Ανασύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΠΑΠ για συμμετοχή εκπροσώπου των εργαζομένων

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ    
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 217
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 11/11-06-2012)
 
ΘΕΜΑ 19ο Η.Δ. : «Ανασύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Πολιτισμού,
                              Αθλητισμού και Περιβάλλοντος, για συμμετοχή εκπροσώπου των 
                              εργαζομένων»
           
         Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 11 – 06 – 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 22.233/07.06.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (38) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Χασικίδης Χρήστος       
3.      Καμπούρης Χαράλαμπος
4.      Παππάς Αντώνης       
5.      Τζαναβάρας Δημήτριος
6.      Καμπάς Νικόλαος    
7.      Κολοκούρης Νικόλαος
8.      Φαρμάκης Γεώργιος
9.      Μελέτης Χρήστος
10.Λέκκα Σοφία
11.Κεφάλας Σταύρος
12.Δράκος Παναγιώτης
13.Χατζής Μιχάλης
14.Γκερζελής Ιωάννης
15.Περόγαμβρος Μιχάλης
16.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
17.Ζήμος Κων/νος
18.Λαμπρινός Παναγιώτης
19.Οικονόμου Γεώργιος
20. Σταματάκης Μάριος
21.Βατουσιάδης Νικόλαος
22.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
   23.Φόρτης Φώτιος
24.Γιώτης Κων/νος
25.Τόγιας Σωκράτης
26.Πούρος Γεώργιος
27.Μπάκουλης Δημήτριος
28.Καρπούζης Γρηγόριος
29.Ζαχαριάς Σπυρίδων
30.Γιάννου Νικολέττα
31.Κορδώσης Χρήστος
32.Ρούκης Βασίλειος
33.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
34.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
35.Αθανασάκος Θωμάς
36.Γουγάς Αλέξανδρος
37.Χριστάκης Ηλίας
38.Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
2.      Λέκκας Πέτρος
3.      Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
 Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δώδεκα (12) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων.  
   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
         1.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
         2.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
         3.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι           
         4.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
         5.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
         6.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
         7.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
         8.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
         9.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
         10.Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
         11.Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
         12.Κορδώση Ευγενία – Κλένια 
 
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
4.      Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
5.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
6.      Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
7.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
8.      Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
9.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
10.Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
 
                                              
 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Κωνσταντογιάννης Βασίλειος και Γιάννου Νικολέττα προσήλθαν στο τέλος της συζήτησης του 4ου Ε.Η.Δ. θέματος. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Τζαναβάρας Δημήτριος αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 4ου Ε.Η.Δ. θέματος. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ζαχαριάς Σπυρίδων αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 3ου θέματος της Η.Δ. και ο κ. Γκερζελής Ιωάννης αποχώρησε στο τέλος του 4ου θέματος της Η.Δ.  Η κα Τσαρμπού Ευφροσύνη αποχώρησε στο τέλος του 7ου θέματος της Η.Δ.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
      
Απόφαση: 217   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης                             
                  υπενθύμισε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθ. 10/165/2011 απόφαση με την οποία ορίστηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Κέντρο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Κορινθίων». Στη συνέχεια, έθεσε υπόψη των μελών το υπ’ αριθ. πρωτ. 208/29-05-2012 έγγραφο του Νομικού Προσώπου, με το οποίο διαβιβάστηκε το πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των εργαζομένων του Νομικού Προσώπου και το πρακτικό των εκλογών που πραγματοποιήθηκαν στις 16/05/2012 για την ανάδειξη εκπροσώπου εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου.
Σύμφωνα με την αριθ. 10/163/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1305/16-6-2011, περί σύστασης του Νομικού Προσώπου «Κέντρο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Κορινθίων» και τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006, όταν το Νομικό Πρόσωπο απασχολεί περισσότερους από δέκα (10) εργαζομένους, μέλος του Διοικητικού του Συμβουλίου είναι ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων του Νομικού Προσώπου. Στην περίπτωση αυτή με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μειώνεται ο αριθμός των δημοτών ή κατοίκων.
Μετά τ’ ανωτέρω, ο Δήμαρχος πρότεινε την αντικατάσταση των δημοτών Πιπίνη – Βλάχου Έλενας (τακτικό μέλος) και Διαμαντίδη Μαργαρίτας (αναπληρωματικό μέλος) με τους εκπροσώπους των εργαζομένων του Νομικού Προσώπου Λύρα Μαρία (τακτικό μέλος) και Δάρα Γεώργιο (αναπληρωματικό μέλος).
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση του Δημάρχου, την αριθ. 10/163/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1305/τευχ.Β΄/16-06-2011, περί σύστασης του Νομικού Προσώπου «Κέντρο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Κορινθίων» και τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τροποποιεί την αριθ. 10/165/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ορίστηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Κέντρο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Κορινθίων» αντικαθιστώντας τις δημότισσες Κορινθίων Πιπίνη – Βλάχου Έλενα, τακτικό μέλος και Διαμαντίδη Μαργαρίτα, αναπληρωματικό μέλος με τους εκπροσώπους των εργαζομένων του Νομικού Προσώπου Λύρα Μαρία, τακτικό μέλος και Δάρα Γεώργιο, αναπληρωματικό μέλος.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αριθ. 10/165/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος   ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 11 / 217 / 2012 .
 
  
   Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ              Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 14-06-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ