Περίληψη διακήρυξης για την εκτέλεση υπηρεσίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κόρινθος, 31-07-2012
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.: 35419
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
Διακηρύττει ότι
Εκτίθεται σε ανοικτό δημόσιο διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά δρομολόγιο, η εκτέλεση της υπηρεσίας «ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, του Π.Δ. 28/1980 και του ΠΔ 60/2007, προϋπολογισμού 741.949,19€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
Η χρηματοδότηση γίνεται από τα τακτικά έσοδα του Δήμου Κορινθίων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα Γραφεία του Δήμου Κορινθίων (Κολιάτσου 32) την 10η Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10:00 έως ώρα 10:30 (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών).
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών, ενώσεων μεταφορέων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, συνεταιρισμών, με αντικείμενο δραστηριότητας τη μεταφορά προσώπων.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 3% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, κ.λπ..
Η ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αφορά τη μεταφορά μαθητών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Κορινθίων προς και από τα σχολικά συγκροτήματα, για το σχολικό έτος 2012-2013.
Για περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή των τευχών της μελέτης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευθύνονται στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου (Ερμού 39, 1ος όροφος – τηλ. 27413 61026, αρμ. κ. Τζώρτζης Βασίλειος) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η προθεσμία για τις αιτήσεις λήψης των τευχών του διαγωνισμού ορίζεται μέχρι και πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία του διαγωνισμού.

Ο Δήμαρχος Κορινθίων

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ