Περίληψη διακήρυξης εκτέλεσης έργου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Κόρινθος, 04-07-2012
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                    Αριθμ.Πρωτ.: 28963
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
Διακηρύττει ότι

1. Εκτίθεται σε ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών για την εκτέλεση του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ”, με προϋπολογισμό 2.560.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία οικοδομικά με προϋπολογισμό 1.645.972,25 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) & β) κατηγορία Η/Μ εργασιών, με προϋπολογισμό 342.160,22 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β .
2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 24η Ιουλίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 (Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, κατά ομάδες τιμών ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας αυτών των ποσοστών έκπτωσης (αρθ. 6 Ν. 3669/2008).
3. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις 2η (Κ/ξιες), 3η, 4η στην κατηγορία οικοδομικά και τάξεις Α2 (Κ/ξιες) ,1η, 2η, 3η (εντός νομού) στην κατηγορία Η/Μ εργασιών, β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
4. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 40.000,00 ΕΥΡΩ με χρόνο ισχύος όχι μικρότερο των 6 μηνών και τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, σε γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή που έχει εκδοθεί από το ΤΣΜΕΔΕ ή Τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα, πού λειτουργούν νόμιμα στις χώρες κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να είναι γραμμένη στην Ελληνική γλώσσα ή τουλάχιστον να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα και θα απευθύνεται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στο φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες.
5. Το έργο έχει ενταχθεί στο Ε.Π. “Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος-Ιονίοι Νήσοι” και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) & από Εθνικούς Πόρους. Τό έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ .2012ΕΠ02680015) και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά.
6. Το έργο θα εκτελεσθεί με προθεσμία δεκαοκτώ (18) ημερολογιακούς μήνες
7. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο (παρ. 3 του άρθρου 242 του Ν.4072/11.04.2012, ΦΕΚ 86Α) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α).
8. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχετικών του διαγωνισμού (τευχών δημοπράτησης, μελέτης, κ.λ.π) και να παραλάβουν αναλυτική διακήρυξη, τεύχη δημοπράτησης καθώς και έντυπο οικονομικής προσφοράς μέχρι και την 19η Ιουλίου 2012 ημέρα Πέμπτη, δίνοντας ακριβή και πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο, δ/νση, τηλ., φαξ), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες υποδοχής του κοινού προσερχόμενοι στα Γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων στην Κόρινθο, οδός Ερμού 39, αρμόδιος κ. Βασίλειος Τζώρτζης τηλ. 27413 61026.
Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι αναλαμβάνουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια.
9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων.
10. Τα έξοδα δημοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.

Ο Δήμαρχος Κορινθίων
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Leave a Comment