Περίληψη διακήρυξης για την εκτέλεση εργασίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Κόρινθος, 12-07-2012
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                             Αριθμ.Πρωτ. 31030
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Κορινθίων Αλέξανδρος Μ. Πνευματικός
Προκηρύσσει

Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκτέλεση της εργασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» προϋπολογισμού μελέτης 66.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Η χρηματοδότηση γίνεται από ΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥ.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα Γραφεία του Δήμου Κορινθίων (Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) την 19η Ιουλίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 (λήξη επίδοσης των προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν γραπτή προσφορά στην επιτροπή μέχρι την ανωτέρω προθεσμία, η οποία θα συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, κ.λπ., ύψους 2% επί του συνολικού προϋπολογισμού, ήτοι 1.320,00 €.
Η εργασία θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων.
Για περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή των τευχών της μελέτης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευθύνονται στα γραφεία της Γραμματείας της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου (Κολιάτσου 32, 2ος όροφος, πληρ. Χουρσαλά Ειρ., τηλ. 27413 61021) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος Κορινθίων
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ