Ανακοίνωση – Πρόσκληση για χορήγηση μίας (1) σχολάζουσας άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου

 

                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                         ΚΟΡΙΝΘΟΣ   05-07-2012
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 32                                                    ΑΡ. ΠΡΩΤ.:   29.302
ΤΗΛ.: 2741-3-61060
FAX : 2741-0-84319
 
Ανακοίνωση – Πρόσκληση για χορήγηση μίας (1) σχολάζουσας άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου
Ο Δήμος Κορινθίων  θα χορηγήσει μία (1) σχολάζουσα άδεια εκμετάλλευσης περιπτέρου στην Δημοτική Κοινότητα Σοφικού  κατ’ εφαρμογή του Π.Δ. 37/09 (ΦΕΚ 54Α/1-4-09).
Η
θέση αυτή είναι η εξής:
1. Δημοτική Κοινότητα Σοφικού:  Κεντρική πλατεία (παραπλεύρως Ι. Ναού Ευαγγελιστρίας)

Καλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την χορήγηση μίας (1) σχολάζουσας άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου, οι εξής κατηγορίες κατοίκων:
1. Οι πολεμιστές της Κύπρου και τα τέκνα τους εφόσον αυτά έχουν αναπηρία σύμφωνα με την παράγραφο 9γ του άρθρ. 10 του Ν.Δ. 1044/71. Τα πρόσωπα αυτά θεωρείται ότι αντιμετωπίζουν έντονο βιοποριστικό πρόβλημα εφόσον κατέχουν πιστοποιητικό του Τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης.  Ως μακροχρόνια άνεργοι νοούνται όσοι έχουν παραμείνει εκτός αγοράς εργασίας, παρόλο που την αναζητούν, για χρονικό διάστημα ανώτερο του ενός (1) έτους.
2. Τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω που έχουν περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση εξαιτίας οποιασδήποτε χρόνιας σωματικής ή πνευματικής ή ψυχικής πάθησης ή βλάβης, η οποία αποδεικνύεται από Γνωμάτευση της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής του άρθρ. 6 του Ν. 2556/1997 (Α’ 270)
3. Οι πολύτεκνοι, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του Ν. 1910/1944 (Α’ 229), όπως αυτό εκάστοτε ισχύει.
 
 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου απαιτείται όπως ο αιτών:
Α) Κατοικεί στον τόπο στον οποίο αιτείται η παραχώρηση, διαμένοντας σ’ αυτόν τουλάχιστον για μια 5ετία, πριν από το χρόνο υποβολής της αίτησης. Εάν σε κάποιο Δημοτικό, Τοπικό ή Κοινοτικό Διαμέρισμα υφίσταται κενή θέση περιπτέρου και δεν υπάρχουν δικαιούχα πρόσωπα, δύναται να αποκατασταθούν σ΄αυτή, τηρουμένης της σειράς προτιμήσεως και του ποσοστού αναλογίας, πρόσωπα τα οποία διαμένουν στα υπόλοιπα Δημοτικά, Τοπικά ή Κοινοτικά Διαμερίσματα του Νομού προτιμώμενων όσων κατοικούν εγγύτερα στην εν λόγω θέση.

Β) Δεν υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση στο Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ΟΤΑ ή Τράπεζα, στην οποία το Δημόσιο έχει το σύνολο ή την πλειοψηφία των μετοχών ή Δημόσια Επιχείρηση ή Οργανισμό Κοινής Ωφέλειας, ούτε λαμβάνει σύνταξη λόγω υπηρεσίας του σ’αυτά ή από μεταβίβαση λόγω θανάτου, σύνταξης προσώπου που υπηρετούσε σ’ αυτά.

Γ) Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει για τους μεν πολεμιστές Κύπρου το εκάστοτε αφορολόγητο ποσό του ετήσιου εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις, για δε τους πολυτέκνους και ΑμεΑ, το εκάστοτε αφορολόγητο ποσό του ετησίου εισοδήματος που ισχύει γι’ αυτούς, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται το ποσό του αναπηρικού ή πολυτεκνικού επιδόματος.

Δ) Να μην έχει παραιτηθεί ή στερηθεί με δική του υπαιτιότητα του παραχωρηθέντος δικαιώματος εκμεταλλεύσεως περιπτέρου, εκτός και αν έχει παρέλθει τριετία από την ημερομηνία παραιτήσεως ή στερήσεως του παραχωρηθέντος δικαιώματος.

Ε) Δεν έχει κάνει χρήση της άμεσης ή έμμεσης προστασίας του ν. 2643/1998 (Α’ 220).

ΚΑΤΑΝΟΜΗ – ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Οι πολεμιστές της Κύπρου ικανοποιούνται κατά προτεραιότητα. Οι εναπομένουσες θέσεις περιπτέρων κατανέμονται στα άτομα με αναπηρία και τους πολυτέκνους σε ποσοστό 60% και 40% αντίστοιχα.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για τους πολεμιστές της Κύπρου
1. Αίτηση
2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας
3. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 για πενταετή διαμονή εντός του Δημοτικού, Τοπικού ή Κοινοτικού Διαμερίσματος της οικείας Νομαρχίας(με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής)
4. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 σχετικά με μη υπηρεσία ή συνταξιοδότηση λόγω υπηρεσίας στο Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. ή Τράπεζα ή Δημόσια Επιχείρηση ή Οργανισμό Κοινής Ωφέλειας (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής)
5. Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (των τριών τελευταίων οικονομικών ετών)
6. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (των τριών τελευταίων οικονομικών ετών) και στην περίπτωση μη υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης, υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
7. Υπεύθυνη δήλωση περί μη αποκατάστασης του ενδιαφερομένου με περίπτερο σε ολόκληρη τη χώρα (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής)
8. Πιστοποιητικό της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του αρθρ. 6 του 2556/1997 (ΦΕΚ Α’ 270), όπως ισχύει σήμερα, από το οποίο να προκύπτει η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας των τέκνων των πολεμιστών Κύπρου.
9. Βεβαίωση Ζώνης των Πρόσω από τη ΔΙΣ/ΓΕΣ, η οποία χορηγείται κατόπιν προσκομίσεως πιστοποιητικού τύπου Α’ Στρατολογικού Γραφείου.
10. Πιστοποιητικό από το Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας της οικείας Νομαρχίας, που να βεβαιώνει ότι είναι οικονομικά αδύνατος, ή βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.Δ ή από άλλο φορέα που να αποδεικνύει ότι είναι μακροχρόνια άνεργος ή γνωμάτευση της Α.Σ.Υ.Ε. , που να αποδεικνύει ότι έχει προβλήματα λειτουργικότητας.
11. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, για δικαστική χρήση, (αρθρ. 577 του ΚΠΔ, όπως αντικαταστάθηκε με το αρθρ. 10 του Ν. 1805/1988) θα κατατεθεί μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και πριν από την έκδοση της απόφασης παραχώρησης της άδειας στο δικαιούχο.

Για τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ)
1. Αίτηση
2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας
3. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 για πενταετή διαμονή εντός του Δημοτικού, Τοπικού ή Κοινοτικού Διαμερίσματος της οικείας Νομαρχίας(με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής)
4. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 σχετικά με μη υπηρεσία ή συνταξιοδότηση λόγω υπηρεσίας στο Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. ή Τράπεζα ή Δημόσια Επιχείρηση ή Οργανισμό Κοινής Ωφέλειας (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής)
5. Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (των τριών (3) τελευταίων οικονομικών ετών)
6. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (των τριών (3) τελευταίων οικονομικών ετών) και στην περίπτωση μη υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης, υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
7. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 περί μη αποκατάστασης του ενδιαφερομένου με περίπτερο σε ολόκληρη τη χώρα (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής)
8. Πιστοποιητικό της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του αρθρ. 6 του 2556/1997 (ΦΕΚ Α’ 270), όπως ισχύει σήμερα, από το οποίο να προκύπτει η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας.
9. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχει κάνει χρήση της άμεσης ή έμμεσης προστασίας του Ν. 2643/1998, όπως ισχύει σήμερα.
10. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, για δικαστική χρήση, (αρθρ. 577 του ΚΠΔ, όπως αντικαταστάθηκε με το αρθρ. 10 του Ν. 1805/1988) θα κατατεθεί μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και πριν από την έκδοση της απόφασης παραχώρησης της άδειας στο δικαιούχο.

Για τους Πολυτέκνους
1. Αίτηση
2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας
3. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 για πενταετή διαμονή εντός του Δημοτικού, Τοπικού ή Κοινοτικού Διαμερίσματος της οικείας Νομαρχίας (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής)
4. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 σχετικά με μη υπηρεσία ή συνταξιοδότηση λόγω υπηρεσίας στο Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. ή Τράπεζα ή Δημόσια Επιχείρηση ή Οργανισμό Κοινής Ωφέλειας (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής)
5. Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (των τριών (3) τελευταίων οικονομικών ετών)
6. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (των τριών (3) τελευταίων οικονομικών ετών) και στην περίπτωση μη υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης, υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
7. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 περί μη αποκατάστασης του ενδιαφερομένου με περίπτερο σε ολόκληρη τη χώρα (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής)
8. Πιστοποιητικό της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, που να πιστοποιεί την πολυτεκνική ιδιότητα.
9. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχει κάνει χρήση της άμεσης ή έμμεσης προστασίας του Ν. 2643/1998, όπως ισχύει σήμερα.
10. Πιστοποιητικό της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του αρθρ. 6 /του 2556/1997 (ΦΕΚ Α’ 270), όπως ισχύει σήμερα, από το οποίο να προκύπτει η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας (σε περίπτωση αναπηρίας μέλους της οικογένειας).

11. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, για δικαστική χρήση, (αρθρ. 577 του ΚΠΔ, όπως αντικαταστάθηκε με το αρθρ. 10 του Ν. 1805/1988) θα κατατεθεί μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και πριν από την έκδοση της απόφασης παραχώρησης της άδειας στο δικαιούχο.

Η παραχώρηση στους δικαιούχους θα γίνει με μοριοδότηση όπως προβλέπεται από τα αρθρ. 5,6 και 7 του Π.Δ. 37/2009.
(Δικαιολογητικά για τη μοριοδότηση όπως περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή στη δ/νση:
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
 Αρμόδιος Υπάλληλος: Δημήτριος Λυγάκης

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 06-07-2012 και λήγει 19-07-2012.
Πληροφορίες στο Τηλέφωνο :2741-3-61170, 27413 61077,
fax:2741-0-84319
                                                                     Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                  Κ α/α με ειδική Εντολή
                                                                 Ο Αντιδήμαρχος
                                                                       
Κοινοποίηση :
Στους πίνακες ανακοινώσεων του δήμου ,                         Χαράλαμπος Καμπούρης
των Δημοτικών Κοινοτήτων                          
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Κριτήρια Μοριοδότηση Πολεμιστών Κύπρου
1. Οι πολεμιστές της Κύπρου μοριοδοτούνται ως εξής για τον καθορισμό της σειράς τους:
α. Οι έχοντες προβλήματα λειτουργικότητας λαμβάνουν εκατόν πενήντα (150) μόρια
β. Οι έχοντες έντονο βιοποριστικό πρόβλημα λαμβάνουν εκατό (100) μόρια.
γ. Οι μακροχρόνια άνεργοι λαμβάνουν πενήντα (50) μόρια
1.2. Σαν κριτήριο για τον καθορισμό της σειράς στα τέκνα των πολεμιστών Κύπρου λαμβάνεται υπόψη το ποσοστό αναπηρίας για τα τέκνα αυτών και προηγούνται τα έχοντα μεγαλύτερο ποσοστό αναπηρίας.
 

1.3. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μορίων για τους πολεμιστές της Κύπρου ή ποσοστών αναπηρίας για τα τέκνα αυτών, θα προτιμούνται οι έχοντες το χαμηλότερο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για μοριοδότηση πολεμιστών Κύπρου:
Για το κριτήριο Β1α: Απαιτείται γνωμάτευση της Α.Σ.Υ.Ε. , που να αποδεικνύει ότι έχει πρόβλημα λειτουργικότητας. Η παραπομπή στην Α.Σ.Υ.Ε. θα γίνεται με μέριμνα της ΓΔΟΣΥ/ΔΕΠΑΘΑ, με την υποβολή των εξής δικαιολογητικών:
(1) Αίτηση
(2) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας
(3) Βεβαίωση Ζώνης των Πρόσω από τη ΔΙΣ/ΓΕΣ, η οποία χορηγείται κατόπιν προσκομίσεως πιστοποιητικού τύπου Α’ Στρατολογικού Γραφείου
(4) Ιατρική Γνωμάτευση
(5) Βεβαίωση του οικείου συνδέσμου ή συλλόγου πολεμιστών, αναγνωρισμένου από το ΥΠΕΘΑ, που να βεβαιώνονται οι προϋποθέσεις του

Για το κριτήριο Β1β.: Πιστοποιητικό από το Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας της οικείας Νομαρχίας που να βεβαιώνει ότι είναι οικονομικά αδύνατος
Για το κριτήριο Β1γ: Βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.Δ. ή από άλλο φορέα που να βεβαιώνει ότι είναι μακροχρόνια άνεργος.
Για το κριτήριο Β1δ: Πιστοποιητικό της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του άρθρου 6 του Ν. 2556/97, όπως ισχύει σήμερα, από το οποίο να προκύπτει η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας των τέκνων των πολεμιστών του Κύπρου.

Κριτήρια για τη μοριοδότηση Ατόμων με Αναπηρία
Ως κριτήρια για τη μοριοδότηση της σειράς στα άτομα με αναπηρία, Έλληνες πολίτες και πολίτες κρατών – μελών της που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, λαμβάνεται το ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και η οικογενειακή κατάσταση ως εξής:
Α. Ο αριθμός των μορίων με βάση το κριτήριο της αναπηρίας καθορίζεται σύμφωνα με τον ακέραιο αριθμό, στο ποσοστό αναπηρίας τους, πολλαπλασιαζόμενο με το συντελεστή πέντε(5).
Β. Ο αριθμός των μορίων με βάση το κριτήριο της οικογενειακής κατάστασης καθορίζεται ως εξής:
α.α Για τον έγγαμο ή διαζευγμένο ή άγαμο ή χήρο γονέα που έχει την επιμέλεια ενός (1) ή περισσοτέρων τέκνων προστίθενται επιπλέον τριάντα (30) μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο. Αν στην οικογένεια υπάρχει τέκνο ή σύζυγος με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω προστίθενται επιπλέον πενήντα (50) μόρια.
β.β. Για το ανήλικο τέκνο με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό(67%) και άνω, σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων , προστίθενται επιπλέον εκατό (100) μόρια.
γ.γ. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μορίων θα προτιμούνται οι έχοντες το χαμηλότερο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα.

Κριτήρια για τη μοριοδότηση πολυτέκνων
Ως κριτήριο για τον καθορισμό της σειράς στους πολύτεκνους Ελληνες πολίτες και πολίτες κρατών – μελών της Ε.Ε. που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, λαμβάνεται η οικογενειακή κατάσταση ως εξής:
α. Μεταξύ των πολυτέκνων προτιμούνται κατά σειρά οι έχοντες περισσότερα μόρια, τα οποία υπολογίζονται ως εξής:
α.α. Εκατό (100) μόρια λαμβάνει κάθε ανήλικο τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, μέχρι την ηλικία των έξι (6) ετών.
β.β. Εκατόν πενήντα (150) μόρια λαμβάνει κάθε άγαμο τέκνο που φοιτά κανονικά στο Δημοτικό Σχολείο ή το Γυμνάσιο ή είναι απόφοιτος Δημοτικού ή Γυμνασίου και μέχρι της συμπληρώσεως του εικοστού τρίτου (23ου) έτους της ηλικίας τους.
 

γ.γ. Διακόσια (200) μόρια λαμβάνει κάθε άγαμο τέκνο εάν φοιτά κανονικά στο Λύκειο ή είναι απόφοιτος Λυκείου και μέχρι της συμπληρώσεως του εικοστού τρίτου (23ου) έτους της ηλικίας του.
δ.δ. Τριακόσια μόρια (300) λαμβάνει κάθε άγαμο τέκνο εάν φοιτά κανονικά σε ΤΕΙ ή ΑΕΙ ή είναι πτυχιούχος αντίστοιχα και μέχρι της συμπληρώσεως του εικοστού πέμπτου (25ου ) έτους της ηλικίας του.
ε.ε. Εκατό (100) μόρια λαμβάνει ο χήρος(α) πολύτεκνος πατέρας ή μητέρα ή ο μόνος υπόχρεος για τη διατροφή των τέκνων γονέας.
στ.στ. Από εκατό (100) μόρια λαμβάνει ο πολύτεκνος γονέας ή τέκνο αυτού όταν έχει ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά (67%) και άνω.
ζ.ζ Διακόσια (200) μόρια λαμβάνονται σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων.
Β. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μορίων θα προτιμούνται οι έχοντες το χαμηλότερο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα