Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού της Οικονομικής Επιτροπής

  
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     
    ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ    
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 200
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 11/11-06-2012)
 
ΘΕΜΑ 1 Η.Δ. : «Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού της Οικονομικής Επιτροπής» 
           
         Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 11 – 06 – 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 22.233/07.06.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 5 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (38) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Χασικίδης Χρήστος       
3.      Καμπούρης Χαράλαμπος
4.      Παππάς Αντώνης       
5.      Τζαναβάρας Δημήτριος
6.      Καμπάς Νικόλαος    
7.      Κολοκούρης Νικόλαος
8.      Φαρμάκης Γεώργιος
9.      Μελέτης Χρήστος
10.Λέκκα Σοφία
11.Κεφάλας Σταύρος
12.Δράκος Παναγιώτης
13.Χατζής Μιχάλης
14.Γκερζελής Ιωάννης
15.Περόγαμβρος Μιχάλης
16.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
17.Ζήμος Κων/νος
18.Λαμπρινός Παναγιώτης
19.Οικονόμου Γεώργιος
20. Σταματάκης Μάριος
21.Βατουσιάδης Νικόλαος
22.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
23.Φόρτης Φώτιος
   24.Γιώτης Κων/νος
25.Τόγιας Σωκράτης
26.Πούρος Γεώργιος
27.Μπάκουλης Δημήτριος
28.Καρπούζης Γρηγόριος
29.Ζαχαριάς Σπυρίδων
30.Γιάννου Νικολέττα
31.Κορδώσης Χρήστος
32.Ρούκης Βασίλειος
33.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
34.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
35.Αθανασάκος Θωμάς
36.Γουγάς Αλέξανδρος
37.Χριστάκης Ηλίας
38.Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
2.      Λέκκας Πέτρος
3.      Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 
 
 
 
 

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δώδεκα (12) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων.  

  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
         1.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
         2.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
         3.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
         4.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
         5.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
         6.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
         7.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
         8.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
         9.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
        10.Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
        11.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
        12.Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
 
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
4.      Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
5.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
6.      Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
7.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
8.      Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
9.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
10.Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
 
                                               
 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Κωνσταντογιάννης Βασίλειος και Γιάννου Νικολέττα προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 4ου Ε.Η.Δ. θέματος. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Τζαναβάρας Δημήτριος αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 4ου Ε.Η.Δ. θέματος. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ζαχαριάς Σπυρίδων αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 3ου θέματος της Η.Δ. και ο κ. Γκερζελής Ιωάννης αποχώρησε στο τέλος του 4ου θέματος της Η.Δ.  Η κα Τσαρμπού Ευφροσύνη αποχώρησε στο τέλος του 7ου θέματος της Η.Δ.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
      
Απόφαση: 200   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης           
                             έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα κατωτέρω:
1.      Την παράγραφο 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010),  περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σύμφωνα με την οποία η Οικονομική Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο.
2.      Την υπ΄ αριθμ. 14573/23-4-2012 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, με την οποία υποβάλλει στην Οικονομική Επιτροπή τριμηνιαία στοιχεία περιόδου 01-01-2012 έως 31-03-2012, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων 1ου τριμήνου 2012.
3.      Την υπ΄ αριθμ. 149/05-06-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί σύνταξη έκθεσης κατάστασης των εσόδων και εξόδων του Δήμου Κορινθίων α΄ τριμήνου 2012 και ζήτησε από τους συμβούλους να τοποθετηθούν επί του θέματος.  
 
Ο κ. Γιώτης Κων/νος μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι τα μεγέθη που αποτυπώνονται στις τριμηνιαίες καταστάσεις εσόδων και εξόδων για το 1ο τρίμηνο 2012 είναι απογοητευτικά. Ο Δήμος δεν απέδωσε κανένα έργο στους δημότες. Δεν το ψηφίζω.
 
 
Ο κ. Αθανασάκος Θωμάς μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι στις τριμηνιαίες καταστάσεις εσόδων και εξόδων για το 1ο τρίμηνο 2012 υπάρχει μεγάλη υστέρηση στα έσοδα. Στα έργα – επενδύσεις δεν έχει γίνει τίποτα.
 
Η κα. Τσαρμπού Ευφροσύνη    μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι επειδή καταψήφισα τον προϋπολογισμό του Δήμου ως αντιλαϊκό, έτσι   και τις καταστάσεις εσόδων και εξόδων για το 1ο τρίμηνο 2012 θα καταψηφίσω.
 
Το Δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη,   τα παραπάνω εκτεθέντα τις διατάξεις των άρθρων 72, 266 και 267 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010) και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(μειοψηφούντων   των κ.κ. 1) Γιώτη Κων/νου 2) Τσαρμπού Ευφροσύνης.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι  κ.κ. 1) Χριστάκης Ηλίας, 2) Γουγάς Αλέξανδρος και 3) Αθανασάκος Θωμάς  έδωσαν Λευκή ψήφο)
 
Εγκρίνει την έκθεση εσόδων και εξόδων α΄ τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 του Δήμου Κορινθίων, όπως συντάχθηκε και υποβλήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 149/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που έχει ως εξής:
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟ 01-01-2012 ΕΩΣ 31-03-2012

ΚΩΔ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΫΠ/ΝΤΑ
ΒΕΒΑΙΩ/ΝΤΑ
%
ΕΙΣΠΡΑΧ/ΝΤΑ
%
1
2
2/1
3
3/1
3/2
1
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
34.960.693,31
7.230116,37
20,68
7.172.071,35
20,51
99,20
01
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
293.143,00
71.739,58
24,47
13.694,56
4,67
19,09
02
ΕΣΟΔΑΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
455.900,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03
ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
8.591.153,75
1.184.713,02
13,79
1.184.713,02
13,79
100,00
04
ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1.406.767,76
173.870,54
12,36
173.870,54
12,36
100,00
05
ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
2.605.800,83
447.536,62
17,17
447.536,62
17,17
100,00
06
ΕΣΟΔΑΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΛΕΙΤΟΥΡΠΚΕΣΔΑΠΑΝΕΣ
10.683.837,10
5.331.511,61
49,90
5.331.511,61
49,90
100,00
07
ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
10.924.089,90
20.745,00
0,19
20.745,00
0,19
100,00
1
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
15.505.999,77
1.383.386,25
8,92
1.383.386,25
8,92
100,00
11
ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
15.000,00
2,80
0,02
2,80
0,02
100,00
12
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΠΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
329.613,96
28.254,00
8,57
28.254,00
8,57
100,00
13
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
7.932.112,05
1.224.345,45
15,44
1.224.345,45
15,44
100,00
14
ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ
108.773,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ
7.002.500,00
105.289,02
1,50
105.289,02
1,50
100,00
16
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
118.000,00
25.494,98
21,61
25.494,98
21,61
100,00
2
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
3.555.493,00
 
265.333,98
7,46
42.598,26
1,20
16,05
21
ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ
2.645.493,00
265.333,98
10,03
42.598,26
1,61
16,05
22
ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ
910.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ Π.Ο.Ε.
1.609.492,98
10.719.721,90
666,03
77.932,47
4,84
0,73
31
ΕΙΣΠΡ7ΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ
1.609.492,98
10.719.721,90
 
666,03
 
77.932,47
 
4,84
 
0,73
 
4
ΕΙΣΠΡ7ΞΕΙΣ ΥΠΕΡ TOY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
6.524.750,00
 
733.530,92
 
11,24
 
710.201,71
 
10,88
 
96,82
 
41
ΕΙΣΠΡ7ΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
6.293.750,00
679.581,17
10,80
656.251,96
10,43
96,57
42
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
231.000,00
53.949,75
23,35
53.949,75
23,35
100,00
5
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
6.288.254,15
6.249.991,97
99,39
6.249.991,97
99,39
100,00
51
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
6.288.254,15
6.249.991,97
99,39
6.249.991,97
99,39
100,00
 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
68.444.683,21
26.582.081,39
15.636.182,01

 
 
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟ 01-01-2012 ΕΩΣ 31-03-2012
 

ΚΩΔ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΫΠ/ΝΤΑ
ΔΕΣΜΕΥ/ΝΤΑ
%
ΤΙΜΟΛΟΓ/ΝΤΑ
%
ΕΝΤΑΛ/ΝΤΑ
ΠΛΗΡ/ΝΤΑ
%
1
2
2/1
3
3/1
3/2
5
5/1
5/3
6
ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
37.635.298,74
33.694.018,31
89,53
5.352.457,59
14,22
5.154.069,12
3.649.139,74
9,70
68,18
60
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
10.091.561,49
9.628.791,28
95,41
1.693.721,64
16,78
1.678.684,56
1.587.316,05
15,73
93,72
61
ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
4.339.973,68
2.988.373,68
68,86
136.347,30
3,14
76.338,15
50.175,43
1,16
36,80
62
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
4.153.090,31
3.269.590,31
78,73
96.960,69
2,33
74.871,38
31.778,26
0,77
32,77
63
ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ
116.000,00
116.000,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64
ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
1.281.699,67
705.789,85
55,07
173.163,60
13,51
123.497,34
33.873,50
2,64
19,56
65
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ
357.565,32
357.565,32
100,00
61.601,30
17,23
61.601,30
61.526,30
17,21
99,88
66
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
2.728.900,59
2.468.900,39
90,47
61.253,35
2,24
8.660,16
0,00
0,00
0,00
67
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ – ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΠΑΡΟΧΕΣ – ΕΠΙΧΟ ΡΗΓΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΔΩΡΕΕΣ
14.411.507,68
14.004.007,48
97,17
3.099.393,40
21,51
 3.099.393,40
1.862.162,18
12,92
60,08
68
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ
155.000,00
155.000,00
100,00
31.022,83
20,01
31.022,83
22.308,02
14,39
71,91
7
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
20.911.188,70
12.333.188,70
58,98
78.192,29
0,37
2.115,37
0,00
0,00
0,00
71
ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
4.402.797,18
1.949.797,18
44,29
55.463,69
1,26
0,00
0,00
0,00
0,00ΙΜΟ
73
ΕΡΓΑ
15.534.987,00
9.469.987,00
60,96
3.642,19
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
74
ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
973.404,52
913.404,52
93,84
19.086,41
1,96
2.115,37
0,00
0,00
0,00
75
ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)
0,00
 
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8
ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
9.265.074,01
9.044.074,01
97,61
4.138.776,12
44,67
1.569.802,98
1.569.802,98
12,69
28,40
81
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)
2.740.324,01
2.740.324,01
100,00
3.259.182,16
118,93
690.604,32
320.633,43
11,70
9,84
82
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
6.524.750,00
6.303.750,00
96,61
879.593,96
13,48
879.198,66
854.940,86
13,10
97,20
85
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
633.121,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
ΣΥΝΟΛΟ
68.444.683,21
55.071.281,02
 
9.220.393,21
 
6.725.987,47
4.824.714,03
 
 

 
 
 

   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΤΡΙΜΗΝΟ
Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2011
ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
Α
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
10.783.084,30
10.783.084,30
10.945.871,82
1,49
101.51
1
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ, ΤΕΛΗ Κ.ΛΠ.
10.783.084,30
10.783.084,30
10.945.871,82
1,49
101,51
2
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
0.00
 
 
0,00
0
3
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
0,00
 
 
0,00
0
Β
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
6.249.991,96
6.249.992,96
10.811.467,98
42,19
172,98
1
ΤΑΜΕΙΟ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
6.249.991,96
6.249.992,96
10.811.467,98
42,19
172,98
Γ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΗΤΙΚΟΥ
1.660.186,33
1.660.186,33
0,00
0,00
0,00
1
ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΕΩΝ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ
1.660.186,33
1.660.186,33
0,00
0,00
0,00
3
ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΤΡΙΜΗΝΟ
Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2011
ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
ΜΕΤΑΒΟΛΗ %
Α
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ
1.979.403,66
1.979.403,66
1.895.403,66
-4,45
95,74
1
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
1.810.762,38
1.810.762,38
1.768.602,06
-2,38
97,67
2
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
168.641,28
168.641,28
126.480,96
-33,33
75
Β
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
3.300.966,31
3.300.966,31
3.569.177,62
7,51
108,13
1
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
2.605.658,15
2.605.658,15
2.994.272,61
12,98
114,91
3
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ – ΤΕΛΗ
96.570,19
96.570,19
116.922,16
17,41
121,07
4
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
290.302,57
290.302,57
179.724,62
-61,53
61,91
5
ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
308.435,40
308.435,40
278.258,23
-10,85
90,22
Γ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
411.111,03
411.111,03
0,00
0,00
0
1
ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
0
0
0
0,00
0
2
ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ
411.111,03
411.111,03
0
0,00
0
3
ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
0,00
0,00
0,00
0,00
0
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος   ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 11 / 200 / 2012 .
  

   Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ              Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 15-06-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ