ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                              Κόρινθος : 03-08-2012
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                 
Σχολική Επιτροπή Μονάδων
Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης
     Δήμου Κορινθίων.
Τηλέφωνο: 27413 61067
 
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», λαμβάνοντας υπόψη:

•    την Κ.Υ.Α. 64321/Δ4 -16-05-2008
•    την με αριθμό 16 /2011 10-11-2011 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων»
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
 
Δημόσιο Πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση Κυλικείου  του : 1ου Ημερήσιου ΕΠΑΛ Κορίνθου .
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 04 -09 – 2012 και από ώρα 11:00 έως 11:30         ( ώρα λήξης επίδοσης προσφορών ) στα γραφεία του σχολείου του 1ου Ημερήσιου ΕΠΑΛ Κορίνθου .  
Πληροφορίες για τους όρους της σχετικής διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν καθημερινά στα γραφεία του σχολείου και στο Τηλέφωνο : 2741-0-83808 καθώς και στα τηλέφωνα της Σχολική Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων 2741-3-61067 και 2741-3-61066 ,και στο τηλέφωνο 2741-3-61000 στο Δημαρχείο του Δήμου Κορινθίων .

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για κάθε ενδιαφερόμενο είναι:

1.    Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία.
2.    Έγγραφη οικονομική προσφορά που εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό σε ευρώ για κάθε μαθητή, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά, κλειστό αδιαφανή φάκελο. Η προσφορά πρέπει να είναι καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Τυχόν διόρθωση μονογράφεται από τον ενδιαφερόμενο. Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού κατά τον έλεγχο, αφού καθαρογράψει τη διόρθωση, τη μονογράφει και τη σφραγίζει. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. (οι μαθητές που φοιτούν φέτος στο συγκρότημα ανέρχονται στα 600 άτομα)
3.    Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
4.    Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος.
5.    Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου.
6.  Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη Σχολική Επιτροπή.
7.    Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.
8.   Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599 με την οποία δηλώνει ότι δεν είναι ανάδοχος εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου δημοσίου ή ιδιωτικού σχολείου.
9.   Προσκόμιση βεβαίωσης ασφαλιστικού φορέα ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου από το οποίο να προκύπτει η προηγούμενη εργασιακή σχέση.
10.  Εγγύηση συμμετοχής τριακοσίων (300,00) ευρώ. Η εγγύηση επιστρέφεται στους συμμετέχοντες ατόκως μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού, εκτός του πλειοδότη, στον οποίο κατακυρώθηκε η παραχώρηση του κυλικείου και ο οποίος πρέπει να καταβάλλει συμπληρωματικά αντίστοιχο ποσό ή εγγυητική επιστολή που καλύπτει συνολικά το 20% του ετήσιου μισθώματος.

Στον πλειοδοτικό διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί:

1.    Όσοι απασχολούνται στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση.
2.    Οι συνταξιούχοι.
3.    Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο σύμφωνα με τα άρθρα 4 (παρ. 1, 2, 3, 4), 5, 7, 8 & 9 του Ν.3528/2007 ΦΕΚ 26 τ. Α’/9-2-07.
4.    Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Σχολείου.


                                                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                             ΔΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ