Διαμαρτυρία για την αντιμετώπιση του αιτήματος επαναλειτουργίας Α΄ τάξης Λυκείου Σοφικού

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     
     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                        
     ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ    
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 245
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 14/27-06-2012)
 
ΘΕΜΑ 5ο Ε.Η.Δ.: «Διαμαρτυρία για την αντιμετώπιση του αιτήματος επαναλειτουργίας Α΄ τάξης Λυκείου Σοφικού»
           
         Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 27 – 06 – 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, ύστερα από την αριθμ. 27.051/22.06.2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 § 1 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου (41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι (33) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός κλήθηκε νόμιμα με την ίδια ως άνω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ήταν παρών. Με την ίδια επίσης πρόσκληση κλήθηκε και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, ο οποίος ήταν απών.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1.      Σταυρέλης Νικόλαος-Πρόεδρος 
2.      Χασικίδης Χρήστος       
3.      Καμπούρης Χαράλαμπος
4.      Παππάς Αντώνης       
5.      Κολοκούρης Νικόλαος
6.      Φαρμάκης Γεώργιος
7.      Δράκος Παναγιώτης
8.      Λέκκα Σοφία
9.      Γκερζελής Ιωάννης
10.Κεφάλας Σταύρος
11.Χατζής Μιχάλης
12.Βατουσιάδης Νικόλαος
13.Οικονόμου Γεώργιος
14.Φόρτης Φώτιος
15.Λέκκας Πέτρος
16.Περόγαμβρος Μιχάλης
17.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος
18.Ζήμος Κων/νος
19.Λαμπρινός Παναγιώτης
20.Σταματάκης Μάριος
21.Φιλιππακόπουλος Γεώργιος
22.Γιώτης Κων/νος
23.Τόγιας Σωκράτης
24.Μπάκουλης Δημήτριος
25.Καρπούζης Γρηγόριος
26.Ζαχαριάς Σπυρίδων
27.Πούρος Γεώργιος
28.Κορδώσης Χρήστος
29.Ρούκης Βασίλειος
30.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
31.Αθανασάκος Θωμάς
32.Χριστάκης Ηλίας
33.Γουγάς Αλέξανδρος
 
 
   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος      
2.      Μελέτης Χρήστος
3.      Τζαναβάρας Δημήτριος
4.      Καμπάς Νικόλαος
5.      Κούτουλας Νικόλαος-Αθανάσιος
6.      Κωνσταντογιάννης Βασίλειος
7.      Γιάννου Νικολέττα
8.      Τσαρμπού Ευφροσύνη
 
 
 
 
 

 Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν δώδεκα (12) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων.  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
          1.      Ελένης Κων/νος – Εξαμίλια
          2.      Κουλούκης Χαράλαμπος- Λέχαιο
          3.      Στέφης Αναστάσιος –Αγ. Ιωάννης
          4.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-K. Άσσος       
          5.      Παπαϊωάννου Κων/νος –Αρχ.Κόρινθος    
          6.      Καρσιώτης Παναγιώτης –Αγγελ/στρο
          7.      Καλλιμάνης Βασίλης –Αγιονόρι
          8.      Αποστολόπουλος Απόστολος- Άσσος
          9.      Καψάσκης Παναγιώτης – Περιγιάλι  
          10.Κορδώση Ευγενία – Κλένια
          11. Παρασκευάς Παναγιώτης –Αγ.Βασίλειος
          12.Γκούμας Γεώργιος – Κόρφος
 
 
          ΑΠΟΝΤΕΣ
 
1.      Κλέττας Παναγιώτης – Σοφικό
2.      Χριστοδούλου Παναγιώτης- Αθίκια
3.      Καραβοκύρης Αναστάσιος – Σολωμός
4.      Ρούκης Βασίλειος – Ξυλοκέριζα
5.      Γιαννούλης Νικόλαος – Κουταλάς
6.      Φίλης Αναστάσιος – Κατακάλι
7.      Δόντης Σταμάτιος – Γαλατάκι 
8.      Ανδρέου Ιωάννης –Κόρινθος
9.      Μπαλάφας Δημήτριος- Στεφάνι
10.Δράκος Χρήστος – Χιλιομόδι
 

Η Δημοτική Σύμβουλος Γιάννου Νικολέττα προσήλθε μετά το πέρας της συζήτησης του 3ου Ε.Η.Δ θέματος .
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Χαράλαμπος Ντιγκιρλάκης και 2) Χρήστος Μελέτης προσήλθαν μετά το πέρας της συζήτησης του 5ου Ε.Η.Δ θέματος .
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έδωσε το λόγο στο Δημοτικό Σύμβουλο και Πρόεδρο του Ν.Π. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων» κ. Παναγιώτη Δράκο, ο οποίος ζήτησε τη λήψη απόφασης έκφρασης διαμαρτυρίας για την μη επαναλειτουργία της Α΄ τάξης Λυκείου στο Σοφικό, όπως είχε ζητήσει ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄αριθμ. 90/21-3-2012 απόφαση.Το θέμα κρίνεται κατεπείγον,επειδή πρέπει να γίνουν άμεσα οι εγγραφές των μαθητών. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε να συζητήσει το παραπάνω  θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης , ως κατεπείγον, και ν’ αποφασίσει επ’ αυτού.
 
Απόφαση: 245   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα          
                            έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το ιστορικό του θέματος και συγκεκριμένα:
 
1.- την αριθμ. 90/21-03-2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για επαναλειτουργία της Α΄ τάξης Λυκείου στο σχολικό συγκρότημα του Γυμνασίου Σοφικού, για την εξυπηρέτηση του μαθητικού πληθυσμού της Δημοτικής Ενότητας Σολυγείας, δεδομένου ότι συμφωνούν σε αυτό και οι 25 μαθητές, οι γονείς, οι καθηγητές, το Τοπικό Συμβούλιο Σοφικού και σύσσωμη η τοπική κοινωνία. Σε διαφορετική περίπτωση οι μαθητές θ΄ αναγκαστούν να μετακινούνται καθημερινά στο Λύκειο Κορίνθου με εκατοντάδες χαμένες ώρες από την καθημερινή μετακίνηση σε απόσταση 60 km, παράλληλα με το κόστος μεταφοράς που θα βαρύνει το Δήμο και ανέρχεται σε δεκάδες χιλιάδες ευρώ σε ετήσια βάση.
 
2.- το υπ΄ αριθμ. 3097/26-3-2012 έγγραφο της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με το οποίο αποφασίζεται η επαναλειτουργία της Α΄Λυκειακής τάξης του Γυμνασίου Σοφικού από το προσεχές σχολικό έτος 2012-2013, δεδομένου ότι η ίδρυση της Α΄Λυκειακής τάξης έχει αποφασιστεί με την Δ4/209/20-4-93 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 304Β΄/28-4-1993).
 
3.- το υπ΄ αριθμ. 3097α/27-3-2012 έγγραφο της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με το οποίο ανακαλείται μέχρι νεωτέρας η ανωτέρω απόφαση περί επαναλειτουργίας της Α΄ Λυκειακής τάξης, δεδομένου ότι τούτο εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Περιφερειακού Δ/ντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
 
Στη συνέχεια ο κ. Παναγιώτης Δράκος ανέφερε ότι ο Περιφερειακός Δ/ντης κ. Μισθός αρνείται την επαναλειτουργία της Α΄ Λυκειακής τάξης στο Σοφικό, χωρίς να μας εξηγεί τους λόγους για την άρνησή του αυτή.
 
Ο κ. Μιχάλης Χατζής, Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Σολυγείας εξέφρασε την έντονη δυσφορία και διαμαρτυρία του για την στάση αυτή του Περιφερειακού Δ/ντη Εκπαίδευσης κ. Μισθού και ζήτησε το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες ακόμη και με έντονα διαβήματα προς κάθε αρμόδιο με τελικό σκοπό να μεταπεισθεί ο Περιφερειακός Δ/ντής και να εγκρίνει άμεσα την επαναλειτουργία της Α΄ Λυκειακής τάξης στο Σοφικό.
 
         Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του όλα τ΄ ανωτέρω εκτεθέντα, μετά από πρόταση του κ. Δημάρχου και λεπτομερή συζήτηση μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
1.                  Διαμαρτύρεται έντονα για την αρνητική και αναιτιολόγητη στάση του Περιφερειακού Δ/ντη Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου στην επαναλειτουργία της Α΄ Λυκειακής Τάξης στο Σοφικό με 25 μαθητές από την περιοχή της Σολυγείας. Πρόκειται για ένα αίτημα, το οποίο όχι μόνον δεν έχει κόστος για το Κράτος ή το Δήμο Κορινθίων, αλλά αντίθετα θα έχει οικονομικό , κοινωνικό και εκπαιδευτικό όφελος για όλους: Μαθητές, Γονείς, Τοπική Κοινωνία, Δήμο Κορινθίων.
2.                  Ζητά από τον Περιφερειακό Δ/ντη Εκπαίδευσης Πελοποννήσου να επανεξετάσει τη στάση του και τελικά να εγκρίνει την επαναλειτουργία της Α΄ Λυκειακής τάξης στο Σοφικό για το καλό όλων.
3.                  Ζητά από τους Βουλευτές του Νομού Κορινθίας και τον Υφυπουργό κ. Παπαθεοδώρου να συνδράμουν το Δήμο Κορινθίων και την τοπική κοινωνία του Σοφικού και της Σολυγείας για ικανοποίηση αυτού του δίκαιου και ανέξοδου αιτήματος επαναλειτουργίας της Α΄ Λυκειακής τάξης, δεδομένου ότι πληρούνται όλες οι εκπαιδευτικές προϋποθέσεις (σχολικός χώρος, επάρκεια μαθητών, κάλυψη λειτουργικών εξόδων από Σχολική επιτροπή και Δήμο Κορινθίων).
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος   ορίζει.
 
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 14/ 245/ 2012 .
 
  
   Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ              Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 03-07-2012
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ