ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ταχ.Δ/νση: Ερμού 39

Ταχ. Κώδικας: 20100 Κόρινθος

Πληροφορίες: Στ.Κουτσοδήμου

Τηλέφωνο: 27413 61004

Fax: 27410 75191

Κόρινθος, 23 Ιουλίου 2012

Αριθμ.Πρωτ.: 33028

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Κορινθίων ανακοινώνει ότι με την υπ. αριθμ 177/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, αποφασίσθηκε ομόφωνα η έναρξη διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος κύρωσης του οδικού δικτύου κοινοχρήστων χώρων που έχουν παραχωρηθεί σε κοινή χρήση με συμβολαιογραφικές πράξεις στον οικισμό της Τοπικής Κοινότητας Περιγιαλίου του Δήμου Κορινθίων κατόπιν αιτήματος του κ. Κωνσταντίνου Μπόκολα.
Έχοντας υπόψη το αρθ. 35 §1 του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-03-2011) αναρτάται:
1. Στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δημοτικού Διαμερίσματος Κορίνθου (Κολιάτσου 32, Κόρινθος)
2. Στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ/νσης Πολεοδομίας, Αστικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος του Δήμου Κορινθίων (Ερμού 39, Κόρινθος)
3. Στην ιστοσελίδα του Δήμου Κορινθίων (www.korinthos.gr)
4. Στον πίνακα ανακοινώσεων του Κοινοτικού Καταστήματος της Τοπικής Κοινότητας Περιγιαλίου

διάγραμμα ορθοφωτοχάρτη στον οικισμό Περιγιαλίου της Δημοτικής Ενότητας Άσσου – Λεχαίου στο οποίο φαίνεται το προς κύρωση οδικό δίκτυο κοινοχρήστων χώρων που έχουν παραχωρηθεί σε κοινή χρήση με τη συμβολαιογραφική πράξη με αριθμό 3206/15-02-2008 Συμβ/φου Βραχατίου Παναγιώτη Πούλλου.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι για την προσκόμιση στοιχείων στη Δ/νση Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων (Ερμού 39, 1ος όροφος), για τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων ή τη συμπλήρωση ελλείψεων της αποτύπωσης των υφιστάμενων κοινοχρήστων χώρων, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την τελευταία ανάρτηση στον Τοπικό Τύπο.

 


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ


ΣΠΥΡΟΣ ΠΕΡΟΓΑΜΒΡΟΣ
ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε