Τροποποίηση της αριθμ. 30/18-1-2012 απόφασης Δ. Σ. περί έγκρισης της μελέτης για Σχολικό Συγκρότημα

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ    
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 207
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 11/11-06-2012)
 
ΘΕΜΑ 8 Η.Δ. :Τροποποίηση της αριθμ. 30/18-1-2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης της μελέτης «Σχολικό Συγκρότημα Αρχαίας Κορίνθου (Δημοτικό Σχολείο) και υποβολή πρότασης ένταξης του έργου στο ΕΣΠΑ »”.
           
         Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 11 – 06 – 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 22.233/07.06.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (38) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Χασικίδης Χρήστος       
3.      Καμπούρης Χαράλαμπος
4.      Παππάς Αντώνης       
5.      Τζαναβάρας Δημήτριος
6.      Καμπάς Νικόλαος    
7.      Κολοκούρης Νικόλαος
8.      Φαρμάκης Γεώργιος
9.      Μελέτης Χρήστος
10.Λέκκα Σοφία
11.Κεφάλας Σταύρος
12.Δράκος Παναγιώτης
13.Χατζής Μιχάλης
14.Γκερζελής Ιωάννης
15.Περόγαμβρος Μιχάλης
16.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
17.Ζήμος Κων/νος
18.Λαμπρινός Παναγιώτης
19.Οικονόμου Γεώργιος
20. Σταματάκης Μάριος
21.Βατουσιάδης Νικόλαος
22.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
23.Φόρτης Φώτιος
24.Γιώτης Κων/νος
25.Τόγιας Σωκράτης
26.Πούρος Γεώργιος
27.Μπάκουλης Δημήτριος
28.Καρπούζης Γρηγόριος
29.Ζαχαριάς Σπυρίδων
30.Γιάννου Νικολέττα
31.Κορδώσης Χρήστος
32.Ρούκης Βασίλειος
33.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
34.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
35.Αθανασάκος Θωμάς
36.Γουγάς Αλέξανδρος
37.Χριστάκης Ηλίας
38.Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
2.      Λέκκας Πέτρος
3.      Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 
   Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δώδεκα (12) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων.  
   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
         1.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
         2.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
         3.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
         4.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
         5.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
         6.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
         7.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
         8.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
         9.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
        10.Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
        11.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
        12.Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
 
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
4.      Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
5.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
6.      Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
7.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
8.      Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
9.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
10.Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
 
                                              
 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Κωνσταντογιάννης Βασίλειος και Γιάννου Νικολέττα προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 4ου Ε.Η.Δ. θέματος. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Τζαναβάρας Δημήτριος αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 4ου Ε.Η.Δ. θέματος. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ζαχαριάς Σπυρίδων αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 3ου θέματος της Η.Δ. και ο κ. Γκερζελής Ιωάννης αποχώρησε στο τέλος του 4ου θέματος της Η.Δ.  Η κα Τσαρμπού Ευφροσύνη αποχώρησε στο τέλος του 7ου θέματος της Η.Δ.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
      
Απόφαση: 207   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης             
                  ενημέρωσε τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου ότι με την υπ΄ αριθμ. 30/18-1-2012 απόφαση του Δημοτικού είχαμε ,
 
1.- Εγκρίνει την οριστική μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου «Σχολικό Συγκρότημα Αρχαίας Κορίνθου (Δημοτικό, Νηπιαγωγείο)» προϋπολογισμού € 2.850.000,00, που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από τη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
 
2.- Εγκρίνει την υποβολή πρότασης στο Ε.Π. ΔΕΠΙΝ Άξονα προτεραιότητας 08 και κωδικό προτεραιότητας 75 ««Υποδομές στο τομέα της εκπαίδευσης» για την ένταξη και χρηματοδότηση του έργου «Σχολικό Συγκρότημα Αρχαίας Κορίνθου (Δημοτικό, Νηπιαγωγείο» , προϋπολογισμού € 2.850.000,00.
 
3.- Εξουσιοδοτήσει τον Δήμαρχο Κορινθίων κ. Αλέξανδρο Πνευματικό για να υπογράψει όλα τα σχετικά έγγραφα που απαιτούνται για την υποβολή σχετικής πρότασης.
 
 Στη συνέχεια έθεσε υπόψη στο Σώμα την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας που καθ΄ όλο το περιεχόμενο έχει ως εξής:
           « Λαμβάνοντας υπόψη:
1.      Την ανοικτή πρόσκληση με κωδικό 19 (2η έκδοση) της Ε.Δ.Α. Π. Πελοποννήσου για υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. ΔΕΠΙΝ, άξονα προτεραιότητας 08 και κωδικό προτεραιότητας 75 «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ Της ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»
2.      Το υπ΄ αριθμ. 42600/12.4.2012 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας με θέμα «Έγκριση Κτιριολογικού Προγράμματος Δημοτικού Σχολείου Αρχαίας Κορίνθου Δήμου Κορινθίων Π.Ε. Κορινθίας»
3.      Την μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων για την κατασκευή του έργου με τίτλο «ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ).
 
Το Δ.Σ. του Δήμου Κορινθίων θα πρέπει να τροποποιήσει την αριθμ. 2/30/2012 προηγούμενη απόφασή του ως εξής:
 
         I.      Να εγκρίνει την οριστική μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τίτλο «ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ), που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων.
       II.      Να λάβει απόφαση για την υποβολή πρότασης έργου με τίτλο «ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)» προκειμένου να ενταχθεί και χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 08 του Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007 – 2013.
      III.      Να εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο Κορινθίων για την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τις   ανωτέρω εισηγήσεις του Προέδρου και Τεχνικής Υπηρεσίας, και την πρόσκληση με κωδικό 19 (2η έκδοση) της ΕΔΑ Περ. Πελοποννήσου για υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
(και με την ψήφο του Προέδρου της Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου)
 
Τροποποιεί την υπ αριθμ. 30/18-1-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που διαμορφώνεται ως εξής:
 
1.- Εγκρίνει την οριστική μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τίτλο «ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ), που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων.
 
2.- Εγκρίνει την υποβολή πρότασης έργου με τίτλο «ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)» προκειμένου να ενταχθεί και χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 08 του Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007 – 2013.
 
3.- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Κορινθίων κ. Αλέξανδρο Πνευματικό για να υπογράψει όλα τα σχετικά έγγραφα που απαιτούνται για την υποβολή σχετικής πρότασης.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 11 / 207 / 2012 .
 
    Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                  Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 14-06-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ