Αναλυτική διακήρυξη για την εκτέλεση υπηρεσίας


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ Ελλάδας – Ιονίου
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αρ. Μελ. 52/2012
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013
Προϋπ/σμός: 741.979,19€
ΚΑ: 15/6162.0002
Αρ. Πρωτ.: 35418/31-07-2012ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

διακηρύσσει

την με ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχων για τη:

ΔΑΠΑΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013
Κωδικός CPV 60130000 (Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών)

Προϋπολογισμού € 656.592,21 (χωρίς Φ.Π.Α.)
Φ.Π.Α.: € 85.356,99
Προϋπολογισμού: € 741.949,19(μετά Φ.Π.Α.)

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:
1. το άρθρο 70 παρ. 1 και τις λοιπές διατάξεις του π.δ. 28/1980 (ΦΕΚ 11 Α),
2. το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005,
3. τη με αριθμό 11/226/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του διαγωνισμού, καθώς και οι όροι της Διακήρυξης, και
4. τους όρους του παρόντος τεύχους, και
καλεί
τους ενδιαφερόμενους έχοντες αντικείμενο τη μεταφορά προσώπων να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α σελ.
Άρθρο 1 Κύριος του έργου – Αναθέτουσα Αρχή 3
Άρθρο 2 Παραλαβή τευχών 3
Άρθρο 3 Προϋποθέσεις έγκυρης και παραδεκτής συμμετοχής στον διαγωνισμό – Τρόπος υποβολής Φακέλου Προσφοράς
4
Άρθρο 4 Διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των Προσφορών και
έγκριση αποτελέσματος 5
Άρθρο 5 Σύμβαση – Συμβατικά τεύχη 8
Άρθρο 6 Γλώσσα διαδικασίας 9
Άρθρο 7 Εφαρμοστέα νομοθεσία 9
Άρθρο 8 Χρηματοδότηση, Φόροι, Δασμοί κ.λ.π. – Πληρωμή Αναδόχου 10
Άρθρο 9 Παροχή διευκρινίσεων για τον διαγωνισμό 10
Άρθρο 10 Τεκμήριο από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό 10

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Άρθρο 11 Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά της υπηρεσίας 11
Άρθρο 12 Διάρκεια σύμβασης 11
Άρθρο 13 Διαδικασία Επιλογής Αναδόχου – Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών
11
Άρθρο 14 Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου 12
Άρθρο 15 Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό 12
Άρθρο 16 Χορήγηση προκαταβολής – Ρήτρα Πρόσθετης Καταβολής (Πριμ) 13
Άρθρο 17 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 13
Άρθρο 18 Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών 13
Άρθρο 19 Χρόνος ισχύος προσφορών 14
Άρθρο 20 Δημοσιότητα – Δαπάνες δημοσίευσης 14

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Άρθρο 21 Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό 15
Άρθρο 22 Επαγγελματικά προσόντα 15
Άρθρο 23 Δικαιολογητικά 16
Άρθρο 24 Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 21

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ 21
Άρθρο 25 Υπεργολαβία 23
Άρθρο 26 Διάφορες ρυθμίσεις 23ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Άρθρο 1: Κύριος του Έργου- Αναθέτουσα Αρχή
1.1 Εργοδότης – Αναθέτουσα Αρχή είναι: ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
1.2 Αποφαινόμενα όργανα είναι η Οικονομική επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, που έχει έδρα:
Οδός : Κολιάτσου 32, Κόρινθος

Ταχ. Κωδ. : 20100

Τηλ. : 27413 61000

Telefax : 27410 27592

E-mail : ……………………..

προς την οποία οι διαγωνιζόμενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν τα ένδικα μέσα (τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις κατά το στάδιο του διαγωνισμού), που ενδεχομένως θα ασκήσουν.
1.3 Αρμόδια Υπηρεσία για την εκτέλεση της σύμβασης είναι η Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, οδός Κολιάτσου 32, Κόρινθος, την Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2012, ώρα 10:30, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
1.4 Ορισμοί:
– «Ενδιαφερόμενος/Υποψήφιος» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που έχει το εκ του νόμου δικαίωμα και προτίθεται να λάβει μέρος στον παρόντα διαγωνισμό.
– «Προσφέρων/διαγωνιζόμενος» είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που έχει υποβάλλει προσφορά στον παρόντα διαγωνισμό.
– «Μειοδότης» είναι ο υποψήφιος, που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα.
– «Ανάδοχος» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση αυτών ή συνεταιρισμός αυτών, που συνάπτει σύμβαση εκτέλεσης με τον εργοδότη.
– «Αντικείμενο του διαγωνισμού» είναι η μεταφορά των μαθητών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προς και από τα σχολικά συγκροτήματα, για το σχολικό έτος 2012-2013.
1.5 Εφόσον η ανωτέρω Υπηρεσία μεταστεγασθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης της σύμβασης, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους υποψηφίους ή στον ανάδοχο αντίστοιχα και δεν προκύπτουν από το γεγονός αυτό οποιεσδήποτε ακυρότητες στη διαδικασία της ανάθεσης ή της εκτέλεσης της υπόψη σύμβασης.

Άρθρο 2: Παραλαβή τευχών
2.1 Το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη του διαγωνισμού, που αναφέρονται στο άρθρο 5.2 με στοιχεία 2, 4 και 5 διατίθενται από τη Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, Ερμού 39, πληροφορίες κ. Τζώρτζης Βασίλειος, τηλ. 27413 61026 διατίθενται και χορηγούνται μετά από αίτηση κάθε ενδιαφερομένου , η οποία θα περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία του, Δ/νση και τηλέφωνα επικοινωνίας ( τηλ. και Fax αυτού) , εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης . Οι αιτήσεις αυτές πρέπει να υποβάλλονται το αργότερο μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε € 0,00
2.2 Οι ενδιαφερόμενοι (ημεδαποί και αλλοδαποί, από τα κράτη–μέλη της Ε.Ε. ή από τα κράτη του Ε.Ο.Χ. ή από τα κράτη που έχουν κυρώσει τη σύμβαση του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις), μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισμό, πέραν της αναφερομένης στην παράγραφο 2.1 δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η υπηρεσία αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.

Άρθρο 3: Προϋποθέσεις έγκυρης και παραδεκτής συμμετοχής στον διαγωνισμό – Τρόπος υποβολής φακέλου προσφοράς
3.1 Για την έγκυρη και παραδεκτή συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν στην Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.), μέσα στην προθεσμία του άρθρου 18, τον σφραγισμένο φάκελο της προσφοράς τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις απαιτήσεις των άρθρων 23 και 24 της παρούσας.
Οι φάκελοι υποβάλλονται είτε (α) με κατάθεσή τους στην οικεία Επιτροπή Διαγωνισμού, είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την Αρχή που διενεργεί τον διαγωνισμό, είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ.
3.2 Ο φάκελος της προσφοράς που συνοδεύονται από την αίτηση κατάθεσής του συνίσταται από δύο ξεχωριστούς φακέλους, τον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής και τον φάκελο της οικονομικής προσφοράς. Οι φάκελοι αναγράφουν στο εξωτερικό τους μέρος τον τίτλο της προς ανάθεση υπηρεσίας, την επωνυμία, τη διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και ενδεχομένως, εφόσον υπάρχει, e-mail) του υποψηφίου και τα στοιχεία όλων των μελών, σε περίπτωση συνεταιρισμού ή ένωσης. Ο ένας φάκελος περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής (με την ένδειξη στο εξωτερικό του «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ») και ο άλλος την οικονομική προσφορά (με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»). Ελλείψεις στην αναγραφή των ανωτέρω (εξωτερικών) στοιχείων συμπληρώνονται κατά την κατάθεση της προσφοράς και δεν αποτελούν λόγο αποκλεισμού των υποψηφίων.
Ο φάκελος που περιέχει την οικονομική προσφορά είναι απαραίτητα και επί ποινή αποκλεισμού σφραγισμένος, δηλαδή κλεισμένος με τρόπο, που δεν μπορεί να ανοιχθεί, χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό.
3.3 Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι Προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον συνοδεύονται από αίτηση του διαγωνιζόμενου και έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο του Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 18 της παρούσας.
Στην περίπτωση αυτή, στο εξωτερικό μέρος του φακέλου θα αναγράφονται τα ακόλουθα:
Προς: Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ – Οικονομική Επιτροπή
Κολιάτσου 32, Κόρινθος – 20100
Πρόεδρο Επιτροπής Διαγωνισμού για τον ανοικτό διεθνή διαγωνισμό:
«Δαπάνη Μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 2012-2013».
3.4 Η Υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισμό δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών, που αποστέλλονται ταχυδρομικά, ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η Υπηρεσία ειδοποιηθεί εγκαίρως.
Προσφορές εκπρόθεσμες καταγράφονται από την επιτροπή με την ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην επιτροπή διαγωνισμού και απορρίπτονται ως απαράδεκτες κατά τη σύνταξη του πρακτικού. Οι εν λόγω προσφορές δεν ανοίγονται και επιστρέφονται στον ενδιαφερόμενο εφόσον δηλώσει εγγράφως ότι παραιτείται από το δικαίωμα ένστασης.

Άρθρο 4: Διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των προσφορών και έγκριση αποτελέσματος
4.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων Προσφοράς
α. Η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) συνέρχεται σε δημόσια συνεδρίαση, μισή ώρα πριν την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 18 της παρούσας. Κηρύσσεται η έναρξη της παραλαβής των προσφορών, παραλαμβάνονται οι φάκελοι προσφοράς, που κατατίθενται ενώπιόν της και κηρύσσεται η λήξη της παραλαβής, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του π.δ. 28/1980, δηλαδή, μετά την επέλευση της ώρας λήξης της προθεσμίας, ο Πρόεδρος ανακοινώνει τη λήξη του χρόνου, περιμένει λίγα λεπτά (2-3) και κηρύσσει τη λήξη της παραλαβής.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί, εν συνεχεία, αμέσως με την Υπηρεσία του πρωτοκόλλου για να διαπιστώσει αν έχουν αφιχθεί ταχυδρομικώς προσφορές κατά την παρ. 3.1 (σημειώνεται ότι στο πρωτόκολλο αναγράφεται η ώρα και ημέρα άφιξης, σημειώνεται πάνω στο φάκελο και μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του προέδρου της και παραλαμβάνει τις προσφορές, για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού.
β. Η παραλαβή και εξέταση των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση και σε δύο στάδια, το πρώτο εκ των οποίων περιλαμβάνει έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και απόδειξης της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας των διαγωνιζομένων, και το δεύτερο την αποσφράγιση και έλεγχο των οικονομικών προσφορών και υποβολή του πρακτικού της Ε.Δ. για τη διαδικασία και το αποτέλεσμα της δημοπρασίας.
γ. Κατά το πρώτο στάδιο οι φάκελοι που περιέχουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής ανοίγονται από την Επιτροπή κατά την σειρά κατάθεσης τους, καταγράφονται στο πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά, που περιέχονται στον φάκελο (χωρίς ταυτόχρονα να ελέγχεται το νομότυπο και η πληρότητά τους), ελέγχεται η αρίθμησή τους και μονογράφονται τα έγγραφα αυτά και ελέγχεται το πιστοποιητικό επαγγελματικής εγγραφής της παραγράφου 23.1 της παρούσης. Επίσης, καταγράφονται τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των διαγωνιζομένων. Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών σε κατάσταση όλων των διαγωνιζομένων οι παριστάμενοι στην αίθουσα του διαγωνισμού εξέρχονται και η επιτροπή συνεδριάζουσα μυστικά, ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των συναγωνιζόμενων (σύμφωνα με το άρθρο 21 της παρούσας) και την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 της παρούσας, με βάση τα δικαιολογητικά και το περιεχόμενο του φακέλου, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 της παρούσας και αποφασίζει για το ποιοι εξ αυτών πληρούν τα κριτήρια επιλογής και ποιοι πρέπει να αποκλειστούν. Η κατάσταση καταγραφής διαγωνιζομένων και πιστοποιητικών υπογράφεται από την Ε.Δ. και συνοδεύει το πρακτικό της δημοπρασίας. Στο πρακτικό που συντάσσει η Ε.Δ. καταχωρούνται σε πίνακα οι πληρούντες τα κριτήρια επιλογής με την σειρά κατάθεσης της προσφοράς και καταγράφονται οι λόγοι αποκλεισμού εκάστου των αποκλειομένων. Ακολούθως η συνεδρίαση καθίσταται δημοσία, ο πρόεδρος της επιτροπής ανακοινώνει τους αποκλειόμενους από την συνέχεια της δημοπρασίας, καθώς και τους λόγους αποκλεισμού εκάστου και καλεί αυτούς να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα συμμετοχής τους μαζί και τον σφραγισμένο φάκελο της οικονομικής τους προσφοράς υπογράφοντες σχετική δήλωση ότι δεν προτίθενται να υποβάλλουν ένσταση. Σε αντίθετη περίπτωση οι φάκελοι συμμετοχής και οικονομικής προσφοράς τους φυλάσσονται με φροντίδα του προέδρου της Ε.Δ. μέχρι την υπογραφή του συμφωνητικού της σύμβασης, οπότε και επιστρέφονται στον διαγωνιζόμενο.
δ. Κατά το δεύτερο στάδιο την ίδια ή άλλη ημέρα οριζόμενη από την Ε.Δ. και ανακοινωμένη με ευθύνη του προέδρου της στους διαγωνιζόμενους συνεχίζεται η δημοπρασία σε δημόσια συνεδρίαση και αποσφραγίζονται οι οικονομικές προσφορές, αυτών που εξακολουθούν να συμμετέχουν στον διαγωνισμό κατά την σειρά εγγραφής τους στο πρακτικό, μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Ε.Δ. και ελέγχεται η πληρότητα των υπογραφών και μονογραφών (κατά τις διατάξεις του π.δ. 28/1980). Ελέγχεται κατόπιν, κατά το άρθρο 24.2 της παρούσας, η ορθότητα συμπλήρωσης του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων, η αριθμητική και η ολόγραφη αναγραφή του ποσοστού έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό επί του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας και ανακοινώνονται τα επιμέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόμενο. Η Ε.Δ. απορρίπτει τις προσφορές που κρίνει απαράδεκτες. Απαράδεκτες κρίνονται προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή μη σύμφωνες με τους όρους της προκήρυξης. Η Ε.Δ. αναγράφει στο πρακτικό τους λόγους που καθιστούν απαράδεκτη έκαστη προσφορά και καταρτίζει πίνακα των διαγωνιζομένων με τις παραδεκτές οικονομικές προσφορές. Οι οικονομικές προσφορές καταχωρούνται, μετά από λογιστικό έλεγχο και τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις , στο πίνακα ανά δρομολόγιο στον οποίο και σημειώνεται και ο μειοδότης έκαστου δρομολογίου. Ο πίνακας υπογράφεται από τα μέλη της Ε.Δ. και αποτελεί μέρος του πρακτικού της.
ε Σε περίπτωση απόλυτης ταύτισης των οικονομικών προσφορών για συγκεκριμένο δρομολόγιο διενεργείται κλήρωση από την Οικονομική Επιτροπή μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων και κατόπιν προσκλήσεως των διαγωνιζομένων, που υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές, με τρόπο που διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας.
στ. Ακολουθεί ανακοίνωση του Προέδρου της Ε.Δ., σε πίνακα της Υπηρεσίας, στην οποία διεξάγονται οι ανοικτές συνεδριάσεις της, με την οποία γνωστοποιείται στους διαγωνιζόμενους ότι μπορούν να λάβουν γνώση του πρακτικού και να υποβάλουν (ενδεχομένως) ένσταση κατ’ αυτού. Οι τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 20 «Ενστάσεις κατά της δημοπρασίας – Υποβολή Πρακτικού» του π.δ. 28/1980 και κατατίθενται στην Ε.Δ. μέχρι την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του Προέδρου της Ε.Δ. Οι ενστάσεις απευθύνονται στην Οικονομική Επιτροπή, υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας που διεξάγει τον διαγωνισμό και διαβιβάζονται αυθημερόν, με μέριμνα της Υπηρεσίας αυτής, στον Πρόεδρο της Ε.Δ.
Για την ημέρα και ώρα της ανάρτησης συντάσσεται αυθημερόν, με επιμέλεια του Προέδρου της Επιτροπής, σχετική πράξη, που υπογράφεται από όλα τα μέλη της.
Η Ε.Δ. είναι υποχρεωμένη να επιτρέψει την πρόσβαση των διαγωνιζομένων στα έγγραφα που υποβλήθηκαν στον διαγωνισμό, με επιτόπιο έλεγχο των εγγράφων και λήψη φωτοαντιγράφων των απαραίτητων κατά τους αιτούντες εγγράφων με δαπάνες τους.
ζ. Αν δεν υποβληθούν ενστάσεις κατά του πρακτικού, η Ε.Δ. ολοκληρώνει το έργο της και υποβάλλει το πρακτικό για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στην Οικονομική Επιτροπή, η οποία εγκρίνει το αποτέλεσμα και κατακυρώνει στον μειοδότη εκάστου δρομολογίου. Αν υποβληθούν ενστάσεις, η Ε.Δ. συντάσσει γνωμοδότηση την οποία και διαβιβάζει, (μαζί με τις ενστάσεις, το πρακτικό της και τα έγγραφα των φακέλων στα οποία οι ενστάσεις στηρίζονται) στην Οικονομική Επιτροπή, η οποία αποφαίνεται επί των ενστάσεων και εν συνεχεία (στην ίδια ή και διαφορετική απόφαση) εγκρίνει το αποτέλεσμα σύμφωνα με το άρθρο 21 του Π.Δ/τος 28/1980 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν.3852/2010. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται κατά το άρθρο 4.2 γ.

4.2 Έγκριση αποτελέσματος της Δημοπρασίας – Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης
α. Η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει ή ακυρώνει (συνολικά ή μερικά) το αποτέλεσμα της δημοπρασίας. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους διαγωνιζόμενους και η συγκεκριμένη κοινοποίηση δεν έχει χαρακτήρα κατακύρωσης της σύμβασης, αλλά για γνώση των διαγωνιζομένων για τυχόν προσφυγή στις διαδικασίες της δικαστικής προστασίας (ν.3886/2010). Μετά τη λήξη της σχετικής διαδικασίας και τη διεξαγωγή του (κατά τον νόμο) προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας της διαδικασίας του διαγωνισμού, καθώς και την προσκόμιση της υπεύθυνης δήλωσης της Κ.Υ.Α. 20977/23-8-2007 των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας (ΦΕΚ 1673 Β) «περί των Δικαιολογητικών για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, περί του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο έκαστου μειοδότη οι ασυμβίβαστες ιδιότητες του νόμου αυτού, προσκαλούνται οι μειοδότες να προσκομίσουν, μέσα σε προθεσμία τουλάχιστον δέκα (10) ημερών ή και περισσότερων κατά την κρίση της Οικονομικής Επιτροπής, ισχύον πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο ή σε ισοδύναμη επαγγελματική οργάνωση της αλλοδαπής, όταν ο διαγωνιζόμενος είναι αλλοδαπός από κράτος – μέλος της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει κυρώσει τη συμφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις (εφόσον το αρχικό δεν ισχύει πλέον), και επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά των παρ. 23.2.1 (οι ημεδαποί) και 23.2.2, (β), (γ) και (δ) (οι αλλοδαποί) της παρούσας, εφόσον έχει λήξει ο χρόνος ισχύος τους, καθώς και τα δικαιολογητικά της παρ. 24.1.5 (περί ονομαστικοποίησης των μετοχών).
Σε κάθε περίπτωση (ακόμα δηλαδή κι αν το αρχικώς προσκομισθέν ισχύει) οφείλουν να προσκομίσουν νέο πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της ημερομηνίας κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης της Οικονομικής Επιτροπής. Επίσης, προσκομίζονται και ελέγχονται τα αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Από τα ως άνω αποδεικτικά πρέπει να αποδεικνύεται ότι έκαστος εκ των αναδόχων ήταν ενήμερος φορολογικά και ασφαλιστικά και κατά την ημέρα του διαγωνισμού, σύμφωνα με την υποβληθείσα υπεύθυνη δήλωσή του.
Τα στοιχεία ελέγχονται από την Οικονομική Επιτροπή και γνωστοποιείται σε όλους τους υποψηφίους που εξακολουθούν να συμμετέχουν στη διαδικασία η έκβαση του επανελέγχου των δικαιολογητικών των πρώτων μειοδοτών έκαστου δρομολογίου και τίθεται προθεσμία σε αυτούς δύο (2) εργασίμων ημερών για τυχόν αντιρρήσεις. Εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό, κοινοποιείται η εγκριτική του αποτελέσματος του διαγωνισμού απόφαση στους μειοδότες (σύναψη σύμβασης), με πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης κατά το άρθρο 26 του π.δ. 28/1980, σε ορισμένο τόπο και χρόνο προσκομίζοντας, μεταξύ των άλλων που προβλέπονται από τα συμβατικά τεύχη και τις απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης.
β. Αν τα ζητούμενα δικαιολογητικά δεν προσκομιστούν εντός της αρχικής (ή της παραταθείσας για σπουδαίο λόγο) προθεσμίας, ή αν τα προσκομισθέντα είναι ελλιπή ή αν δεν υφίστανται πλέον οι απαιτούμενες προϋποθέσεις καταλληλότητας του μειοδότη, η Οικονομική Επιτροπή ανακαλεί την απόφαση κατακύρωσης, και εγκρίνει την ανάθεση της σύμβασης τους αμέσως επόμενους μειοδότες στα δρομολόγια που είχαν κατακυρωθεί σε αυτόν, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και ούτω καθεξής.
γ. Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος, όπως και οι λοιπές αποφάσεις, κοινοποιούνται στους διαγωνιζόμενους με τηλεομοιοτυπία. Αν η ισχύς της προσφοράς κάποιου από τους μειοδότες έχει λήξει και δεν συμφωνεί στην παράταση ισχύος της προς τον σκοπό σύναψης της σύμβασης, η Οικονομική Επιτροπή απευθύνεται στον δεύτερο κατά σειρά μειοδότη έκαστου δρομολογίου που είχε κατακυρωθεί σε αυτόν, στους οποίους κατακυρώνει τα δρομολόγια, αν αυτοί συμφωνούν στην παράταση και ούτω καθεξής.
4.3 Διοικητικές προσφυγές
Διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3886/2010, απευθυνόμενες προς την αναθέτουσα αρχή, στο πρωτόκολλο της Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ αρμόδιας για την διενέργεια του διαγωνισμού ως εξής:
α) κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού
β) κατά πράξεων και παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής
γ) κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση
δ) εκτός των ανωτέρω, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά νομιμότητα και πληρότητα δικαιολογητικών

Άρθρο 5: Σύμβαση-Συμβατικά τεύχη
5.1 Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του π.δ. 28/1980.
5.2 Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η προς ανάθεση υπηρεσία, είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχόμενων σ’ αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω:
1. Το συμφωνητικό.
2. Η παρούσα Διακήρυξη.
3. Η Οικονομική Προσφορά.
4. Ο Προϋπολογισμός της Υπηρεσίας, με τους πίνακες των δρομολογίων.
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).
Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας
6.1 Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και κάθε έγγραφο της Υπηρεσίας, θα είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από νόμιμη ελληνική μετάφραση.
Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται στην Ελληνική.
6.2 Τα έγγραφα και δικαιολογητικά, που θα κατατεθούν από αλλοδαπές Επιχειρήσεις πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να είναι νόμιμα επικυρωμένα, είτε από το Αρμόδιο Προξενείο της χώρας της διαγωνιζόμενης, είτε με την επίθεση της σφραγίδας «Apostile», σύμφωνα με τη συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Η μετάφραση των εγγράφων αυτών γίνεται, είτε από Έλληνα δικηγόρο, είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.
6.3 Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ των Υπηρεσιών, που εμπλέκονται στην ανάθεση και εκτέλεση της υπηρεσίας, των υποψηφίων, των διαγωνιζομένων και του αναδόχου διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την Υπηρεσία με διάθεση διερμηνέων.

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία
Για την εκτέλεση του διαγωνισμού και της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων:
1. παρ. 4 εδ. 18 του άρθρου 94 και οι λοιπές διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα,
2. άρθρα 209, 273 και λοιπές διατάξεις του ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α’)
3. αριθμ. πρωτ.35415/28.7.2011 Κ.Υ.Α. «Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τους Δήμους» (ΦΕΚ 1701 Β’/1-8-2011),
4. ν. 2446/1996 (ΦΕΚ 276 Α) τροποποίηση του ν. 711/1977 (ΦΕΚ 284 Α) «Περί ειδικών τουριστικών λεωφορείων και άλλες διατάξεις»,
5. άρθρο 70 παρ. 1 και τις λοιπές διατάξεις του π.δ. 28/1980 (ΦΕΚ 11 Α),
6. Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005,
7. άρθρο 2 παρ. 9 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» και άλλες διατάξεις,
8. άρθρο 2 παρ. 24 του ν. 2621/1998 (ΦΕΚ 136 Α) «Περί ρύθμισης θεμάτων Τ.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις»,
9. ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων»
9. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και οι λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας σύμβασης και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Διάταγμα, Απόφαση, σχετική εγκύκλιος κ.λ.π.), που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της υπηρεσίας της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση, Φόροι, Δασμοί κ.λ.π. – Πληρωμή Αναδόχου
8.1 Η χρηματοδότηση της σύμβασης γίνεται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους της α’βάθμιας Αυτοδιοίκησης Στον προϋπολογισμό του Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ έτους 2012 έχει προβλεφθεί κωδικός με Κ.Α ΚΑ: 15/6162.0002).
8.2 Η πληρωμή των αναδόχων θα γίνει τμηματικά, σε διαστήματα όχι μικρότερα του ενός (1) μηνός, με την πρόοδο εκτέλεσης της μεταφοράς, ακολουθουμένης της διαδικασίας των άρθρων 53 και 54 του π.δ. 28/1980 και σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη παράγραφο 7.3 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. Δεν θα δοθεί προκαταβολή στον ανάδοχο.
8.3 Δεν καταβάλλεται αποζημίωση στον ανάδοχο:
– Στις ημέρες που δεν λειτουργούν τα σχολεία, σε συνεννόηση με τον διευθυντή κάθε σχολείου.
– Στις ημέρες που δεν προσέρχονται οι μαθητές στο σχολείο, λόγω κατάληψης, απεργίας του διδακτικού προσωπικού, κατόπιν συνεννόησης του αναδόχου με τον διευθυντή του κάθε σχολείου. Επίσης, στην περίπτωση που δεν θα εκτελεστεί το δρομολόγιο λόγω ασθενείας των μεταφερομένων μαθητών και υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει ενημέρωση του αναδόχου από τον διευθυντή του σχολείου, τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την εκτέλεση του δρομολογίου.
– Στις περιπτώσεις που δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια λόγω κακοκαιρίας, εφόσον τα σχολεία παραμένουν κλειστά, με απόφαση Δημάρχου ή άλλου εξουσιοδοτημένου οργάνου.
– Στην περίπτωση υπογραφής της σύμβασης μετά την έναρξη του σχολικού έτους για τα μη εκτελεσθέντα δρομολόγια λόγω αυτής της καθυστέρησης.

8.4 Απόδοση εγγυήσεων καλής εκτέλεσης.
– Η απόδοση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης της σύμβασης πραγματοποιείται μετά τη περαίωση του έργου της μεταφοράς κατόπιν απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

Άρθρο 9: Παροχή διευκρινίσεων για τον διαγωνισμό
Το τεύχος της αναλυτικής προκήρυξης, η περιληπτική προκήρυξη, καθώς και όλα τα Παραρτήματα (λοιπά τεύχη του διαγωνισμού), διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή (από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε.), στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, στη διεύθυνση:
www.korinthos.gr
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν εγγράφως πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λ.π. από την αναθέτουσα Αρχή για το περιεχόμενο της παρούσας προκήρυξης, μέχρι έξι (6) ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών για τον διαγωνισμό. Ο Δήμος ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ οφείλει να απαντήσει εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την υποβολή του αιτήματος

Άρθρο 10: Τεκμήριο από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό
Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης της προκηρυσσόμενης υπηρεσίας.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά της υπηρεσίας
11.1 Τίτλος της υπηρεσίας
Ο τίτλος της υπηρεσίας είναι:
«ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013».
11.2 Προϋπολογισμός – Προσφορά
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 741.949,19συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (13%) και αναλυτικά:
Ετήσιο κόστος μεταφοράς: € 547.160,17
Προαίρεση 20% : €109.432,03
Φ.Π.Α. (13%): € 85.356,99
Το συνολικό κόστος του κάθε δρομολογίου έχει υπολογιστεί ως το γινόμενο του μέγιστου ημερήσιου κόστους του δρομολογίου (όπως αυτό προκύπτει από την εφαρμογή του μαθηματικού τύπου με την τρέχουσα τιμή, κατά την σύνταξη των τευχών, τιμή καυσίμου), πολλαπλασιασμένο με τον αριθμό των δρομολογίων που εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί για τη μεταφορά των μαθητών με την παρούσα διακήρυξη για το σχολικό έτος 2012-2013.

Η προσφορά ανά δρομολόγιο θα είναι το συνολικό κόστος του δρομολογίου, εφαρμοζόμενης της αντίστοιχης έκπτωσης σε ακέραιες τιμές μονάδος, που προσφέρει ο διαγωνιζόμενος. Στην προσφερόμενη τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

Η ανάθεση θα γίνει με το κριτήριο της χαμηλότερης προσφοράς ανά δρομολόγιο που προκύπτει ως ανωτέρω. Η προσφορά του μειοδότη αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με παράρτημα της 35415/28.7.2011 Κ.Υ.Α. και την παράγραφο 7.3 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)

11.3 Τόπος εκτέλεσης της σύμβασης
Δήμος ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
11.4 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά της υπηρεσίας
Μεταφορά των μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, για το σχολικό έτος 2012-2013, με λεωφορεία Δ.Χ. ή ταξί, για τις διαδρομές, όπως αυτές ορίζονται κατά περίπτωση στο Παράρτημα Γ της παρούσας. Προσφορές μπορούν υποβάλλονται είτε για το σύνολο των δρομολογίων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Γ της παρούσας είτε για μέρος αυτών.
Λεπτομέρειες για τα δρομολόγια περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Γ της παρούσας.
11.5 Δικαίωμα προαίρεσης
Η αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης για την αύξηση του συμβατικού αντικειμένου μέχρι 20% του προϋπολογισμού της αρχικής σύμβασης είτε για την ενσωμάτωση τυχόν νέων δρομολογίων, είτε για την αναπροσαρμογή των αρχικών δρομολογίων μέσα στον συμβατικό χρόνο, με την διαδικασία και την μεταβολή των κομίστρων που ορίζεται στο άρθρο 2, παρ.3 της ΚΥΑ αριθμ. 35415/11. Επίσης στο ανωτέρω δικαίωμα προαίρεσης περιλαμβάνεται η χρονική παράταση ισχύος της σύμβασης για το επόμενο σχολικό έτος , μέχρι την ολοκλήρωση του επόμενου διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών (υπογραφή σύμβασης έτους 2013 – 2014).
Η αναθέτουσα αρχή δύναται να ακυρώνει δρομολόγια, αν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, αυτά καλυφθούν από δημόσια ή δημοτική συγκοινωνία.

Άρθρο 12: Διάρκεια σύμβασης
Η σύμβαση για τη μεταφορά των μαθητών του Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ισχύει από την υπογραφή της και μέχρι τη περαίωση του έργου της μεταφοράς λαμβάνοντας υπόψη το δικαίωμα της ανωτέρω προαίρεσης.

Άρθρο 13: Διαδικασία επιλογής Αναδόχων – Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών
13.1 Η επιλογή των Αναδόχων θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 22 του π.δ. 60/2007 και υπό τις προϋποθέσεις αυτού και του π.δ. 28/1980.
13.2 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί με το σύστημα των έγγραφων σφραγισμένων προσφορών ποσοστού εκπτώσεως σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό, άνευ ορίου, επί του προϋπολογισμού έκαστου δρομολογίου, που συντάχθηκε από τον εργοδότη, στο οποίο επιλέγει ο διαγωνιζόμενος να προσφέρει, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του π.δ. 28/1980.
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά.
Δεν προβλέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχων
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 51 παρ. 1β του π.δ. 60/2007.

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό
15.1 Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό κατατίθεται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους του άρθρου 15 του π.δ. 28/1980, εγγύηση συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 3% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για το σύνολο των δρομολογίων του Παραρτήματος Γ ή για το μέρος των δρομολογίων που αφορά η προσφορά, κατά την παρ. 11.4 του άρθρου 11 της παρούσας. Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται στον ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης ενώσεως ή συνεταιρισμού μεταφορέων πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών τους.
Αν η εγγύηση συμμετοχής υπολείπεται έστω και ελάχιστα του απαιτούμενου ποσού, η προσφορά δεν γίνεται δεκτή.
15.2 Στις εγγυητικές επιστολές αναφέρονται απαραίτητα τα ακόλουθα:
α. Ημερομηνία έκδοσης
β. Εκδότης
γ. Δήμος προς τον οποίο απευθύνεται η επιστολή
δ. Αριθμός εγγυητικής επιστολής
ε. Ποσό που καλύπτει η εγγύηση
στ. Πλήρης επωνυμία και διεύθυνση του διαγωνιζόμενου υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση
ζ. Τίτλος της προς ανάθεση υπηρεσίας
η. Ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.
θ. Οι όροι ότι:
i. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διηζήσεως.
ii. Το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση, χωρίς καμία ένσταση ή αντίρρηση.
iii. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
iv. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
Σφάλματα ή ελλείψεις που σχετίζονται με τον τίτλο του έργου ή τον υπέρ ου η εγγύηση δεν οδηγούν σε αποκλεισμό αν δεν γεννάται σύγχυση.
15.3 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής επί ποινή αποκλεισμού θα έχουν χρόνο ισχύος κατ’ ελάχιστον το χρόνο ισχύος της προσφοράς προσαυξημένο κατά τριάντα (30) ημέρες.
15.4 Οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν υπέρ της αναθέτουσας Αρχής, εφόσον συντρέχει νόμιμη περίπτωση.
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να κάνουν χρήση του υποδείγματος εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Α.

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)
16.1 Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής.
16.2 Δεν προβλέπεται η πληρωμή πρόσθετης καταβολής (πριμ) στην παρούσα σύμβαση.

Άρθρο 17: Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων αυτής, κατά το άρθρο 26 του π.δ. 28/1980, η οποία κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης, μη συνυπολογιζομένης της εκπτώσεως και μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για το σύνολο των δρομολογίων του Παραρτήματος Γ ή για το μέρος των δρομολογίων, που αφορά η προσφορά του αναδόχου, κατά την παρ. 11.4 του άρθρου 11 της παρούσας.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρ. 15.2 του άρθρου 15 της παρούσας, σχετικά με την εγγύηση συμμετοχής.
Η ισχύς της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι αορίστου διαρκείας.
Σε περίπτωση αναδόχου ενώσεως ή συνεταιρισμού μεταφορέων, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι πάντοτε κοινές υπέρ όλων των μελών τους.
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να κάνουν χρήση του υποδείγματος εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Β.

Άρθρο 18: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 10-09-2012, Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:30.
Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με τηλεομοιοτυπία πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (……………….). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και να συμμετάσχουν σ’ αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά, εφόσον είναι δυνατή η τήρηση της προθεσμίας της παρ. 2.1 της παρούσας, ήτοι η λήψη των απαραίτητων τευχών της δημοπρασίας πέντε (5) τουλάχιστον (ημερολογιακές) ημέρες πριν την ημέρα του διαγωνισμού (η ημέρα αυτή δεν προσμετράται).

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για διάστημα εννέα (9) μηνών από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, το οποίο και θα πρέπει να αναγράφεται στην αίτηση υποβολής της προσφοράς του συμμετέχοντος στον διαγωνισμό. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που διέπει τον διαγωνισμό.

Άρθρο 20: Δημοσιότητα – Δαπάνες δημοσίευσης
Προκήρυξη σύμβασης συνταγμένη κατά το σχετικό τυποποιημένο έντυπο του Κανονισμού ΕΚ 1564/2005 της Επιτροπής, θα αποσταλεί για δημοσίευση στις ………………… στην Υπηρεσία Επίσημων Δημοσιεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Περίληψη της Διακήρυξης αυτής θα δημοσιευθεί στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα και με την εγκύκλιο αριθ. 33/2008 του Υπουργείου Εσωτερικών.
Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της διακήρυξης του διαγωνισμού σύμφωνα με την εγκύκλιο αρ.11/2010 του Υπουργείου Εσωτερικών βαρύνουν τους αναδόχους αναλογικά με το μέρος του προϋπολογισμού της υπηρεσίας για το οποίο έχουν σύμβαση και εισπράττονται με την πρώτη πληρωμή. Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών για το ίδια σύμβαση οι οποίοι ματαιώθηκαν καθώς επίσης το μέρος των εξόδων που αναλογεί στον προϋπολογισμό και δεν συμβασιοποιήθηκε μετά και από τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων, βαρύνουν την αναθέτουσα Αρχή.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό
21.1 Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν:
α. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά,
β. Ενώσεις μεταφορέων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
γ. Συνεταιρισμοί,
με αντικείμενο δραστηριότητας τη μεταφορά προσώπων.
21.2 Η ένωση μεταφορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους μεταφορείς, που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης μεταφορέων.
Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της μεταφοράς, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή.
Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους.
Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης, στις δύο παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής διαγωνισμού για την πρώτη περίπτωση ή της Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ για τη δεύτερη περίπτωση.

Άρθρο 22: Επαγγελματικά προσόντα
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που μετέχει στον διαγωνισμό, μεμονωμένα ή ως μέλος ένωσης ή συνεταιρισμού, οφείλει να διαθέτει τα παρακάτω επαγγελματικά προσόντα:
1. Να μη βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή (προκειμένου περί αλλοδαπών) σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από μια παρόμοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του Κράτους προέλευσής της.
2. Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα ο ίδιος, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή οι διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα για: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της αριθ. 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (21) και στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης αριθ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθ. 91/308/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ε) υπεξαίρεση (375 Π.Κ), στ) απάτη (386-388 Π.Κ.), ζ) εκβίαση (385 Π.Κ.), η) πλαστογραφία (216-218 Π.Κ.), θ) ψευδορκία (224 Π.Κ.), ι) δωροδοκία (235-237 Π.Κ.), κ) δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ.).
Τα υπό στοιχεία α έως δ αδικήματα έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό του υποψηφίου σε κάθε περίπτωση, ενώ τα υπό στοιχεία ε έως κ, μόνο αν σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματός του.
3. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία (εφόσον είναι ημεδαπή ή αλλοδαπή μεν αλλά που έχει ήδη αναπτύξει δραστηριότητα στην Ελλάδα) ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένο.
4. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά την καταβολή των φόρων, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία (σε περίπτωση που είναι εγκατεστημένο στην Ελλάδα) ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένο.
5. Να μην έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαγωνισμούς (και καταλαμβάνει τον συγκεκριμένο διαγωνισμό).
6. Χρηματοδοτική και Οικονομική Ικανότητα: ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ.
7. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να διαθέτει την απαιτούμενη από την παρούσα τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, κατά το άρθρο 46 του π.δ. 60/2007. Συγκεκριμένα, οφείλει:
– να διαθέτει τον απαιτούμενο για την εκτέλεση των δρομολογίων για τα οποία προσφέρει στόλο οχημάτων, τα οποία θα είναι επαρκή ως προς τον αριθμό, τον τύπο και το μέγεθος. Τα διαθέσιμα οχήματα μπορούν να χρησιμοποιούνται για περισσότερα του ενός δρομολόγια εφόσον αυτά δεν ανήκουν στην ίδια λειτουργική ζώνη και δεν διακινδυνεύεται η ασφαλής και έγκαιρη μεταφορά των μαθητών από και προς τα σχολεία φοίτησης.
– να έχει εκτελέσει την τελευταία πενταετία αντίστοιχες δραστηριότητες με την υπό ανάθεση υπηρεσία (μεταφορά προσώπων).
Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα του διαγωνιζόμενου αποδεικνύεται με τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 23 παρ. 23.4 της παρούσας.

Άρθρο 23: Δικαιολογητικά
Κάθε διαγωνιζόμενος, που συμμετέχει στον διαγωνισμό μεμονωμένα ή ως μέλος ενώσεως ή συνεταιρισμού, οφείλει να αποδείξει ότι πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 21 και ότι διαθέτει τα προσόντα του άρθρου 22, προσκομίζοντας σε πρωτότυπο ή νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
23.1 Δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής
α. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή άλλης επαγγελματικής οργάνωσης, με το οποίο θα πιστοποιείται, αφενός η εγγραφή του σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά του. Τα ΚΤΕΛ οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ως προς το νόμιμο της λειτουργίας τους.
β. Προκειμένου περί αλλοδαπού φυσικού ή νομικού προσώπου, νομίμως επικυρωμένο πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής της χώρας εγκατάστασής του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές Οργανώσεις.
γ. Προκειμένου περί ενώσεως ή συνεταιρισμού, τα παραπάνω πιστοποιητικά για κάθε μεμονωμένο μέλος τους, καθώς και βεβαίωση αρμόδιας Αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
Τα δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής προκειμένου να γίνουν αποδεκτά, θα πρέπει να ισχύουν κατά την ημερομηνία λήξης της παραλαβής των προσφορών.
23.2 Δικαιολογητικά επαγγελματικής και τεχνικής καταλληλότητας
Για την απόδειξη των προσόντων του άρθρου 22 θα προσκομιστούν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
23.2.1 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής (του φυσικού προσώπου που υποβάλλει την προσφορά ή του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης ή της ένωσης ή του συνεταιρισμού), στην οποία δηλώνεται ότι:
– Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα:
• συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου
• δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου
• απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
• νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως αυτή τροποποιήθηκε.
– Δεν έχουν καταδικασθεί, με τελεσίδικη απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
– Δεν τελούν σε πτώχευση, ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
– αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών, που τεκμηριώνουν τα παραπάνω.
23.2.2 Πιστοποιητικά που βεβαιώνουν ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι ή της χώρας της αναθέτουσας Αρχής.
23.2.3 Για να θεωρηθούν έγκυρα τα πιστοποιητικά της παρ. 23.2.2 πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία παραλαβής των προσφορών. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος (μεγαλύτερος ή μικρότερος του εξαμήνου) ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των έξι (6) μηνών, που προηγούνται της ημερομηνίας παραλαβής των προσφορών.
Ειδικά οι υπεύθυνες δηλώσεις και ένορκες βεβαιώσεις, που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών, πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός του τελευταίου μηνός πριν τη δημοπράτηση.
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται α) οι Υπεύθυνες Δηλώσεις σε πρωτότυπο β) τα λοιπά δικαιολογητικά σε πρωτότυπο ή (κατ’ επιλογή του διαγωνιζόμενου) σε νόμιμα επικυρωμένα φωτοαντίγραφα (κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2690/99 όπως ισχύει). Αντί επικύρωσης των φωτοαντιγράφων αρκεί η υποβολή (μαζί με τα φωτοαντίγραφα μέσα στο φάκελο δικαιολογητικών) υπεύθυνης δήλωσης του νόμιμου εκπροσώπου της διαγωνιζόμενης επιχείρησης περί του ότι τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι φωτοαντίγραφα του πρωτοτύπου. Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αναφέρει επί ποινή απαραδέκτου ένα προς ένα τα δικαιολογητικά των οποίων βεβαιώνεται η ακρίβεια.
Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) θεωρούνται πρωτότυπα. Ειδικά το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας των ελληνικών αρχών υποβάλλεται σε πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο θεωρημένο από αρμόδιο υπάλληλο της αρχής που διεξάγει το διαγωνισμό. Το θεωρημένο φωτοαντίγραφο έχει τον ίδιο χρόνο ισχύος όπως και το πρωτότυπο (απόφ. Υπουργού Οικονομικών 1109793/6134-11/0016/ΠΟΛ.1223/24.11.1999, Φ.Ε.Κ. 2134 Β, όπως ισχύει). Αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας από τον ειδικό διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών γίνονται δεκτά ως ακριβή φωτοαντίγραφα.
Επισημαίνεται ότι τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού δεν επικυρώνουν φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών των διαγωνιζόμενων κατά ή μετά τον διαγωνισμό. Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να περιέχονται στο φάκελο των δικαιολογητικών και να είναι ήδη επικυρωμένα με νόμιμο τρόπο, κατά την υποβολή του φακέλου. Τα δικαιολογητικά παραμένουν στο φάκελο και δεν νοείται επίδειξη και απόσυρσή τους από τους διαγωνιζόμενους.
Εφόσον διαπιστωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόμενος υπέβαλε ψευδή δήλωση κατά την παροχή σημαντικών πληροφοριών, που ζητούνται στον εν λόγω διαγωνισμό, αποκλείεται.
23.2.4 Μετά την ανάδειξη του αναδόχου και στο πλαίσια επανελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, προσκομίζει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
Οι έλληνες πολίτες:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί, με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 23.2.1.
β. Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
γ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους (ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα).
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα παραπάνω δικαιολογητικά εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται στο σχετικό πιστοποιητικό.
δ. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται, αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και, αφετέρου, ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
Οι αλλοδαποί:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί, με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα, που αναφέρονται και στην περίπτωση που οι υποψήφιοι ανάδοχοι είναι Έλληνες πολίτες.
β. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, καθώς και ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
γ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές Οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:
α. Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι Έλληνες ή αλλοδαποί αντίστοιχα.
β. Πιστοποιητικό της αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, ή αναγκαστική διαχείριση, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και ότι, επίσης, δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
γ. Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής Αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα, που αναφέρονται και στην περίπτωση που οι υποψήφιοι ανάδοχοι είναι Έλληνες πολίτες.
Οι Συνεταιρισμοί:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής Αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου (α) του παρόντος άρθρου, που αφορά τους Έλληνες πολίτες.
β. Τα δικαιολογητικά των παραγράφων (β) και (γ) του παρόντος άρθρου, που αφορούν τους Έλληνες πολίτες, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς, της παραγράφου (β) του παρόντος άρθρου, που αφορά τους αλλοδαπούς, και της παραγράφου (β) του παρόντος άρθρου, που αφορά τα νομικά πρόσωπα.
γ. Βεβαίωση αρμόδιας Αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
Οι ενώσεις μεταφορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε μεταφορέα, που συμμετέχει στην ένωση.
Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε Αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από ένορκη βεβαίωση του μεταφορέα προς υποβολή των δικαιολογητικών.
Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο μεταφορέας.
23.3 Δικαιολογητικά Χρηματοδοτικής και Οικονομικής Ικανότητας
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ.
23.4 Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας
23.4.1 Για την απόδειξη της Τεχνικής και Επαγγελματικής τους Ικανότητας, κατά το άρθρο 22 παρ. 7 της παρούσας, οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να υποβάλουν (χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα του Παραρτήματος Δ):
– Κατάσταση-λίστα των διαθέσιμων οχημάτων, τόσο για εκείνα που προορίζονται για την εκτέλεση του μέρους του προκηρυσσόμενου έργου μεταφοράς για το οποίο υποβάλλουν προσφορά, όσο και εκείνων που είναι διαθέσιμα για αναπλήρωση ή εκτέλεση επιπλέον δρομολογίων.
– Κατάσταση των δραστηριοτήτων τους (υπηρεσίες, πελατολόγιο) που είναι σχετικές με την υπό ανάθεση υπηρεσία (μεταφορά προσώπων) και που έχουν εκτελεσθεί κατά την προηγούμενη τριετία, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη. Οι παραδόσεις και οι παροχές υπηρεσιών αποδεικνύονται εάν μεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, με πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή, εάν δε (ο αποδέκτης) είναι ιδιωτικός φορέας, με βεβαίωση του αγοραστή ή, εφόσον τούτο δεν είναι δυνατόν, με απλή δήλωση του οικονομικού φορέα
– Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ότι στην προσφορά του λήφθηκε υπόψη το περιεχόμενο της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων και ότι με την προσφορά του καλύπτεται το σύνολο των απαιτήσεων αυτής.
23.4.2 Μετά την ανάδειξη του έκαστου αναδόχου και στο πλαίσια επανελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, προσκομίζει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
– Κατάσταση-λίστα των διαθέσιμων οχημάτων, που θα αντιστοιχεί στην κατάσταση που υπέβαλε με την προσφορά του, με αναγραφή των αντίστοιχων στοιχείων των ιδιοκτητών και των αριθμών πινακίδων, τόσο για εκείνα που προορίζονται για την εκτέλεση του έργου μεταφοράς, όσο και εκείνων που είναι διαθέσιμα για αναπλήρωση ή εκτέλεση επιπλέον δρομολογίων.
– Επικυρωμένα αντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των λεωφορείων και λοιπών οχημάτων, που θα χρησιμοποιηθούν για κάθε δρομολόγιο, των ισχυόντων δελτίων τεχνικού ελέγχου των οχημάτων από δημόσιο ή ιδιωτικό Κ.Τ.Ε.Ο., καθώς και φωτοαντίγραφο της ασφάλειάς τους.
– Σε περίπτωση που τα μεταφορικά μέσα δεν είναι στο όνομα της εταιρείας ή του φυσικού προσώπου που συμμετέχει στον διαγωνισμό, θα υποβάλλεται ιδιωτικό συμφωνητικό ενοικίασης ή παραχώρησης μεταξύ του συμμετέχοντος και του ιδιοκτήτη των μεταφορικών μέσων, το οποίο θα ισχύει για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και μέχρι την πλήρη εκτέλεση αυτής.
– Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνονται τα εξής:
α. Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης
β. Εάν έχει επιβληθεί στον μεταφορέα η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς, με αμετάκλητη απόφαση. Εάν η ποινή του αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο αυτό λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα.
23.5 Εφόσον οι υποψήφιοι ανάδοχοι συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.
Άρθρο 24: Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς
Ο φάκελος της προσφοράς των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής και σφραγισμένο φάκελο Οικονομικής Προσφοράς, σύμφωνα με τα κατωτέρω:
24.1 Ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής παραδίδεται σφραγισμένος και πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 23, με τη σειρά που αναφέρονται σ’ αυτό, αριθμημένα ανά φύλλο, και επιπλέον τα ακόλουθα:
1. Αίτηση υποβολής προσφοράς στον διαγωνισμό, η οποία κατατίθεται εκτός του κυρίως φακέλου προσφοράς, για την πρωτοκόλλησή της.
2. Την εγγυητική επιστολή συμμετοχής του άρθρου 15 της παρούσας.
3. Υπεύθυνη δήλωση του προσώπου που υπογράφει την προσφορά ότι έχει το εκ του καταστατικού δικαίωμα εκπροσώπησης της επιχείρησης, του συνεταιρισμού ή της ένωσης στον εν λόγω διαγωνισμό. Η Οικονομική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα αμφισβήτησης του δικαιώματος εκπροσώπησης, κατά τον επανέλεγχο των δικαιολογητικών πριν την σύναψη της σύμβασης.
24.2 Ο σφραγισμένος φάκελος Οικονομικής Προσφοράς περιέχει συμπληρωμένο το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς της Υπηρεσίας.

Το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς υπογράφεται, επί ποινή αποκλεισμού, από το φυσικό πρόσωπο που υποβάλλει την προσφορά ή από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου ή ενώσεως ή συνεταιρισμού, και όλες οι σελίδες μονογράφονται από τον ίδιο (μονογραφές που τυχόν λείπουν συμπληρώνονται μετά το άνοιγμα των προσφορών. Ακόμα κι αν αρνηθεί να τα μονογράψει ο διαγωνιζόμενος, τα μονογράφει η Ε.Δ.). Επίσης, εφόσον λείπουν, συμπληρώνονται από τον προσφέροντα μετά το άνοιγμα των προσφορών τα ονοματεπώνυμα των προσφερόντων και οι σφραγίδες των επιχειρήσεων. Σε κάθε περίπτωση οι ελλείψεις αυτές δε θεωρούνται λόγος αποκλεισμού από τον διαγωνισμό.
Επισημαίνεται ότι:
α. αποκλείονται από τον διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται το ακέραιο ποσοστό έκπτωσης ολογράφως και αριθμητικώς.
β. η ολόγραφη αναγραφή του ποσοστού έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης αριθμητικής.
γ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά ανά δρομολόγιο για όσα δρομολόγια ενδιαφέρονται από αυτά που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Γ της παρούσης προσκομίζοντας την αντίστοιχη εγγυητική επιστολή.
δ. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε Επιτροπή Διαγωνισμού πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει, μονογράψει και σφραγίσει τη διόρθωση αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Ε.Δ.
ε. Προσφορά που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
στ Προσφορά η οποία περιλαμβάνει δρομολόγια που δεν δύνανται να δικαιολογηθούν σύμφωνα με το πρώτο σημείο της παραγράφου 7 του άρθρου 22 της παρούσης απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
ζ. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής με την επιφύλαξη της παραγράφου 7.3 της ΕΣΥ, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
η. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
θ. Εφόσον διαπιστωθούν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές, οι αντίστοιχοι υποψήφιοι καλούνται, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού και ο μειοδότης προκύπτει κατόπιν κλήρωσης μεταξύ αυτών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Άρθρο 25: Υπεργολαβία
25.1 Ο ανάδοχος μπορεί να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος του έργου υπεργολαβικά σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με την προϋπόθεση ότι αυτό έχει συμπεριληφθεί στην προσφορά του.
25.2 Στη περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας και να υποδείξουν τον υπεργολάβο, στον οποίο θα αναθέσουν την υπεργολαβική σύμβαση προσκομίζοντας υπεύθυνη δήλωση του υπεργολάβου , με την οποία αποδέχεται τη σύναψη της υπεργολαβίας, αν και εφόσον αναδειχθεί ο διαγωνιζόμενος ανάδοχος της σύμβασης. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η προσκόμιση του υπεργολαβικού συμφωνητικού. Ο υπεργολάβος οφείλει να κατέχει τα επαγγελματικά προσόντα του άρθρου 22 της παρούσας.
25.3 Αν ο ανάδοχος επικαλεστεί και αποδείξει σοβαρό λόγο για τον οποίο δεν είναι δυνατή η ανάθεση της υπεργολαβίας στον υποδειχθέντα υπεργολάβο, μπορεί να εγκριθεί από το Δήμο η αντικατάστασή του με άλλο που έχει τα νόμιμα προσόντα μετά από εισήγηση της Δ.Υ..
25.4 Σε κάθε περίπτωση την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του έργου φέρει αποκλειστικά ο ανάδοχος.

Άρθρο 26: Διάφορες ρυθμίσεις
26.1 Η έγκριση των τευχών και των όρων του παρόντος διαγωνισμού και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, αποφασίστηκε με την υπ’ αριθ. …………………………………….. απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ.
26.2 Η Ε.Δ. ως το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του, μπορεί να προτείνει:
α. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων της διακήρυξης.
β. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος, που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας.
γ. Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος, που επιβάλλουν τη ματαίωση.
26.3 Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελεί η συνημμένη Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, των όρων της οποίας έχουν λάβει γνώση οι διαγωνιζόμενοι κατά τη σύνταξη και υποβολή της προσφοράς τους και συμφωνούν πλήρως με αυτούς.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ Ελλάδας – Ιονίου
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

«ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013»


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
που συνοδεύουν την αναλυτική προκήρυξη
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Πίνακες δρομολογίων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: Υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ: Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ: Σχέδιο συμφωνητικού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ Ελλάδας – Ιονίου
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

«ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονομασία Τράπεζας: ……………………………………………………………………………………
Κατάστημα: ……………………………………………………………………………………
Διεύθυνση (οδός – αριθμός, Τ.Κ., FAX)
Ημερομηνία έκδοσης ………………………

Προς: τον Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ……………… ΕΥΡΩ…………….
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι με την παρούσα επιστολή εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ …………………. υπέρ του / της …………………………………, (διεύθυνση) …………………………………………, για τη συμμετοχή του / της στο διενεργούμενο διαγωνισμό του Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ για τη «ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013»
, σύμφωνα με τη σχετική Διακήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις του υπέρ ου η εγγύηση, που απορρέουν από τη συμμετοχή στον παραπάνω διαγωνισμό, καθ’ όλο τον χρόνο της ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα σας καταβληθεί ολικά ή μερικά, χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες, από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο πάγιο τέλος χαρτοσήμου, που ισχύει κάθε φορά.
Η παρούσα εγγύησή μας εκδίδεται με βάση το π.δ. 394/1996 (ΦΕΚ 266 Α) και ισχύει αποκλειστικά και μόνο μέχρι την ………………………………………………, μετά την πάροδο της οποίας, και εφόσον στο μεταξύ δεν μας κοινοποιήσετε νομίμως με δικαστικό επιμελητή δήλωσή σας περί καταπτώσεως της εγγυήσεως, απαλλασσόμεθα κάθε υποχρεώσεως από την εγγύησή μας αυτή.
Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών, που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων, που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.

Με τιμή
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ Ελλάδας – Ιονίου
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

«ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013»


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας: ……………………………………………………………………………………
Κατάστημα: ……………………………………………………………………………………
Διεύθυνση (οδός – αριθμός, Τ.Κ., FAX)
Ημερομηνία έκδοσης ………………………

Προς: τον Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ


ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ……………… ΕΥΡΩ…………….
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι με την παρούσα επιστολή εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι από το ευεργέτημα της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ του / της ………………………………………………………… (διεύθυνση) ………………………………………………………… μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ …………………………………………………………… (ολογράφως) ……………………………………………………………………………………………………………………………… . Στο ποσό αυτό και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας, για την καλή εκτέλεση του έργου και την πιστή εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης από τον παραπάνω, υπέρ του οποίου εγγυόμαστε, και οποιαδήποτε απαίτηση του εργοδότη κατ’ αυτού, που πηγάζει από τη σύμβαση για τη «ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013»

Από την εγγύηση αυτή θα απαλλάξουμε τον παραπάνω, για τον οποίο έχουμε εγγυηθεί, μετά την επιστροφή της παρούσας ή με βάση έγγραφη εντολή σας.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας, ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από μέρος μας αντίρρηση, ολικά ή μερικά, σε περίπτωση ολικού ή μερικού καταλογισμού της εγγύησης σε βάρος αυτού υπέρ του οποίου εκδόθηκε η παρούσα, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας προς εμάς και μετά την επιστροφή σε μας της παρούσας.
Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.
Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών, που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων, που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΕΝ ΕΚΧΩΡΕΙΤΑΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ.

Με τιμή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ Ελλάδας – Ιονίου
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

«ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013»


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ -ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ …
Τιμή καυσίμου που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό του μέγιστου κόστους ημερήσιου δρομολογίου=
α/α δρομολογίου ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Είδος Μεταφορικού μέσου Αριθμός στάσεων συνολικά με αρχή και πέρας Έμφορτα χιλιόμετρα Μέγιστο ημερήσιο κόστος δρομολογίου (€) Αριθμός δρομο-λογίων το σχολικό έτος Μέγιστο ετήσιο κόστος δρομολο-γίου
(€) Απαιτούμενη Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής
ΣΤΑΣΕΙΣ Νηπια-γωγείο Δημο-τικό Ολοή-μερο δημοτικό Γυμνάσιο Λύκειο Εντός πόλεως Εκτός πόλεως με μικρή κλίση (0-5%) Εκτός πόλεως με μεγάλη κλίση (>5%) Σύνολο
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ (€)
ΜΕ ΦΠΑ (13%)
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 20% (χωρίς ΦΠΑ) =(1,20x ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ) =


ΚΟΡΙΝΘΟΣ
../../2011


ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ειρήνη ΧουρσαλάΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την υπ’ αριθ. …………………………………….. απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ Ελλάδας – Ιονίου
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

«ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013»


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΤΕΥΧΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣΚΟΡΙΝΘΟΣ ……………………… 2012


Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ.
ΠΟΛΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ / FAX / E-MAIL


Ημερομηνία: ……………… Για τον υποψήφιο Ανάδοχο
Σφραγίδα / Υπογραφή
Ονοματεπώνυμο
νομίμου εκπροσώπουΣημείωση: Το παρόν έντυπο να μην υπερβαίνει τις δέκα (10)σελίδες.Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

1. Κατάλογος του στόλου των διαθεσίμων οχημάτων (αριθμός, τύπος, μέγεθος)


2. Κατάλογος των δραστηριοτήτων του προσφέροντος της τελευταίας πενταετίας (υπηρεσίες, πελατολόγιο), που είναι σχετικές με την υπό ανάθεση υπηρεσία (μεταφορά προσώπων)


3. Λοιπό πληροφοριακό υλικό (προαιρετική απάντηση)


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ Ελλάδας – Ιονίου
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

«ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ …

α/α δρομολογίου ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ Είδος Μεταφορικού μέσου Σύνολο εμφόρτων χιλιομέτρων Μέγιστο ημερήσιο κόστος δρομολογίου (€) Αριθμός δρομο-λογίων το έτος Έκπτωση Συνολικό ετήσιο κόστος δρομολογίου βάσει της προσφοράς (€) Αναλογούσα Εγγύηση συμμετοχής
Ολογράφως Αριθμητικώς (%) ( 3% επί του μέγιστου ημερήσιου κόστους δρομολογίου (€)
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
2526
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
28
29
40
41
42
43
44
45
46

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ(€)

ΜΕ ΦΠΑ (13%)
(τόπος, ημερομηνία)
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ


ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΥΠΟΓΡΑΦΗΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ Ελλάδας – Ιονίου
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

«ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013»ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ Ελλάδας – Ιονίου
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

«ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013»
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ«ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013»


ΚΟΡΙΝΘΟΣ …………………… 2012


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

σελ.
1. ΓΕΝΙΚΑ 3
1.1 Αντικείμενο 3
2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 3
3. ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ 3
3.1 Γενικά 3
3.2 Δρομολόγια – Διαδρομές λεωφορείων και λοιπών οχημάτων 4
3.3 Τήρηση ωραρίων 4
3.4 Αντικατάσταση λεωφορείων και λοιπών οχημάτων 4
3.5 Προσωπικό του αναδόχου 5
3.6 Τροποποιήσεις των δρομολογίων 5
4. ΟΔΗΓΟΙ – ΣΥΝΟΔΟΙ 6
5. ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 6
6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 7
7. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ 7
8. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 8
9. ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 9
10. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 91. ΓΕΝΙΚA
1.1 Αντικείμενο
Το παρόν τεύχος της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) αφορά τους ειδικούς συμβατικούς όρους, με βάση τους οποίους, σε συνδυασμό με τους όρους των λοιπών τευχών του διαγωνισμού, θα εκτελεστεί από τους ανάδοχους που θα αναδειχτούν, η ανατιθέμενη υπηρεσία της μεταφοράς των μαθητών του Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ.
Το αντικείμενο της υπηρεσίας, που περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτημα Γ της Αναλυτικής Διακήρυξης περιλαμβάνει τη μεταφορά των μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ από τις κατοικίες τους προς τα σχολικά συγκροτήματα και αντίστροφα.

2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ
Μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, καταρτίζεται η σχετική σύμβαση, η οποία ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή της κατακύρωσης. Το συμφωνητικό που υπογράφεται έχει διαπιστωτικό χαρακτήρα
Το συμφωνητικό καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα, με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη και την προσφορά των αναδόχων, θα διέπεται από το ελληνικό Δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της Αναλυτικής Διακήρυξης και της παρούσας.
Η σύμβαση, που περιλαμβάνει λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση του έργου, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, καταρτίζεται με βάση την κατακύρωση, την προσφορά και την προκήρυξη.
Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Η απόφαση της διοίκησης, με την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον.
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
1. Έχει ολοκληρωθεί το έργο της μεταφοράς των μαθητών με τη λήξη του σχολικού έτους ή λόγω λήξης του χρόνου ισχύος της σύμβασης.
2. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
3. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
Οι μειοδότες, στους οποίους θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, υποχρεούνται να προσέλθουν μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση της υπηρεσίας μετά την ανακοίνωση της έγκρισης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από τον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για την υπογραφή του σχετικού σύμφωνητικού


3. ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ
3.1 Γενικά
Έκαστος ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει για όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, κατά τις καθορισμένες ημέρες και ώρες λειτουργίας των σχολείων, τα απαιτούμενα λεωφορεία και λοιπά οχήματα για τη μεταφορά των μαθητών για τα δρομολόγια που του έχουν ανατεθεί. Υποχρεώνεται, δε, να ακολουθεί τα δρομολόγια, σύμφωνα με το συνημμένο Παράρτημα Γ.
3.2 Δρομολόγια – διαδρομές λεωφορείων και λοιπών οχημάτων
α. Κάθε όχημα θα παραλαμβάνει τους μαθητές μπροστά από τον τόπο διαμονής τους προκειμένου για μαθητές ΣΜΕΑ με κινητικά προβλήματα ή από συγκεκριμένο τόπο συγκέντρωσης για τους λοιπούς μαθητές, ο οποίος έχει καθορισθεί από τον Δήμο. Κατά την επιστροφή θα παραδίδονται οι μαθητές στα σημεία, από τα οποία είχαν παραληφθεί.
β. Το δρομολόγιο του οχήματος θα τροποποιείται όταν στο σχολείο εγγράφονται ή μετεγγράφονται μαθητές ή αλλάζει η κατοικία τους. Η μη εκτέλεση της μεταφοράς δεν δικαιολογείται παρά μόνο σε διακοπή της οδικής γραμμής λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και λοιπών απρόβλεπτων καταστάσεων (καταλήψεις οδοστρωμάτων κ.λ.π.).
γ. Η ώρα άφιξης και αναχώρησης από το σχολείο θα οριστικοποιηθούν με την έναρξη της σύμβασης, καθ’ υπόδειξη των διευθυντών των σχολείων. Τυχόν αλλαγές, ως προς την ώρα των δρομολογίων ή τον αριθμό των στάσεων θα γίνονται μόνο από τον διευθυντή του σχολείου, ύστερα από συνεννόηση με τους γονείς/κηδεμόνες και τον ανάδοχο. Η τυχόν απόκλιση ως προς την ώρα άφιξης ή αναχώρησης των λεωφορείων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα δεκαπέντε (15) λεπτά της ώρας.
3.3 Τήρηση ωραρίων
α. Τα δρομολόγια πρέπει να εκτελούνται επιμελώς και χωρίς καθυστερήσεις. Ο ανάδοχος πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην ακρίβεια της τήρησης του ωραρίου, γιατί από αυτήν εξαρτάται η έγκαιρη έναρξη των μαθημάτων και η ασφαλής και απρόσκοπτη μεταφορά των μαθητών.
β. Το πρωί κάθε όχημα πρέπει να βρίσκεται στην ορισμένη ώρα αναχώρησής του, στο καθορισμένο σημείο συνάντησής του συνοδευόμενο με τον τυχόν συνοδό. Σημειώνεται ότι η καθυστέρηση άφιξης του οχήματος στην αφετηρία, δεν υποκαθίσταται με την έγκαιρη άφιξη του οχήματος στο σχολείο.
γ. Για την αναχώρηση από το σχολείο, μετά τη λήξη των μαθημάτων, κάθε όχημα πρέπει να βρίσκεται στον χώρο του σχολείου ή στον χώρο κατά τη ώρα που έχει συμφωνηθεί μετά την λήξη των μαθημάτων.
δ. Οι μεταφερόμενοι μαθητές οφείλουν να βρίσκονται το πρωί έγκαιρα στο καθορισμένο σημείο, δηλαδή, τουλάχιστον δέκα (10) λεπτά της ώρας πριν από την καθορισμένη ώρα αναχώρησης από την αφετηρία ή διέλευσης από τις στάσεις. Πρέπει να κάθονται ήσυχα στα καθίσματα, φορώντας τις ζώνες ασφαλείας και να μην ενοχλούν τον οδηγό ή τους συμμαθητές τους.
ε. Σε περίπτωση κατά την οποία το όχημα περάσει από τα καθορισμένα σημεία παράδοσης και παραλαβής νωρίτερα από την καθορισμένη ώρα, είναι υποχρεωμένο να περιμένει μέχρι να ολοκληρωθεί η παραλαβή ή η παράδοση των μαθητών και μαθητριών.
στ. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν πραγματοποιήσει τα δρομολόγια που του έχουν ανατεθεί, με υπαιτιότητά του, τότε αυτό συνεπάγεται τις προβλεπόμενες κυρώσεις. Επίσης, σε περίπτωση καθυστέρησης στην αναχώρηση του λεωφορείου από την αφετηρία, άφιξής του στο σχολείο ή αποχώρησής του από αυτό, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.
ζ. Οι σχετικές αποφάσεις επιβολής κυρώσεων-προστίμων επιβάλλονται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ.
3.4 Αντικατάσταση λεωφορείων και λοιπών οχημάτων
α. Ο ανάδοχος διαβεβαιώνει ότι θα έχει στη διάθεσή του ένα όχημα ανάλογο και εξίσου κατάλληλο, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, ως εφεδρικό, για την άμεση και κανονική αντικατάσταση κάθε οχήματος, που για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία θα ματαίωνε την ακριβή και κανονική εκτέλεση του δρομολογίου.
β. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, ο ανάδοχος βαρύνεται με τα έξοδα μεταφοράς των μαθητών και μαθητριών, με τη χρήση του προσφορότερου μέσου (ταξί ή λεωφορείου).
γ. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση κάθε λεωφορείο και άλλο όχημα, που θα χρησιμοποιηθεί να είναι τέτοιας χωρητικότητας, ώστε να εξυπηρετεί τους μαθητές και μαθήτριες, που θα χρησιμοποιούν κάθε δρομολόγιο.
δ Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι θα διαθέτει τα οχήματα, που αναφέρονται στη σύμβασή του για τη μεταφορά των μαθητών και μαθητριών και για τη μονιμότητα των οχημάτων. Δεν επιτρέπεται η αντικατάστασή τους με άλλα χωρίς λόγο. Αντικατάσταση επιτρέπεται μόνο λόγω βλάβης του οχήματος, στις περιπτώσεις όμως αυτές, τούτο γνωστοποιείται εγκαίρως στον διευθυντή του σχολείου.
ε Σε περίπτωση πώλησης του οχήματος, πρέπει να περιλαμβάνεται στο πωλητήριο συμβόλαιο όρος ότι ο νέος αγοραστής υποχρεούται να συνεχίσει την εκτέλεση της εργασίας, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στη σύμβαση.
3.5 Προσωπικό του αναδόχου
α. Απαγορεύεται η είσοδος και η παραμονή στα λεωφορεία κάθε προσώπου εκτός από τον οδηγό, τον/την συνοδό, τους μεταφερόμενους μαθητές και μαθήτριες και τους εκπαιδευτικούς, που, ενδεχομένως, μεταφέρονται στην περίπτωση των σχολικών περιπάτων.
β. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διατηρεί αρχείο με το προσωπικό και τις ώρες εκτέλεσης του δρομολογίου για τη μεταφορά των μαθητών και μαθητριών, να εποπτεύει την κανονική εκτέλεση του έργου της μεταφοράς και να αναλαμβάνει την άμεση ρύθμιση κάθε σχετικού ζητήματος, που προκύπτει ή την άρση κάθε άλλης ανωμαλίας ή εμποδίου και γενικά να λαμβάνει, χωρίς χρονοτριβή, κάθε κατάλληλο μέτρο για την κανονική εκτέλεση του έργου της μεταφοράς των μαθητών και μαθητριών.
γ. Σε περίπτωση έγγραφων καταγγελιών των γονέων/κηδεμόνων για πλημμελή εκτέλεση του δρομολογίου, που υποβάλλονται στον διευθυντή του σχολείου, ο τελευταίος, αφού ελέγξει την ακρίβεια των καταγγελλομένων και διαπιστώσει ότι ευσταθούν, εισηγείται στο εκάστοτε εντεταλμένο πρόσωπο του Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.
δ. Κάθε παράβαση των παραπάνω όρων επισύρει τις συνέπειες που προβλέπονται από τη διακήρυξη και τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας.
3.6 Τροποποιήσεις των δρομολογίων
α. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της σχολικής περιόδου δημιουργηθούν νέες ανάγκες μεταφοράς για οποιονδήποτε λόγο, δύναται ο Δήμος να προβεί σε τροποποίηση υφισταμένων δρομολογίων την οποία έκαστος ανάδοχος αποδέχεται άνευ αντιρρήσεως.
β. Οι ανάδοχοι παραιτούνται από κάθε αξίωση αποζημίωσης έναντι του Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, σε περίπτωση κατάργησης ή σύμπτυξης των προβλεπόμενων στο Παράρτημα Γ δρομολογίων.


4. ΟΔΗΓΟΙ – ΣΥΝΟΔΟΙ
α. Οι μετακινήσεις των μαθητών και μαθητριών των ειδικών σχολείων και όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο από τον οικείο Δήμο προκειμένου για μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης θα γίνονται με τη συνοδεία συνοδών, που η αποζημίωσή τους βαρύνει τους ανάδοχους. Το κόστος των συνοδών συμπεριλαμβάνεται στον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας και έχει συνεκτιμηθεί στην προσφορά έκαστου αναδόχου.
β. Οι οδηγοί των χρησιμοποιούμενων λεωφορείων θα έχουν υποχρεωτικά τα εκ του νόμου οριζόμενα προσόντα (κατάλληλη επαγγελματική άδεια οδήγησης, προϋπηρεσία οδηγού κ.λ.π.).
γ. Για τους οδηγούς και τους συνοδούς, έκαστος ανάδοχος πρέπει να δώσει στην αναθέτουσα Αρχή, αν του ζητηθούν, στοιχεία ταυτότητας, προϋπηρεσίας, και αν χρειαστεί απόσπασμα ποινικού μητρώου και πιστοποιητικού υγείας.
δ. Ο διευθυντής κάθε σχολείου έχει δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάσταση οδηγού ή συνοδού, αν αυτός/ή παρουσιάσει δύστροπο χαρακτήρα, που έχει ως συνέπεια διαπληκτισμούς με μαθητές, εκπαιδευτικούς ή γονείς, εφόσον τούτο καταγγελθεί έγγραφα και τεκμηριωμένα. Στην περίπτωση αυτή, ο Δήμος ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ δύναται, μετά τη διαπίστωση των καταγγελλομένων, να ζητήσει μέχρι και την αντικατάσταση του συγκεκριμένου οδηγού ή συνοδού από τον ανάδοχο, υποχρεωμένου του τελευταίου να αποδεχθεί αυτή, άνευ αντιρρήσεων, και εντός πέντε (5) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση.
ε. Ειδικά ορίζεται και τονίζεται ότι οι οδηγοί και οι συνοδοί των λεωφορείων οφείλουν να είναι ενδεδυμένοι ευπρεπώς και η συμπεριφορά τους προς τους μαθητές/μαθήτριες, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς κ.λ.π. να είναι ευγενική, ήρεμη και σοβαρή.
στ. Θα τηρείται δελτίο κίνησης για κάθε λεωφορείο, που θα υπογράφεται καθημερινά από τον διευθυντή κάθε σχολείου, τον οδηγό και τον συνοδό, τόσο για την ώρα άφιξης στο σχολείο, όσο και αναχώρησης από αυτό.

5. ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
α. Η μεταφορά των μαθητών και μαθητριών θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο με λεωφορεία ή επιβατικά οχήματα Δ.Χ., που πληρούν τις προδιαγραφές και προϋποθέσεις, που ορίζουν οι ισχύοντες σχετικοί νόμοι, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις και αστυνομικές διατάξεις για τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
β. Τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σε άριστη λειτουργική κατάσταση, γενική εμφάνιση και καθαρά. Θα έχουν απαραίτητα ενημερωμένο πιστοποιητικό καταλληλότητας (Κ.Τ.Ε.Ο.), δηλαδή το τελευταίο πιστοποιητικό από δημόσιο ή ιδιωτικό Κ.Τ.Ε.Ο., σύμφωνα με τον νόμο. Τα οχήματα θα φέρουν υποχρεωτικά σύστημα ασύρματης επικοινωνίας ή κινητής τηλεφωνίας, για να επικοινωνούν μεταξύ τους, με το με το γραφείο του αναδόχου και τα σχολεία που εξυπηρετεί. Έκαστος ανάδοχος υποχρεώνεται να γνωστοποιήσει το σύστημα αυτό στον διευθυντή κάθε σχολείου που εξυπηρετεί. Επίσης, θα διαθέτουν κλιματισμό (ζεστό-κρύο).
γ. Τα λεωφορεία θα έχουν επαρκή αριθμό θέσεων για τον αριθμό των προσώπων που θα μεταφέρουν. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να υπάρχουν υπεράριθμοι ή όρθιοι επιβάτες. Η προσφορά των διαγωνιζομένων θα περιλαμβάνει επακριβώς τον τύπο των οχημάτων, που αναφέρονται στον πίνακα του Παραρτήματος Γ.
δ. Οι ανάδοχοι είναι οι μόνοι υπεύθυνοι απέναντι στον νόμο για την τήρηση των παραπάνω όρων και αυτός θα φέρει αποκλειστικά και μόνον τυχόν ευθύνες.
ε. Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. των υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Μεταφορών & Επικοινωνιών με αριθμό 43917/5066/14.9.2006 (ΦΕΚ Β’ 1468/4-10-2006), τα λεωφορεία που θα αναλάβουν το έργο της μεταφοράς νηπίων και μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι υποχρεωμένα να φέρουν ζώνες ασφαλείας, που να πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές, πιστοποιημένες σύμφωνα με την οδηγία 77/541/ΕΚ (ή νεώτερη) ή τον κανονισμό 44/03 της ΟΕΕ-ΟΗΕ (ή με κάθε άλλη μεταγενέστερη προσαρμογή του εν λόγω κανονισμού), με τις σχετικές ενδείξεις «e» ή «Ε».
στ. Οι ζώνες πρέπει να είναι τοποθετημένες σε κατάλληλη θέση και να είναι καλά στερεωμένες επί του καθίσματος, ώστε να παρέχουν την επιζητούμενη προστασία και χρησιμοποιούνται σε κάθε περίπτωση, μεταφοράς νηπίων και μαθητών, ανεξάρτητα από το μήκος της διαδρομής.
ζ. Τα λεωφορεία θα αναγράφουν υποχρεωτικά σε πινακίδες που θα προσαρτώνται στο μπροστινό και στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου τη λέξη ΣΧΟΛΙΚΟ.


6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
α. Κάθε λεωφορείο ή άλλο όχημα, κύριο ή εφεδρικό, που θα χρησιμοποιείται από τον ανάδοχο για το έργο της μεταφοράς, πρέπει να έχει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη όλων των επιβαινόντων για ατυχήματα και υλικές ζημίες, όπως επίσης και την κατά νόμο ασφαλιστική κάλυψη για αστική ευθύνη έναντι τρίτων και για υλικές ζημίες.
β. Η διάρκεια των ανωτέρω ασφαλίσεων πρέπει να καλύπτει τον συμβατικό χρόνο της σύμβασης μεταφοράς. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια καλύπτουν υποχρεωτικά επιβαίνοντες και τρίτους καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης.
γ. Έκαστος ανάδοχος εγγυάται ότι όλα τα λεωφορεία και τα λοιπά οχήματα, που θα χρησιμοποιήσει, θα έχουν τουλάχιστον την προβλεπόμενη από τον νόμο ελάχιστη ασφαλιστική κάλυψη για σωματικές βλάβες επιβαινόντων και τρίτων και για υλικές ζημίες τρίτων.
δ. Την ευθύνη των μαθητών και μαθητριών από τη στιγμή της παραλαβής για επιβίβασή τους στο μεταφορικό μέσο, μέχρι την αποβίβαση για παράδοσή τους στα συμφωνημένα σημεία-στάσεις, έχει ο οδηγός και ο/η συνοδός του οχήματος.
ε. Έκαστος ανάδοχος ευθύνεται για τους μαθητές και μαθήτριες, ποινικά και αστικά, για τυχόν τραυματισμούς, όσο αυτοί βρίσκονται μέσα στα λεωφορεία και λοιπά οχήματα, αλλά και κατά την επιβίβαση και αποβίβασή τους.

7. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ.

7.1 Τυχόν τροποποίηση των αρχικών δρομολογίων της διακήρυξης γίνεται σύμφωνα με το μαθηματικό τύπο που ισχύει λαμβάνοντας υπόψη και την έκπτωση της προσφοράς του αναδόχου του δρομολογίου.
7.2 Τα νέα δρομολόγια τα οποία προκύπτουν μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης κοστολογούνται σύμφωνα με το μαθηματικό τύπο που ισχύει. Για την ανάθεσή τους η Οικονομική Επιτροπή καλεί όλους τους ανάδοχους της σύμβασης να υποβάλλουν προσφορές οι οποίες οφείλουν να είναι ίσες ή κατώτερες του ποσού που προκύπτει από την τεκμαρτή έκπτωση της προσφοράς έκαστου αναδόχου. Η τεκμαρτή έκπτωση προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη την προσφορά για το σύνολο των δρομολογίων στα οποία είναι ανάδοχος και του αντίστοιχου προϋπολογισμού δημοπράτησης. Σε περίπτωση μη υποβολής προσφορών για κάθε νέο δρομολόγιο διενεργείται κλήρωση μεταξύ των αναδόχων και εκείνος ο οποίος κληρώνεται εκτελεί το δρομολόγιο με τη τιμή υπολογίζεται σύμφωνα που προκύπτει σύμφωνα με την τον μαθηματικό τύπο της ΚΥΑ 35415/28-7-2011.
7.3 Η πληρωμή των αναδόχων γίνεται σύμφωνα με τη προσφορά τους. Η δαπάνη ανά δρομολόγιο και μήνα υπολογίζεται σύμφωνα με τη μέση τιμή καυσίμου του μηνός όπως ορίζεται από τις αρμόδιες τοπικές αρχές.
Οι πληρωμές θα γίνονται σε EURO. Για την πληρωμή του ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει τα απαιτούμενα από τον νόμο δικαιολογητικά, ήτοι:
– Βεβαίωση του διευθυντή του κάθε σχολείου που εξυπηρετεί έκαστο δρομολόγιο για την πραγματοποίηση των δρομολογίων σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1δ της ΚΥΑ αρ.35415/28-7-2011
– Τιμολόγιο του αναδόχου
– Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
Οι κρατήσεις και φόροι επί της συνολικής συμβατικής αξίας βαρύνουν τον ανάδοχο, ήτοι:
– ΤΑΔΚΥ 2% ( 1,5% υπέρ ΤΕΑΔΥ και 0,5% Τ.Π.Δ.Υ.)
– Φόρος εισοδήματος 8% στο καθαρό ποσό της αξίας
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.

8. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
8.1 Έκαστος ανάδοχος φέρει ακέραια την ευθύνη για την τήρηση των όρων της σύμβασης. Οποιαδήποτε μεταβολή ή παραποίησή της επισύρει ποινή ανάλογη με το μέγεθος και τη διάρκεια της παράβασης.
Αν αποδεδειγμένα δεν τηρηθούν οι συμβατικοί όροι από τον ανάδοχο, τότε η αναθέτουσα Αρχή δύναται να επιβάλει μονομερώς στον ανάδοχο ποινική ρήτρα, η οποία ισοδυναμεί τουλάχιστον με το ημερήσιο κόστος μεταφοράς των δρομολογίων, των οποίων είχε αναλάβει την υποχρέωση. Η βαρύτητα της παράβασης των όρων θα καθορίσει και το τελικό ύψος της ποινικής ρήτρας. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παραβάσεις:
α. Χρησιμοποίηση ακατάλληλου λεωφορείου ή άλλου οχήματος σε αντικατάσταση, δικαιολογημένη ή μη, εγκεκριμένου οχήματος ή όταν δεν διαθέτουν θέσεις τα οχήματα για όλους τους μαθητές.
β. Αδικαιολόγητη καθυστέρηση άφιξης λεωφορείου ή άλλου οχήματος στην αφετηρία του ή/και στο σχολείο το πρωί.
γ. Αδικαιολόγητη καθυστέρηση άφιξης λεωφορείου ή άλλου οχήματος στο σχολείο για την επιστροφή των μαθητών, το μεσημέρι ή το απόγευμα.
δ. Μη τήρηση της συγκεκριμένης διαδρομής του λεωφορείου ή άλλου οχήματος και των στάσεων, εκτός από τεκμηριωμένες περιπτώσεις ανωτέρας βίας.
ε. Απαράδεκτη συμπεριφορά του οδηγού ή συνοδού στους μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.
στ. Απουσία συνοδού από τη διαδρομή.
ζ. Μεταφορά προσώπων, που δεν δικαιούνται να μεταφερθούν.
8.2 Σε περίπτωση επανειλημμένης παράβασης των όρων της σύμβασης, ο μεταφορέας κηρύσσεται έκπτωτος, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καταπίπτει υπέρ του Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ.
8.3 Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
8.4 Σε περίπτωση ένωσης μεταφορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης.


9. ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
9.1 Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και καλείται να υπογράψει τη σύμβαση ο αμέσως επόμενος στην κατάταξη υποψήφιος. Έκπτωτος, επίσης, κηρύσσεται ο ανάδοχος κατά τις διατάξεις του άρθρου 50 του π.δ. 28/1980.
9.2 Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση ή τη σύμβαση όταν:
α. Η σύμβαση δεν υπογράφτηκε ή το δρομολόγιο δεν εκτελέστηκε χωρίς δική του υπαιτιότητα.
β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
9.3 Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α. Κατάπτωση, ολική ή μερική, της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση.
β. Εκτέλεση του δρομολογίου μεταφοράς μαθητών σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του Π.Δ/τος 28/1980. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει καταλογίζεται σε βάρος του έκπτωτου αναδόχου. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα μίσθωση για την εκτέλεση του δρομολογίου, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
γ. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του μεταφορέα γίνεται σύμφωνα με τη παρ.7 του άρθρου 50 του Π.Δ/τος 28/1980.
9.4 Σε περίπτωση που η εκτέλεση δρομολογίου μεταφοράς μαθητών σε βάρος εκπτώτου μεταφορέα γίνεται με τροποποίηση όρων της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό.

10. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
10.1 Η σύμβαση διέπεται από το ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ αφορμής της, η αναθέτουσα Αρχή και ο ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.
10.2 Για κάθε διαφορά, που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335).
10.3 Οι τυχόν διαφωνίες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 273 του Ν.3463/2006, όπως αυτό ισχύει μετά την εφαρμογή του Ν.3852/2010.

ΚΟΡΙΝΘΟΣ, ……….2012

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ειρήνη Χουρσαλά
Ο,Η Προϊστάμενος, μένη της
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την υπ’ αριθ. …………………………………….. απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ Ελλάδας – Ιονίου
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

«ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013»ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ «ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Αριθ. πρωτ……………………………………..Στ.. ……………… σήμερα …………………… ημέρα ………………….. οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:
1. Ο Δήμος ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, νομίμως εκπροσωπούμενος από το Δήμαρχο του.

2. (Ανάδοχος) με το διακριτικό τίτλο «……………………..», που εδρεύει ……………………………….. (. ΑΦΜ:…………………, ΔΟΥ: …………….., Τ.Κ. ……………….., νομίμως εκπροσωπούμενος από τον …………………………………..

στον οποίο κατακυρώθηκε η υπηρεσία μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ για το Σχολικό Έτος 2012-2013 με την υπ’ αριθ. ………. απόφαση της Οικονομικής επιτροπής, που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. ………….. εγκριτική απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:

Ο Δήμος αποφάσισε την διενέργεια μειοδοτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ. για το Σχολικό Έτος 2011-2012, όπως αυτή περιγράφεται παρακάτω, ο οποίος διενεργήθηκε την ……………. ενώπιον της αρμοδίας επιτροπής διαγωνισμού, βάσει της σχετικής διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης που συνέταξε η υπηρεσία του Δήμου και θεωρήθηκε αρμοδίως την………………./20……..

Η Οικονομική Επιτροπή, σε συνεδρίασή της την……………………20….., αφού έλαβε υπόψη τις προσφορές των συμμετεχόντων, αποφάσισε, με την υπ’ αριθ. ……..………….. απόφασή της, την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον (Ανάδοχο) σύμφωνα με τον συνημμένο στο παρόν συμφωνητικό πίνακα δρομολογίων και σύμφωνα με την προσφερόμενη έκπτωση για έκαστο δρομολόγιο.

Ο ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αριθ. ………….. εγγυητική επιστολή της τράπεζας ……………, ποσού …………………… ευρώ, για την καλή εκτέλεση της υπηρεσίας.

Άρθρο 1
Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η μεταφορά των μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ από σύμφωνα με τα δρομολόγια του συνημμένου πίνακα με τα οχήματα του αναδόχου, σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της σχετικής διακήρυξης και της προσφοράς της αναδόχου.

Άρθρο 2
Διάρκεια

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και μέχρι την περαίωση του έργου της μεταφοράς των μαθητών του Δήμου, λαμβάνοντας υπόψη το αναφερόμενο στο άρθρο 5 δικαίωμα προαίρεσης.

Άρθρο 3
Αμοιβή

Η αμοιβή ανά δρομολόγιο του αναδόχου προκύπτει σύμφωνα με την προσφορά του που είναι το γινόμενο του μέγιστου ημερήσιου κόστους του δρομολογίου επί τον αριθμό των δρομολογίων που πραγματοποιεί εντός του συμβατικού χρόνου, εφαρμοζόμενης της αντίστοιχης έκπτωσης σε ακέραιες τιμές μονάδος, που έχει προσφέρει. Η προσφορά του μειοδότη αναπροσαρμόζεται ανά μήνα σύμφωνα με παράρτημα της 35415/28.7.2011 Κ.Υ.Α. και την παράγραφο 7.3 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)
Η συνολική αμοιβή του αναδόχου είναι το άθροισμα των αμοιβών ανά δρομολόγιο για το σύνολο των δρομολογίων που είναι ανάδοχος.

Στην αμοιβή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ
Ο ανάδοχος συμφωνεί ότι δεν θα διεκδικήσει καμία αποζημίωση στις μη πραγματοποίηση δρομολογίων
• Στις ημέρες που δεν λειτουργούν τα σχολεία, σε συνεννόηση με τον διευθυντή κάθε σχολείου.
• Στις ημέρες που δεν προσέρχονται οι μαθητές στο σχολείο, λόγω κατάληψης, απεργίας του διδακτικού προσωπικού, κατόπιν συνεννόησης του αναδόχου με τον διευθυντή του κάθε σχολείου. Επίσης, στην περίπτωση που δεν θα εκτελεστεί το δρομολόγιο λόγω ασθενείας των μεταφερομένων μαθητών και υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει ενημέρωση του αναδόχου από τον διευθυντή του σχολείου, τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την εκτέλεση του δρομολογίου.
• Στις περιπτώσεις που δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια λόγω κακοκαιρίας, εφόσον τα σχολεία παραμένουν κλειστά, με απόφαση Δημάρχου ή άλλου εξουσιοδοτημένου οργάνου.
• Στην περίπτωση υπογραφής της σύμβασης μετά την έναρξη του σχολικού έτους για τα μη εκτελεσθέντα δρομολόγια λόγω αυτής της καθυστέρησης.


Άρθρο 4
Τρόπος καταβολής αμοιβής

1. Η καταβολή της αμοιβής θα γίνεται σε διαστήματα όχι μικρότερα του μηνός και σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου.

2. Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται στις κατά νόμο κρατήσεις. Οι κρατήσεις και φόροι επί της συνολικής συμβατικής αξίας βαρύνουν τον ανάδοχο, ήτοι:
. – ΤΑΔΚΥ 2% ( 1,5% υπέρ ΤΕΑΔΥ και 0,5% Τ.Π.Δ.Υ.)
– Φόρος εισοδήματος 8% στο καθαρό ποσό της αξίας

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.

3. Οι πληρωμές θα γίνονται σε EURO. Για την πληρωμή του, ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει τα απαιτούμενα από το νόμο δικαιολογητικά, ήτοι:
– Βεβαίωση του διευθυντή του κάθε σχολείου που εξυπηρετεί έκαστο δρομολόγιο για την πραγματοποίηση των δρομολογίων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1δ της ΚΥΑ αρ.35415/28-7-2011
– Τιμολόγιο του αναδόχου
– Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

Άρθρο 5
Δικαίωμα Προαίρεσης
Ο Δήμος μπορεί να ασκήσει προβλεπόμενο δικαίωμα προαίρεσης μέχρι 20% της παρούσας σύμβασης, χωρίς δικαίωμα άρνησης του αναδόχου, είτε για συμπληρωματικές υπηρεσίες μέσα στον συμβατικό χρόνο, όταν προκύψουν νέες ανάγκες μεταφοράς μαθητών με την αντίστοιχη επιβάρυνση των κομίστρων, όπως αυτή υπολογίζεται, είτε για παράταση ισχύος της σύμβασης για το επόμενο σχολικό έτος (2012-2013), μέχρι τη σύναψη της σύμβασης, πάντοτε εντός των πλαισίων της ανωτέρω προαίρεσης.
Ο ανάδοχος αποδέχεται ότι ο Δήμος δύναται να ακυρώνει δρομολόγια, αν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, αυτά καλυφθούν από δημόσια ή δημοτική συγκοινωνία και δηλώνει ότι δεν θα διεκδικήσει καμία αποζημίωση για αυτό.


Άρθρο 6
Υποχρεώσεις αναδόχου
Α.1 Γενικά
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει για όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, κατά τις καθορισμένες ημέρες και ώρες λειτουργίας των σχολείων, τα απαιτούμενα λεωφορεία και λοιπά οχήματα για τη μεταφορά των μαθητών στα δρομολόγια του συνημμένου πίνακα, σύμφωνα με τη διακήρυξη.

Α.2 Δρομολόγια – διαδρομές λεωφορείων και λοιπών οχημάτων
α. Κάθε όχημα θα παραλαμβάνει τους μαθητές μπροστά από τον τόπο διαμονής τους προκειμένου για μαθητές ΣΜΕΑ με κινητικά προβλήματα ή από συγκεκριμένο τόπο συγκέντρωσης για τους λοιπούς μαθητές, ο οποίος έχει καθορισθεί από τον Δήμο. Κατά την επιστροφή θα παραδίδονται οι μαθητές στα σημεία, από τα οποία είχαν παραληφθεί.
β. Το δρομολόγιο του οχήματος θα τροποποιείται όταν στο σχολείο εγγράφονται ή μετεγγράφονται μαθητές ή αλλάζει η κατοικία τους. Η μη εκτέλεση της μεταφοράς δεν δικαιολογείται παρά μόνο σε διακοπή της οδικής γραμμής λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και λοιπών απρόβλεπτων καταστάσεων (καταλήψεις οδοστρωμάτων κ.λ.π.).
γ. Η ώρα άφιξης και αναχώρησης από το σχολείο θα οριστικοποιηθούν με την έναρξη της σύμβασης, καθ’ υπόδειξη των διευθυντών των σχολείων. Τυχόν αλλαγές, ως προς την ώρα των δρομολογίων ή τον αριθμό των στάσεων θα γίνονται μόνο από τον διευθυντή του σχολείου, ύστερα από συνεννόηση με τους γονείς/κηδεμόνες και τον ανάδοχο. Η τυχόν απόκλιση ως προς την ώρα άφιξης ή αναχώρησης των λεωφορείων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα δεκαπέντε (15) λεπτά της ώρας.
Α.3 Τήρηση ωραρίων
α. Τα δρομολόγια πρέπει να εκτελούνται επιμελώς και χωρίς καθυστερήσεις. Ο ανάδοχος πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην ακρίβεια της τήρησης του ωραρίου, γιατί από αυτήν εξαρτάται η έγκαιρη έναρξη των μαθημάτων και η ασφαλής και απρόσκοπτη μεταφορά των μαθητών.
β. Το πρωί κάθε όχημα πρέπει να βρίσκεται στην ορισμένη ώρα αναχώρησής του, στο καθορισμένο σημείο συνάντησής του συνοδευόμενο με τον τυχόν συνοδό. Σημειώνεται ότι η καθυστέρηση άφιξης του οχήματος στην αφετηρία, δεν υποκαθίσταται με την έγκαιρη άφιξη του οχήματος στο σχολείο.
γ. Για την αναχώρηση από το σχολείο, μετά τη λήξη των μαθημάτων, κάθε όχημα πρέπει να βρίσκεται στον χώρο του σχολείου ή στον χώρο κατά τη ώρα που έχει συμφωνηθεί μετά την λήξη των μαθημάτων.
δ. Σε περίπτωση κατά την οποία το όχημα περάσει από τα καθορισμένα σημεία παράδοσης και παραλαβής νωρίτερα από την καθορισμένη ώρα, είναι υποχρεωμένο να περιμένει μέχρι να ολοκληρωθεί η παραλαβή ή η παράδοση των μαθητών και μαθητριών.
ε. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν πραγματοποιήσει τα δρομολόγια που του έχουν ανατεθεί, με υπαιτιότητά της, τότε αυτό συνεπάγεται τις προβλεπόμενες κυρώσεις. Επίσης, σε περίπτωση καθυστέρησης στην αναχώρηση του λεωφορείου από την αφετηρία, άφιξής του στο σχολείο ή αποχώρησής του από αυτό, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.
στ. Οι σχετικές αποφάσεις επιβολής κυρώσεων-προστίμων επιβάλλονται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου.

Α.4 Οδηγοί – Συνοδοί
α. Απαγορεύεται η είσοδος και η παραμονή στα λεωφορεία κάθε προσώπου εκτός από τον οδηγό, τον/την συνοδό, τους μεταφερόμενους μαθητές και μαθήτριες και τους εκπαιδευτικούς, που, ενδεχομένως, μεταφέρονται στην περίπτωση των σχολικών περιπάτων.
β. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διατηρεί αρχείο με το προσωπικό και τις ώρες εκτέλεσης του δρομολογίου για τη μεταφορά των μαθητών και μαθητριών, να εποπτεύει την κανονική εκτέλεση του έργου της μεταφοράς και να αναλαμβάνει την άμεση ρύθμιση κάθε σχετικού ζητήματος, που προκύπτει ή την άρση κάθε άλλης ανωμαλίας ή εμποδίου και γενικά να λαμβάνει, χωρίς χρονοτριβή, κάθε κατάλληλο μέτρο για την κανονική εκτέλεση του έργου της μεταφοράς των μαθητών και μαθητριών.
γ. Οι μετακινήσεις των μαθητών και μαθητριών των ειδικών σχολείων και όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο από το Δήμο προκειμένου για μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης θα γίνονται με τη συνοδεία συνοδών, που η αποζημίωσή τους βαρύνει τον ανάδοχο.
δ. Οι οδηγοί των χρησιμοποιούμενων λεωφορείων θα έχουν υποχρεωτικά τα εκ του νόμου οριζόμενα προσόντα (κατάλληλη επαγγελματική άδεια οδήγησης, προϋπηρεσία οδηγού κ.λ.π.).
ε. Για τους οδηγούς και τους συνοδούς, ο ανάδοχος πρέπει να δώσει στο Δήμο, αν της ζητηθούν, στοιχεία ταυτότητας, προϋπηρεσίας, και αν χρειαστεί απόσπασμα ποινικού μητρώου και πιστοποιητικού υγείας.
στ. Ο διευθυντής κάθε σχολείου έχει δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάσταση οδηγού ή συνοδού, αν αυτός/ή παρουσιάσει δύστροπο χαρακτήρα, που έχει ως συνέπεια διαπληκτισμούς με μαθητές, εκπαιδευτικούς ή γονείς, εφόσον τούτο καταγγελθεί έγγραφα και τεκμηριωμένα. Στην περίπτωση αυτή, ο Δήμος δύναται, μετά τη διαπίστωση των καταγγελλομένων, να ζητήσει μέχρι και την αντικατάσταση του συγκεκριμένου οδηγού ή συνοδού από τον ανάδοχο, υποχρεωμένου του τελευταίας να αποδεχθεί αυτή, άνευ αντιρρήσεων, και εντός πέντε (5) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση.
ζ. Ειδικά ορίζεται και τονίζεται ότι οι οδηγοί και οι συνοδοί των λεωφορείων οφείλουν να είναι ενδεδυμένοι ευπρεπώς και η συμπεριφορά τους προς τους μαθητές/μαθήτριες, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς κ.λ.π. να είναι ευγενική, ήρεμη και σοβαρή.
η. Θα τηρείται δελτίο κίνησης για κάθε λεωφορείο, που θα υπογράφεται καθημερινά από τον διευθυντή κάθε σχολείου, τον οδηγό και τον συνοδό, τόσο για την ώρα άφιξης στο σχολείο, όσο και αναχώρησης από αυτό.

Α.5 Τροποποιήσεις των δρομολογίων
α. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της σχολικής περιόδου δημιουργηθούν νέες ανάγκες μεταφοράς για οποιονδήποτε λόγο, δύναται ο Δήμος να προβεί σε τροποποίηση υφισταμένων δρομολογίων την οποία ο ανάδοχος αποδέχεται άνευ αντιρρήσεως.
β. Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωση αποζημίωσης έναντι του Δήμου, σε περίπτωση κατάργησης ή σύμπτυξης των προβλεπόμενων στο άρθρο 1 δρομολογίων.

Α.6. Λεωφορεία και Επιβατικά Οχήματα
α. Η μεταφορά των μαθητών και μαθητριών θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο με τα λεωφορεία ή επιβατικά οχήματα Δ.Χ του αναδόχου που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας. Τα λεωφορεία που εκτελούν τα δρομολόγια πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές και προϋποθέσεις, που ορίζουν οι ισχύοντες σχετικοί νόμοι, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις και αστυνομικές διατάξεις για τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
β. Τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι σε άριστη λειτουργική κατάσταση, γενική εμφάνιση και καθαρά. Θα έχουν απαραίτητα ενημερωμένο πιστοποιητικό καταλληλότητας (Κ.Τ.Ε.Ο.), δηλαδή το τελευταίο πιστοποιητικό από δημόσιο ή ιδιωτικό Κ.Τ.Ε.Ο., σύμφωνα με τον νόμο. Τα οχήματα θα φέρουν υποχρεωτικά σύστημα ασύρματης επικοινωνίας ή κινητής τηλεφωνίας, για να επικοινωνούν μεταξύ τους, με το με το γραφείο της αναδόχου και τα σχολεία που εξυπηρετεί. Η ανάδοχος υποχρεώνεται να γνωστοποιήσει το σύστημα αυτό στον διευθυντή κάθε σχολείου που εξυπηρετεί. Επίσης, θα διαθέτουν κλιματισμό (ζεστό-κρύο).
γ. Τα λεωφορεία θα έχουν επαρκή αριθμό θέσεων για τον αριθμό των προσώπων που θα μεταφέρουν. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να υπάρχουν υπεράριθμοι ή όρθιοι επιβάτες.
δ. Ο ανάδοχος είναι ο μόνος υπεύθυνος απέναντι στον νόμο για την τήρηση των παραπάνω όρων και αυτός θα φέρει αποκλειστικά και μόνον τυχόν ευθύνες.
ε. Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. των υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Μεταφορών & Επικοινωνιών με αριθμό 43917/5066/14.9.2006 (ΦΕΚ Β’ 1468/4-10-2006), τα λεωφορεία που θα αναλάβουν το έργο της μεταφοράς νηπίων και μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι υποχρεωμένα να φέρουν ζώνες ασφαλείας, που να πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές, πιστοποιημένες σύμφωνα με την οδηγία 77/541/ΕΚ (ή νεώτερη) ή τον κανονισμό 44/03 της ΟΕΕ-ΟΗΕ (ή με κάθε άλλη μεταγενέστερη προσαρμογή του εν λόγω κανονισμού), με τις σχετικές ενδείξεις «e» ή «Ε».
στ. Οι ζώνες πρέπει να είναι τοποθετημένες σε κατάλληλη θέση και να είναι καλά στερεωμένες επί του καθίσματος, ώστε να παρέχουν την επιζητούμενη προστασία και χρησιμοποιούνται σε κάθε περίπτωση, μεταφοράς νηπίων και μαθητών, ανεξάρτητα από το μήκος της διαδρομής.

Α.7 Αντικατάσταση λεωφορείων και λοιπών οχημάτων
α. Ο ανάδοχος διαβεβαιώνει ότι θα έχει στη διάθεσή της ένα όχημα ανάλογο και εξίσου κατάλληλο, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, ως εφεδρικό, για την άμεση και κανονική αντικατάσταση κάθε οχήματος, που για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία θα ματαίωνε την ακριβή και κανονική εκτέλεση του δρομολογίου.
β. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, ο ανάδοχος βαρύνεται με τα έξοδα μεταφοράς των μαθητών και μαθητριών, με τη χρήση του προσφορότερου μέσου (ταξί ή λεωφορείου).
γ. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση κάθε λεωφορείο και άλλο όχημα, που θα χρησιμοποιηθεί να είναι τέτοιας χωρητικότητας, ώστε να εξυπηρετεί τους μαθητές και μαθήτριες, που θα χρησιμοποιούν κάθε δρομολόγιο.
δ. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι θα διαθέτει τα οχήματα, που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση για τη μεταφορά των μαθητών και μαθητριών και για τη μονιμότητα των οχημάτων. Δεν επιτρέπεται η αντικατάστασή τους με άλλα χωρίς λόγο. Αντικατάσταση επιτρέπεται μόνο λόγω βλάβης του οχήματος, στις περιπτώσεις όμως αυτές, τούτο γνωστοποιείται εγκαίρως στον διευθυντή του σχολείου.
ε. Σε περίπτωση πώλησης του οχήματος, πρέπει να περιλαμβάνεται στο πωλητήριο συμβόλαιο όρος ότι ο νέος αγοραστής υποχρεούται να συνεχίσει την εκτέλεση της εργασίας, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην παρούσα σύμβαση.

Α.8. Ασφαλιστική Κάλυψη
α. Κάθε λεωφορείο ή άλλο όχημα, κύριο ή εφεδρικό, που θα χρησιμοποιείται από την ανάδοχο για το έργο της μεταφοράς, πρέπει να έχει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη όλων των επιβαινόντων για ατυχήματα και υλικές ζημίες, όπως επίσης και την κατά νόμο ασφαλιστική κάλυψη για αστική ευθύνη έναντι τρίτων και για υλικές ζημίες.
β. Η διάρκεια των ανωτέρω ασφαλίσεων πρέπει να καλύπτει τον συμβατικό χρόνο της σύμβασης μεταφοράς. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια καλύπτουν υποχρεωτικά επιβαίνοντες και τρίτους καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης.
γ. Ο ανάδοχος εγγυάται ότι όλα τα λεωφορεία και τα λοιπά οχήματα, που θα χρησιμοποιήσει, θα έχουν τουλάχιστον την προβλεπόμενη από τον νόμο ελάχιστη ασφαλιστική κάλυψη για σωματικές βλάβες επιβαινόντων και τρίτων και για υλικές ζημίες τρίτων.
δ. Την ευθύνη των μαθητών και μαθητριών από τη στιγμή της παραλαβής για επιβίβασή τους στο μεταφορικό μέσο, μέχρι την αποβίβαση για παράδοσή τους στα συμφωνημένα σημεία-στάσεις, έχει ο οδηγός και ο/η συνοδός του οχήματος.
ε. Ο ανάδοχος ευθύνεται για τους μαθητές και μαθήτριες, ποινικά και αστικά, για τυχόν τραυματισμούς, όσο αυτοί βρίσκονται μέσα στα λεωφορεία και λοιπά οχήματα, αλλά και κατά την επιβίβαση και αποβίβασή τους.

Άρθρο 7
Τιμολόγηση τροποποιημένων υφισταμένων και νέων δρομολογίων

Τυχόν τροποποίηση των αρχικών δρομολογίων της διακήρυξης γίνεται σύμφωνα με το μαθηματικό τύπο που ισχύει λαμβάνοντας υπόψη και την έκπτωση της προσφοράς της αναδόχου του δρομολογίου.


Άρθρο 8
Κυρώσεις για παράβαση των υποχρεώσεων
1. Ο ανάδοχος φέρει ακέραια την ευθύνη για την τήρηση των όρων της σύμβασης. Οποιαδήποτε μεταβολή ή παραποίησή της επισύρει ποινή ανάλογη με το μέγεθος και τη διάρκεια της παράβασης.

Αν αποδεδειγμένα δεν τηρηθούν οι συμβατικοί όροι από τον ανάδοχο, τότε ο Δήμος δύναται να επιβάλει μονομερώς στον ανάδοχο ποινική ρήτρα, η οποία ισοδυναμεί τουλάχιστον με το ημερήσιο κόστος μεταφοράς των δρομολογίων, των οποίων έχει αναλάβει την υποχρέωση. Η βαρύτητα της παράβασης των όρων θα καθορίσει και το τελικό ύψος της ποινικής ρήτρας. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παραβάσεις:
α. Χρησιμοποίηση ακατάλληλου λεωφορείου ή άλλου οχήματος σε αντικατάσταση, δικαιολογημένη ή μη, εγκεκριμένου οχήματος ή όταν δεν διαθέτουν θέσεις τα οχήματα για όλους τους μαθητές.
β. Αδικαιολόγητη καθυστέρηση άφιξης λεωφορείου ή άλλου οχήματος στην αφετηρία του ή/και στο σχολείο το πρωί.
γ. Αδικαιολόγητη καθυστέρηση άφιξης λεωφορείου ή άλλου οχήματος στο σχολείο για την επιστροφή των μαθητών, το μεσημέρι ή το απόγευμα.
δ. Μη τήρηση της συγκεκριμένης διαδρομής του λεωφορείου ή άλλου οχήματος και των στάσεων, εκτός από τεκμηριωμένες περιπτώσεις ανωτέρας βίας.
ε. Απαράδεκτη συμπεριφορά του οδηγού ή συνοδού στους μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.
στ. Απουσία συνοδού από τη διαδρομή.
ζ. Μεταφορά προσώπων, που δεν δικαιούνται να μεταφερθούν.

2. Σε περίπτωση επανειλημμένης παράβασης των όρων της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καταπίπτει υπέρ του Δήμου.

3. Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.


Άρθρο 9
Κήρυξη αναδόχου εκπτώτου
1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, κατά τις διατάξεις του άρθρου 50 του π.δ. 28/1980.

2. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση όταν:
α. Το δρομολόγιο δεν εκτελέστηκε χωρίς δικού του υπαιτιότητα.
β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

3. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος από τη σύμβαση θα της επιβληθούν, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.το οποίο υποχρεωτικά θα την καλέσει προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

α. Κατάπτωση, ολική ή μερική, της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
β. Εκτέλεση του δρομολογίου μεταφοράς μαθητών σε βάρος της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του Π.Δ/τος 28/1980. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του Δήμου ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει καταλογίζεται σε βάρος του. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που πραγματοποιείται νέα μίσθωση για την εκτέλεση του δρομολογίου, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
γ. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του αναδόχου γίνεται σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 50 του Π.Δ/τος 28/1980.

Άρθρο 10
Επίλυση Διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο
1. Η σύμβαση διέπεται από το ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ αφορμής της, ο Δήμος και ο ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.

2. Οι τυχόν διαφωνίες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και δεν επιλυθούν συμφώνα με τα ανωτέρω, επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 273 του Ν.3463/2006, όπως αυτό ισχύει μετά την εφαρμογή του Ν.3852/2010.

Άρθρο 11
Λύση της σύμβασης
Η σύμβαση λύεται με την πάροδο της ημερομηνίας διάρκειας της, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.


ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ……………….

………………………
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

………………………………….
Δρομολόγια Αναδόχου (Ανάδοχος) – Ποσόν Σύμβασης

α/α δρομολογίου ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ Είδος Μεταφορικού μέσου Μέγιστο ημερήσιο κόστος δρομολογίου (€) Αριθμός δρομο-λογίων το έτος Έκπτωση Αμοιβή ανα δρομολογιο

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
Συνολική Αμοιβή – Ποσόν Σύμβασης
ΜΕ ΦΠΑ (13%)