Περίληψη διακήρυξης για την εκτέλεση προμήθειας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Κόρινθος, 18-07-2012
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                      Αριθμ.Πρωτ.: 31917
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
Διακηρύττει ότι


Επανεκτίθεται σε ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, η εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 (Α.Μ. 21/2012), σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθμ. 11389/1993 Υπουργικής Απόφασης ΕΚΠΟΤΑ, του Ν.3463/2006, του Ν. 2000/91, του Ν. 2286/95, του Ν. 3852/2010 και των σχετικών εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί κατά καιρούς και αφορούν προμήθειες των Ο.Τ.Α. κι όταν αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση με τον Ν. 2286/95, προϋπολογισμού 200.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ}.
Η χρηματοδότηση γίνεται από ΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥ.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα Γραφεία του Δήμου Κορινθίων (Κολιάτσου 32) την 10η Αυγούστου 2012, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10:00 έως ώρα 10:30 (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών).
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές, ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα, Συνεταιρισμοί, ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 5% με το ΦΠΑ επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, κ.λπ..
Για περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή των τευχών της μελέτης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευθύνονται στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου (Ερμού 39, 1ος όροφος – τηλ. 27413 61026, αρμ. κ. Γεώργ. Ρουμελιώτης) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.


Ο Δήμαρχος Κορινθίων

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ