Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ    
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 204
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 11/11-06-2012)
 
ΘΕΜΑ 5ο Η.Δ. : «Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας»
           
         Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 11 – 06 – 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 22.233/07.06.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (38) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόαος-Πρόεδρος
2.      Χασικίδης Χρήστος       
3.      Καμπούρης Χαράλαμπος
4.      Παππάς Αντώνης       
5.      Τζαναβάρας Δημήτριος
6.      Καμπάς Νικόλαος    
7.      Κολοκούρης Νικόλαος
8.      Φαρμάκης Γεώργιος
9.      Μελέτης Χρήστος
10.Λέκκα Σοφία
11.Κεφάλας Σταύρος
12.Δράκος Παναγιώτης
13.Χατζής Μιχάλης
14.Γκερζελής Ιωάννης
15.Περόγαμβρος Μιχάλης
16.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
17.Ζήμος Κων/νος
18.Λαμπρινός Παναγιώτης
19.Οικονόμου Γεώργιος
20. Σταματάκης Μάριος
21.Βατουσιάδης Νικόλαος      
22.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
23.Φόρτης Φώτιος
   24.Γιώτης Κων/νος
25.Τόγιας Σωκράτης
26.Πούρος Γεώργιος
27.Μπάκουλης Δημήτριος
28.Καρπούζης Γρηγόριος
29.Ζαχαριάς Σπυρίδων
30.Γιάννου Νικολέττα
31.Κορδώσης Χρήστος
32.Ρούκης Βασίλειος
33.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
34.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
35.Αθανασάκος Θωμάς
36.Γουγάς Αλέξανδρος
37.Χριστάκης Ηλίας
38.Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
 
   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
2.      Λέκκας Πέτρος
3.      Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 
 
 
 
 

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δώδεκα (12) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων.  

   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
         1.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
         2.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
         3.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
         4.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
         5.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
         6.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
         7.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
         8.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
         9.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
        10.Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
        11.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
        12.Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
 
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
4.      Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
5.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
6.      Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
7.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
8.      Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
9.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
10.Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
 
                                               
 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Κωνσταντογιάννης Βασίλειος και Γιάννου Νικολέττα προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 4ου Ε.Η.Δ. θέματος. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Τζαναβάρας Δημήτριος αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 4ου Ε.Η.Δ. θέματος. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ζαχαριάς Σπυρίδων αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 3ου θέματος της Η.Δ. και ο κ. Γκεζερλής Ιωάννης αποχώρησε στο τέλος του 4ου θέματος της Η.Δ. . Η κα Τσαρμπού Ευφροσύνη αποχώρησε στο τέλος του 7ου θέματος της Η.Δ.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
      
Απόφαση: 204   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης             
                             έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την αριθμ. 175/8-6-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία επικυρώνει το από 07-06-2012 πρακτικό επιτροπής διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση νέων υπηρεσιών (Δ/νση Πολεοδομίας κ.λ.π) του Δήμου Κορινθίων και κηρύσσει άγονη τη διαδικασία που έγινε βάσει της αριθμ. 18792/17.05.2012 αναλυτικής διακήρυξης του Δημάρχου Κορινθίων και παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για την απευθείας μίσθωση ακινήτου , λόγω του ότι υπήρξαν δύο άγονες διαδικασίες.
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 11-6-2012 προσφορά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΑΙΑΟΣΕ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ , ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΚΑΙ Δ.Τ. «ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα οδός Λιοσίων αρ. 301 με ΑΦΜ 999841121 και εκπροσωπείται νόμιμα, ενεργώντας εν προκειμένω ως διαχειρίστρια των ακινήτων του ΟΣΕ σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 6α του ν. 3891/2010 και προσφέρει προς εκμίσθωση ακίνητο Σταθμού εμβαδού 647 τ.μ. και παρακείμενης αποθήκης εμβαδού 275 τ.μ. και ακάλυπτης έκτασης 300 τ.μ. περίπου που περιγράφεται με τα γράμματα Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Α και έχει λάβει τον κωδικό 01034311 – 01034312 στο Γεωπληροφοριακό Σύστημα της ΓΑΙΑΟΣΕ που βρίσκεται εντός του Σ.Σ. Κορίνθου (καλουμένου εφεξής το «Μίσθιο») τα οποία εμφαίνονται στο σκαρίφημα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) με μηνιαίο μίσθωμα 500,00 €.
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε στο Σώμα τους όρους μίσθωσης του ανωτέρω ακινήτου και ζήτησε την έγκρισή τους.
Το Δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, την αριθμ. 175/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κορινθίων, την από 11.6.2012 προσφορά της ΓΑΙΑΟΣΕ, τις διατάξεις του άρθρου 194 του ν. 3463/2006   και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α.- Την απ΄ ευθείας μίσθωση ακινήτου Σταθμού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΑΙΑΟΣΕ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ , ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΚΑΙ Δ.Τ. «ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.» που εκπροσωπείται νόμιμα, ενεργώντας εν προκειμένω ως διαχειρίστρια των ακινήτων του ΟΣΕ εμβαδού 647 τ.μ. και παρακείμενης αποθήκης εμβαδού 275 τ.μ. και ακάλυπτης έκτασης 300 τ.μ. περίπου που περιγράφεται με τα γράμματα Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Α και έχει λάβει τον κωδικό 01034311 – 01034312 στο Γεωπληροφοριακό Σύστημα της ΓΑΙΑΟΣΕ που βρίσκεται εντός του Σ.Σ. Κορίνθου (καλουμένου εφεξής το «Μίσθιο») τα οποία εμφαίνονται στο σκαρίφημα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1),  με τους παρακάτω όρους:  
 
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
1.1.       Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται δώδεκα (12ετής) και αρχίζει με την υπογραφή της σύμβασης, λήγει δε με την παρέλευση δώδεκα ετών, οπότε και ο Μισθωτής υποχρεούται να παραδώσει το μίσθιο στην Εκμισθώτρια χωρίς καμία όχληση.
 
ΜΙΣΘΩΜΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
1.2.       Το μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται σε πεντακόσια ευρώ (500 €), ποσό που οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι το θεωρούν δίκαιο και ανάλογο με τη μισθωτική αξία του ακινήτου. Με τη συμπλήρωση του πρώτου μισθωτικού έτους και για κάθε επόμενο έτος το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται για κάθε επόμενο έτος κατά ποσοστό ίσο με τη μεταβολή του ΔΤΚ κατά τους προηγούμενους δώδεκα μήνες (ΔΤΚ) όπως αυτός ανακοινώνεται από την ΕΛΣΤΑΤ (δωδεκάμηνη μεταβολή ).
1.3.       Επιπλέον του ως άνω καθοριζομένου μηνιαίου μισθώματος, το Μισθωτή βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου το σύνολο του χαρτοσήμου (3,6% σήμερα) όπως αυτό θα καθορίζεται κάθε φορά, καθώς και οποιοδήποτε τέλος, (ανταποδοτικό ή μη), εισφορά ή φόρος υπέρ του Δημοσίου και Δημοτικών Αρχών (συμπεριλαμβανομένου του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας και των Δημοτικών Τελών), ισχύει σήμερα ή ήθελε επιβληθεί στο μέλλον, με την εξαίρεση του Ενιαίου Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΕΤΑΚ), το οποίο βαρύνει τον Ιδιοκτήτη του Ακινήτου.
1.4.       Η καταβολή του μηνιαίου μισθώματος θα κατατίθεται  στο λογαριασμό με αριθμό 661/470026-05 που τηρεί η Εκμισθώτρια στην Eθνική Τράπεζα και θα αποδεικνύεται είτε με την προσκόμιση του αποδεικτικού κατάθεσης είτε με έγγραφη απόδειξη της Αρμόδιας Υπηρεσίας της Εκμισθώτριας, αποκλειομένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου. 
 
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ- ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ. 
1.5.       Το Μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την κάλυψη λειτουργικών και υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου Κορίνθου και χώρου στάθμευσης (πάρκινγκ).
1.6.       Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε μετατροπή της ως άνω συμφωνηθείσας χρήσης του Μισθίου, η υπεκμίσθωση ή η παραχώρηση με ή χωρίς αντάλλαγμα της χρήσης του Μισθίου προς οποιονδήποτε τρίτο, καθώς και η συστέγαση στο Μίσθιο οιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εκμισθώτριας.
 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΙΣΘΙΟΥ- ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ.
1.7.       Ο Μισθωτής υποχρεούται να επιμελείται της συντήρησης του Μισθίου με δικά του έξοδα και να προβαίνει με δική του επίσης φροντίδα και δαπάνη στην αποκατάσταση κάθε τυχόν βλάβης, φθοράς ή ζημίας του Μισθίου, συμπεριλαμβανομένων των εκ της συνήθους χρήσεως προερχομένων.
1.8.       Όλες οι εργασίες διαμόρφωσης του Μισθίου για την εγκατάσταση της χρήσης που έχει συμφωνηθεί και τη συντήρηση του Μισθίου θα γίνουν με αποκλειστική φροντίδα, ευθύνη και δαπάνες του Μισθωτή, χωρίς δικαίωμα συμψηφισμού τους με μισθώματα και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η ισχύουσα νομοθεσία, πάντοτε με άδεια, όπου απαιτείται, των αρμοδίων φορέων. Σε περίπτωση πρόκλησης ζημίας στην Εκμισθώτρια ή σε οποιονδήποτε τρίτο από τις εργασίες, η ευθύνη των αποζημιώσεων βαρύνει αποκλειστικά τον Μισθωτή, ο οποίος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την τήρηση των μέτρων ασφαλείας, καθιστάμενος δικονομικός εγγυητής.
1.9.       Απαγορεύεται στο Μισθωτή να ενεργήσει οποιαδήποτε κατασκευή, επισκευή ή διαμόρφωση που τροποποιεί την υφιστάμενη διαρρύθμιση των εσωτερικών χώρων του Μισθίου, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Εκμισθώτριας. Επίσης, απαγορεύεται στο Μισθωτή να προβεί σε οποιαδήποτε κατασκευή, επισκευή ή διαμόρφωση, που επηρεάζει την ασφάλεια και τη στατική αντοχή του Μισθίου και του κτιρίου εν γένει ή αντίκειται στο νόμο.
1.10.   Οι ανωτέρω εργασίες διαμόρφωσης και συντήρησης θα παραμείνουν επ’ ωφελεία του Μισθίου καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης και μετά τη λήξη ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της μίσθωσης και περιέρχονται στην κυριότητα του ιδιοκτήτη του Μισθίου, χωρίς ο Μισθωτής να δικαιούται να ζητήσει οποιαδήποτε αποζημίωση γι’ αυτές για οποιαδήποτε αιτία, ούτε και κατά τις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού διατάξεις. Κάθε είδους κατασκευές ή προσθήκες, στις οποίες τυχόν προβεί ο Μισθωτής στο Μίσθιο, παραμένουν προς όφελος του Μισθίου χωρίς δικαίωμα αποζημιώσεως του Μισθωτή, πλην των τυχόν κινητών προσθηκών και κατασκευών οι οποίες μπορούν να αφαιρεθούν χωρίς βλάβη του Μισθίου. Κατά την αποχώρηση για οποιονδήποτε λόγο του Μισθωτή από το Μίσθιο, αυτός υποχρεούται να επαναφέρει τη διαμόρφωση του Μισθίου στην προτεραία κατάσταση, εφ’ όσον τούτο ζητηθεί από την Εκμισθώτρια.
1.11.   Η Εκμισθώτρια,  και/ή ο ΟΣΕ καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της μίσθωσης δεν έχουν καμία απολύτως ευθύνη για βλάβες, φθορές, ζημιές, επισκευές ή λοιπές δαπάνες που αφορούν στο Μίσθιο, έστω και αναγκαίες ή επωφελείς, καθώς και για τις προερχόμενες από ανωτέρα βία ή τύχη.
1.12.   Σε περίπτωση επαναλειτουργίας της γραμμής και ως εκ τούτου είναι απαραίτητος ο Σταθμός, ο Μισθωτής υποχρεούται να παραχωρήσει χώρο αναμονής επιβατών και γραφείο έκδοσης εισιτηρίων καθώς επίσης και όποιον άλλο χώρο απατηθεί από τον ΟΣΕ για την σωστή λειτουργία της γραμμής.
 
ΚΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ.
1.13.   Ο Μισθωτής υποχρεούται να κάνει καλή χρήση του Μισθίου, διατηρώντας το καθαρό και ευπρεπές, διαφορετικά ευθύνεται για αποζημίωση για τις φθορές και τις βλάβες που προξενήθηκαν στο Μίσθιο από αυτόν ή το προσωπικό του ή οποιονδήποτε τρίτον που ενήργησε ή μπήκε στο Μίσθιο με συγκατάθεση του Μισθωτή.
 
   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΣΘΙΟΥ
1.14.   Ρητά συμφωνείται και διευκρινίζεται ότι ο Μισθωτής οφείλει να προβεί με δική του δαπάνη, ευθύνη και μέριμνα σε όλες τις διαδικασίες που θα απαιτηθούν για την έκδοση από τις αρμόδιες Αρχές κάθε απαιτούμενης άδειας για τη νόμιμη λειτουργία του Μισθίου, για την λήψη ή μη των οποίων ουδεμία ευθύνη φέρει η ΓΑΙΑΟΣΕ ή ο ΟΣΕ.
1.15.   Απαγορεύεται η ανάρτηση διαφημιστικών πινακίδων ή άλλων διαφημιστικών μέσων σε χώρους εξωτερικά του μισθίου.
1.16.   Ο Μισθωτής και το προσωπικό του είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τις διατάξεις και τους κανονισμούς του Διαχειριστή Υποδομής που αφορούν τη λειτουργικότητα, την κυκλοφορία και την ασφάλεια εντός ευρύτερου χώρου του Σιδηροδρομικού Σταθμού.
 
ΤΕΛΗ- ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
1.17.   Όλοι οι δημόσιοι και δημοτικοί φόροι, τέλη, εισφορές, κλπ. μετά των υπέρ τρίτων τυχόν προσαυξήσεων, οι οποίοι συνεισπράττονται σήμερα μετά των λογαριασμών καταναλώσεως ηλεκτρικού ρεύματος [ΔΕΗ] και ύδατος, και οι οποίοι αφορούν το Μίσθιο [τέλη καθαριότητας, φωτισμού, ΕΡΤ, ΦΠΑ κλπ.], θα βαρύνουν το Μισθωτή, ο οποίος και υποχρεούται στην εμπρόθεσμη καταβολή τους.
1.18.   Επίσης βαρύνουν το Μισθωτή, ο οποίος και υποχρεούται στην εμπρόθεσμη και απ’ ευθείας στα αρμόδια ταμεία εξόφληση τους, όλοι οι σχετικοί με το Μίσθιο λογαριασμοί, για την κατανάλωση ύδατος, ηλεκτρικού ρεύματος και οι τυχόν λογαριασμοί τηλεφώνου που αναλογούν στο Μίσθιο. Ρητά συμφωνείται ότι ο μισθωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεταφέρει με δική του φροντίδα και έξοδα τους σχετικούς λογαριασμούς (ηλεκτρικού, νερού, αποχέτευσης, τηλεφώνου και τυχόν φυσικού αερίου) στο όνομά του και να καταβάλει τις σχετικές εγγυήσεις το αργότερο εντός ενός (15) ημερών από την υπογραφή του παρόντος συμφωνητικού.
 
    ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ
1.19.   Κατά τη λήξη ή την με οποιοδήποτε τρόπο λύση της μισθώσεως, ο Μισθωτής υποχρεούται να παραδώσει, χωρίς όχληση, το Μίσθιο στην Εκμισθώτρια σε καλή κατάσταση, ευθυνόμενος για κάθε φθορά, βλάβη ή ζημία του Μισθίου, καθώς και για την επανόρθωση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας της Εκμισθώτριας εξ αιτίας της μη έγκαιρης παράδοσης του Μισθίου εξ οιουδήποτε λόγου, εκτός της ανωτέρας βίας και παραιτούμενος οποιασδήποτε προστασίας των μισθωτών η οποία τυχόν θα ισχύει κατά τον χρόνο λήξης ή με οποιοδήποτε τρόπο λύσης της μίσθωσης.
1.20.   Η σιωπηρή αναμίσθωση ή παράταση του χρόνου της μίσθωσης αποκλείονται απολύτως και για κανένα λόγο δεν μπορεί να θεωρηθεί ως τοιαύτη η από οποιαδήποτε άλλη αιτία τυχόν παραμονή του Μισθωτή στο Μίσθιο μετά την λήξη της μίσθωσης, κάθε δε ποσό που τυχόν θα εισπραχθεί από την Εκμισθώτρια ή οποιονδήποτε εκπρόσωπο ή εντολοδόχο της θα θεωρείται ότι καταβάλλεται ως αποζημίωση χρήσεως.
1.21.   Κάθε τροποποίηση των όρων του παρόντος καθώς και η αναμίσθωση ή παράταση της μίσθωσης θα αποδεικνύονται με έγγραφο και μόνο, αποκλείεται δε οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό μέσο. Η μη έγκαιρη ενάσκηση από την Εκμισθώτρια οποιουδήποτε δικαιώματός της, άπαξ ή κατ επανάληψη, δεν σημαίνει παραίτηση από το δικαίωμα της αυτό. Ρητή η σιωπηρή παράταση της μίσθωσης δεν τεκμαίρεται ακόμη και αν η Εκμισθώτρια ή οποιοσδήποτε εκπρόσωπος ή εντολοδόχος της χαρακτήρισε σε απόδειξη που αφορά το χρόνο μετά τη λήξη της μίσθωσης ποσό ως «μίσθωμα».
        ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ
1.22.   Η σύμβαση μίσθωσης λύεται κανονικά με την λήξη του χρόνου διάρκειας για τον οποίο συμφωνήθηκε, απαγορεύεται δε ρητά οποιαδήποτε σιωπηρή ανανέωση ή παράταση αυτής.
1.23.   Πριν την κανονική λήξη του χρόνου διάρκειάς της, η σύμβαση λύεται με καταγγελία , η οποία κοινοποιείται εγγράφως προς τον Μισθωτή:
1.23.1.    σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης από τον Μισθωτή, που ρητά συμφωνείται ότι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, καταπίπτει η εγγύηση που έχει καταβληθεί και κηρύσσονται ληξιπρόθεσμα και απαραίτητα όλα τα μισθώματα μέχρι την συμβατική λήξη της μίσθωσης. Επιπλέον παρέχεται στην Εκμισθώτρια το δικαίωμα να αξιώσει αποζημίωση για όποια περαιτέρω ζημία ήθελε υποστεί. Η κατά τα άνω καταγγελία θα επιφέρει τη λύση της μίσθωσης, την έξωση του Μισθωτή και κάθε τρίτου που έλκει απ’ αυτόν δικαιώματα και κατέχει στο όνομά του κατά τη διαδικασία περί εξώσεως δυστροπούντων μισθωτών, μη αποκλειόμενης της περαιτέρω αποζημιώσεως της Εκμισθώτριας για τυχόν μεγαλύτερη ζημία του.
 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
1.24.   Κάθε τροποποίηση της παρούσας είναι δυνατή μόνο μετά από έγγραφη συμφωνία των μερών, αποκλειομένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου (συμπεριλαμβανομένου και αυτού ακόμη του όρκου). 
Β.- Εξουσιοδοτεί τον κ. Πνευματικό Μ. Αλέξανδρο – Δήμαρχο Κορινθίων για την υπογραφή του συνταχθέντος συμφωνητικού και οτιδήποτε άλλο απαιτείται. 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος   ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 11 / 204 / 2012 .
  
   Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ              Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 12-06-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ

Leave a Comment