Έγκριση τουριστικής προβολής του Δήμου

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ    
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 202
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 11/11-06-2012)
 
ΘΕΜΑ 3ο Η.Δ. : «Έγκριση τουριστικής προβολής του Δήμου»
 
           
         Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 11 – 06 – 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 22.233/07.06.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (38) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Χασικίδης Χρήστος       
3.      Καμπούρης Χαράλαμπος
4.      Παππάς Αντώνης       
5.      Τζαναβάρας Δημήτριος
6.      Καμπάς Νικόλαος    
7.      Κολοκούρης Νικόλαος
8.      Φαρμάκης Γεώργιος
9.      Μελέτης Χρήστος
10.Λέκκα Σοφία
11.Κεφάλας Σταύρος
12.Δράκος Παναγιώτης
13.Χατζής Μιχάλης
14.Γκερζελής Ιωάννης
15.Περόγαμβρος Μιχάλης
16.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
17.Ζήμος Κων/νος
18.Λαμπρινός Παναγιώτης
19.Οικονόμου Γεώργιος
20. Σταματάκης Μάριος
21.Βατουσιάδης Νικόλαος
22.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
   23.Φόρτης Φώτιος
24.Γιώτης Κων/νος
25.Τόγιας Σωκράτης
26.Πούρος Γεώργιος
27.Μπάκουλης Δημήτριος
28.Καρπούζης Γρηγόριος
29.Ζαχαριάς Σπυρίδων
30.Γιάννου Νικολέττα
31.Κορδώσης Χρήστος
32.Ρούκης Βασίλειος
33.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
34.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
35.Αθανασάκος Θωμάς
36.Γουγάς Αλέξανδρος
37.Χριστάκης Ηλίας
38.Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
2.      Λέκκας Πέτρος
3.      Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 
 
 
  Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δώδεκα (12) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων.  
   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
         1.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
         2.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
         3.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
         4.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
         5.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
         6.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
         7.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
         8.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
         9.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
         10.Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
         11.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
         12.Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
 
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
4.      Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
5.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
6.      Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
7.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
8.      Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
9.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
10.Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
 
                                              
 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Κωνσταντογιάννης Βασίλειος και Γιάννου Νικολέττα προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 4ου Ε.Η.Δ. θέματος. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Τζαναβάρας Δημήτριος αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 4ου Ε.Η.Δ. θέματος. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ζαχαριάς Σπυρίδων αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 3ου θέματος της Η.Δ. και ο κ. Γκερζελής Ιωάννης αποχώρησε στο τέλος του 4ου θέματος της Η.Δ.  Η κα Τσαρμπού Ευφροσύνη αποχώρησε στο τέλος του 7ου θέματος της Η.Δ.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
      
Απόφαση: 202   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης                                  
                             ανέφερε ότι σύμφωνα με την αρ. πρωτ.15566/23-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού με θέμα « Κατευθύνσεις για την ορθή εφαρμογή της διαδικασίας παροχής σύμφωνης γνώμης, που ορίζεται στο άρθρο 30 του Ν. 3498/2006 (ΦΕΚ 230/Α΄) περί τουριστικής προβολής των φορέων του στενού και ευρύτερου δημοσίου τομέα» η διαδικασία για την παροχή σύμφωνης γνώμης του υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού, κατ εφαρμογή του άρθρου 30 του 3498/2006 (ΦΕΚ 230/Α΄), προκειμένου να υλοποιηθούν τα προγράμματα που αφορούν την τουριστική προβολή του Δήμου μας περιλαμβάνει και την κατάρτιση ετήσιου προγράμματος Τουριστικής Προβολής του Δήμου Κορινθίων για το έτος 2012.
Το πρόγραμμα έχει αντικείμενο συγκεκριμένες ενέργειες τουριστικής προβολής του Δήμου Κορινθίων με βασικό στόχο να πείσουμε τους Έλληνες και ξένους ενδιαφερόμενους να προτιμήσουν το Δήμο μας ως τουριστικό προορισμό και ωφέλεια τα θετικά αποτελέσματα για το σύνολο των εμπλεκομένων στο τουριστικό παραγωγικό κύκλωμα επαγγελματιών και υπηρεσιών.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών του Συμβουλίου το ετήσιο πρόγραμμα δράσεων τουριστικής προβολής του Δήμου και ζητά από το Σώμα την έγκρισή του.
 
Το Δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα από το Πρόεδρο, την αριθμ. 15566/23.11.2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, το άρθρο 30 του ν. 3498/2006 (ΦΕΚ 230/Α΄) και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(μειοψηφούσης της κας Τσαρμπού Ευφροσύνης)
 
1.- Τη κατάρτιση ετήσιου προγράμματος δράσεων Τουριστικής Προβολής του Δήμου Κορινθίων, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της με αριθμ. πρωτ. 15566/23.11.2011 εγκυκλίου του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και του άρθρου 30 του ν. 3498/2006 (ΦΕΚ 230/Α΄), το οποίο περιγράφεται αναλυτικά ως ακολούθως:
 
ΑΞΟΝΑΣ 3: Ανάπτυξη Τοπικής οικονομίας
Μέτρο 3.2 Προώθηση Τοπικής Ανάπτυξης
 
Στόχος 3.2.1. Σχεδιασμός και πραγματοποίηση προγραμμάτων τουριστικής προβολής της περιοχής του Δήμου (π.χ. παραγωγή τουριστικού υλικού και εκδόσεις πρακτικών οδηγών για τους ταξιδιώτες, συμμετοχή σε εκθέσεις τουρισμού. ) Δημιουργία δικτύων επικοινωνίας και συνεργασίας με άλλες περιοχές εντός και εκτός της χώρας .                                                                                                      
Αναλυτικά ανά ενέργεια :
 
 
Ενέργεια 3.2.1.1   ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
 
Έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό
 
α)Παραγωγή και αναπαραγωγή εντύπου υλικού το οποίο κρίνεται απαραίτητο για τις ανάγκες προβολής του Νομού και περιλαμβάνει την παραγωγή εντύπων τουριστικής προβολής, καθώς και εντύπων προβολής των ιστορικών ,θρησκευτικών κ.λ.π. πόρων, αφισών , χαρτών, φακέλων, τσαντών, αναπαραγωγή υφισταμένων εντύπων.
 
β) παραγωγή και αναπαραγωγή οπτικοακουστικών μέσων ( CD, DVD) σε ηλεκτρονική, ψηφιακή και άλλη μορφή.
 
γ)παραγωγή, αναπαραγωγή video, δημιουργία αρχείου φωτογραφιών, ηλεκτρονικού αρχείου και δημιουργία τουριστικής ιστοσελίδας.
 
δ) παραγωγή, αναπαραγωγή τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σποτ   προβολής του Δήμου Κορινθίων
 
ε)Αποστολή πληροφοριακού υλικού σε φορείς εμπλεκόμενους με το τουριστικό παραγωγικό κύκλωμα και σε υπηρεσίες (Δ/νσεις ΕΟΤ Εξωτερικού, κρατικές υπηρεσίες, σχολεία, συλλόγους, κ.λ.π) ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΆ .
 
Ενέργεια 3.2.1.2 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ –
 
Τίτλος πράξης : Ανάπτυξη διαδραστικού πληροφοριακού συστήματος πολιτιστικού περιεχομένου για τους Δήμους Κορινθίων και Νεμέας
 
Τίτλος Πράξης στα Αγγλικά : Development of informational system for the cultural product of municipalities korinthion and Nemea (πολ-es)
 
Eπιχειρησιακό πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση
 
Περιγραφή Φυσικού αντικειμένου πράξης : Δημιουργία ολοκληρωμένης διαδραστικής εφαρμογής πολιτιστικού περιεχομένου για τους Δήμους Κορινθίων και Νεμέας .”
 
1.Ψηφιακή εγκυκλοπαίδεια 2.Ψηφιακή βιβλιοθήκη 3. Εικονικές περιηγήσεις 4. Διασύνδεση πολιτιστικών Φορέων 5. Πολιτιστική Ατζέντα 6. Ψηφιακό μουσείο Αρχαίας Νεμέας 7. τρισδιάστατη απεικόνιση της Αρχαίας Κορίνθου  
Η εφαρμογή θα περιλαμβάνει : Συγκέντρωση αρθρογραφίας ,Καταχώριση βιβλίων – έντυπου τύπου παλαιών σύγχρονου, Συγκέντρωση αρχαίων κειμένων με ενδεχόμενη μετάφραση, Φωτογραφικό υλικό και video συγκέντρωση αρθρογραφίας κ.λ.π.
 
 
3.2.1.3 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
 
με ενέργειες όπως:
 
Εκθέσεις
 
α)Συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις (ενοίκιο χώρου, κατασκευή περιπτέρου, εξοπλισμός περιπτέρου, διακόσμηση με μικροαντικείμενα τοπικού χαρακτήρα, οργάνωση εκδηλώσεων πολιτιστικού-τουριστικού χαρακτήρα στα πλαίσια των εκθέσεων, αγορά μικρού αριθμού φωτογραφιών από την έκθεση ή την εκδήλωση).
 
α.1) Συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις στην Ελλάδα (Τουριστικό Πανόραμα, Tourism Expo και Μαθητικός Τουρισμός στην Αθήνα, Summer Holidays Expo και Philoxenia στη Θεσσαλονίκη).
 
α.2)Συμμετοχή σε εκθέσεις Εξωτερικού (Ολλανδία, Νορβηγία, Αυστρία, Τσεχία, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Ρωσία, Σουηδία, Κύπρος, Ελβετία, Αγγλία, Πολωνία). 
 
 
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 3.2.1.4.
α)Οργάνωση επισκέψεων δημοσιογράφων απασχολούμενων στα Μ.Μ.Ε., με έμφαση στους ειδικευμένους σε τουριστικά –ταξιδιωτικά θέματα.
 
β) Οργάνωση ή συνδιοργάνωση με άλλους τοπικούς φορείς επισκέψεων επιλεγμένων TOUR OPERATORS ή κύριων συνεργατών τους με σκοπούς , την παρουσίαση του Δήμου  και των ευκαιριών για διακοπές πελατών τους.
 
(Χρονική περίοδος πραγματοποίησης των επισκέψεων προσδιορίζεται πριν ή μετά από τουριστικές εκθέσεις).
 
γ)Οργάνωση συνεδρίων τουριστικού περιεχομένου.
 
δ)Οργάνωση εκδηλώσεων τουριστικού-πολιτιστικού χαρακτήρα στο εξωτερικό για προβολή και προώθηση του τουριστικού προϊόντος «KORINTHOS» (συναντήσεις με δημοσιογράφους, tour operators κ.λ.π.)
 
ε) Προσφορά δώρων και τοπικών προϊόντων για ενθύμια ως συμπληρωματική των πιο πάνω ενεργειών δημοσίων σχέσεων.
 
3.2.1.5 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ -ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
 
1) Στην ελληνική αγορά :
 
α) η καταχώρηση διαφημίσεων σε κεντρικές και περιφερειακές εφημερίδες, με έμφαση σε συγκεκριμένες εορταστικές περιόδους,
 
β) η καταχώρηση διαφημίσεων σε τουριστικά περιοδικά και σε περιοδικά ποικίλης ύλης καθώς και σε έντυπα ναυτιλιακών και αεροπορικών εταιρειών.
 
γ) η προβολή τηλεοπτικών σποτ ανάλογα με τη χρονική περίοδο και η μετάδοση ραδιοφωνικών μηνυμάτων.
 
δ) η προβολή μας στο διαδίκτυο με e-banners, virtual απεικόνιση και με παρουσία μας σε επιλεγμένες ιστοσελίδες.
 
2) Στις αγορές εξωτερικού 
 
α) διαφημιστική καταχώρηση σε περιοδικά που κυκλοφορούν στις αγορές που θα επιλεγούν με κριτήρια την εξειδίκευση τους σε τουριστικά θέματα και την έκταση κυκλοφορίας τους και
προβολή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών μηνυμάτων .
 
β) Ενίσχυση των TOUR OPERATORS ή RETAILERS στην προσπάθεια προβολής τους με έντυπα και ηλεκτρονικό υλικό εφόσον στα προγράμματα τους περιλαμβάνεται , ως τουριστικός προορισμός ο Δήμος Κορινθίων (συνδιαφήμιση ).
 
Οι ως άνω ενέργειες μας θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά προς τις ενέργειες που θα σχεδιαστούν και πραγματοποιηθούν από άλλους φορείς.
 
ΜΕΡΟΣ Β΄
Επιμέρους Ενέργειες –Δράσεις
1. Δημιουργία και μετάδοση ραδιοφωνικού σποτ σε   ραδιοφωνικούς σταθμούς του Ν. Αττικής και τοπικούς -περιφερειακούς σταθμούς Περιφέρειας Πελοποννήσου.  
Αντικείμενο του παρόντος έργου αποτελεί η μετάδοση   διαφημιστικών μηνυμάτων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ραδιόφωνο) για την τουριστική προβολή του Δήμου Κορινθίων .
Σκοπός της ενέργειας   είναι η μεγαλύτερη δυνατή διαφημιστική προβολή του Δήμου Κορινθίων . Το ως άνω πρόγραμμα, θα χρηματοδοτηθεί από τον Δήμο Κορινθίων.
 
2.- Εξουσιοδοτεί τον κ. Πνευματικό Μ. Αλέξανδρο – Δήμαρχο Κορινθίων για την υπογραφή του ετήσιου προγράμματος τουριστικής προβολής και οποιουδήποτε άλλου σχετικού εγγράφου απαιτηθεί .          
 
3.- Την υποβολή του ετήσιου προγράμματος δράσης τουριστικής προβολής του Δήμου μας στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού για τη παροχή σύμφωνης γνώμης (άρθρο 30 ν.3498/2006).
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος   ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 11 / 202 / 2012 .
  
   Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ              Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 13-06-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ

Leave a Comment