους με 800 κρατούμενους,
περίπου 200 υπαλλήλους, τα μέλη των οικογενειών των υπαλλήλων, όσων κατοικήσουν στην περιοχή, τους δικηγόρους των φυλακισμένων και τους καθημερινούς επισκέπτες των φυλακισμένων.
3. Είναι φανερό, κατά τη γνώμη του Δ. Σ., ότι η μελέτη θα πρέπει να προβλέπει και να προτείνει λύσεις των δημιουργούμενων περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που να περιλαμβάνουν ταυτόχρονα και τους κατοίκους
του χωριού του Αγίου Ιωάννη και τον πληθυσμό των φυλακών.

    Προτείνουμε την έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την έκδοση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και όχι την απαλλαγή από έγκριση περιβαλλοντικών όρων, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που επισημαίνουμε παρακάτω:

Α)
Δεδομένου ότι στο προτεινόμενο ΣΧΟΟΑΠ της περιοχής η οικιστική χωρητικότητα που έχει προβλεφθεί για το χωριό Αγ. Ιωάννης είναι οριακή, πρέπει στην ΜΠΕ να προταθούν ρυθμίσεις για εκπόνηση πολεοδομικής μελέτης του οικισμού Αγίου Ιωάννη,  με ένταξη περιοχών σε σχέδιο δόμησης,  ώστε να αυξηθεί η χωρητικότητα οίκησης το 2021.
 
Β) Να περιληφθεί στην ΜΠΕ πρόβλεψη οδεύσεων που να διέρχονται εκτός των υφιστάμενων οικισμών Αθικίων και Ντράσσας, με χρήση της οδού προς Ιερά Μονή Φανερωμένης – Γεμενή και πρόβλεψη κατασκευής περιμετρικής οδούς της Ντράσσας, προκειμένου να μην επιβαρυνθούν οι οικισμοί από υπερβολικό φόρτο διερχομένων οχημάτων. Επίσης να προβλεφθεί βελτίωση των υφιστάμενων οδών προσπέλασης.

Γ) Η διαχείριση στερεών απορριμμάτων να προβλέπεται με ενιαίο τρόπο τόσο για τον οικισμό Αγίου Ιωάννη, όσο και για το κατάστημα κράτησης Αττική ΙΙ. Συσκευασίες και ανακυκλώσιμα απορρίμματα
να διαχωρίζονται στην πηγή και να οδηγούνται σε μονάδες ανακύκλωσης.
Δ) Υγρά απόβλητα. Να προβλέπεται η αντιμετώπισή τους με ενιαίο αποχετευτικό δίκτυο οικισμού Αγίου Ιωάννη και καταστήματος κράτησης Αττική ΙΙ και να γίνεται τριτοβάθμια βιολογική επεξεργασία, με επαναχρησιμοποίηση του νερού για αγροτικές χρήσεις.
Ε) Να προβλέπεται  παροχή ύδρευσης με ενιαίο τρόπο τόσο του οικισμού Αγίου  Ιωάννη όσο και του καταστήματος κράτησης Αττική ΙΙ.
ΣΤ) Να προβλεφθούν οι επιπτώσεις ικανού αριθμού θέσεων στάθμευσης για τους υπαλλήλους, τις οικογένειες τους, των δικηγόρων και των επισκεπτών των φυλακισμένων με επισήμανση και αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
 
Η κ. Τσαρμπού Ευφροσύνη    μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι επειδή δεν πρόλαβα να μελετήσω το φάκελο θα ψηφίσω Λευκό.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του κ. Προέδρου, το αριθ. 2119/11/6-4-2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Δ/σης Πελ/νήσου Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του.
  
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
 (και με την ψήφο του Προέδρου της Τ.Κ. Αγίου Ιωάννου)
(Η κα. Τσαρμπού Ευφροσύνη έδωσε Λευκή ψήφο)
 
Γνωμοδοτεί θετικά για την έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων με τίτλο   «Περιβαλλοντικός προέλεγχος για την υποβολή σε Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ) του Τ.Ρ. Σχεδίου για την ανέγερση Καταστήματος Κράτησης ΑΤΤΙΚΗ ΙΙ στη θέση «Ράχη Φάβη» σε εκτός του οικισμού Αγίου Ιωάννη περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Σαρωνικού του Δήμου Κορινθίων Ν. Κορινθίας, επί γηπέδου 90.145,30τ.μ.»  και την έκδοση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και όχι την απαλλαγή από έγκριση περιβαλλοντικών όρων, με τους κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις:
 
   Α) Στην ΜΠΕ να προταθούν ρυθμίσεις για εκπόνηση πολεοδομικής μελέτης του οικισμού Αγίου Ιωάννη,  με ένταξη περιοχών σε σχέδιο δόμησης,  ώστε να αυξηθεί η χωρητικότητα οίκησης το 2021.
 
Β) Να περιληφθεί στην ΜΠΕ πρόβλεψη οδεύσεων που να διέρχονται εκτός των υφιστάμενων οικισμών Αθικίων και Ντράσσας, με χρήση της οδού προς Ιερά Μονή Φανερωμένης – Γεμενή και πρόβλεψη κατασκευής περιμετρικής οδούς της Ντράσσας, προκειμένου να μην επιβαρυνθούν οι οικισμοί από υπερβολικό φόρτο διερχομένων οχημάτων. Επίσης να προβλεφθεί βελτίωση των υφιστάμενων οδών προσπέλασης.

Γ) Η διαχείριση στερεών απορριμμάτων να προβλέπεται με ενιαίο τρόπο τόσο για τον οικισμό Αγίου Ιωάννη, όσο και για το κατάστημα κράτησης Αττική ΙΙ. Συσκευασίες και ανακυκλώσιμα απορρίμματα
να διαχωρίζονται στην πηγή και να οδηγούνται σε μονάδες ανακύκλωσης.
Δ) Για τα Υγρά απόβλητα, να προβλέπεται η αντιμετώπιση τους με ενιαίο αποχετευτικό δίκτυο οικισμού Αγίου Ιωάννη και καταστήματος κράτησης Αττική ΙΙ και να γίνεται τριτοβάθμια βιολογική επεξεργασία, με επαναχρησιμοποίηση του νερού για αγροτικές χρήσεις.
Ε) Να προβλέπεται  παροχή ύδρευσης με ενιαίο τρόπο τόσο του οικισμού Αγίου  Ιωάννη όσο και του καταστήματος κράτησης Αττική ΙΙ.
ΣΤ) Να προβλεφθούν οι επιπτώσεις ικανού αριθμού θέσεων στάθμευσης για τους υπαλλήλους, τις οικογένειες τους, των δικηγόρων και των επισκεπτών των φυλακισμένων με επισήμανση και αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος   ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 11 / 198 / 2012 .
  
   Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ              Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 15-06-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ