Επανακαθορισμός θέσης Λαϊκής Αγοράς Κορίνθου το Σάββατο

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ    
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 203
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 11/11-06-2012)
 
ΘΕΜΑ 4ο Η.Δ. : «Επανακαθορισμός θέσης Λαϊκής Αγοράς Κορίνθου το Σάββατο»
 
           
         Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 11 – 06 – 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 22.233/07.06.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (38) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Χασικίδης Χρήστος       
3.      Καμπούρης Χαράλαμπος
4.      Παππάς Αντώνης       
5.      Τζαναβάρας Δημήτριος
6.      Καμπάς Νικόλαος    
7.      Κολοκούρης Νικόλαος
8.      Φαρμάκης Γεώργιος
9.      Μελέτης Χρήστος
10.Λέκκα Σοφία
11.Κεφάλας Σταύρος
12.Δράκος Παναγιώτης
13.Χατζής Μιχάλης
14.Γκερζελής Ιωάννης
15.Περόγαμβρος Μιχάλης
16.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
17.Ζήμος Κων/νος
18.Λαμπρινός Παναγιώτης
19.Οικονόμου Γεώργιος
20. Σταματάκης Μάριος
21.Βατουσιάδης Νικόλαος
22.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
   23.Φόρτης Φώτιος
24.Γιώτης Κων/νος
25.Τόγιας Σωκράτης
26.Πούρος Γεώργιος
27.Μπάκουλης Δημήτριος
28.Καρπούζης Γρηγόριος
29.Ζαχαριάς Σπυρίδων
30.Γιάννου Νικολέττα
31.Κορδώσης Χρήστος
32.Ρούκης Βασίλειος
33.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
34.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
35.Αθανασάκος Θωμάς
36.Γουγάς Αλέξανδρος
37.Χριστάκης Ηλίας
38.Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
2.      Λέκκας Πέτρος
3.      Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 
 
 
 
 

 Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δώδεκα (12) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων.  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
         1.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
         2.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
         3.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
         4.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
         5.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
         6.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
         7.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
         8.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
         9.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
         10.Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
         11.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
         12.Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
 
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
4.      Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
5.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
6.      Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
7.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
8.      Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
9.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
10.Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
 
                                              
 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Κωνσταντογιάννης Βασίλειος και Γιάννου Νικολέττα προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 4ου Ε.Η.Δ. θέματος. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Τζαναβάρας Δημήτριος αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 4ου Ε.Η.Δ. θέματος. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ζαχαριάς Σπυρίδων αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 3ου θέματος της Η.Δ. και ο κ. Γκερζελής Ιωάννης αποχώρησε στο τέλος του 4ου θέματος της Η.Δ.  Η κα Τσαρμπού Ευφροσύνη αποχώρησε στο τέλος του 7ου θέματος της Η.Δ.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
      
Απόφαση: 203   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης                                  
                             έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία του σχετικού φακέλου:
1)       την αριθμ. 56/3.3.1997 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται ως χώρος της λαϊκής αγοράς της πόλης (Σάββατο) επί της οδού Απ. Παύλου και από τις οδούς Πηγάσου έως γραμμές ΟΣΕ και επί της οδού Αρχ. Μακαρίου από τις γραμμές του ΟΣΕ μέχρι την οδό Στεφάνου και αν απαιτείται και ίσως τμήμα της οδού Κροκιδά αν χρειασθεί.
2)       Την αριθμ. 209/11-6-2001 (ορθή επανάληψη) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία τροποποιείται η αρ. 56/1997 όμοια ως προς το σημείο της οδού λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς κατά την χειμερινή περίοδο, καταργώντας την οδό Αρχ. Μακαρίου από τις γραμμές του ΟΣΕ μέχρι την οδό Στεφάνου και επεκτείνει το χώρο λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς στο τμήμα της οδού Απ. Παύλου από Γ. Παπανδρέου έως και Κ. Παλαμά.
3)       Την αριθμ. 72/14-6-2011 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου, με την οποία προτείνεται ως χώρος  λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς του Σαββάτου κατά τους καλοκαιρινούς μήνες η οδός Κολιάτσου, από την οδό Κροκιδά έως τέρμα Κολιάτσου (θάλασσα).
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την αριθμ. 43/19-12-2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη μετατόπιση της λαϊκής αγοράς του Σαββάτου της πόλης Κορίνθου κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και συγκεκριμένα από 1η Απριλίου έως 1η Οκτωβρίου στην οδό Κολιάτσου από την οδό Αποστόλου Παύλου έως τα μέσα του τελευταίου οικοδομικού τετραγώνου προς τη θάλασσα, με 200 θέσεις παραγωγών των 2,5 μέτρων και 60 θέσεις επαγγελματιών των 2,5 μέτρων, σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων.
 
Ενημέρωσε επίσης το Σώμα ότι προσκλήθησαν τα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης δύο (2) φορές (27/4 & 9/5/2012) για να συζητήσουν το εν λόγω θέμα αλλά δεν επιτεύχθηκε απαρτία.
Τέλος ο Πρόεδρος  ζήτησε από τους Συμβούλους να τοποθετηθούν επί του θέματος.
 
Ο κ. Γιώτης Κων/νος μεταξύ των άλλων ανάφερε ότι θα έπρεπε να υπήρχε διαβούλευση των φορέων και κυρίως με τον Εμπορικό Σύλλογο. Προτείνω ν΄ αναβληθεί και να επανέλθει το θέμα στο Συμβούλιο μετά τη διαβούλευση.
Ο κ. Οικονόμου Γεώργιος μεταξύ των άλλων ανάφερε ότι ο Εμπορικός Σύλλογος γνωρίζει το θέμα της λαϊκής και δεν έχει αντίρρηση για τη μετακίνησή της.  Αντίθετα ο Σύλλογος θέλει ο κόσμος να έρθει πλησιέστερα στα καταστήματα της πόλης.
 Ο κ. Βασίλειος Ρούκης μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι είναι αντίθετος με τη μετακίνηση της λαϊκής στην Κολιάτσου γιατί θα δημιουργηθούν μεγάλα προβλήματα, λόγω της στάθμευσης των οχημάτων των εμπόρων και της δημιουργίας μεγάλου όγκου απορριμμάτων στο κέντρο της πόλης. Πιστεύω ότι θα έπρεπε η λαϊκή να μετακινηθεί έξω από τον κεντρικό ιστό της πόλης , όπως η Αγ. Νικολάου.  Για όλους αυτούς τους λόγους θα καταψηφίσω την πρόταση.
 Ο κ. Σωκράτης Τόγιας μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι θα καταψηφίσει την πρόταση γιατί δημιουργούνται περισσότερα προβλήματα, απ΄ ότι πλεονεκτήματα, με τη μετακίνηση της λαϊκής στο συγκεκριμένο χώρο. Επίσης ο κόσμος γνωρίζει το συγκεκριμένο χώρο εδώ και πολλά χρόνια . Δεν είναι πιστεύω σωστό να μετακινείται συνεχώς η λαϊκή.
 Ο κ. Ιωάννης Γκερζελής μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι ποτέ στο κέντρο της πόλης και τον κύριο οδικό άξονα δεν λειτουργεί λαϊκή αγορά. Θεωρώ λάθος τη μετακίνησή της στην οδό Κολιάτσου. Να μετακινηθεί όπως είπε και ο κ. Ρούκης εκτός κεντρικού ιστού της πόλης. Επίσης δεν θα υπάρχουν τα απλά στοιχεία τήρησης υγιεινής του χώρου αλλά και ατομική (τοποθέτηση χημικών w.c. κ.λ.π.). Για όλα αυτά καταψηφίζω τη πρόταση.
Ο κ. Χρήστος Μελέτης μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι κατά την άποψή μου πρέπει να μετακινηθεί στη οδό  Κολιάτσου το κομμάτι της λαϊκής  που ασχολείται με το επαγγελματικό μέρος (ρούχα υποδήματα, κ.λ.π.) και να παραμείνουν στη σημερινή θέση οι παραγωγοί και πωλητές αγροτικών προϊόντων, κηπευτικών, οπωρολαχανικών κ.α.
 
Το Δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα από το Πρόεδρο, τις τοποθετήσεις των Συμβούλων και τις διατάξεις του άρθρου 75 του Δ.Κ.Κ. (ν. 3463/2006)
 
  
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(συμπεριλαμβανομένου και της ψήφου του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου)
(μειοψηφούντων των κ.κ. 1) Ιωάννη Γκερζελή, 2) Σωκράτη Τόγια, 3) Γρηγορίου Καρπούζη, 4) Γεωργίου Πούρου, 5) Δημητρίου Μπάκουλη και 6) Βασιλείου Ρούκη )
 
Τη μετατόπιση της λαϊκής αγοράς του Σαββάτου της πόλης Κορίνθου κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και συγκεκριμένα από 1η Απριλίου έως 30η Σεπτεμβρίου στην οδό Κολιάτσου από την Αποστόλου Παύλου έως τα μέσα του τελευταίου οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ) προς τη θάλασσα, με 200 θέσεις παραγωγών των 2,5 μέτρων και 60 θέσεις επαγγελματιών των 2,5 μέτρων, όπως φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος   ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 11 / 203 / 2012 .
  
   Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ              Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 18-06-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ