Περίληψη διακήρυξης για μίσθωση ακινήτου

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κόρινθος, 17-07-2012
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 31625
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
Διακηρύττει ότι

Ο Δήμος Κορινθίων πρόκειται να προβεί στη μίσθωση ακινήτου για την μεταστέγαση του Μουσικού Σχολείου Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων.
Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι δωδεκαετής (12ετής).
Το υπό μίσθωση ακίνητο πρέπει να πληροί τους εξής όρους:

Το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται σε ακτίνα έως 10χλμ από το κέντρο της Κορίνθου.
Το ακίνητο θα πρέπει να διαθέτει να περιλαμβάνει χώρους μικτής επιφάνειας περίπου 1.050,00.τ.μ., και αναλυτικότερα α) 12 αίθουσες ομαδικής διδασκαλίας 40τ.μ. περίπου έκαστη, β) 15 αίθουσες ατομικής διδασκαλίας 25τ.μ. περίπου έκαστη , τέσσερα (4) wc αγοριών , τρία(3) ουρητήρια , πέντε(5) wc κοριτσιών , wc ΑΜΕΑ, δύο (2) wc καθηγητών, ένα (1) γραφείο καθηγητών, γραφείο διευθυντή, βοηθητικούς και αποθηκευτικούς χώρους και να έχει αύλειο χώρο περίπου 2.500 τ.μ., κατάλληλα διαμορφωμένο με χώρους αθλοπαιδιών , να διαθέτει χώρο στάθμευσης περίπου 50 θέσεων , να έχει προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ. Σε περίπτωση που το κτίριο χρειάζεται τεχνικές προσαρμογές για να είναι κατάλληλο, ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες αλλαγές πριν το παραδώσει.
Επίσης θα πρέπει να διέρχεται πλησίον αυτού αστική ή υπεραστική συγκοινωνία ώστε να εξυπηρετούνται οι μαθητές οι απ΄ όλο τον Νομό.
Το κτίριο προς μίσθωση θα πρέπει να τηρεί τις προδιαγραφές όπως ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις.
Επίσης το ακίνητο θα πρέπει να εκπληρώνει αθροιστικά τα παρακάτω:
– Να έχει οικοδομική άδεια
– Να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας (επαρκούς φωτισμού, θερμάνσεως, κανόνες υγιεινής, πυρασφάλειας, ασφάλειας, αερισμού,
κλιματισμού, κ.λ.π.)
– Να έχει αίθουσες που να μπορούν να διαμορφωθούν ως αίθουσες διδασκαλίας
Στην περίπτωση που το ακίνητο είναι αυτόνομο και αυτοτελές θα πρέπει να προσκομιστεί πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης το οποίο θα συνεκτιμηθεί.
Σε περίπτωση που το κτίριο χρειάζεται τεχνικές προσαρμογές για να είναι κατάλληλο, ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες αλλαγές εντός προθεσμίας, η οποία θα οριστεί από την Επιτροπή διαγωνισμού και η οποία θα αναγραφεί στο μισθωτήριο συμβόλαιο.
Ο εκμισθωτής υποχρεούται να κάνει αλλαγή χρήσης του προσφερόμενου ακίνητου σύμφωνα με την διακήρυξη.
Το κτίριο προς μίσθωση θα πρέπει να τηρεί τις προδιαγραφές όπως ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις και τα κριτήρια καταλληλότητας για στέγαση σχολικής μονάδας που αναφέρονται στην απόφαση 37237/ΣΤ1 της Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων.
Σε συνδυασμό με όλα τα παραπάνω, θα πρέπει να εξετάζονται και τα εξής:
• Η στατική επάρκεια του κτιρίου
• Η νομιμότητα της κατασκευής του ή η αιτιολογημένη εξαίρεση της από τις οικίες πολεοδομικές διατάξεις.
• Η τήρηση των διατάξεων του Γ.Ο.Κ. του 1985 και του Κτιριοδομικού Κανονισμού του Π.Δ. 71/1998(ΦΕΚ32/Α/17-2-1988) για την Πυροπροστασία, του Π.Δ. του 1991(ΦΕΚ164/Δ/11-4-1991) για τους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων , καθώς και η νομοθεσία που αφορά στις κατασκευές και εγκαταστάσεις για άτομα ειδικής κατηγορίας Α.με Α.
• Τα δομικά υλικά κατασκευής τους να μην περιέχουν επιβλαβή για την υγεία στοιχεία, όπως αμίαντο.

Καλούνται οι κ.κ. ενδιαφερόμενοι όπως, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης, ήτοι μέχρι και τις 20-08-2012, προσκομίσουν τις αιτήσεις – προσφορές εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Πρωτόκολλο του Δημοτικού Καταστήματος Κορίνθου, Κολιάτσου 32. Πληροφορίες κ. Χουρσαλά Ειρήνη, τηλ. 27413 61021 (Κολιάτσου 32, β΄ όροφος).


Ο Δήμαρχος Κορινθίων


ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ