Έγκριση απολογισμού έτους 2010 του Δήμου Άσσου – Λεχαίου

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ    
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 233
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 13/22-06-2012)
 
ΘΕΜΑ 7ο Η.Δ.: «Έγκριση απολογισμού έτους 2010 του Δήμου Άσσου – Λεχαίου»
           
         Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 22 – 06 – 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, ύστερα από την αριθμ. 24.984/18.06.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (32) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος
2.      Χασικίδης Χρήστος       
3.      Καμπούρης Χαράλαμπος
4.      Παππάς Αντώνης       
5.      Τζαναβάρας Δημήτριος
6.      Κολοκούρης Νικόλαος
7.      Φαρμάκης Γεώργιος
8.      Μελέτης Χρήστος
9.      Λέκκα Σοφία
10.Κεφάλας Σταύρος
11.Χατζής Μιχάλης
12.Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
13.Λέκκας Πέτρος
14.Περόγαμβρος Μιχάλης
15.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
16.Ζήμος Κων/νος
17.Λαμπρινός Παναγιώτης
18.Σταματάκης Μάριος
19.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
20.Γιώτης Κων/νος
21.Τόγιας Σωκράτης
22.Μπάκουλης Δημήτριος
23.Καρπούζης Γρηγόριος
24.Ζαχαριάς Σπυρίδων
25.Γιάννου Νικολέττα
26.Κορδώσης Χρήστος
27.Ρούκης Βασίλειος
28.Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
29.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
30.Αθανασάκος Θωμάς
31.Χριστάκης Ηλίας
32.Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Δράκος Παναγιώτης
2.      Γκερζελής Ιωάννης
3.      Οικονόμου Γεώργιος
4.      Καμπάς Νικόλαος
5.      Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
6.      Φόρτης Φώτιος
7.      Βατουσιάδης Νικόλαος
8.      Πούρος Γεώργιος
9.      Γουγάς Αλέξανδρος
 
    Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν ένδεκα (11) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων.  
   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
         1.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
         2.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
         3.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
         4.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
         5.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
         6.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
         7.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
         8.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
         9.      Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
        10.Κορδώση Ευγενία – Κλένια
        11. Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 
 
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
4.      Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος   
5.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
6.      Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
7.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
8.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
9.      Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
10.Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
11.Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι  
 

 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Απόφαση:233  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας
                             διάταξης «Έγκριση απολογισμού έτους 2010 του Δήμου Άσσου -Λεχαίου» ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι σύμφωνα με το άρθρο 163 του Ν. 3463/2006, τα απολογιστικά στοιχεία προελέγχονται από την Οικονομική Επιτροπή και κατόπιν έρχονται προς συζήτηση και έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο σε ειδική συνεδρίαση. Στη συνέχεια παρέθεσε ενώπιόν του την υπ’ αριθμ. 136/05-06-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και ενημέρωσε ότι ήδη έχουν δοθεί αντίγραφα στους επικεφαλείς των παρατάξεων για να τα μελετήσουν και τοποθετηθούν σχετικά.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων,  αφού έλαβε   υπόψη την υπ’ αριθμ. 136/05-06-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, την εισήγηση του Προέδρου τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Μειοψηφούντων   των κ.κ. 1) Κορδώση Χρήστου, 2) Χριστάκη Ηλία, 3) Αθανασάκου Θωμά και 4) Γουγά Αλέξανδρου. Οι κ.κ. 1) Τσαρμπού Ευφροσύνη 2) Γκερζελής Ιωάννης, 3) Καρπούζης Γρηγόριος και 4) Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής έδωσαν λευκή ψήφο. Ο κ. Λέκκας Πέτρος έδωσε ψήφο ανοχής)
 
Εγκρίνει τα απολογιστικά στοιχεία του Δήμου Άσσου -Λεχαίου έτους 2010, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 7/136/5-6-2012απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και παρουσιάζει έσοδα 4.396.887,67€, έξοδα 4.370.707,98€ και χρηματικό υπόλοιπο για νέα χρήση 26.179,69€.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος   ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 13 / 233 / 2012 .
  
   Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ              Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 09-07-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ