Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2010 του Δήμου Κορινθίων

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ    
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 230
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 13/22-06-2012)
 
ΘΕΜΑ 4ο Η.Δ.: «Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2010 του
                            Δήμου Κορινθίων»
           
         Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 22 – 06 – 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, ύστερα από την αριθμ. 24.984/18.06.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 163 § 4 του Ν. 3463/2006 και 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (34) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος 
2.      Χασικίδης Χρήστος       
3.      Καμπούρης Χαράλαμπος
4.      Παππάς Αντώνης       
5.      Κολοκούρης Νικόλαος
6.      Φαρμάκης Γεώργιος
7.      Μελέτης Χρήστος
8.      Λέκκα Σοφία
9.      Γκερζελής Ιωάννης
10.Κεφάλας Σταύρος
11.Χατζής Μιχάλης
12.Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
13.Οικονόμου Γεώργιος
14.Φόρτης Φώτιος
15.Λέκκας Πέτρος
16.Περόγαμβρος Μιχάλης
17.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
18.Ζήμος Κων/νος
19.Λαμπρινός Παναγιώτης
20.Σταματάκης Μάριος
21.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
22.Γιώτης Κων/νος
23.Τόγιας Σωκράτης
24.Μπάκουλης Δημήτριος
25.Καρπούζης Γρηγόριος
26.Ζαχαριάς Σπυρίδων
27.Γιάννου Νικολέττα
28.Κορδώσης Χρήστος
29.Ρούκης Βασίλειος
30.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
31.Αθανασάκος Θωμάς
32.Χριστάκης Ηλίας
33.Τσαρμπού Ευφροσύνη
34.Γουγάς Αλέξανδρος
 
 
   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Δράκος Παναγιώτης
2.      Τζαναβάρας Δημήτριος
3.      Καμπάς Νικόλαος
4.      Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
5.      Βατουσιάδης Νικόλαος
6.      Πούρος Γεώργιος
7.      Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
 
 Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν ένδεκα (11) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων.  
   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
         1.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
         2.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
         3.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
         4.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
         5.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
         6.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
         7.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
         8.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
         9.      Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
         10.Κορδώση Ευγενία – Κλένια
         11. Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 
 
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
4.      Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
5.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
6.      Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
7.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
8.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
9.      Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
10.Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
11.Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι  
 

 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
Απόφαση: 230   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης            
                             «Έγκριση του ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2010 του Δήμου Κορινθίων» και ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι παρίστανται στην συνεδρίαση η Προϊστάμενη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας κα. Χριστοπούλου Γαρυφαλιά καθώς και ο κ. Γεώργιος Μποζίκας, εκπρόσωπος της εταιρείας των ορκωτών ελεγκτών λογιστών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 163 του Ν. 3463/2006.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθμ. 148/05-06-2012 εισηγητική απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής, καθώς και την αναλυτική έκθεση ελέγχου επί των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2010 του Δήμου, η οποία έγινε από την Διεθνή Ελεγκτική Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων και λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. 148/2012 εισηγητική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, την αναλυτική έκθεση ελέγχου επί των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2010 του Δήμου Κορινθίων και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3345/2005 και του Ν. 3463/2006
  
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(μειοψηφούντων των κ.κ. 1) Κορδώση Χρήστου, 2) Χριστάκη Ηλία, 3) Αθανασάκου Θωμά και 4) Γουγά Αλέξανδρου. Οι κ.κ. 1) Τσαρμπού Ευφροσύνη, 2) Γκερζελής Ιωάννης, 3) Καρπούζης Γρηγόριος και 4) Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής έδωσαν λευκή ψήφο. Ο κ. Λέκκας Πέτρος έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης).
 
1. Την έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2010 του Δήμου Κορινθίων, όπως εμφανίζονται συνημμένα και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.
2. Τη δημοσίευση των ανωτέρω οικονομικών στοιχείων, όπως ορίζεται στο N. 3548/07 άρθρο 6 παρ 7.
3. Την αποστολή της παρούσας απόφασης και των δικαιολογητικών που ορίζονται στο άρθρο 24 του ν.3202/2003 στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος   ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 13 / 230 / 2012 .
 
 
  
   Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ              Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 10-07-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ